Alphabétiquement     [«   »]
δεύτερον 1
δεύτερος 1
δευτέρῳ 1
δὴ 98
δή 8
δῆθεν 2
δηιώσαντες 1
Fréquences     [«    »]
92 πρὸς
95 τὰς
87 τῷ
98 δὴ
99 ταῦτα
118 τοὺς
122 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

δὴ


Livre, chapitre
[8, 85]   ἔτι πρύμνην ἀνακρούεσθε; ~κατὰ μὲν  δὴ   Ἀθηναίους ἐτετάχατο Φοίνικες (οὗτοι γὰρ
[8, 84]   ἐπεκέατο οἱ βάρβαροι. οἱ μὲν  δὴ   ἄλλοι Ἕλληνες ἐπὶ πρύμνην ἀνεκρούοντο
[8, 41]   πρὸς τὴν Σαλαμῖνα. ~οἱ μὲν  δὴ   ἄλλοι κατέσχον ἐς τὴν Σαλαμῖνα,
[8, 23]   δὲ τούτων τὰ ἦν, οὕτω  δὴ   ἅμα ἡλίῳ σκιδναμένῳ πᾶσα
[8, 32]   Τιθορέα οὔνομα αὐτῇ· ἐς τὴν  δὴ   ἀνηνείκαντο καὶ αὐτοὶ ἀνέβησαν. (οἳ
[8, 138]   οἱ μετ᾽ ἐκείνου. ~οἳ μὲν  δὴ   ἀπήισαν, τῷ δὲ βασιλέι σημαίνει
[8, 94]   νικῶντες φαίνωνται οἱ Ἕλληνες. (οὕτω  δὴ   ἀποστρέψαντα τὴν νέα αὐτόν τε
[8, 118]   καὶ τὴν νέα ἐπικουφισθεῖσαν οὕτω  δὴ   ἀποσωθῆναι ἐς τὴν Ἀσίην. ὡς
[8, 127]   οἱ τὴν Παλλήνην ἔχοντες. ~ἐνθαῦτα  δὴ   Ἀρτάβαζος ἐπολιόρκεε τὴν Ποτίδαιαν. ὑποπτεύσας
[8, 90]   Ἀττικῇ Σαμοθρηικίη νηῦς. τε  δὴ   Ἀττικὴ κατεδύετο καὶ ἐπιφερομένη Αἰγιναίη
[8, 65]   στρατόπεδον τὸ τῶν Ἑλλήνων. οὕτω  δὴ   αὐτοὺς μαθεῖν ὅτι τὸ ναυτικὸν
[8, 74]   περὶ τῇ Πελοποννήσῳ. (τέως μὲν  δὴ   αὐτῶν ἀνὴρ ἀνδρὶ παραστὰς σιγῇ
[8, 140]   ἱρά τε πάντα σφι, ἢν  δὴ   βούλωνταί γε ἐμοὶ ὁμολογέειν, ἀνόρθωσον,
[8, 137]   δέξας τὸν ἥλιον. (ὁ μὲν  δὴ   Γαυάνης τε καὶ Ἀέροπος
[8, 115]   οἵας ἐκείνοισι πρέπει” ~ὃ μὲν  δὴ   δεξάμενος τὸ ῥηθὲν ἀπαλλάσσετο, Ξέρξης
[8, 18]   τῶν νεῶν τετρωμέναι ἦσαν, δρησμὸν  δὴ   ἐβούλευον ἔσω ἐς τὴν Ἑλλάδα.
[8, 74]   ἐς τὸ μέσον. σύλλογός τε  δὴ   ἐγίνετο καὶ πολλὰ ἐλέγετο τῶν
[8, 136]   τὸ οὔνομα τοῦ μητροπάτορος, τῷ  δὴ   ἐκ βασιλέος τῆς Φρυγίης ἐδόθη
[8, 11]   νὺξ ἐπελθοῦσα διέλυσε. οἱ μὲν  δὴ   Ἕλληνες ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον ἀπέπλεον,
[8, 133]   μέσον ἐφύλασσε σφέων. ~οἱ μὲν  δὴ   Ἕλληνες ἔπλεον ἐς τὴν Δῆλον,
[8, 123]   συνεξέπιπτον Θεμιστοκλέα κρίνοντες. οἳ μὲν  δὴ   ἐμουνοῦντο, Θεμιστοκλέης δὲ δευτερείοισι ὑπερεβάλλετο
[8, 83]   κρέσσω τοῖσι ἥσσοσι ἀντιτιθέμενα, ὅσα  δὴ   ἐν ἀνθρώπου φύσι καὶ καταστάσι
[8, 74]   τοῦ κατήμενοι ἐμήδιζον. ~οἳ μὲν  δὴ   ἐν τῷ Ἰσθμῷ τοιούτῳ πόνῳ
[8, 37]   προκείμενα τοῦ νηοῦ· τὰ δὲ  δὴ   ἐπὶ τούτῳ δεύτερα ἐπιγενόμενα καὶ
[8, 6]   ἐναυμάχησαν, ἐγένετο δὲ ὧδε. ἐπείτε  δὴ   ἐς τὰς Ἀφέτας περὶ δείλην
[8, 83]   τὰς νέας. καὶ οὗτοι μὲν  δὴ   ἐσέβαινον, καὶ ἧκε ἀπ᾽
[8, 82]   Παναίτιος Σωσιμένεος, περ  δὴ   ἔφερε τὴν ἀληθείην πᾶσαν. διὰ
[8, 41]   δ᾽ ἐπιμήνια μελιτόεσσα ἐστί. (αὕτη  δὴ   μελιτόεσσα ἐν τῷ πρόσθε
[8, 37]   ἅπτεσθαι ἀνθρώπων οὐδενί. (ὃ μὲν  δὴ   ἤιε Δελφῶν τοῖσι παρεοῦσι σημανέων
[8, 37]   ἄξια θωμάσαι μάλιστα. (ἐπεὶ γὰρ  δὴ   ἦσαν ἐπιόντες οἱ βάρβαροι κατὰ
[8, 57]   ἐσέβαινον ἐς τὰς νέας. ~ἐνθαῦτα  δὴ   Θεμιστοκλέα ἀπικόμενον ἐπὶ τὴν νέα
[8, 25]   νεκροὺς τοὺς ἑωυτοῦ· καὶ γὰρ  δὴ   καὶ γελοῖον ἦν· τῶν μὲν
[8, 142]   ἄλλοισι Ἑλλήνων οὐδαμοῖσι, ὑμῖν δὲ  δὴ   καὶ διὰ πάντων ἥκιστα πολλῶν
[8, 79]   τε τῷ ἄλλῳ καιρῷ καὶ  δὴ   καὶ ἐν τῷδε περὶ τοῦ
[8, 134]   ἀπικόμενος ἐπὶ τὸ χρηστήριον· καὶ  δὴ   καὶ ἐς Θήβας πρῶτα ὡς
[8, 96]   εἰρημένοι Βάκιδι καὶ Μουσαίῳ, καὶ  δὴ   καὶ κατὰ τὰ ναυήγια τὰ
[8, 52]   δὲ ἄλλα τε ἀντεμηχανῶντο καὶ  δὴ   καὶ προσιόντων τῶν βαρβάρων πρὸς
[8, 132]   ἐς Σπάρτην τε ἀπίκοντο καὶ  δὴ   καὶ τότε ἐς τὴν Αἴγιναν,
[8, 41]   χρηστηρίῳ τε βουλόμενοι ὑπηρετέειν καὶ  δὴ   καὶ τοῦδε εἵνεκα οὐκ ἥκιστα.
[8, 105]   ἐκ τούτου τὴν ζόην, καὶ  δὴ   καὶ τοῦτον. καὶ οὐ γὰρ
[8, 6]   λόγῳ τούτῳ τὰ χρήματα. ~οὕτω  δὴ   κατέμεινάν τε ἐν τῇ Εὐβοίῃ
[8, 114]   διδόμενον ἐξ ἐκείνου δέκεσθαι. πέμπουσι  δὴ   κήρυκα τὴν ταχίστην Σπαρτιῆται, ὃς
[8, 136]   ~Μαρδόνιος δὲ ἐπιλεξάμενος τι  δὴ   λέγοντα ἦν τὰ χρηστήρια μετὰ
[8, 118]   ὑπολαβεῖν μέγαν καὶ κυματίην. καὶ  δὴ   μᾶλλον γάρ τι χειμαίνεσθαι γεμούσης
[8, 129]   λέγουσι, πολλάκις γινομένη. οἱ μὲν  δὴ   νέειν αὐτῶν οὐκ ἐπιστάμενοι διεφθείροντο,
[8, 82]   καὶ τριηκοσίας νέας· δύο γὰρ  δὴ   νεῶν τότε κατέδεε ἐς τὸν
[8, 94]   τοὺς Ἕλληνας· οἳ δὲ καὶ  δὴ   νικῶσι ὅσον αὐτοὶ ἠρῶντο ἐπικρατήσαντες
[8, 61]   καὶ κατείχοντο αἱ Ἀθῆναι. (τότε  δὴ   Θεμιστοκλέης κεῖνόν τε καὶ
[8, 105]   πάσης τῶν ἐνορχίων. ἄλλους τε  δὴ   Πανιώνιος ἐξέταμε πολλούς, ἅτε
[8, 84]   καὶ οὐ δυναμένων ἀπαλλαγῆναι, οὕτω  δὴ   οἱ ἄλλοι Ἀμεινίῃ βοηθέοντες συνέμισγον.
[8, 31]   ἀνηνείχθησαν οὗτοι οἱ λόγοι, οὕτω  δὴ   οἱ Θεσσαλοὶ κεχολωμένοι τοῖσι Φωκεῦσι
[8, 132]   ἐπιχείρησιν ἑνὸς τῶν μετεχόντων, οὕτω  δὴ   οἱ λοιποὶ ἓξ ἐόντες ὑπεξέσχον
[8, 53]   πυλέων καὶ τῆς ἀνόδου, τῇ  δὴ   οὔτε τις ἐφύλασσε οὔτ᾽ ἂν
[8, 5]   τάλαντα ἀργυρίου τρία· (οὗτοί τε  δὴ   πάντες δώροισι ἀναπεπεισμένοι ἦσαν καὶ
[8, 15]   τὴν ἐσβολὴν φυλάσσειν. οἳ μὲν  δὴ   παρεκελεύοντο ὅκως μὴ παρήσουσι ἐς
[8, 131]   ἐν Θεσσαλίῃ ἐών. μὲν  δὴ   πεζὸς οὔκω συνελέγετο, δὲ
[8, 136]   σύμμαχον τὸν Ἀθηναῖον ποιέεσθαι· τοῖσι  δὴ   πειθόμενος ἔπεμπε. ~τοῦ δὲ Ἀλεξάνδρου
[8, 92]   ἐν τῇ νηὶ ἐκπαγλεόμενοι· τὸν  δὴ   περιάγουσα ἅμα τοῖσι Πέρσῃσι ἥλω
[8, 7]   περιπλεόντων ὡς ἡκόντων. ταύτας μὲν  δὴ   περιέπεμπον, τῶν δὲ λοιπέων νεῶν
[8, 7]   Γεραιστὸν ἐς τὸν Εὔριπον, ἵνα  δὴ   περιλάβοιεν οἳ μὲν ταύτῃ ἀπικόμενοι
[8, 13]   σφι ἐγίνετο ἄχαρι. ὡς γὰρ  δὴ   πλέουσι αὐτοῖσι χειμών τε καὶ
[8, 42]   λιμένα προείρητο συλλέγεσθαι. συνελέχθησάν τε  δὴ   πολλῷ πλεῦνες νέες ἐπ᾽
[8, 76]   καὶ τῶν ναυηγίων (ἐν γὰρ  δὴ   πόρῳ τῆς ναυμαχίης τῆς μελλούσης
[8, 66]   πρότερον τὰ οὐνόματα. ὅσῳ γὰρ  δὴ   προέβαινε ἐσωτέρω τῆς Ἑλλάδος
[8, 90]   τοῦ Φοινικηίου πάθεος. οἳ μὲν  δὴ   πρὸς τοὺς Φοίνικας ἐτράποντο. ~τῶν
[8, 40]   δὲ ἀπιέναι. ταῦτα πυνθανόμενοι οὕτω  δὴ   προσεδεήθησαν σφέων σχεῖν πρὸς τὴν
[8, 99]   καλέουσι Πέρσαι ἀγγαρήιον. ~ἡ μὲν  δὴ   πρώτη ἐς Σοῦσα ἀγγελίη ἀπικομένη,
[8, 98]   δρόμον τὴν ταχίστην. (ὁ μὲν  δὴ   πρῶτος δραμὼν παραδιδοῖ τὰ ἐντεταλμένα
[8, 141]   σφι ἔδοξε πέμπειν ἀγγέλους. (καὶ  δὴ   συνέπιπτε ὥστε ὁμοῦ σφεων γίνεσθαι
[8, 80]   σημήνῃς, ἢν μὲν πείθωνται, ταῦτα  δὴ   τὰ κάλλιστα, ἢν δὲ αὐτοῖσι
[8, 83]   ~τοῖσι δὲ Ἕλλησι ὡς πιστὰ  δὴ   τὰ λεγόμενα ἦν τῶν Τηνίων
[8, 26]   ἀλλὰ περὶ ἀρετῆς” τούτῳ μὲν  δὴ   ταῦτα εἴρητο. ~ἐν δὲ τῷ
[8, 21]   πρὸς τὰ μέγιστα. ~οἳ μὲν  δὴ   ταῦτα ἔπρησσον, παρῆν δὲ
[8, 119]   Περσέων τοῦτο πάθος· εἰ γὰρ  δὴ   ταῦτα οὕτω εἰρέθη ἐκ τοῦ
[8, 65]   τῆσδε θεοῖσι μελήσει” (τὸν μὲν  δὴ   ταῦτα παραινέειν, ἐκ δὲ τοῦ
[8, 76]   πυνθανοίατο οἱ ἐναντίοι. οἱ μὲν  δὴ   ταῦτα τῆς νυκτὸς οὐδὲν ἀποκοιμηθέντες
[8, 112]   δύναμιν εἶναι κρέσσω. ~οὗτοι μὲν  δὴ   ταῦτα ὑποκρινάμενοι καὶ οὐ δόντες
[8, 103]   τὰς Ἀθήνας ἀπελᾷς” ~ἥσθη τε  δὴ   τῇ συμβουλίῃ Ξέρξης· λέγουσα γὰρ
[8, 14]   ὑπὸ τοῦ γενομένου χειμῶνος. φυλάξαντες  δὴ   τὴν αὐτὴν ὥρην, πλέοντες ἐπέπεσον
[8, 6]   κως ἕλοιεν αὐτάς. (ἐκ μὲν  δὴ   τῆς ἀντίης προσπλέειν οὔ κώ
[8, 31]   βαρβάρῳ τῆς ὁδοῦ. ἐκ μὲν  δὴ   τῆς Τρηχινίης ἐς τὴν Δωρίδα
[8, 112]   ταῦτα ἔπεμπον χρήματα. εἰ δὲ  δὴ   τινὲς καὶ ἄλλοι ἔδοσαν νησιωτέων,
[8, 129]   χρόνον αἰεὶ προδόται. ~ὃ μὲν  δὴ   τοιούτῳ τρόπῳ ἐπάιστος ἐγεγόνεε· Ἀρταβάζῳ
[8, 76]   εἵνεκα ἀνῆγον τὰς νέας, ἵνα  δὴ   τοῖσι Ἕλλησι μηδὲ φυγεῖν ἐξῇ,
[8, 139]   τὴν ἄλλην Μακεδονίην. ~ἀπὸ τούτου  δὴ   τοῦ Περδίκκεω Ἀλέξανδρος ὧδε ἐγένετο·
[8, 87]   ἑωυτὸν θεήσασθαι βασιλέα. ~κατὰ μὲν  δὴ   τοὺς ἄλλους οὐκ ἔχω μετεξετέρους
[8, 51]   ξύλινον τεῖχος ἀνάλωτον ἔσεσθαι· αὐτὸ  δὴ   τοῦτο εἶναι τὸ κρησφύγετον κατὰ
[8, 5]   Ἀρτεμισίου καὶ οὐ παραμενέειν, πρὸς  δὴ   τοῦτον εἶπε Θεμιστοκλέης ἐπομόσας
[8, 124]   μέχρι οὔρων τῶν Τεγεητικῶν. μοῦνον  δὴ   τοῦτον πάντων ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς
[8, 8]   παρέσχε ὡς τότε. (ὅτεῳ μὲν  δὴ   τρόπῳ τὸ ἐνθεῦτεν ἔτι ἀπίκετο
[8, 35]   Μήδων Βοιωτοὶ φρονέοιεν. ~οὗτοι μὲν  δὴ   τῶν βαρβάρων ταύτῃ ἐτράποντο, ἄλλοι
[8, 16]   ἐς φυγὴν τρέπεσθαι. (πολλαὶ μὲν  δὴ   τῶν Ἑλλήνων νέες διεφθείροντο πολλοὶ
[8, 105]   δὶς ἤδη ἐγένετο. ~ἐκ τούτων  δὴ   τῶν Πηδασέων Ἑρμότιμος ἦν)
[8, 75]   ἦν τῶν Θεμιστοκλέος παίδων· τὸν  δὴ   ὕστερον τούτων τῶν πρηγμάτων Θεμιστοκλέης
[8, 140]   κτησάμενος τὴν ἀρχήν. ~ἐγεγόνεε μὲν  δὴ   ὧδε Ἀλέξανδρος Ἀμύντεω·
[8, 54]   ἀναβάντας ἐς τὴν ἀκρόπολιν, εἴτε  δὴ   ὦν ὄψιν τινὰ ἰδὼν ἐνυπνίου
[8, 41]   ἱρῷ· λέγουσί τε ταῦτα καὶ  δὴ   ὡς ἐόντι ἐπιμήνια ἐπιτελέουσι προτιθέντες·
[8, 3]   αὐτῶν, ὡς διέδεξαν· ὡς γὰρ  δὴ   ὠσάμενοι τὸν Πέρσην περὶ τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006