Alphabétiquement     [«   »]
ταχίστην 2
τάχος 2
τέ 6
τε 280
Τεγεητικῶν 1
Τεθρώνιον 1
τειχέοντας 1
Fréquences     [«    »]
250 ἐς
247 τὴν
268 τῶν
280 τε
545 δὲ
602 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

τε


Livre, chapitre
[8, 10]   διεκπλόου. ~ὁρῶντες δὲ σφέας οἵ  τε   ἄλλοι στρατιῶται οἱ Ξέρξεω καὶ
[8, 96]   ὥστε ἀποπλησθῆναι τὸν χρησμὸν τόν  τε   ἄλλον πάντα τὸν περὶ τῆς
[8, 5]   πέμψειε ἀπολιπόντι τοὺς συμμάχους” ταῦτά  τε   ἅμα ἠγόρευε καὶ πέμπει ἐπὶ
[8, 98]   ἐόντα τῆς ἐκείνου διανοίης. ~ταῦτά  τε   ἅμα Ξέρξης ἐποίεε καὶ ἔπεμπε
[8, 113]   εἶναι τοῦ ἔτεος πολεμέειν, χειμερίσαι  τε   ἄμεινον εἶναι ἐν Θεσσαλίῃ, καὶ
[8, 109]   τῶν οἰκετέων, καὶ τις οἰκίην  τε   ἀναπλασάσθω καὶ σπόρου ἀνακῶς ἐχέτω,
[8, 112]   καὶ Παρίων, οἳ πυνθανόμενοι τήν  τε   Ἄνδρον ὡς πολιορκέοιτο διότι ἐμήδισε,
[8, 76]   ναυμαχίη, ἐνθαῦτα μάλιστα ἐξοισομένων τῶν  τε   ἀνδρῶν καὶ τῶν ναυηγίων (ἐν
[8, 52]   ὁμολογίης ἐνεδέκοντο, ἀμυνόμενοι δὲ ἄλλα  τε   ἀντεμηχανῶντο καὶ δὴ καὶ προσιόντων
[8, 91]   ἐν τῷ θορύβῳ ἐκεράιζον τάς  τε   ἀντισταμένας καὶ τὰς φευγούσας τῶν
[8, 143]   ἀναπείθειν οὔτε ἡμεῖς πεισόμεθα. (νῦν  τε   ἀπάγγελλε Μαρδονίῳ ὡς Ἀθηναῖοι λέγουσι,
[8, 60]   ἄξεις ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον, κινδυνεύσεις  τε   ἁπάσῃ τῇ Ἑλλάδι. (ἢν δὲ
[8, 132]   τῆς Χίου καὶ ἐς Σπάρτην  τε   ἀπίκοντο καὶ δὴ καὶ τότε
[8, 12]   μέσον θέρος, ἐγίνετο δὲ ὕδωρ  τε   ἄπλετον διὰ πάσης τῆς νυκτὸς
[8, 5]   λοιπῶν ἤσπαιρε μοῦνος, φάμενος ἀποπλεύσεσθαί  τε   ἀπὸ τοῦ Ἀρτεμισίου καὶ οὐ
[8, 73]   εἶναι Ἴωνες, ἐκδεδωρίευνται δὲ ὑπό  τε   Ἀργείων ἀρχόμενοι καὶ τοῦ χρόνου,
[8, 109]   οἳ ἐφθόνησαν ἄνδρα ἕνα τῆς  τε   Ἀσίης καὶ τῆς Εὐρώπης βασιλεῦσαι
[8, 65]   Ἐλευσῖνι γινομένων τὸν Δημάρητον, εἰρέσθαί  τε   αὐτὸν τι τὸ φθεγγόμενον
[8, 109]   δέ, εὕρημα γὰρ εὑρήκαμεν ἡμέας  τε   αὐτοὺς καὶ τὴν Ἑλλάδα, νέφος
[8, 109]   ἐν τῇ Ἑλλάδι καταμείναντας ἡμέων  τε   αὐτῶν ἐπιμεληθῆναι καὶ τῶν οἰκετέων,
[8, 65]   ἐς τὴν Πελοπόννησον, κίνδυνος αὐτῷ  τε   βασιλέι καὶ τῇ στρατιῇ τῇ
[8, 101]   τε καὶ ἥσθη, πρὸς Μαρδόνιόν  τε   βουλευσάμενος ἔφη ὑποκρινέεσθαι ὁκότερον ποιήσει
[8, 41]   δὲ ταῦτα ὑπεκθέσθαι τῷ χρηστηρίῳ  τε   βουλόμενοι ὑπηρετέειν καὶ δὴ καὶ
[8, 88]   διαφθαρεῖσαν ἠπιστέατο εἶναι πολεμίην. (τά  τε   γὰρ ἄλλα, ὡς εἴρηται, αὐτῇ
[8, 29]   μὴ εἶναι ὅμοιοι ἡμῖν. (πρόσθε  τε   γὰρ ἐν τοῖσι Ἕλλησι, ὅσον
[8, 144]   μηδίσαντες καταδουλῶσαι τὴν Ἑλλάδα. (πολλά  τε   γὰρ καὶ μεγάλα ἐστι τὰ
[8, 31]   ἐσίναντο ἐσβαλόντες οἱ βάρβαροι· ἐμήδιζόν  τε   γὰρ καὶ οὐκ ἐδόκεε Θεσσαλοῖσι.
[8, 87]   διπλᾶ ἑωυτὴν ἀγαθὰ ἐργάσατο.  τε   γὰρ τῆς Ἀττικῆς νεὸς τριήραρχος
[8, 138]   ὥστε τοὺς ἱππέας μὴ οἵους  τε   γενέσθαι διαβῆναι. οἳ δὲ ἀπικόμενοι
[8, 22]   εἰ δὲ μηδέτερον τούτων οἷόν  τε   γίνεσθαι, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀναγκαίης μέζονος
[8, 26]   ἀπ᾽ Ἀρκαδίης ὀλίγοι τινές, βίου  τε   δεόμενοι καὶ ἐνεργοὶ βουλόμενοι εἶναι.
[8, 90]   νηὶ Ἀττικῇ Σαμοθρηικίη νηῦς.  τε   δὴ Ἀττικὴ κατεδύετο καὶ ἐπιφερομένη
[8, 74]   ἐξερράγη ἐς τὸ μέσον. σύλλογός  τε   δὴ ἐγίνετο καὶ πολλὰ ἐλέγετο
[8, 105]   τῆς πάσης τῶν ἐνορχίων. ἄλλους  τε   δὴ Πανιώνιος ἐξέταμε πολλούς,
[8, 5]   Ἀδειμάντου τάλαντα ἀργυρίου τρία· (οὗτοί  τε   δὴ πάντες δώροισι ἀναπεπεισμένοι ἦσαν
[8, 42]   Τροιζηνίων λιμένα προείρητο συλλέγεσθαι. συνελέχθησάν  τε   δὴ πολλῷ πλεῦνες νέες
[8, 14]   τρεῖς καὶ πεντήκοντα Ἀττικαί. (αὗταί  τε   δή σφεας ἐπέρρωσαν ἀπικόμεναι καὶ
[8, 103]   πυρώσας τὰς Ἀθήνας ἀπελᾷς” ~ἥσθη  τε   δὴ τῇ συμβουλίῃ Ξέρξης· λέγουσα
[8, 83]   ῥήματα, παρεσκευάζοντο ὡς ναυμαχήσοντες. ἠώς  τε   διέφαινε καὶ οἳ σύλλογον τῶν
[8, 17]   δαπάνην οἰκηίην παρεχόμενος ἐστρατεύετο ἀνδράσι  τε   διηκοσίοισι καὶ οἰκηίῃ νηί. ~ὡς
[8, 140]   ἐλεύθεροι, ἡμῖν ὁμαιχμίην συνθέμενοι ἄνευ  τε   δόλου καὶ ἀπάτης. (Μαρδόνιος μὲν
[8, 131]   πρήγματα. ~τοὺς δὲ Ἕλληνας τό  τε   ἔαρ γινόμενον ἤγειρε καὶ Μαρδόνιος
[8, 64]   αὐτοῦ παρεσκευάζοντο ὡς ναυμαχήσοντες. ἡμέρη  τε   ἐγίνετο καὶ ἅμα τῷ ἡλίῳ
[8, 56]   πρὸ τοῦ Ἰσθμοῦ ναυμαχέειν. νύξ  τε   ἐγίνετο καὶ οἳ διαλυθέντες ἐκ
[8, 121]   δὲ Ἕλληνες ἐπείτε οὐκ οἷοί  τε   ἐγίνοντο ἐξελεῖν τὴν Ἄνδρον, τραπόμενοι
[8, 141]   Μήδων τε καὶ Ἀθηναίων, κάρτα  τε   ἔδεισαν μὴ ὁμολογήσωσι τῷ Πέρσῃ
[8, 61]   τε καὶ κακὰ ἔλεγε, ἑωυτοῖσι  τε   ἐδήλου λόγῳ ὡς εἴη καὶ
[8, 136]   περ ἂν καὶ ἦν, πεζῇ  τε   ἐδόκεε πολλῷ εἶναι κρέσσων, οὕτω
[8, 94]   τάδε λέγειν, ὡς αὐτοὶ οἷοί  τε   εἶεν ἀγόμενοι ὅμηροι ἀποθνήσκειν, ἢν
[8, 136]   Μαρδόνιος πυθόμενος ὅτι πρόξεινός  τε   εἴη καὶ εὐεργέτης Ἀλέξανδρος
[8, 19]   φῦλον καὶ τὸ Καρικόν, οἷοί  τε   εἴησαν ἂν τῶν λοιπῶν κατύπερθε
[8, 14]   σφι ἀσμένοισι ἡμέρη ἐπέλαμψε, ἀτρέμας  τε   εἶχον τὰς νέας καί σφι
[8, 86]   προθυμεόμενος καὶ δειμαίνων Ξέρξην, ἐδόκεέ  τε   ἕκαστος ἑωυτὸν θεήσασθαι βασιλέα. ~κατὰ
[8, 136]   ἐδόκεε πολλῷ εἶναι κρέσσων, οὕτω  τε   ἐλογίζετο κατύπερθέ οἱ τὰ πρήγματα
[8, 70]   τῆς Ἀθηναίων ναυμαχέειν μέλλοιεν, νικηθέντες  τε   ἐν νήσῳ ἀπολαμφθέντες πολιορκήσονται, ἀπέντες
[8, 6]   τὰ χρήματα. ~οὕτω δὴ κατέμεινάν  τε   ἐν τῇ Εὐβοίῃ καὶ ἐναυμάχησαν,
[8, 108]   πρὸ τούτου ὁμολογεόντων· τροφήν  τε   ἕξειν σφέας τὸν ἐπέτειον αἰεὶ
[8, 24]   λοιποὺς τάφρους ὀρυξάμενος ἔθαψε, φυλλάδα  τε   ἐπιβαλὼν καὶ γῆν ἐπαμησάμενος, ἵνα
[8, 10]   Ἕλλησι, ἀέκοντές τε ἐστρατεύοντο συμφορήν  τε   ἐποιεῦντο μεγάλην ὁρῶντες περιεχομένους αὐτοὺς
[8, 20]   ὡς παρεσομένου σφι πολέμου, περιπετέα  τε   ἐποιήσαντο σφίσι αὐτοῖσι τὰ πρήγματα.
[8, 75]   τούτων τῶν πρηγμάτων Θεμιστοκλέης Θεσπιέα  τε   ἐποίησε, ὡς ἐπεδέκοντο οἱ Θεσπιέες
[8, 26]   χρήματα, οὔτε ἠνέσχετο σιγῶν εἶπέ  τε   ἐς πάντας τάδε. παπαῖ Μαρδόνιε,
[8, 97]   σχεδίης ἔωσι καὶ τείχεος, ἀρτέετό  τε   ἐς πόλεμον ὡς ναυμαχίην ἄλλην
[8, 50]   καὶ τὴν Πλαταιέων ὡσαύτως, ἧκέ  τε   ἐς τὰς Ἀθήνας καὶ πάντα
[8, 109]   γὰρ μάλιστα ἐκπεφευγότων περιημέκτεον, ὁρμέατό  τε   ἐς τὸν Ἑλλήσποντον πλέειν καὶ
[8, 140]   (ἐνορῶ γὰρ ὑμῖν οὐκ οἵοισί  τε   ἐσομένοισι τὸν πάντα χρόνον πολεμέειν
[8, 79]   τε καὶ αὐτὸς Εὐρυβιάδης οἷοί  τε   ἔσονται ἐκπλῶσαι· περιεχόμεθα γὰρ ὑπὸ
[8, 108]   τὰ κατὰ τὴν Εὐρώπην οἷά  τε   ἔσται προσχωρῆσαι κατὰ πόλις τε
[8, 108]   ἡσυχίην οὔτε τι προχωρέειν οἷόν  τε   ἔσται τῶν πρηγμάτων οὔτε τις
[8, 140]   γὰρ ἂν ὑπερβάλοισθε οὔτε οἷοί  τε   ἐστὲ ἀντέχειν τὸν πάντα χρόνον.
[8, 62]   ἐν Ἰταλίῃ, περ ἡμετέρη  τε   ἐστὶ ἐκ παλαιοῦ ἔτι, καὶ
[8, 10]   ἦσαν εὔνοοι τοῖσι Ἕλλησι, ἀέκοντές  τε   ἐστρατεύοντο συμφορήν τε ἐποιεῦντο μεγάλην
[8, 6]   προσπλέοντας ἐς φυγὴν ὁρμήσειαν φεύγοντάς  τε   εὐφρόνη καταλαμβάνῃ· καὶ ἔμελλον δῆθεν
[8, 57]   οὐ διασκεδασθῆναι τὴν στρατιήν· ἀπολέεταί  τε   Ἑλλὰς ἀβουλίῃσι. ἀλλ᾽ εἴ
[8, 81]   Ἀριστείδης, φάμενος ἐξ Αἰγίνης  τε   ἥκειν καὶ μόγις ἐκπλῶσαι λαθὼν
[8, 115]   φύλλα καταδρέποντες κατήσθιον, ὁμοίως τῶν  τε   ἡμέρωι καὶ τῶν ἀγρίων, καὶ
[8, 100]   ἐκ τῆς ἠπείρου τῆσδε· οἵ  τε   ἡμῖν ἠντιώθησαν, ἔδοσαν δίκας. (εἰ
[8, 133]   μιν χρησόμενον ἐλθεῖν, τῶν οἷά  τε   ἦν σφι ἀποπειρήσασθαι. τι
[8, 66]   ἐσέβαλον ἐς τὰς Ἀθήνας, κατά  τε   ἤπειρον καὶ τῇσι νηυσὶ ἀπικόμενοι,
[8, 69]   αἱ γνῶμαι ἐς Ξέρξην, κάρτα  τε   ἥσθη τῇ γνώμῃ τῇ Ἀρτεμισίης,
[8, 92]   Αἰγινήτας. ~ἐνθαῦτα συνεκύρεον νέες  τε   Θεμιστοκλέος διώκουσα νέα καὶ
[8, 106]   ἐποίησας τὸ μηδὲν εἶναι; ἐδόκεές  τε   θεοὺς λήσειν οἷα ἐμηχανῶ τότε·
[8, 109]   τε καὶ ἀτάσθαλον· ὃς τά  τε   ἱρὰ καὶ τὰ ἴδια ἐν
[8, 19]   ἀπορραγείη ἀπὸ τοῦ βαρβάρου τό  τε   Ἰωνικὸν φῦλον καὶ τὸ Καρικόν,
[8, 137]   Τημένου ἀπογόνων τρεῖς ἀδελφεοί, Γαυάνης  τε   καὶ Ἀέροπος καὶ Περδίκκης, ἐκ
[8, 55]   τὰ λόγος παρὰ Ἀθηναίων Ποσειδέωνά  τε   καὶ Ἀθηναίην ἐρίσαντας περὶ τῆς
[8, 141]   ἐκπίπτειν ἐκ Πελοποννήσου ὑπὸ Μήδων  τε   καὶ Ἀθηναίων, κάρτα τε ἔδεισαν
[8, 100]   ἄνδρες κακοί. εἰ δὲ Φοίνικές  τε   καὶ Αἰγύπτιοι καὶ Κύπριοί τε
[8, 73]   ἑπτὰ τέσσερα ἐπήλυδα ἐστί, Δωριέες  τε   καὶ Αἰτωλοὶ καὶ Δρύοπες καὶ
[8, 37]   τοῦ ἱροῦ τῆς Προναίης βοή  τε   καὶ ἀλαλαγμὸς ἐγίνετο. ~συμμιγέντων δὲ
[8, 65]   Δίκαιος Θεοκύδεος ἔλεγε, Δημαρήτου  τε   καὶ ἄλλων μαρτύρων καταπτόμενος. ~οἱ
[8, 111]   νῆσον ἀλλ᾽ αἰεὶ φιλοχωρέειν, πενίην  τε   καὶ ἀμηχανίην, καὶ τούτων τῶν
[8, 111]   ἔχοντες δύο θεοὺς μεγάλους, πειθώ  τε   καὶ ἀναγκαίην, οὕτω τέ σφι
[8, 33]   ἦν ἱρὸν Ἀπόλλωνος πλούσιον, θησαυροῖσί  τε   καὶ ἀναθήμασι πολλοῖσι κατεσκευασμένον· ἦν
[8, 109]   ἐς ἀναγκαίην ἀπειληθέντας νενικημένους ἀναμάχεσθαί  τε   καὶ ἀναλαμβάνειν τὴν προτέρην κακότητα.
[8, 98]   πᾶσα ὁδός, τοσοῦτοι ἵπποι  τε   καὶ ἄνδρες διεστᾶσι κατὰ ἡμερησίην
[8, 66]   καὶ Πλαταιέων, καὶ μάλα Καρυστίους  τε   καὶ Ἀνδρίους καὶ Τηνίους τε
[8, 98]   κατὰ ἡμερησίην ὁδὸν ἑκάστην ἵππος  τε   καὶ ἀνὴρ τεταγμένος· τοὺς οὔτε
[8, 42]   ἐών· νέας δὲ πολλῷ πλείστας  τε   καὶ ἄριστα πλεούσας παρείχοντο Ἀθηναῖοι.
[8, 72]   πανδημεὶ οἵδε ἦσαν Ἑλλήνων, Λακεδαιμόνιοί  τε   καὶ Ἀρκάδες πάντες καὶ Ἠλεῖοι
[8, 70]   (τοὺς δὲ Ἕλληνας εἶχε δέος  τε   καὶ ἀρρωδίη, οὐκ ἥκιστα δὲ
[8, 73]   Ἦλις μούνη, Δρυόπων δὲ Ἑρμιών  τε   καὶ Ἀσίνη πρὸς Καρδαμύλῃ
[8, 109]   τῆς Εὐρώπης βασιλεῦσαι ἐόντα ἀνόσιόν  τε   καὶ ἀτάσθαλον· ὃς τά τε
[8, 9]   τὴν ἡμέρην ἐκείνην αὐτοῦ μείναντάς  τε   καὶ αὐλισθέντας, μετέπειτα νύκτα μέσην
[8, 39]   λέγουσι εἶναι ἐπιχωρίους ἥρωας, Φύλακόν  τε   καὶ Αὐτόνοον, τῶν τὰ τεμένεα
[8, 79]   νῦν οὐδ᾽ ἢν θέλωσι Κορίνθιοί  τε   καὶ αὐτὸς Εὐρυβιάδης οἷοί τε
[8, 40]   Σαλαμῖνα Ἀθηναῖοι, ἵνα αὐτοὶ παῖδάς  τε   καὶ γυναῖκας ὑπεξαγάγωνται ἐκ τῆς
[8, 60]   ἐς τὴν ἡμῖν ὑπέκκειται τέκνα  τε   καὶ γυναῖκες. καὶ μὲν καὶ
[8, 73]   καὶ Λήμνιοι. Δωριέων μὲν πολλαί  τε   καὶ δόκιμοι πόλιες, Αἰτωλῶν δὲ
[8, 124]   ἑωυτῶν ἀκρίτων, ὅμως Θεμιστοκλέης ἐβώσθη  τε   καὶ ἐδοξώθη εἶναι ἀνὴρ πολλὸν
[8, 85]   γὰρ εἶχον τὸ πρὸς Ἐλευσῖνός  τε   καὶ ἑσπέρης κέρας) κατὰ δὲ
[8, 90]   νεὸς βάλλοντες ἀπήραξαν καὶ ἐπέβησάν  τε   καὶ ἔσχον αὐτήν. (ταῦτα γενόμενα
[8, 110]   σοφὸς ἐφάνη ἐὼν ἀληθέως σοφός  τε   καὶ εὔβουλος, πάντως ἕτοιμοι ἦσαν
[8, 111]   ἦσαν ἄρα αἱ Ἀθῆναι μεγάλαι  τε   καὶ εὐδαίμονες, αἳ καὶ θεῶν
[8, 99]   καὶ αὐτοὶ ἦσαν ἐν θυσίῃσί  τε   καὶ εὐπαθείῃσι. (ἡ δὲ δευτέρη
[8, 105]   ἐκτάμνων ἀγινέων ἐπώλεε ἐς Σάρδις  τε   καὶ Ἔφεσον χρημάτων μεγάλων. (παρὰ
[8, 109]   οὐκ ἡμεῖς κατεργασάμεθα, ἀλλὰ θεοί  τε   καὶ ἥρωες, οἳ ἐφθόνησαν ἄνδρα
[8, 101]   Ξέρξης ὡς ἐκ κακῶν ἐχάρη  τε   καὶ ἥσθη, πρὸς Μαρδόνιόν τε
[8, 55]   εἶναι νηός, ἐν τῷ ἐλαίη  τε   καὶ θάλασσα ἔνι, τὰ λόγος
[8, 113]   τε καὶ Σάκας καὶ Βακτρίους  τε   καὶ Ἰνδούς, καὶ τὸν πεζὸν
[8, 100]   φέρων ἐστὶ ἡμῖν, ἀλλ᾽ ἀνδρῶν  τε   καὶ ἵππων. σοὶ δὲ οὔτε
[8, 61]   τε καὶ τοὺς Κορινθίους πολλά  τε   καὶ κακὰ ἔλεγε, ἑωυτοῖσι τε
[8, 108]   τε ἔσται προσχωρῆσαι κατὰ πόλις  τε   καὶ κατὰ ἔθνεα, ἤτοι ἁλισκομένων
[8, 109]   ἴδια ἐν ὁμοίῳ ἐποιέετο, ἐμπιπράς  τε   καὶ καταβάλλων τῶν θεῶν τὰ
[8, 114]   τὴν Ἑλλάδα” δὲ γελάσας  τε   καὶ κατασχὼν πολλὸν χρόνον, ὥς
[8, 87]   παραπεσοῦσα νηῦς. (ὡς δὲ ἐνέβαλέ  τε   καὶ κατέδυσε, εὐτυχίῃ χρησαμένη διπλᾶ
[8, 61]   δέ οἱ προέφερε ὅτι ἡλώκεσάν  τε   καὶ κατείχοντο αἱ Ἀθῆναι. (τότε
[8, 100]   τε καὶ Αἰγύπτιοι καὶ Κύπριοί  τε   καὶ Κίλικες κακοὶ ἐγένοντο, οὐδὲν
[8, 73]   καὶ τὸ πάλαι οἴκεον, Ἀρκάδες  τε   καὶ Κυνούριοι· ἓν δὲ ἔθνος
[8, 68]   λόγῳ λέγονται εἶναι ἐόντες Αἰγύπτιοί  τε   καὶ Κύπριοι καὶ Κίλικες καὶ
[8, 43]   ἐόντες οὗτοι πλὴν Ἑρμιονέων Δωρικόν  τε   καὶ Μακεδνὸν ἔθνος, ἐξ Ἐρινεοῦ
[8, 126]   Μαρδονίου τε χειμερίζοντος περὶ Θεσσαλίην  τε   καὶ Μακεδονίην καὶ οὐδέν κω
[8, 60]   ἐλάσσονας· τοῦτο δὲ ἀπολέεις Σαλαμῖνά  τε   καὶ Μέγαρα καὶ Αἴγιναν, ἤν
[8, 88]   τοιοῦτο αὐτῇ συνήνεικε γενέσθαι διαφυγεῖν  τε   καὶ μὴ ἀπολέσθαι, τοῦτο δὲ
[8, 65]   πρὸς ταῦτα εἰπεῖν Δημάρητον σίγα  τε   καὶ μηδενὶ ἄλλῳ τὸν λόγον
[8, 43]   Ἑρμιονέες εἰσὶ Δρύοπες, ὑπὸ Ἡρακλέος  τε   καὶ Μηλιέων ἐκ τῆς νῦν
[8, 51]   οἳ φραξάμενοι τὴν ἀκρόπολιν θύρῃσί  τε   καὶ ξύλοισι ἠμύνοντο τοὺς ἐπιόντας,
[8, 137]   ἥλιον. (ὁ μὲν δὴ Γαυάνης  τε   καὶ Ἀέροπος οἱ πρεσβύτεροι
[8, 101]   Πελοποννήσου, λέγων ὥς μοι Πέρσαι  τε   καὶ πεζὸς στρατὸς οὐδενὸς
[8, 137]   ἀρυσάμενος τοῦ ἡλίου, ἀπαλλάσσετο αὐτός  τε   καὶ οἱ μετ᾽ ἐκείνου. ~οἳ
[8, 142]   (ἀντὶ τούτων δὲ ὑμῖν Λακεδαιμόνιοί  τε   καὶ οἱ σύμμαχοι ἐπαγγέλλονται γυναῖκάς
[8, 99]   τοὺς κιθῶνας κατερρήξαντο πάντες, βοῇ  τε   καὶ οἰμωγῇ ἐχρέωντο ἀπλέτῳ, Μαρδόνιον
[8, 79]   τοι ὅτι ἴσον ἐστὶ πολλά  τε   καὶ ὀλίγα λέγειν περὶ ἀποπλόου
[8, 144]   δὲ τὸ Ἑλληνικὸν ἐὸν ὅμαιμόν  τε   καὶ ὁμόγλωσσον καὶ θεῶν ἱδρύματά
[8, 89]   ἀδελφεός, ἀπὸ δὲ ἄλλοι πολλοί  τε   καὶ ὀνομαστοὶ Περσέων καὶ Μήδων
[8, 90]   πρὸς τοὺς Φοίνικας οἷα ὑπερλυπεόμενός  τε   καὶ πάντας αἰτιώμενος, καὶ σφεων
[8, 65]   Θεοκύδεος, ἀνὴρ Ἀθηναῖος φυγάς  τε   καὶ παρὰ Μήδοισι λόγιμος γενόμενος
[8, 112]   συνέλεγε χρήματα μεγάλα παρὰ Καρυστίων  τε   καὶ Παρίων, οἳ πυνθανόμενοι τήν
[8, 43]   καὶ Μακεδνὸν ἔθνος, ἐξ Ἐρινεοῦ  τε   καὶ Πίνδου καὶ τῆς Δρυοπίδος
[8, 50]   ἐκεῖνα ἐδηίου. ἐνέπρησε δὲ Θέσπειάν  τε   καὶ Πλάταιαν πυθόμενος Θηβαίων ὅτι
[8, 16]   γὰρ Ξέρξεω στρατὸς ὑπὸ μεγάθεός  τε   καὶ πλήθεος αὐτὸς ὑπ᾽ ἑωυτοῦ
[8, 1]   καὶ ἑπτά· ὑπὸ δὲ ἀρετῆς  τε   καὶ προθυμίης Πλαταιέες ἄπειροι τῆς
[8, 20]   χρησαμένοισι ἐν τοῖσι τότε παρεοῦσί  τε   καὶ προσδοκίμοισι κακοῖσι παρῆν σφι
[8, 100]   δόντας λόγον τῶν ἐποίησαν νῦν  τε   καὶ πρότερον εἶναι σοὺς δούλους.
[8, 67]   τὰς νέας, ἐθέλων σφι συμμῖξαί  τε   καὶ πυθέσθαι τῶν ἐπιπλεόντων τὰς
[8, 113]   ἵππον τὴν χιλίην, καὶ Μήδους  τε   καὶ Σάκας καὶ Βακτρίους τε
[8, 46]   συναμφότεροι οὗτοι Δρύοπες. καὶ Σερίφιοί  τε   καὶ Σίφνιοι καὶ Μήλιοι ἐστρατεύοντο·
[8, 144]   ἀγάλματα καὶ τὰ οἰκήματα ἐμπεπρησμένα  τε   καὶ συγκεχωσμένα, τοῖσι ἡμέας ἀναγκαίως
[8, 16]   αὐτούς. ~ἐνθεῦτεν οἱ Ἕλληνες ἐπανέπλεόν  τε   καὶ συνέμισγον. ἐν ταύτῃ τῇ
[8, 142]   καὶ οἱ σύμμαχοι ἐπαγγέλλονται γυναῖκάς  τε   καὶ τὰ ἐς πόλεμον ἄχρηστα
[8, 64]   αὐτόθεν μὲν ἐκ Σαλαμῖνος Αἴαντά  τε   καὶ Τελαμῶνα ἐπεκαλέοντο, ἐπὶ δὲ
[8, 76]   δὲ οἱ ἀμφὶ τὴν Κέον  τε   καὶ τὴν Κυνόσουραν τεταγμένοι, κατεῖχόν
[8, 130]   φεύγων ἐκ Σαλαμῖνος καὶ βασιλέα  τε   καὶ τὴν στρατιὴν ἐκ Χερσονήσου
[8, 73]   ἐόντα κατὰ χώρην ἵδρυται νῦν  τε   καὶ τὸ πάλαι οἴκεον, Ἀρκάδες
[8, 13]   γὰρ δὴ πλέουσι αὐτοῖσι χειμών  τε   καὶ τὸ ὕδωρ ἐπεγίνετο ἐοῦσι
[8, 65]   Ἐλευσῖνος ἰὸν ἐς τιμωρίην Ἀθηναίοισί  τε   καὶ τοῖσι συμμάχοισι. (καὶ ἢν
[8, 85]   εἶχον τὸ πρὸς τὴν ἠῶ  τε   καὶ τὸν Πειραιέα. ἐθελοκάκεον μέντοι
[8, 94]   δὴ ἀποστρέψαντα τὴν νέα αὐτόν  τε   καὶ τοὺς ἄλλους ἐπ᾽ ἐξεργασμένοισι
[8, 61]   (τότε δὴ Θεμιστοκλέης κεῖνόν  τε   καὶ τοὺς Κορινθίους πολλά τε
[8, 66]   τε καὶ Ἀνδρίους καὶ Τηνίους  τε   καὶ τοὺς λοιποὺς νησιώτας πάντας,
[8, 41]   τῇ τις δύναται σώζειν τέκνα  τε   καὶ τοὺς οἰκέτας. ἐνθαῦτα οἱ
[8, 4]   ὀλίγον, ἔστ᾽ ἂν αὐτοὶ τέκνα  τε   καὶ τοὺς οἰκέτας ὑπεκθέωνται. ὡς
[8, 115]   ἵνα ἑκάστοτε γίνοιτο ἐλαύνων, μελεδαίνειν  τε   καὶ τρέφειν, ἐν Θεσσαλίῃ τε
[8, 121]   τοῖσι θεοῖσι ἐξεῖλον ἀκροθίνια ἄλλα  τε   καὶ τριήρεας τρεῖς Φοινίσσας, τὴν
[8, 46]   μοῦνοι νησιωτέων τῷ βαρβάρῳ γῆν  τε   καὶ ὕδωρ. ~οὗτοι μὲν ἅπαντες
[8, 94]   ὡς συνέμισγον αἱ νέες, ἐκπλαγέντα  τε   καὶ ὑπερδείσαντα, τὰ ἱστία ἀειράμενον
[8, 102]   ὀπίσω, Μαρδόνιον δέ, εἰ ἐθέλει  τε   καὶ ὑποδέκεται ταῦτα ποιήσειν, αὐτοῦ
[8, 69]   ναυμαχίην ποιέεσθαι· οἳ δὲ ἀγαιόμενοί  τε   καὶ φθονέοντες αὐτῇ, ἅτε ἐν
[8, 143]   πρὸς Ἀθηναίων παθεῖν ἐόντα πρόξεινόν  τε   καὶ φίλον” ~πρὸς μὲν Ἀλέξανδρον
[8, 113]   ἔθνος Πέρσας αἱρέετο, ἄνδρας στρεπτοφόρους  τε   καὶ ψελιοφόρους, ἐπὶ δὲ Μήδους·
[8, 87]   φέρουσα ἐνέβαλε νηὶ φιλίῃ ἀνδρῶν  τε   Καλυνδέων καὶ αὐτοῦ ἐπιπλέοντος τοῦ
[8, 136]   ἀκούων εἶναι καὶ ἄλκιμον, τά  τε   κατὰ τὴν θάλασσαν συντυχόντα σφι
[8, 4]   μισθῷ τριήκοντα ταλάντοισι, ἐπ᾽  τε   καταμείναντες πρὸ τῆς Εὐβοίης ποιήσονται
[8, 109]   καὶ τὴν θάλασσαν ἀπεμαστίγωσε πέδας  τε   κατῆκε. (ἀλλ᾽ εὖ γὰρ ἔχει
[8, 7]   τῶν πολεμίων περιπλέουσαι Εὔβοιαν κατά  τε   Καφηρέα καὶ περὶ Γεραιστὸν ἐς
[8, 76]   νησῖδα τὴν Ψυττάλειαν, μεταξὺ Σαλαμῖνός  τε   κειμένην καὶ τῆς ἠπείρου, πολλοὺς
[8, 61]   Κορίνθιος Ἀδείμαντος ἐπεφέρετο, σιγᾶν  τε   κελεύων τῷ μὴ ἐστὶ πατρὶς
[8, 60]   ἀπίασί τε οὐδενὶ κόσμῳ, Μεγάροισί  τε   κερδανέομεν περιεοῦσι καὶ Αἰγίνῃ καὶ
[8, 144]   καὶ ὁμόγλωσσον καὶ θεῶν ἱδρύματά  τε   κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε
[8, 117]   κατ᾽ ὁδὸν ἐλάγχανον, καὶ οὐδένα  τε   κόσμον ἐμπιπλάμενοι καὶ ὕδατα μεταβάλλοντες
[8, 12]   ἐκ δὲ τῆς ναυμαχίης ὄμβρος  τε   λάβρος καὶ ῥεύματα ἰσχυρὰ ἐς
[8, 134]   πέμψαι. ~οὗτος Μῦς ἔς  τε   Λεβάδειαν φαίνεται ἀπικόμενος καὶ μισθῷ
[8, 140]   δειμαίνω ὑπὲρ ὑμέων ἐν τρίβῳ  τε   μάλιστα οἰκημένων τῶν συμμάχων πάντων
[8, 9]   ἀπόπειραν αὐτῶν ποιήσασθαι βουλόμενοι τῆς  τε   μάχης καὶ τοῦ διεκπλόου. ~ὁρῶντες
[8, 17]   Ξέρξεω στρατιωτέων ἠρίστευσαν, οἳ ἄλλα  τε   μεγάλα ἔργα ἀπεδέξαντο καὶ νέας
[8, 60]   καὶ περιέχεσθε μάλιστα· ὁμοίως αὐτοῦ  τε   μένων προναυμαχήσεις Πελοποννήσου καὶ πρὸς
[8, 76]   καὶ τὴν Κυνόσουραν τεταγμένοι, κατεῖχόν  τε   μέχρι Μουνυχίης πάντα τὸν πορθμὸν
[8, 31]   κῃ εὖρος, κείμενος μεταξὺ τῆς  τε   Μηλίδος καὶ Φωκίδος χώρης,
[8, 8]   αὐτίκα ἐσήμηνε τοῖσι στρατηγοῖσι τήν  τε   ναυηγίην ὡς γένοιτο, καὶ τὰς
[8, 108]   νέας εἶναι περὶ Φάληρον, ἐδόκεόν  τε   ναυμαχήσειν σφέας παραρτέοντό τε ὡς
[8, 15]   ὥστε τὰς αὐτὰς ἡμέρας τάς  τε   ναυμαχίας γίνεσθαι ταύτας καὶ τὰς
[8, 107]   λεπταὶ τῆς ἠπείρου ταύτης, ἔδοξάν  τε   νέας εἶναι καὶ ἔφευγον ἐπὶ
[8, 1]   δὲ δύο, καὶ Κήιοι δύο  τε   νέας καὶ πεντηκοντέρους δύο· Λοκροὶ
[8, 93]   δὲ Ἀθηναῖοι, ἀνδρῶν δὲ Πολύκριτός  τε   Αἰγινήτης καὶ Ἀθηναῖοι Εὐμένης
[8, 93]   Αἰγινήτης καὶ Ἀθηναῖοι Εὐμένης  τε   Ἀναγυράσιος καὶ Ἀμεινίης Παλληνεύς,
[8, 130]   (στρατηγοὶ δέ σφι ἐπῆλθον Μαρδόντης  τε   Βαγαίου καὶ Ἀρταΰντης
[8, 65]   καὶ τῇ Κούρῃ, καὶ αὐτῶν  τε   βουλόμενος καὶ τῶν ἄλλων
[8, 5]   καὶ τοῖσι Εὐβοεῦσι ἐκεχάριστο, αὐτός  τε   Θεμιστοκλέης ἐκέρδηνε, ἐλάνθανε δὲ
[8, 99]   Περσέων τοὺς ὑπολειφθέντας ὡς τάς  τε   ὁδοὺς μυρσίνῃ πάσας ἐστόρεσαν καὶ
[8, 27]   κάρτα. (ἐσβαλόντες γὰρ πανστρατιῇ αὐτοί  τε   οἱ Θεσσαλοὶ καὶ οἱ σύμμαχοι
[8, 143]   οὐδεμίαν ὄπιν ἔχων ἐνέπρησε τούς  τε   οἴκους καὶ τὰ ἀγάλματα. (σύ
[8, 144]   τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά  τε   ὁμότροπα, τῶν προδότας γενέσθαι Ἀθηναίους
[8, 60]   προβήσονται ἑκαστέρω τῆς Ἀττικῆς, ἀπίασί  τε   οὐδενὶ κόσμῳ, Μεγάροισί τε κερδανέομεν
[8, 144]   οὐκ ἂν εὖ ἔχοι. (ἐπίστασθέ  τε   οὕτω, εἰ μὴ πρότερον ἐτυγχάνετε
[8, 116]   τὸ ὄρος τὴν Ροδόπην, τοῖσί  τε   παισὶ ἀπηγόρευε μὴ στρατεύεσθαι ἐπὶ
[8, 13]   ἐξέπιπτον πρὸς τὰς πέτρας· ἐποιέετό  τε   πᾶν ὑπὸ τοῦ θεοῦ ὅκως
[8, 132]   τῶν χώρων ἐοῦσι ἐμπείροισι, στρατιῆς  τε   πάντα πλέα ἐδόκεε εἶναι, τὴν
[8, 140]   ἂν ἐθέλωσι, ἐόντες αὐτόνομοι· ἱρά  τε   πάντα σφι, ἢν δὴ βούλωνταί
[8, 58]   Θεμιστοκλέης παριζόμενός οἱ καταλέγει ἐκεῖνά  τε   πάντα τὰ ἤκουσε Μνησιφίλου, ἑωυτοῦ
[8, 29]   αἰεί κοτε ὑμέων ἐφερόμεθα· νῦν  τε   παρὰ τῷ βαρβάρῳ τοσοῦτο δυνάμεθα
[8, 141]   βαρβάρου ἄγγελον ἐπ᾽ ὁμολογίῃ, πυθόμενοί  τε   πέμψειν κατὰ τάχος ἀγγέλους. ἐπίτηδες
[8, 102]   οὐδεμία συμφορὴ μεγάλη ἔσται σέο  τε   περιεόντος καὶ ἐκείνων τῶν πρηγμάτων
[8, 102]   τὸν σόν· (ἢν γὰρ σύ  τε   περιῇς καὶ οἶκος σός,
[8, 55]   βλαστὸν ἐκ τοῦ στελέχεος ὅσον  τε   πηχυαῖον ἀναδεδραμηκότα. οὗτοι μέν νυν
[8, 117]   διαλελυμένας. (ἐνθαῦτα δὲ κατεχόμενοι σιτία  τε   πλέω κατ᾽ ὁδὸν ἐλάγχανον,
[8, 40]   ὡς τὴν Πελοπόννησον περὶ πλείστου  τε   ποιευμένους περιεῖναι καὶ ταύτην ἔχοντας
[8, 10]   νέας, τὰς δὲ ἑωυτῶν πλήθεΐ  τε   πολλαπλησίας καὶ ἄμεινον πλεούσας. καταφρονήσαντες
[8, 4]   Ἑλλήνων ἀπικόμενοι ὡς εἶδον νέας  τε   πολλὰς καταχθείσας ἐς τὰς Ἀφέτας
[8, 136]   οὕτω ἐδόκεε μάλιστα προσκτήσεσθαι, λεών  τε   πολλὸν ἄρα ἀκούων εἶναι καὶ
[8, 68]   νοέων ἐλήλυθας. (οὐ γὰρ οἷοί  τε   πολλὸν χρόνον εἰσί τοι ἀντέχειν
[8, 19]   ποιητέα σφι εἶναι ἔλεγε, τῶν  τε   προβάτων τῶν Εὐβοϊκῶν καταθύειν ὅσα
[8, 19]   ἔχειν τοὺς πολεμίους· παραίνεέ  τε   προειπεῖν τοῖσι ἑωυτῶν ἑκάστους πῦρ
[8, 129]   (αἴτιον δὲ λέγουσι Ποτιδαιῆται τῆς  τε   ῥηχίης καὶ τῆς πλημμυρίδος καὶ
[8, 66]   τῇσι νηυσὶ ἀπικόμενοι, ἐπί  τε   Σηπιάδα ἀπίκοντο καὶ ἐς Θερμοπύλας·
[8, 12]   ἰσχυρὰ ἐς θάλασσαν ὁρμημένα βρονταί  τε   σκληραί. ~καὶ τούτοισι μὲν τοιαύτη
[8, 101]   γενομένης οὐκ ἐῶσα ποιέεσθαι, νῦν  τε   συμβούλευσον ὁκότερα ποιέων ἐπιτύχω εὖ
[8, 101]   Ἀρτεμισίη, μεταστησάμενος τοὺς ἄλλους τούς  τε   συμβούλους Περσέων καὶ τοὺς δορυφόρους,
[8, 143]   ὁμολογήσειν ἡμέας Ξέρξῃ· ἀλλὰ θεοῖσί  τε   συμμάχοισι πίσυνοί μιν ἐπέξιμεν ἀμυνόμενοι
[8, 81]   τῶν νεῶν τῶν Ξέρξεω· παραρτέεσθαι  τε   συνεβούλευε ὡς ἀλεξησομένους. καὶ
[8, 75]   οὔτε ἀντιστήσονται ὑμῖν, πρὸς ἑωυτούς  τε   σφέας ὄψεσθε ναυμαχέοντας τοὺς τὰ
[8, 65]   ἀνδρῶν μάλιστά κῃ τρισμυρίων, ἀποθωμάζειν  τε   σφέας τὸν κονιορτὸν ὅτεων κοτὲ
[8, 30]   οὔτε δώσειν ἔφασαν χρήματα, παρέχειν  τε   σφίσι Θεσσαλοῖσι ὁμοίως μηδίζειν, εἰ
[8, 97]   τε Φοινικηίους συνέδεε, ἵνα ἀντί  τε   σχεδίης ἔωσι καὶ τείχεος, ἀρτέετό
[8, 56]   τὸ προκείμενον πρῆγμα, ἀλλ᾽ ἔς  τε   τὰς νέας ἐσέπιπτον καὶ ἱστία
[8, 12]   ἐς τὰς Ἀφέτας, καὶ περί  τε   τὰς πρῴρας τῶν νεῶν εἱλέοντο
[8, 41]   ἐνδιαιτᾶσθαι ἐν τῷ ἱρῷ· λέγουσί  τε   ταῦτα καὶ δὴ ὡς ἐόντι
[8, 64]   ἡλίῳ ἀνιόντι σεισμὸς ἐγένετο ἔν  τε   τῇ γῇ καὶ τῇ θαλάσσῃ.
[8, 140]   τε φθειρομένων μούνων, ἐξαίρετον μεταίχμιόν  τε   τὴν γῆν ἐκτημένων. (ἀλλὰ πείθεσθε·
[8, 114]   τῷ χρόνῳ, ἐν τῷ Μαρδόνιός  τε   τὴν στρατιὴν διέκρινε καὶ Ξέρξης
[8, 116]   τῶν Βισαλτέων βασιλεὺς γῆς  τε   τῆς Κρηστωνικῆς Θρῆιξ ἔργον ὑπερφυὲς
[8, 12]   καὶ ἀναπνεῦσαι σφέας ἔκ  τε   τῆς ναυηγίης καὶ τοῦ χειμῶνος
[8, 58]   ἐς ἀνέγνωσε χρηίζων ἔκ  τε   τῆς νεὸς ἐκβῆναι συλλέξαι τε
[8, 115]   τε καὶ τρέφειν, ἐν Θεσσαλίῃ  τε   τινὰς καὶ ἐν Σίρι τῆς
[8, 106]   μέν νυν οὕτω περιῆλθε  τε   τίσις καὶ Ἑρμότιμος. ~Ξέρξης δὲ
[8, 115]   ὑπὸ λιμοῦ. (ἐπιλαβὼν δὲ λοιμός  τε   τὸν στρατὸν καὶ δυσεντερίη κατ᾽
[8, 85]   δὲ αὐτοῖσι οὐδὲν πλὴν Θεομήστορός  τε   τοῦ Ἀνδροδάμαντος καὶ Φυλάκου τοῦ
[8, 51]   ἐν τῷ ἱρῷ ἐόντας, ταμίας  τε   τοῦ ἱροῦ καὶ πένητας ἀνθρώπους,
[8, 143]   οἴκους καὶ τὰ ἀγάλματα. (σύ  τε   τοῦ λοιποῦ λόγους ἔχων τοιούσδε
[8, 90]   τοὺς στρατηγοὺς μὴ ἀπολέσθαι Φοινίκων  τε   τοὺς διαβάλλοντας λαβεῖν τοιόνδε μισθόν.
[8, 58]   τε τῆς νεὸς ἐκβῆναι συλλέξαι  τε   τοὺς στρατηγοὺς ἐς τὸ συνέδριον.
[8, 90]   συνήνεικε ὦν οὕτω ὥστε Ἰώνων  τε   τοὺς στρατηγοὺς μὴ ἀπολέσθαι Φοινίκων
[8, 27]   τῶν φωκέων τοὺς, ἀρίστους, αὐτούς  τε   τούτους καὶ τὰ ὅπλα αὐτῶν,
[8, 142]   ἐς πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα· (ἄλλως  τε   τούτων ἁπάντων αἰτίους γενέσθαι δουλοσύνης
[8, 79]   ἡμέας στασιάζειν χρεόν ἐστι ἔν  τε   τῷ ἄλλῳ καιρῷ καὶ δὴ
[8, 58]   μεταβουλεύσασθαι ὥστε αὐτοῦ μένειν” ~κάρτα  τε   τῷ Θεμιστοκλέι ἤρεσε ὑποθήκη,
[8, 16]   πολλῷ δ᾽ ἔτι πλεῦνες νέες  τε   τῶν βαρβάρων καὶ ἄνδρες, οὕτω
[8, 16]   αὐτὸς ὑπ᾽ ἑωυτοῦ ἔπιπτε, ταρασσομενέων  τε   τῶν νεῶν καὶ περιπιπτουσέων περὶ
[8, 138]   ἕκαστον ἔχον ἑξήκοντα φύλλα, ὀδμῇ  τε   ὑπερφέροντα τῶν ἄλλων. (ἐν τούτοισι
[8, 113]   ἐξελέγετο κατ᾽ ὀλίγους, τοῖσι εἴδεά  τε   ὑπῆρχε διαλέγων καὶ εἰ τεοῖσι
[8, 66]   ἐς Θερμοπύλας· (ἀντιθήσω γὰρ τοῖσί  τε   ὑπὸ τοῦ χειμῶνος αὐτῶν ἀπολομένοισι
[8, 56]   ἱστία ἀείροντο ὡς ἀποθευσόμενοι· τοῖσί  τε   ὑπολειπομένοισι αὐτῶν ἐκυρώθη πρὸ τοῦ
[8, 140]   οἰκημένων τῶν συμμάχων πάντων αἰεί  τε   φθειρομένων μούνων, ἐξαίρετον μεταίχμιόν τε
[8, 97]   Σαλαμῖνα χῶμα ἐπειρᾶτο διαχοῦν, γαύλους  τε   Φοινικηίους συνέδεε, ἵνα ἀντί τε
[8, 27]   τοῦτον κτείνειν. (τούτους ὦν αἵ  τε   φυλακαὶ τῶν Θεσσαλῶν πρῶται ἰδοῦσαι
[8, 126]   τὴν Παλλήνην ἐγίνετο, ἅτε Μαρδονίου  τε   χειμερίζοντος περὶ Θεσσαλίην τε καὶ
[8, 80]   δ᾽ ἀμείβετο τοῖσιδε. ~κάρτα  τε   χρηστὰ διακελεύεαι καὶ εὖ ἤγγειλας·
[8, 120]   συνθέμενος καὶ δωρησάμενος αὐτοὺς ἀκινάκῃ  τε   χρυσέῳ καὶ τιήρῃ χρυσοπάστῳ. καὶ
[8, 140]   ἐκείνων γενομένας πάσας μετίημι. (νῦν  τε   ὧδε Μαρδόνιε ποίεε· τοῦτο μὲν
[8, 108]   ἐδόκεόν τε ναυμαχήσειν σφέας παραρτέοντό  τε   ὡς ἀλεξησόμενοι. ἐπεὶ δὲ ἐπύθοντο
[8, 106]   ἀναγκαζόμενος δὲ ἐποίεε ταῦτα· αὐτοῦ  τε,   ὡς ταῦτα ἐργάσατο, οἱ παῖδες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006