Alphabétiquement     [«   »]
ἐθνέων 2
ἔθνος 5
ἐθυμίων 1
εἰ 38
εἴ 10
εἶδέ 1
εἶδε 1
Fréquences     [«    »]
38 αὐτῶν
37 δέ
37 τοῦτο
38 εἰ
38 τι
39
39 τούτων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

εἰ


Livre, chapitre
[8, 88]   πολεμίων κατέδυσε; καὶ τὸν ἐπειρέσθαι  εἰ   ἀληθέως ἐστὶ Ἀρτεμισίης τὸ ἔργον,
[8, 30]   τε σφίσι Θεσσαλοῖσι ὁμοίως μηδίζειν,  εἰ   ἄλλως βουλοίατο· ἀλλ᾽ οὐκ ἔσεσθαι
[8, 19]   δὲ λαβὼν Θεμιστοκλέης ὡς  εἰ   ἀπορραγείη ἀπὸ τοῦ βαρβάρου τό
[8, 140]   πολλοῦ γὰρ ὑμῖν ἄξια ταῦτα,  εἰ   βασιλεύς γε μέγας μούνοισι
[8, 108]   σφι κακῶν τὴν Ἑλλάδα ἐργάσαιτο.  (εἰ   γὰρ ἀναγκασθείη Πέρσης μένειν
[8, 119]   οὔτε τὸ Περσέων τοῦτο πάθος·  εἰ   γὰρ δὴ ταῦτα οὕτω εἰρέθη
[8, 140]   τὸν πάντα χρόνον πολεμέειν Ξέρξῃ·  εἰ   γὰρ ἐνώρων τοῦτο ἐν ὑμῖν,
[8, 100]   μάλιστα μέν νυν ταῦτα ποίεε·  εἰ   δ᾽ ἄρα τοι βεβούλευται αὐτὸν
[8, 112]   στρατηγῶν, δείσαντες ταῦτα ἔπεμπον χρήματα.  εἰ   δὲ δὴ τινὲς καὶ ἄλλοι
[8, 73]   κατέλεξα, ἐκ τοῦ μέσου κατέατο·  εἰ   δὲ ἐλευθέρως ἔξεστι εἰπεῖν, ἐκ
[8, 30]   δὲ τὸ ἔχθος τὸ Θεσσαλῶν·  (εἰ   δὲ Θεσσαλοὶ τὰ Ἑλλήνων ηὖξον,
[8, 100]   δοκέει, αὐτίκα πειρώμεθα τῆς Πελοποννήσου·  εἰ   δὲ καὶ δοκέει ἐπισχεῖν, παρέχει
[8, 115]   τὸν τούτων καρπὸν ἁρπάζοντες ἐσιτέοντο·  εἰ   δὲ καρπὸν μηδένα εὕροιεν, οἳ
[8, 62]   καὶ μένων ἔσεαι ἀνὴρ ἀγαθός·  εἰ   δὲ μή, ἀνατρέψεις τὴν Ἑλλάδα·
[8, 22]   δέεσθε τὰ αὐτὰ ὑμῖν ποιέειν.  εἰ   δὲ μηδέτερον τούτων οἷόν τε
[8, 62]   αἱ νέες. ἀλλ᾽ ἐμοὶ πείθεο.  (εἰ   δὲ ταῦτα μὴ ποιήσῃς, ἡμεῖς
[8, 22]   μάλιστα μὲν πρὸς ἡμέων γίνεσθε·  εἰ   δὲ ὑμῖν ἐστι τοῦτο μὴ
[8, 100]   ἐρέεις ὅκου ἐγενόμεθα ἄνδρες κακοί.  εἰ   δὲ Φοίνικές τε καὶ Αἰγύπτιοι
[8, 102]   σε ἀπελαύνειν ὀπίσω, Μαρδόνιον δέ,  εἰ   ἐθέλει τε καὶ ὑποδέκεται ταῦτα
[8, 87]   μέντοι ἔχω γε εἰπεῖν οὔτε  εἰ   ἐκ προνοίης αὐτὰ ἐποίησε, οὔτε
[8, 122]   Δελφοὺς ἐπειρώτων τὸν θεὸν κοινῇ  εἰ   λελάβηκε πλήρεα καὶ ἀρεστὰ τὰ
[8, 108]   ταύτῃ γνώμην ἐτίθετο, λέγων ὡς  εἰ   λύσουσι τὰς σχεδίας, τοῦτ᾽ ἂν
[8, 87]   ἐπιπλέοντος τοῦ Καλυνδέων βασιλέος Δαμασιθύμου.  (εἰ   μὲν καί τι νεῖκος πρὸς
[8, 100]   τε ἡμῖν ἠντιώθησαν, ἔδοσαν δίκας.  (εἰ   μέν νυν δοκέει, αὐτίκα πειρώμεθα
[8, 93]   Παλληνεύς, ὃς καὶ Ἀρτεμισίην ἐπεδίωξε.  εἰ   μέν νυν ἔμαθε ὅτι ἐν
[8, 62]   Εὐρυβιάδην, λέγων μᾶλλον ἐπεστραμμένα. σὺ  εἰ   μενέεις αὐτοῦ καὶ μένων ἔσεαι
[8, 112]   πρὸς βασιλέα ἐχρήσατο, λέγων ὡς  εἰ   μὴ δώσουσι τὸ αἰτεόμενον, ἐπάξει
[8, 144]   εὖ ἔχοι. (ἐπίστασθέ τε οὕτω,  εἰ   μὴ πρότερον ἐτυγχάνετε ἐπιστάμενοι, ἔστ᾽
[8, 118]   εἶπαι δέσποτα, οὐκ ἔστι οὐδεμία,  εἰ   μὴ τούτων ἀπαλλαγή τις γένηται
[8, 67]   Ξέρξης Μαρδόνιον εἰρώτα ἀποπειρώμενος ἑκάστου  εἰ   ναυμαχίην ποιέοιτο. ~ἐπεὶ δὲ περιιὼν
[8, 49]   ἐπιλέγοντες τὸν λόγον τόνδε, ὡς  εἰ   νικηθέωσι τῇ ναυμαχίῃ, ἐν Σαλαμῖνι
[8, 109]   καὶ ἐπὶ σφέων αὐτῶν βαλόμενοι,  εἰ   οἱ ἄλλοι μὴ βουλοίατο) ἔλεγέ
[8, 21]   καὶ εἶχε πλοῖον κατῆρες ἕτοιμον,  εἰ   παλήσειε ναυτικὸς στρατός, σημαίνειν
[8, 103]   περ αὐτὸς ἐνόεε. οὐδὲ γὰρ  εἰ   πάντες καὶ πᾶσαι συνεβούλευον αὐτῷ
[8, 3]   περιεῖναι τὴν Ἑλλάδα καὶ γνόντες,  εἰ   στασιάσουσι περὶ τῆς ἡγεμονίης, ὡς
[8, 87]   ἐκ προνοίης αὐτὰ ἐποίησε, οὔτε  εἰ   συνεκύρησε τῶν Καλυνδέων κατὰ
[8, 8]   ἔχω εἰπεῖν ἀτρεκέως, θωμάζω δὲ  εἰ   τὰ λεγόμενα ἐστὶ ἀληθέα· λέγεται
[8, 113]   εἴδεά τε ὑπῆρχε διαλέγων καὶ  εἰ   τεοῖσι τι χρηστὸν συνῄδεε πεποιημένον·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006