Alphabétiquement     [«   »]
ὥρην 2
ὥρης 1
ὥρων 3
ὡς 172
ὥς 7
ὣς 2
ὠσάμενοι 1
Fréquences     [«    »]
161 ἐν
155 τὸ
154 τὸν
172 ὡς
178 μὲν
191 οἱ
247 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

ὡς


Livre, chapitre
[8, 108]   πειρῷτο ἂν ἡσυχίην μὴ ἄγειν,  ὡς   ἄγοντι μέν οἱ ἡσυχίην οὔτε
[8, 143]   πεισόμεθα. (νῦν τε ἀπάγγελλε Μαρδονίῳ  ὡς   Ἀθηναῖοι λέγουσι, ἔστ᾽ ἂν
[8, 108]   τε ναυμαχήσειν σφέας παραρτέοντό τε  ὡς   ἀλεξησόμενοι. ἐπεὶ δὲ ἐπύθοντο τὰς
[8, 81]   τῶν Ξέρξεω· παραρτέεσθαι τε συνεβούλευε  ὡς   ἀλεξησομένους. καὶ μὲν ταῦτα
[8, 7]   ἀποκρίναντες διηκοσίας περιέπεμπον ἔξωθεν Σκιάθου,  ὡς   ἂν μὴ ὀφθείησαν ὑπὸ τῶν
[8, 28]   τοὺς Θεσσαλοὺς ἐσβάλλοντας. οἳ δὲ  ὡς   ἀναρπασόμενοι τοὺς Φωκέας φερόμενοι ἐσέπεσον
[8, 95]   ὀλίγῳ τι πρότερον τούτων ἐπεμνήσθην  ὡς   ἀνδρὸς ἀρίστου, οὗτος ἐν τῷ
[8, 65]   δὲ κονιορτὸν χωρέοντα ἀπ᾽ Ἐλευσῖνος  ὡς   ἀνδρῶν μάλιστά κῃ τρισμυρίων, ἀποθωμάζειν
[8, 55]   οἱ θύειν ὑπὸ βασιλέος κελευόμενοι  ὡς   ἀνέβησαν ἐς τὸ ἱρόν, ὥρων
[8, 134]   δὴ καὶ ἐς Θήβας πρῶτα  ὡς   ἀπίκετο, τοῦτο μὲν τῷ Ἰσμηνίῳ
[8, 67]   κῇ ἀποβήσεται) οἱ δὲ λοιποὶ  ὡς   ἀπίκοντο ἐς τὸ Φάληρον, ἐνθαῦτα
[8, 135]   ἄνδρας τρεῖς ἀπὸ τοῦ κοινοῦ  ὡς   ἀπογραψομένους τὰ θεσπιέειν ἔμελλε, καὶ
[8, 89]   πρόσθε τῇσι νηυσὶ παριέναι πειρώμενοι  ὡς   ἀποδεξόμενοί τι καὶ αὐτοὶ ἔργον
[8, 56]   νέας ἐσέπιπτον καὶ ἱστία ἀείροντο  ὡς   ἀποθευσόμενοι· τοῖσί τε ὑπολειπομένοισι αὐτῶν
[8, 3]   εἰ στασιάσουσι περὶ τῆς ἡγεμονίης,  ὡς   ἀπολέεται Ἑλλάς, ὀρθὰ νοεῦντες·
[8, 69]   τῶν συμμάχων, ἐτέρποντο τῇ ἀνακρίσι  ὡς   ἀπολεομένης αὐτῆς. (ἐπεὶ δὲ ἀνηνείχθησαν
[8, 4]   πρήγματα τῶν βαρβάρων ἀπέβαινε  ὡς   αὐτοὶ κατεδόκεον, καταρρωδήσαντες δρησμὸν ἐβουλεύοντο
[8, 120]   χρυσέῳ καὶ τιήρῃ χρυσοπάστῳ. καὶ  ὡς   αὐτοὶ λέγουσι Ἀβδηρῖται, λέγοντες ἔμοιγε
[8, 94]   τὸν Ἀδείμαντον, αὖτις τάδε λέγειν,  ὡς   αὐτοὶ οἷοί τε εἶεν ἀγόμενοι
[8, 142]   περ εὖ τυγχάνετε φρονέοντες, ἐπισταμένοισι  ὡς   βαρβάροισι ἐστὶ οὔτε πιστὸν οὔτε
[8, 126]   ἐξανδραποδίσασθαι σφέας. (οἱ γὰρ Ποτιδαιῆται,  ὡς   βασιλεὺς παρεξεληλάκεε καὶ ναυτικὸς
[8, 94]   συμβάλλονται εἶναι θεῖον τὸ πρῆγμα.  ὡς   γὰρ ἀγχοῦ γενέσθαι τῶν νεῶν,
[8, 13]   τὸ τέλος σφι ἐγίνετο ἄχαρι.  ὡς   γὰρ δὴ πλέουσι αὐτοῖσι χειμών
[8, 3]   κάρτα ἐδέοντο αὐτῶν, ὡς διέδεξαν·  ὡς   γὰρ δὴ ὠσάμενοι τὸν Πέρσην
[8, 90]   (ταῦτα γενόμενα τοὺς Ἴωνας ἐρρύσατο·  ὡς   γὰρ εἶδε σφέας Ξέρξης ἔργον
[8, 71]   ἤπειρον μὴ ἐσβάλοιεν οἱ βάρβαροι.  ὡς   γὰρ ἐπύθοντο τάχιστα Πελοποννήσιοι τοὺς
[8, 144]   ἐχόντων, στρατιὴν ὡς τάχιστα ἐκπέμπετε.  (ὡς   γὰρ ἡμεῖς εἰκάζομεν, οὐκ ἑκὰς
[8, 8]   τοῖσι στρατηγοῖσι τήν τε ναυηγίην  ὡς   γένοιτο, καὶ τὰς περιπεμφθείσας τῶν
[8, 4]   τε καὶ τοὺς οἰκέτας ὑπεκθέωνται.  ὡς   δ᾽ οὐκ ἔπειθον, μεταβάντες τὸν
[8, 113]   τῷ ἔαρι πειρᾶσθαι τῆς Πελοποννήσου.  (ὡς   δὲ ἀπίκατο ἐς τὴν Θεσσαλίην,
[8, 8]   μιν ἀπικέσθαι ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον.  ὡς   δὲ ἀπίκετο, αὐτίκα ἐσήμηνε τοῖσι
[8, 140]   ὧδε Ἀλέξανδρος Ἀμύντεω·  ὡς   δὲ ἀπίκετο ἐς τὰς Ἀθήνας
[8, 101]   μούνη νοέουσα τὰ ποιητέα ἦν.  (ὡς   δὲ ἀπίκετο Ἀρτεμισίη, μεταστησάμενος
[8, 123]   Ἑλλήνων ἀνὰ τὸν πόλεμον τοῦτον.  (ὡς   δὲ ἀπικόμενοι οἱ στρατηγοὶ διένεμον
[8, 106]   τὰ τέκνα καὶ τὴν γυναῖκα.  (ὡς   δὲ ἄρα πανοικίῃ μιν περιέλαβε,
[8, 59]   τοὺς στρατηγοὺς ἐς τὸ συνέδριον.  ~ὡς   δὲ ἄρα συνελέχθησαν, πρὶν
[8, 94]   τὴν στρατηγίδα φεύγουσαν ὡσαύτως οἴχεσθαι.  (ὡς   δὲ ἄρα φεύγοντας γίνεσθαι τῆς
[8, 24]   ὀφθείησαν ὑπὸ τοῦ ναυτικοῦ στρατοῦ.  (ὡς   δὲ διέβη ἐς τὴν Ἱστιαίην
[8, 18]   τε διηκοσίοισι καὶ οἰκηίῃ νηί.  ~ὡς   δὲ διέστησαν, ἄσμενοι ἑκάτεροι ἐς
[8, 101]   ἔφη ὑποκρινέεσθαι ὁκότερον ποιήσει τούτων.  ὡς   δὲ ἐβουλεύετο ἅμα Περσέων τοῖσι
[8, 53]   περ ἀποκρήμνου ἐόντος τοῦ χώρου.  (ὡς   δὲ εἶδον αὐτοὺς ἀναβεβηκότας οἱ
[8, 32]   γὰρ καὶ οὐκ ἐδόκεε Θεσσαλοῖσι.  ~ὡς   δὲ ἐκ τῆς Δωρίδος ἐς
[8, 125]   τῶν ἡμεῖς ἴδμεν Σπαρτιῆται προέπεμψαν.  ~ὡς   δὲ ἐκ τῆς Λακεδαίμονος ἀπίκετο
[8, 118]   δὴ ἀποσωθῆναι ἐς τὴν Ἀσίην.  ὡς   δὲ ἐκβῆναι τάχιστα ἐς γῆν
[8, 109]   Πελοποννησίων τῶν ἄλλων οἱ στρατηγοί.  ~ὡς   δὲ ἔμαθε ὅτι οὐ πείσει
[8, 87]   Καλυνδέων κατὰ τύχην παραπεσοῦσα νηῦς.  (ὡς   δὲ ἐνέβαλέ τε καὶ κατέδυσε,
[8, 79]   τὰς νέας πρὸς τὸν Ἰσθμόν.  (ὡς   δὲ ἐξῆλθέ οἱ Θεμιστοκλέης, ἔλεγε
[8, 142]   τοῖσι Λακεδαιμονίοισι τὴν ἑωυτῶν γνώμην.  ~ὡς   δὲ ἐπαύσατο λέγων Ἀλέξανδρος, διαδεξάμενοι
[8, 49]   τριηκόσιαι καὶ ἑβδομήκοντα καὶ ὀκτώ.  ~ὡς   δὲ ἐς τὴν Σαλαμῖνα συνῆλθον
[8, 92]   Πυθέην οὕτω σωθῆναι ἐς Αἴγιναν.  (ὡς   δὲ ἐσεῖδε τὴν νέα τὴν
[8, 12]   ἔδοσαν αὐτῷ χῶρον ἐν Σαλαμῖνι.  ~ὡς   δὲ εὐφρόνη ἐγεγόνεε, ἦν μὲν
[8, 96]   τῇ νησῖδι ταύτῃ κατεφόνευσαν πάντας.  ~ὡς   δὲ ναυμαχίη διελέλυτο, κατειρύσαντες
[8, 108]   εἶεν ἀλλ᾽ ἄκραι, συλλεχθέντες ἐκομίζοντο.  ~ὡς   δὲ ἡμέρη ἐγίνετο, ὁρῶντες οἱ
[8, 67]   Τύριος, ἐπὶ δὲ ὧλλοι.  ὡς   δὲ κόσμῳ ἐπεξῆς ἵζοντο, πέμψας
[8, 126]   προέπεμπε βασιλέα μέχρι τοῦ πόρου.  (ὡς   δὲ μὲν ἦν ἐν
[8, 5]   ὡς παρ᾽ ἑωυτοῦ δῆθεν διδούς.  ὡς   δέ οἱ οὗτος ἀνεπέπειστο, Ἀδείμαντος
[8, 106]   ἀπ᾽ ἐμέο τοι ἐσομένην δίκην”  (ὡς   δέ οἱ ταῦτα ὠνείδισε, ἀχθέντων
[8, 110]   πάντως ἕτοιμοι ἦσαν λέγοντι πείθεσθαι.  (ὡς   δὲ οὗτοί οἱ ἀνεγνωσμένοι ἦσαν,
[8, 132]   δὲ ἐστρατήγεε Ξάνθιππος Ἀρίφρονος.  ~ὡς   δὲ παρεγένοντο ἐς τὴν Αἴγιναν
[8, 64]   καὶ ἐπικαλέσασθαι τοὺς Αἰακίδας συμμάχους.  ὡς   δέ σφι ἔδοξε, καὶ ἐποίευν
[8, 41]   τῆς θεοῦ ἀπολελοιπυίης τὴν ἀκρόπολιν.  ὡς   δέ σφι πάντα ὑπεξέκειτο, ἔπλεον
[8, 15]   στράτευμα διαφθείραντες τοῦ πόρου κρατήσουσι.  ὡς   δὲ ταξάμενοι οἱ Ξέρξεω ἐπέπλεον,
[8, 129]   γενόμενον παρήισαν ἐς τὴν Παλλήνην.  (ὡς   δὲ τὰς δύο μὲν μοίρας
[8, 106]   εὐνούχων ἐτιμήθη μάλιστα παρὰ Ξέρξῃ.  ~ὡς   δὲ τὸ στράτευμα τὸ Περσικὸν
[8, 90]   παρὰ βασιλέα διέβαλλον τοὺς Ἴωνας,  ὡς   δι᾽ ἐκείνους ἀπολοίατο αἱ νέες,
[8, 125]   τὴν ἐς Λακεδαίμονα ἄπιξιν προφέρων,  ὡς   διὰ τὰς Ἀθήνας ἔχοι τὰ
[8, 18]   ὅρμον ἠπείγοντο. οἱ δὲ Ἕλληνες  ὡς   διακριθέντες ἐκ τῆς ναυμαχίης ἀπηλλάχθησαν,
[8, 3]   μέχρι ὅσου κάρτα ἐδέοντο αὐτῶν,  ὡς   διέδεξαν· ὡς γὰρ δὴ ὠσάμενοι
[8, 19]   συλλέξας τοὺς στρατηγοὺς ἔλεγέ σφι  ὡς   δοκέοι ἔχειν τινὰ παλάμην, τῇ
[8, 100]   τῶν Ἀθηνέων, φροντίσας πρὸς ἑωυτὸν  ὡς   δώσει δίκην ἀναγνώσας βασιλέα στρατεύεσθαι
[8, 44]   τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τοῦ Ἀρτεμισίου,  ὡς   ἐγίνοντο κατὰ Χαλκίδα, οἱ Πλαταιέες
[8, 35]   ὅσα λόγου ἦν ἄξια Ξέρξης,  ὡς   ἐγὼ πυνθάνομαι, ἄμεινον τὰ
[8, 68]   σφι ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ,  ὡς   ἐγὼ πυνθάνομαι, οὔτε αὐτοὺς οἰκός,
[8, 38]   οἱ ἀπονοστήσαντες οὗτοι τῶν βαρβάρων,  ὡς   ἐγὼ πυνθάνομαι, ὡς πρὸς τούτοισι
[8, 30]   ἐμήδιζον, κατ᾽ ἄλλο μὲν οὐδέν,  ὡς   ἐγὼ συμβαλλόμενος εὑρίσκω, κατὰ δὲ
[8, 68]   (εἰπεῖν μοι πρὸς βασιλέα, Μαρδόνιε,  ὡς   ἐγὼ τάδε λέγω, οὔτε κακίστη
[8, 19]   ~νόῳ δὲ λαβὼν Θεμιστοκλέης  ὡς   εἰ ἀπορραγείη ἀπὸ τοῦ βαρβάρου
[8, 108]   ἐναντίην ταύτῃ γνώμην ἐτίθετο, λέγων  ὡς   εἰ λύσουσι τὰς σχεδίας, τοῦτ᾽
[8, 112]   καὶ πρὸς βασιλέα ἐχρήσατο, λέγων  ὡς   εἰ μὴ δώσουσι τὸ αἰτεόμενον,
[8, 49]   Πελοποννήσου, ἐπιλέγοντες τὸν λόγον τόνδε,  ὡς   εἰ νικηθέωσι τῇ ναυμαχίῃ, ἐν
[8, 87]   γὰρ τῆς Ἀττικῆς νεὸς τριήραρχος  ὡς   εἶδέ μιν ἐμβάλλουσαν νηὶ ἀνδρῶν
[8, 4]   καὶ ἐπ᾽ Ἀρτεμίσιον Ἑλλήνων ἀπικόμενοι  ὡς   εἶδον νέας τε πολλὰς καταχθείσας
[8, 57]   βεβουλευμένον. πυθόμενος δὲ πρὸς αὐτοῦ  ὡς   εἴη δεδογμένον ἀνάγειν τὰς νέας
[8, 112]   πολιορκέοιτο διότι ἐμήδισε, καὶ Θεμιστοκλέα  ὡς   εἴη ἐν αἴνῃ μεγίστῃ τῶν
[8, 61]   ἔλεγε, ἑωυτοῖσι τε ἐδήλου λόγῳ  ὡς   εἴη καὶ πόλις καὶ γῆ
[8, 137]   τὸν δὲ ἀκούσαντα ἐσῆλθε αὐτίκα  ὡς   εἴη τέρας καὶ φέροι μέγα
[8, 115]   ἀπάγων τῆς στρατιῆς οὐδὲν μέρος  ὡς   εἰπεῖν. (ὅκου δὲ πορευόμενοι γινοίατο
[8, 88]   πολεμίην. (τά τε γὰρ ἄλλα,  ὡς   εἴρηται, αὐτῇ συνήνεικε ἐς εὐτυχίην
[8, 101]   στρατοῦ ἀπολεξάμενον” ~ταῦτα ἀκούσας Ξέρξης  ὡς   ἐκ κακῶν ἐχάρη τε καὶ
[8, 97]   ἄλλοι ταῦτα πρήσσοντα εὖ ἠπιστέατο  ὡς   ἐκ παντὸς νόου παρεσκεύασται μένων
[8, 117]   μισθὸν ἔλαβον, οἱ δὲ Πέρσαι  ὡς   ἐκ τῆς Θρηίκης πορευόμενοι ἀπίκοντο
[8, 21]   ἐποιεῦντο τὴν ἀποχώρησιν, ἐκομίζοντο δὲ  ὡς   ἕκαστοι ἐτάχθησαν, Κορίνθιοι πρῶτοι, ὕστατοι
[8, 87]   οὐκ ἔχω μετεξετέρους εἰπεῖν ἀτρεκέως  ὡς   ἕκαστοι τῶν βαρβάρων τῶν
[8, 97]   ἀπελάσαντος βασιλέος ἔσεσθαι. ~Ξέρξης δὲ  ὡς   ἔμαθε τὸ γεγονὸς πάθος, δείσας
[8, 128]   οἳ αὐτίκα τὸ τόξευμα λαβόντες  ὡς   ἔμαθον τὸ βυβλίον, ἔφερον ἐπὶ
[8, 30]   δὲ Θεσσαλοὶ τὰ Ἑλλήνων ηὖξον,  ὡς   ἐμοὶ δοκέειν, ἐμήδιζον ἂν οἱ
[8, 120]   ζώνην φεύγων ἐξ Ἀθηνέων ὀπίσω,  ὡς   ἐν ἀδείῃ ἐών. τὰ δὲ
[8, 56]   ἀκρόπολιν, ἐς τοσοῦτον θόρυβον ἀπίκοντο  ὡς   ἔνιοι τῶν στρατηγῶν οὐδὲ κυρωθῆναι
[8, 8]   λεγόμενα ἐστὶ ἀληθέα· λέγεται γὰρ  ὡς   ἐξ Ἀφετέων δὺς ἐς τὴν
[8, 41]   λέγουσί τε ταῦτα καὶ δὴ  ὡς   ἐόντι ἐπιμήνια ἐπιτελέουσι προτιθέντες· τὰ
[8, 60]   ἔτι οὐδὲν τῶν πρότερον λεχθέντων,  ὡς   ἐπεὰν ἀπαείρωσι ἀπὸ Σαλαμῖνος διαδρήσονται·
[8, 76]   ἀπεβίβαζον τῶν Περσέων τῶνδε εἵνεκεν,  ὡς   ἐπεὰν γίνηται ναυμαχίη, ἐνθαῦτα μάλιστα
[8, 75]   πρηγμάτων Θεμιστοκλέης Θεσπιέα τε ἐποίησε,  ὡς   ἐπεδέκοντο οἱ Θεσπιέες πολιήτας, καὶ
[8, 118]   καὶ ἄλλος ὅδε λόγος λεγόμενος,  ὡς   ἐπειδὴ Ξέρξης ἀπελαύνων ἐξ Ἀθηνέων
[8, 21]   τὸν στρατὸν αὐτοῦ. οἳ δὲ  ὡς   ἐπύθοντο ταῦτα, οὐκέτι ἐς ἀναβολὰς
[8, 74]   ἐλέγετο τῶν αὐτῶν, οἳ μὲν  ὡς   ἐς τὴν Πελοπόννησον χρεὸν εἴη
[8, 11]   τὰ στρατόπεδα. ~τοῖσι δὲ Ἕλλησι  ὡς   ἐσήμηνε, πρῶτα μὲν ἀντίπρῳροι τοῖσι
[8, 75]   αὐτοῦ μένοντας ἀμύνεσθαι. ~ἐνθαῦτα Θεμιστοκλέης  ὡς   ἑσσοῦτο τῇ γνώμῃ ὑπὸ τῶν
[8, 56]   Σαλαμῖνι Ἕλληνες, ὥς σφι ἐξηγγέλθη  ὡς   ἔσχε τὰ περὶ τὴν Ἀθηναίων
[8, 88]   τῶν παρεόντων δέσποτα, ὁρᾷς Ἀρτεμισίην  ὡς   εὖ ἀγωνίζεται καὶ νέα τῶν
[8, 14]   νηυσὶ Κιλίσσῃσι· ταύτας δὲ διαφθείραντες,  ὡς   εὐφρόνη ἐγίνετο, ἀπέπλεον ὀπίσω ἐπὶ
[8, 80]   ἀλλά σφι σήμηνον αὐτὸς παρελθὼν  ὡς   ἔχει. ἐπεὰν δὲ σημήνῃς, ἢν
[8, 99]   πρώτη ἐς Σοῦσα ἀγγελίη ἀπικομένη,  ὡς   ἔχοι Ἀθήνας Ξέρξης, ἔτερψε οὕτω
[8, 62]   ταῦτα μὴ ποιήσῃς, ἡμεῖς μὲν  ὡς   ἔχομεν ἀναλαβόντες τοὺς οἰκέτας κομιεύμεθα
[8, 40]   κατήκουσι πρήγμασι βουλὴν ἔμελλον ποιήσασθαι  ὡς   ἐψευσμένοι γνώμης. (δοκέοντες γὰρ εὑρήσειν
[8, 111]   ἀλλὰ προϊσχομένου Θεμιστοκλέος λόγον τόνδε,  ὡς   ἥκοιεν Ἀθηναῖοι περὶ ἑωυτοὺς ἔχοντες
[8, 7]   ἔμελλε φανήσεσθαι παρὰ τῶν περιπλεόντων  ὡς   ἡκόντων. ταύτας μὲν δὴ περιέπεμπον,
[8, 137]   Ἀέροπος οἱ πρεσβύτεροι ἕστασαν ἐκπεπληγμένοι,  ὡς   ἤκουσαν ταῦτα· δὲ παῖς,
[8, 119]   τὴν θάλασσαν. ἀλλ᾽ μέν,  ὡς   καὶ πρότερόν μοι εἴρηται, ὁδῷ
[8, 41]   καὶ προθυμότερον ἐξέλιπον τὴν πόλιν,  ὡς   καὶ τῆς θεοῦ ἀπολελοιπυίης τὴν
[8, 69]   Ἀρτεμισίῃ, συμφορὴν ἐποιεῦντο τοὺς λόγους  ὡς   κακόν τι πεισομένης πρὸς βασιλέος,
[8, 111]   χρήματα, ὑπεκρίναντο πρὸς ταῦτα λέγοντες  ὡς   κατὰ λόγον ἦσαν ἄρα αἱ
[8, 68]   δέ τοι ἀντέστησαν, ἀπήλλαξαν οὕτω  ὡς   κείνους ἔπρεπε. (τῇ δὲ ἐγὼ
[8, 138]   Σιληνὸς τοῖσι κήποισι ἥλω,  ὡς   λέγεται ὑπὸ Μακεδόνων. ὑπὲρ δὲ
[8, 97]   Μαρδόνιον δ᾽ οὐδὲν τούτων ἐλάνθανε  ὡς   μάλιστα ἔμπειρον ἐόντα τῆς ἐκείνου
[8, 66]   τρισὶ ἡμέρῃσι ἐγένοντο ἐν Φαλήρῳ.  ὡς   μὲν ἐμοὶ δοκέειν, οὐκ ἐλάσσονες
[8, 76]   διαφθείρωσι. (ἐποίευν δὲ σιγῇ ταῦτα,  ὡς   μὴ πυνθανοίατο οἱ ἐναντίοι. οἱ
[8, 64]   ἐπείτε Εὐρυβιάδῃ ἔδοξε, αὐτοῦ παρεσκευάζοντο  ὡς   ναυμαχήσοντες. ἡμέρη τε ἐγίνετο καὶ
[8, 83]   ἦν τῶν Τηνίων ῥήματα, παρεσκευάζοντο  ὡς   ναυμαχήσοντες. ἠώς τε διέφαινε καὶ
[8, 97]   τείχεος, ἀρτέετό τε ἐς πόλεμον  ὡς   ναυμαχίην ἄλλην ποιησόμενος. (ὁρῶντες δέ
[8, 129]   θαλάσσης μεγάλη, ὅση οὐδαμά κω,  ὡς   οἱ ἐπιχώριοι λέγουσι, πολλάκις γινομένη.
[8, 26]   ταῦτα. (οἳ δέ σφι ἔλεγον  ὡς   Ὀλύμπια ἄγουσι καὶ θεωρέοιεν ἀγῶνα
[8, 98]   Πέρσῃσι ἐξεύρηται τοῦτο. λέγουσι γὰρ  ὡς   ὁσέων ἂν ἡμερέων
[8, 69]   πρὸς μὲν Εὐβοίῃ σφέας ἐθελοκακέειν  ὡς   οὐ παρεόντος αὐτοῦ, τότε δὲ
[8, 80]   πλάσας λέγειν καὶ οὐ πείσω,  ὡς   οὐ ποιεύντων τῶν βαρβάρων ταῦτα.
[8, 10]   ὁρῶντες περιεχομένους αὐτοὺς καὶ ἐπιστάμενοι  ὡς   οὐδεὶς αὐτῶν ἀπονοστήσει· οὕτω ἀσθενέα
[8, 9]   τῶν νεῶν. μετὰ δὲ τοῦτο,  ὡς   οὐδείς σφι ἐπέπλεε, δείλην ὀψίην
[8, 20]   Εὐβοέες, παραχρησάμενοι τὸν Βάκιδος χρησμὸν  ὡς   οὐδὲν λέγοντα, οὔτε τι ἐξεκομίσαντο
[8, 77]   ~χρησμοῖσι δὲ οὐκ ἔχω ἀντιλέγειν  ὡς   οὐκ εἰσὶ ἀληθέες, οὐ βουλόμενος
[8, 144]   οὐδὲν λυπέοντες ὑμέας. νῦν δέ,  ὡς   οὕτω ἐχόντων, στρατιὴν ὡς τάχιστα
[8, 5]   τῶν χρημάτων μεταδιδοῖ πέντε τάλαντα  ὡς   παρ᾽ ἑωυτοῦ δῆθεν διδούς. ὡς
[8, 20]   τι ἐξεκομίσαντο οὐδὲν οὔτε προσεσάξαντο  ὡς   παρεσομένου σφι πολέμου, περιπετέα τε
[8, 99]   ἀχθόμενοι ταῦτα οἱ Πέρσαι ἐποίευν  ὡς   περὶ αὐτῷ Ξέρξῃ δειμαίνοντες. ~καὶ
[8, 74]   οὕτω περὶ σφίσι αὐτοῖσι δειμαίνοντες  ὡς   περὶ τῇ Πελοποννήσῳ. (τέως μὲν
[8, 15]   μηνοειδὲς ποιήσαντες τῶν νεῶν ἐκυκλοῦντο,  ὡς   περιλάβοιεν αὐτούς. ~ἐνθεῦτεν οἱ Ἕλληνες
[8, 83]   τὸν ἀριθμόν. ~τοῖσι δὲ Ἕλλησι  ὡς   πιστὰ δὴ τὰ λεγόμενα ἦν
[8, 76]   σημήνας ἐκποδὼν ἀπαλλάσσετο· τοῖσι δὲ  ὡς   πιστὰ ἐγίνετο τὰ ἀγγελθέντα, τοῦτο
[8, 112]   οἳ πυνθανόμενοι τήν τε Ἄνδρον  ὡς   πολιορκέοιτο διότι ἐμήδισε, καὶ Θεμιστοκλέα
[8, 90]   δι᾽ ἐκείνους ἀπολοίατο αἱ νέες,  ὡς   προδόντων. συνήνεικε ὦν οὕτω ὥστε
[8, 38]   τῶν βαρβάρων, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι,  ὡς   πρὸς τούτοισι καὶ ἄλλα ὥρων
[8, 130]   δὲ ναυτικὸς Ξέρξεω περιγενόμενος  ὡς   προσέμιξε τῇ Ἀσίῃ φεύγων ἐκ
[8, 93]   Ἀθήνας στρατεύεσθαι. αὕτη μὲν δή,  ὡς   πρότερον εἴρηται, διέφυγε· ἦσαν δὲ
[8, 80]   διαδρήσονται, εἴ περ περιεχόμεθα πανταχόθεν,  ὡς   σὺ λέγεις” ~ἐνθαῦτα ἔλεγε παρελθὼν
[8, 138]   χρῆμα ποιήσειε παῖς καὶ  ὡς   σὺν νόῳ κείνων νεώτατος
[8, 94]   λέγουσι Ἀθηναῖοι αὐτίκα κατ᾽ ἀρχάς,  ὡς   συνέμισγον αἱ νέες, ἐκπλαγέντα τε
[8, 99]   δή τι Περσέων τοὺς ὑπολειφθέντας  ὡς   τάς τε ὁδοὺς μυρσίνῃ πάσας
[8, 106]   δὲ ἐποίεε ταῦτα· αὐτοῦ τε,  ὡς   ταῦτα ἐργάσατο, οἱ παῖδες ἀναγκαζόμενοι
[8, 138]   ὑπὸ χειμῶνος. ἐνθεῦτεν δὲ ὁρμώμενοι,  ὡς   ταύτην ἔσχον, κατεστρέφοντο καὶ τὴν
[8, 107]   ἀπῆγον ὀπίσω ἐς τὸν Ἑλλήσποντον  ὡς   τάχεος εἶχε ἕκαστος, διαφυλαξούσας τὰς
[8, 144]   δέ, ὡς οὕτω ἐχόντων, στρατιὴν  ὡς   τάχιστα ἐκπέμπετε. (ὡς γὰρ ἡμεῖς
[8, 40]   ἐπυνθάνοντο τὸν Ἰσθμὸν αὐτοὺς τειχέοντας,  ὡς   τὴν Πελοπόννησον περὶ πλείστου τε
[8, 60]   οἰκότα μέν νυν βουλευομένοισι ἀνθρώποισι  ὡς   τὸ ἐπίπαν ἐθέλει γίνεσθαι· μὴ
[8, 3]   ἐς Σικελίην πέμπειν ἐπὶ συμμαχίην,  ὡς   τὸ ναυτικὸν Ἀθηναίοισι χρεὸν εἴη
[8, 2]   Ἀρτεμίσιον, εἴρηται δέ μοι καὶ  ὡς   τὸ πλῆθος ἕκαστοι τῶν νεῶν
[8, 68]   καὶ τόδε ἐς θυμὸν βάλευ,  ὡς   τοῖσι μὲν χρηστοῖσι τῶν ἀνθρώπων
[8, 8]   ἀλλ᾽ οὐ γάρ οἱ παρέσχε  ὡς   τότε. (ὅτεῳ μὲν δὴ τρόπῳ
[8, 107]   τίσις καὶ Ἑρμότιμος. ~Ξέρξης δὲ  ὡς   τοὺς παῖδας ἐπέτρεψε Ἀρτεμισίῃ ἀπάγειν
[8, 31]   χώρης ποδεὼν στεινὸς ταύτῃ κατατείνει,  ὡς   τριήκοντα σταδίων μάλιστά κῃ εὖρος,
[8, 14]   ἀπικόμεναι καὶ ἅμα ἀγγελίη ἐλθοῦσα,  ὡς   τῶν βαρβάρων οἱ περιπλέοντες τὴν
[8, 132]   ἐόντες ἀρχὴν ἑπτά· ἐπιβουλεύοντες δὲ  ὡς   φανεροὶ ἐγένοντο, ἐξενείκαντος τὴν ἐπιχείρησιν
[8, 84]   ἄρξασαν. λέγεται δὲ καὶ τάδε,  ὡς   φάσμα σφι γυναικὸς ἐφάνη, φανεῖσαν
[8, 24]   καὶ δύο μυριάδες) ὑπολιπόμενος τούτων  ὡς   χιλίους, τοὺς λοιποὺς τάφρους ὀρυξάμενος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006