Alphabétiquement     [«   »]
ὁδῷ 1
Ὀζόλας 1
ὅθεν 1
οἱ 191
οἵ 4
οἳ 57
οἷά 2
Fréquences     [«    »]
161 ἐν
178 μὲν
172 ὡς
191 οἱ
247 τὴν
250 ἐς
268 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

οἱ


Livre, chapitre
[8, 142]   οὔτε ἀληθὲς οὐδέν” ταῦτα ἔλεξαν  οἱ   ἄγγελοι. ~Ἀθηναῖοι δὲ πρὸς μὲν
[8, 11]   αὐτομολέει ἐς τοὺς Ἕλληνας, καὶ  οἱ   Ἀθηναῖοι διὰ τοῦτο τὸ ἔργον
[8, 141]   γίνεσθαι τὴν κατάστασιν· ἐπανέμειναν γὰρ  οἱ   Ἀθηναῖοι διατρίβοντες, εὖ ἐπιστάμενοι ὅτι
[8, 53]   (ὡς δὲ εἶδον αὐτοὺς ἀναβεβηκότας  οἱ   Ἀθηναῖοι ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν, οἳ
[8, 41]   ταῦτα τῆς ἱρείης, μᾶλλόν τι  οἱ   Ἀθηναῖοι καὶ προθυμότερον ἐξέλιπον τὴν
[8, 3]   ἀντιβάντων δὲ τῶν συμμάχων εἶκον  οἱ   Ἀθηναῖοι μέγα πεποιημένοι περιεῖναι τὴν
[8, 84]   οὐ δυναμένων ἀπαλλαγῆναι, οὕτω δὴ  οἱ   ἄλλοι Ἀμεινίῃ βοηθέοντες συνέμισγον. (Ἀθηναῖοι
[8, 131]   τῶν μετὰ Λευτυχίδεα πρώτων καταλεχθέντων,  οἱ   ἄλλοι βασιλέες ἐγένοντο Σπάρτης. Ἀθηναίων
[8, 109]   ἐπὶ σφέων αὐτῶν βαλόμενοι, εἰ  οἱ   ἄλλοι μὴ βουλοίατο) ἔλεγέ σφι
[8, 46]   ὑπὸ τῶν πολιητέων κατά περ  οἱ   ἄλλοι νησιῶται, ἀλογήσαντες δὲ τῶν
[8, 126]   τῶν βαρβάρων· ὣς δὲ καὶ  οἱ   ἄλλοι οἱ τὴν Παλλήνην ἔχοντες.
[8, 97]   ποιησόμενος. (ὁρῶντες δέ μιν πάντες  οἱ   ἄλλοι ταῦτα πρήσσοντα εὖ ἠπιστέατο
[8, 93]   εἴρηται, διέφυγε· ἦσαν δὲ καὶ  οἱ   ἄλλοι, τῶν αἱ νέες περιεγεγόνεσαν,
[8, 76]   πρὸς τὴν Σαλαμῖνα, ἀνῆγον δὲ  οἱ   ἀμφὶ τὴν Κέον τε καὶ
[8, 53]   μέγαρον κατέφευγον. τῶν δὲ Περσέων  οἱ   ἀναβεβηκότες πρῶτον μὲν ἐτράποντο πρὸς
[8, 110]   λέγοντι πείθεσθαι. (ὡς δὲ οὗτοί  οἱ   ἀνεγνωσμένοι ἦσαν, αὐτίκα μετὰ ταῦτα
[8, 42]   ἐς τὸ στρατόπεδον. ~ἐπεὶ δὲ  οἱ   ἀπ᾽ Ἀρτεμισίου ἐς Σαλαμῖνα κατέσχον
[8, 79]   συμμῖξαι· προακηκόεε δὲ ὅτι σπεύδοιεν  οἱ   ἀπὸ Πελοποννήσου ἀνάγειν τὰς νέας
[8, 142]   ἐπαύσατο λέγων Ἀλέξανδρος, διαδεξάμενοι ἔλεγον  οἱ   ἀπὸ Σπάρτης ἄγγελοι ἡμέας δὲ
[8, 114]   Λακεδαιμόνιοί τέ σε καὶ Ἡρακλεῖδαι  οἱ   ἀπὸ Σπάρτης αἰτέουσι φόνου δίκας,
[8, 38]   ἰθὺ Βοιωτῶν ἔφευγον. ἔλεγον δὲ  οἱ   ἀπονοστήσαντες οὗτοι τῶν βαρβάρων, ὡς
[8, 78]   ὅτι σφέας περιεκυκλοῦντο τῇσι νηυσὶ  οἱ   βάρβαροι, ἀλλ᾽ ὥσπερ τῆς ἡμέρης
[8, 107]   δὲ ἀγχοῦ ἦσαν Ζωστῆρος πλέοντες  οἱ   βάρβαροι, ἀνατείνουσι γὰρ ἄκραι λεπταὶ
[8, 34]   ὑπὸ πλήθεος. ~παραποταμίους δὲ παραμειβόμενοι  οἱ   βάρβαροι ἀπίκοντο ἐς Πανοπέας. ἐνθεῦτεν
[8, 31]   Δωρίδα γῆν οὐκ ἐσίναντο ἐσβαλόντες  οἱ   βάρβαροι· ἐμήδιζόν τε γὰρ καὶ
[8, 51]   τοῦ Ἑλλησπόντου, ἔνθεν πορεύεσθαι ἤρξαντο  οἱ   βάρβαροι, ἕνα αὐτοῦ διατρίψαντες μῆνα
[8, 37]   προφήτεω. ~ἐπεὶ δὲ ἀγχοῦ ἦσαν  οἱ   βάρβαροι ἐπιόντες καὶ ἀπώρων τὸ
[8, 37]   (ἐπεὶ γὰρ δὴ ἦσαν ἐπιόντες  οἱ   βάρβαροι κατὰ τὸ ἱρὸν τῆς
[8, 84]   ἀναγομένοισι δέ σφι αὐτίκα ἐπεκέατο  οἱ   βάρβαροι. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι
[8, 60]   ὑμῖν ἐς τὸν Ἰσθμὸν παρέσονται  οἱ   βάρβαροι οὔτε προβήσονται ἑκαστέρω τῆς
[8, 6]   περὶ δείλην πρωίην γινομένην ἀπίκατο  οἱ   βάρβαροι, πυθόμενοι μὲν ἔτι καὶ
[8, 129]   χρόνον ἐπὶ πολλόν. ἰδόντες δὲ  οἱ   βάρβαροι τέναγος γενόμενον παρήισαν ἐς
[8, 71]   ὅκως κατ᾽ ἤπειρον μὴ ἐσβάλοιεν  οἱ   βάρβαροι. ὡς γὰρ ἐπύθοντο τάχιστα
[8, 71]   ἐσεφέροντο, καὶ ἐλίνυον οὐδένα χρόνον  οἱ   βοηθήσαντες ἐργαζόμενοι, οὔτε νυκτὸς οὔτε
[8, 72]   καὶ Ἑρμιονέες. οὗτοι μὲν ἦσαν  οἱ   βοηθήσαντες καὶ ὑπεραρρωδέοντες τῇ Ἑλλάδι
[8, 68]   τῶν νεῶν μηδὲ ναυμαχίην ποιέο.  οἱ   γὰρ ἄνδρες τῶν σῶν ἀνδρῶν
[8, 20]   ἀνακαυσάμενοι ἐτράποντο πρὸς τὰ πρόβατα.  ~οἱ   γὰρ Εὐβοέες, παραχρησάμενοι τὸν Βάκιδος
[8, 89]   ἐτράποντο, ἐνθαῦτα αἱ πλεῖσται διεφθείροντο·  οἱ   γὰρ ὄπισθε τεταγμένοι, ἐς τὸ
[8, 81]   δὲ αὖτις ἐγίνετο λόγων ἀμφισβασίη·  οἱ   γὰρ πλεῦνες τῶν στρατηγῶν οὐκ
[8, 126]   Ποτιδαιήτῃσι μὴ οὐκ ἐξανδραποδίσασθαι σφέας.  (οἱ   γὰρ Ποτιδαιῆται, ὡς βασιλεὺς παρεξεληλάκεε
[8, 102]   τὸ ἔργον δέσποτα γίνεται·  οἱ   γὰρ σοὶ δοῦλοι κατεργάσαντο. τοῦτο
[8, 2]   ἔχοντα παρείχοντο Σπαρτιῆται Εὐρυβιάδην Εὐρυκλείδεω·  οἱ   γὰρ σύμμαχοι οὐκ ἔφασαν, ἢν
[8, 30]   ~ταῦτά σφι ἐπαγγέλλοντο οἱ Θεσσαλοί.  οἱ   γὰρ Φωκέες μοῦνοι τῶν ταύτῃ
[8, 90]   Αἰγάλεως, ἀνεπυνθάνετο τὸν ποιήσαντα, καὶ  οἱ   γραμματισταὶ ἀνέγραφον πατρόθεν τὸν τριήραρχον
[8, 113]   ἐκτᾶτο λάθρῃ τῶν ἄλλων στρατηγῶν.  ~οἱ   δ᾽ ἀμφὶ Ξέρξην ἐπισχόντες ὀλίγας
[8, 14]   τὰ Κοῖλα τῆς Εὐβοίης διεφθείροντο·  οἱ   δ᾽ ἐν Ἀφέτῃσι βάρβαροι, ὥς
[8, 85]   ἀνεγράφη καὶ χώρῃ ἐδωρήθη πολλῇ.  οἱ   δ᾽ εὐεργέται βασιλέος ὀροσάγγαι καλέονται
[8, 91]   καὶ τὰς φευγούσας τῶν νεῶν,  οἱ   δὲ Αἰγινῆται τὰς ἐκπλεούσας· ὅκως
[8, 25]   ἐς Ἱστιαίην ἐπὶ τὰς νέας,  οἱ   δὲ ἀμφὶ Ξέρξην ἐς ὁδὸν
[8, 37]   τοῖσι παρεοῦσι σημανέων τὸ τέρας·  οἱ   δὲ βάρβαροι ἐπειδὴ ἐγίνοντο ἐπειγόμενοι
[8, 11]   Ἕλληνες ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον ἀπέπλεον,  οἱ   δὲ βάρβαροι ἐς τὰς Ἀφέτας,
[8, 15]   ἀτρέμας εἶχον πρὸς τῷ Ἀρτεμισίῳ.  οἱ   δὲ βάρβαροι μηνοειδὲς ποιήσαντες τῶν
[8, 32]   ὑπὲρ τοῦ Κρισαίου πεδίου οἰκημένην.  οἱ   δὲ βάρβαροι τὴν χώρην πᾶσαν
[8, 92]   Πολύκριτος ἀπέρριψε ἐς Θεμιστοκλέα·  οἱ   δὲ βάρβαροι τῶν αἱ νέες
[8, 72]   ἐργαζόμενοι, οὔτε νυκτὸς οὔτε ἡμέρης.  ~οἱ   δὲ βοηθήσαντες ἐς τὸν Ἰσθμὸν
[8, 59]   ῥαπίζονται” δὲ ἀπολυόμενος ἔφη  οἱ   δέ γε ἐγκαταλειπόμενοι οὐ στεφανοῦνται”
[8, 44]   ~οὗτοι μέν νυν Πελοποννησίων ἐστρατεύοντο,  οἱ   δὲ ἐκ τῆς ἔξω ἠπείρου,
[8, 121]   φασὶ ἐπιβῆναι ἐπὶ τὴν νέα.  ~οἱ   δὲ Ἕλληνες ἐπείτε οὐκ οἷοί
[8, 18]   ἄσμενοι ἑκάτεροι ἐς ὅρμον ἠπείγοντο.  οἱ   δὲ Ἕλληνες ὡς διακριθέντες ἐκ
[8, 111]   μὲν ταῦτα σημήναντες ἀπέπλεον ὀπίσω.  ~οἱ   δὲ Ἓλληνες, ἐπείτε σφι ἀπέδοξε
[8, 1]   Μοῦσαι Ἱστοριῶν ὀγδόη ἐπιγραφομένη Οὐρανία  ~οἱ   δὲ Ἑλλήνων ἐς τὸν ναυτικὸν
[8, 56]   οὗτοι μέν νυν ταῦτα ἔφρασαν.  ~οἱ   δὲ ἐν Σαλαμῖνι Ἕλληνες, ὥς
[8, 43]   καὶ τῆς Δρυοπίδος ὕστατα ὁρμηθέντες.  οἱ   δὲ Ἑρμιονέες εἰσὶ Δρύοπες, ὑπὸ
[8, 66]   τε καὶ ἄλλων μαρτύρων καταπτόμενος.  ~οἱ   δὲ ἐς τὸν Ξέρξεω ναυτικὸν
[8, 73]   Λακωνικῇ, Λημνίων δὲ Παρωρεῆται πάντες.  (οἱ   δὲ Κυνούριοι αὐτόχθονες ἐόντες δοκέουσι
[8, 117]   τοῦ στρατοῦ τοῦ περιεόντος πολλοί.  οἱ   δὲ λοιποὶ ἅμα Ξέρξη ἀπικνέονται
[8, 67]   ἐκαραδόκεον τὸν πόλεμον κῇ ἀποβήσεται)  οἱ   δὲ λοιποὶ ὡς ἀπίκοντο ἐς
[8, 12]   σκληραὶ βρονταὶ ἀπὸ τοῦ Πηλίου·  οἱ   δὲ νεκροὶ καὶ τὰ ναυήγια
[8, 38]   ἐπικαταβάντες ἀπέκτειναν πλῆθός τι αὐτῶν.  οἱ   δὲ περιεόντες ἰθὺ Βοιωτῶν ἔφευγον.
[8, 52]   μαντήιον καὶ οὐ τὰς νέας.  ~οἱ   δὲ Πέρσαι ἱζόμενοι ἐπὶ τὸν
[8, 117]   μὲν τοῦτον τὸν μισθὸν ἔλαβον,  οἱ   δὲ Πέρσαι ὡς ἐκ τῆς
[8, 39]   Κασταλίης ὑπὸ τῇ Ὑαμπείῃ κορυφῇ.  (οἱ   δὲ πεσόντες ἀπὸ τοῦ Παρνησοῦ
[8, 104]   δεύτερα τῶν εὐνούχων παρὰ βασιλέι·  (οἱ   δὲ Πηδασέες οἰκέουσι ὑπὲρ Ἁλικαρνησσοῦ·
[8, 85]   κατὰ τὰς Θεμιστοκλέος ἐντολὰς ὀλίγοι,  οἱ   δὲ πλεῦνες οὔ. (ἔχω μέν
[8, 12]   ἐτάρασσον τοὺς ταρσοὺς τῶν κωπέων.  (οἱ   δὲ στρατιῶται οἱ ταύτῃ ἀκούοντες
[8, 54]   οἱ ἐγένετο ἐμπρήσαντι τὸ ἱρόν.  οἱ   δὲ φυγάδες τῶν Ἀθηναίων ἐποίησαν
[8, 36]   τὰ Κροίσου τοῦ Ἀλυάττεω ἀναθήματα.  ~οἱ   Δελφοὶ δὲ πυνθανόμενοι ταῦτα ἐς
[8, 36]   Λοκρίδα ὑπεξῆλθον. πάντες δὲ ὦν  οἱ   Δελφοὶ ἐξέλιπον τὴν πόλιν, πλὴν
[8, 38]   τοῖσι βαρβάροισι ἐνεπεπτώκεε. μαθόντες δὲ  οἱ   Δελφοὶ φεύγοντας σφέας, ἐπικαταβάντες ἀπέκτειναν
[8, 136]   ἀνὴρ Πέρσης ἔσχε, ἐκ τῆς  οἱ   ἐγεγόνεε Ἀμύντης ἐν τῇ
[8, 54]   ἐνετέλλετο ταῦτα, εἴτε καὶ ἐνθύμιόν  οἱ   ἐγένετο ἐμπρήσαντι τὸ ἱρόν. οἱ
[8, 66]   Πέρσης, τοσούτῳ πλέω ἔθνεά  οἱ   εἵπετο. ~ἐπεὶ ὦν ἀπίκατο ἐς
[8, 80]   ἑκόντες ἤθελον ἐς μάχην κατίστασθαι  οἱ   Ἕλληνες, ἀέκοντας παραστήσασθαι. σὺ δὲ
[8, 68]   πολλὸν χρόνον εἰσί τοι ἀντέχειν  οἱ   Ἕλληνες, ἀλλὰ σφέας διασκεδᾷς, κατὰ
[8, 15]   δὲ ταξάμενοι οἱ Ξέρξεω ἐπέπλεον,  οἱ   Ἕλληνες ἀτρέμας εἶχον πρὸς τῷ
[8, 75]   τῶν Ἑλλήνων πρήγματα) φράσοντα ὅτι  οἱ   Ἕλληνες δρησμὸν βουλεύονται καταρρωδηκότες, καὶ
[8, 16]   ἐκυκλοῦντο, ὡς περιλάβοιεν αὐτούς. ~ἐνθεῦτεν  οἱ   Ἕλληνες ἐπανέπλεόν τε καὶ συνέμισγον.
[8, 122]   χρύσεος. ~πέμψαντες δὲ ἀκροθίνια  οἱ   Ἕλληνες ἐς Δελφοὺς ἐπειρώτων τὸν
[8, 123]   τὴν διαίρεσιν τῆς ληίης ἔπλεον  οἱ   Ἕλληνες ἐς τὸν Ἰσθμὸν ἀριστήια
[8, 108]   ~ὡς δὲ ἡμέρη ἐγίνετο, ὁρῶντες  οἱ   Ἕλληνες κατὰ χώρην μένοντα τὸν
[8, 9]   περὶ Εὔβοιαν. ~τοῦτο δὲ ἀκούσαντες  οἱ   Ἕλληνες λόγον σφίσι αὐτοῖσι ἐδίδοσαν.
[8, 102]   ἀγῶνας δραμέονται περὶ σφέων αὐτῶν  οἱ   Ἕλληνες. Μαρδονίου δέ, ἤν τι
[8, 102]   οὐδεὶς γίνεται, οὐδέ τι νικῶντες  οἱ   Ἕλληνες νικῶσι, δοῦλον σὸν ἀπολέσαντες·
[8, 94]   ἀποθνήσκειν, ἢν μὴ νικῶντες φαίνωνται  οἱ   Ἕλληνες. (οὕτω δὴ ἀποστρέψαντα τὴν
[8, 6]   τῶνδε εἵνεκα, μή κως ἰδόντες  οἱ   Ἕλληνες προσπλέοντας ἐς φυγὴν ὁρμήσειαν
[8, 96]   διελέλυτο, κατειρύσαντες ἐς τὴν Σαλαμῖνα  οἱ   Ἕλληνες τῶν ναυηγίων ὅσα ταύτῃ
[8, 76]   σιγῇ ταῦτα, ὡς μὴ πυνθανοίατο  οἱ   ἐναντίοι. οἱ μὲν δὴ ταῦτα
[8, 129]   μεγάλη, ὅση οὐδαμά κω, ὡς  οἱ   ἐπιχώριοι λέγουσι, πολλάκις γινομένη. οἱ
[8, 114]   καὶ κατασχὼν πολλὸν χρόνον, ὥς  οἱ   ἐτύγχανε παρεστεὼς Μαρδόνιος, δεικνὺς ἐς
[8, 4]   τὴν Ἑλλάδα. (γνόντες δὲ σφέας  οἱ   Εὐβοέες ταῦτα βουλευομένους ἐδέοντο Εὐρυβιάδεω
[8, 105]   γὰρ τοῖσι βαρβάροισι τιμιώτεροι εἰσὶ  οἱ   εὐνοῦχοι πίστιος εἵνεκα τῆς πάσης
[8, 100]   μεγάλων αἰωρηθέντα· πλέον μέντοι ἔφερέ  οἱ   γνώμη κατεργάσασθαι τὴν Ἑλλάδα·
[8, 108]   τὰ ὀπίσω φανήσεται, λιμῷ τέ  οἱ   στρατιὴ διαφθερέεται, ἐπιχειρέοντι δὲ
[8, 108]   μὴ ἄγειν, ὡς ἄγοντι μέν  οἱ   ἡσυχίην οὔτε τι προχωρέειν οἷόν
[8, 79]   τὸν Ἰσθμόν. (ὡς δὲ ἐξῆλθέ  οἱ   Θεμιστοκλέης, ἔλεγε Ἀριστείδης τάδε. ἡμέας
[8, 75]   Θεσπιέα τε ἐποίησε, ὡς ἐπεδέκοντο  οἱ   Θεσπιέες πολιήτας, καὶ χρήμασι ὄλβιον.
[8, 27]   (ἐσβαλόντες γὰρ πανστρατιῇ αὐτοί τε  οἱ   Θεσσαλοὶ καὶ οἱ σύμμαχοι αὐτῶν
[8, 31]   οὗτοι οἱ λόγοι, οὕτω δὴ  οἱ   Θεσσαλοὶ κεχολωμένοι τοῖσι Φωκεῦσι ἐγένοντο
[8, 30]   χώρην ἀποτρέψειν” ~ταῦτά σφι ἐπαγγέλλοντο  οἱ   Θεσσαλοί. οἱ γὰρ Φωκέες μοῦνοι
[8, 29]   δή σφι ἀμφοτέρων ἔχοντες ἔγκοτον  οἱ   Θεσσαλοὶ πέμψαντες κήρυκα ἠγόρευον τάδε.
[8, 55]   ἡμέρῃ ἀπὸ τῆς ἐμπρήσιος Ἀθηναίων  οἱ   θύειν ὑπὸ βασιλέος κελευόμενοι ὡς
[8, 28]   ἐσέπεσον ἐς τοὺς ἀμφορέας. ἐνθαῦτα  οἱ   ἵπποι τὰ σκέλεα διεφθάρησαν. ~τούτων
[8, 101]   ἅμα Περσέων τοῖσι ἐπικλήτοισι, ἔδοξέ  οἱ   καὶ Ἀρτεμισίην ἐς συμβουλίην μεταπέμψασθαι,
[8, 4]   ὕστερον ἐγένετο. ~τότε δὲ οὗτοι  οἱ   καὶ ἐπ᾽ Ἀρτεμίσιον Ἑλλήνων ἀπικόμενοι
[8, 58]   θέλει. (ἐνθαῦτα Θεμιστοκλέης παριζόμενός  οἱ   καταλέγει ἐκεῖνά τε πάντα τὰ
[8, 106]   καὶ φιλίους λόγους, πρῶτα μέν  οἱ   καταλέγων ὅσα αὐτὸς δι᾽ ἐκεῖνον
[8, 58]   Εὐρυβιάδεω. ἀπικόμενος δὲ ἔφη ἐθέλειν  οἱ   κοινόν τι πρῆγμα συμμῖξαι·
[8, 60]   γὰρ τῶν συμμάχων οὐκ ἔφερέ  οἱ   κόσμον οὐδένα κατηγορέειν· δὲ
[8, 100]   στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, καί  οἱ   κρέσσον εἴη ἀνακινδυνεῦσαι κατεργάσασθαι
[8, 31]   Ἑλλάδος. ~ἐπειδὴ δὲ ἀνηνείχθησαν οὗτοι  οἱ   λόγοι, οὕτω δὴ οἱ Θεσσαλοὶ
[8, 132]   ἑνὸς τῶν μετεχόντων, οὕτω δὴ  οἱ   λοιποὶ ἓξ ἐόντες ὑπεξέσχον ἐκ
[8, 63]   γὰρ Ἀθηναίων οὐκέτι ἐγίνοντο ἀξιόμαχοι  οἱ   λοιποί. ταύτην δὲ αἱρέεται τὴν
[8, 27]   χρημάτων ἐκ ταύτης τῆς μάχης  οἱ   μεγάλοι ἀνδριάντες οἱ περὶ τὸν
[8, 68]   Μαρδόνιος ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ Σιδωνίου,  οἱ   μὲν ἄλλοι κατὰ τὠυτὸ γνώμην
[8, 88]   εἰπεῖν λέγεται πρὸς τὰ φραζόμενα  οἱ   μὲν ἄνδρες γεγόνασί μοι γυναῖκες,
[8, 91]   πορθμῷ ἔργα ἀπεδέξαντο λόγου ἄξια.  οἱ   μὲν γὰρ Ἀθηναῖοι ἐν τῷ
[8, 84]   σφι αὐτίκα ἐπεκέατο οἱ βάρβαροι.  οἱ   μὲν δὴ ἄλλοι Ἕλληνες ἐπὶ
[8, 41]   σφέων σχεῖν πρὸς τὴν Σαλαμῖνα.  ~οἱ   μὲν δὴ ἄλλοι κατέσχον ἐς
[8, 11]   ἑτεραλκέως ἀγωνιζομένους νὺξ ἐπελθοῦσα διέλυσε.  οἱ   μὲν δὴ Ἕλληνες ἐπὶ τὸ
[8, 133]   δέος τὸ μέσον ἐφύλασσε σφέων.  ~οἱ   μὲν δὴ Ἕλληνες ἔπλεον ἐς
[8, 129]   οἱ ἐπιχώριοι λέγουσι, πολλάκις γινομένη.  οἱ   μὲν δὴ νέειν αὐτῶν οὐκ
[8, 76]   ὡς μὴ πυνθανοίατο οἱ ἐναντίοι.  οἱ   μὲν δὴ ταῦτα τῆς νυκτὸς
[8, 48]   Κροτωνιῆται δὲ γένος εἰσὶ Ἀχαιοί.  ~οἱ   μέν νυν ἄλλοι τριήρεας παρεχόμενοι
[8, 36]   τὴν Ἀχαιίην διέπεμψαν, αὐτῶν δὲ  οἱ   μὲν πλεῖστοι ἀνέβησαν ἐς τοῦ
[8, 41]   τε καὶ τοὺς οἰκέτας. ἐνθαῦτα  οἱ   μὲν πλεῖστοι ἐς Τροίζηνα ἀπέστειλαν,
[8, 137]   ἡλίου, ἀπαλλάσσετο αὐτός τε καὶ  οἱ   μετ᾽ ἐκείνου. ~οἳ μὲν δὴ
[8, 5]   τὰ λοιπὰ ἔχων, ἀλλ᾽ ἠπιστέατο  οἱ   μεταλαβόντες τούτων τῶν χρημάτων ἐκ
[8, 15]   πόρου κρατήσουσι. ὡς δὲ ταξάμενοι  οἱ   Ξέρξεω ἐπέπλεον, οἱ Ἕλληνες ἀτρέμας
[8, 10]   σφέας οἵ τε ἄλλοι στρατιῶται  οἱ   Ξέρξεω καὶ οἱ στρατηγοὶ ἐπιπλέοντας
[8, 1]   πεντηκοντέρους δύο· Λοκροὶ δέ σφι  οἱ   Ὀπούντιοι ἐπεβοήθεον πεντηκοντέρους ἔχοντες ἑπτά.
[8, 5]   ἑωυτοῦ δῆθεν διδούς. ὡς δέ  οἱ   οὗτος ἀνεπέπειστο, Ἀδείμαντος γὰρ
[8, 106]   αὐτοῦ τε, ὡς ταῦτα ἐργάσατο,  οἱ   παῖδες ἀναγκαζόμενοι ἀπέταμνον. Πανιώνιον μέν
[8, 115]   ἀπιὼν οὐκ ἀπέλαβε, ἀλλὰ δόντες  οἱ   Παίονες τοῖσι Θρήιξι ἀπαιτέοντος Ξέρξεω
[8, 8]   τοὺς Ἕλληνας, ἀλλ᾽ οὐ γάρ  οἱ   παρέσχε ὡς τότε. (ὅτεῳ μὲν
[8, 64]   αὐτοῦ μένοντας διαναυμαχέειν. ~οὕτω μὲν  οἱ   περὶ Σαλαμῖνα ἔπεσι ἀκροβολισάμενοι, ἐπείτε
[8, 27]   τῆς μάχης οἱ μεγάλοι ἀνδριάντες  οἱ   περὶ τὸν τρίποδα συνεστεῶτες ἔμπροσθε
[8, 73]   τοῦ χρόνου, ἐόντες Ὀρνεῆται καὶ  οἱ   περίοικοι. τούτων ὦν τῶν ἑπτὰ
[8, 14]   ἀγγελίη ἐλθοῦσα, ὡς τῶν βαρβάρων  οἱ   περιπλέοντες τὴν Εὔβοιαν πάντες εἴησαν
[8, 99]   περὶ τῶν νεῶν ἀχθόμενοι ταῦτα  οἱ   Πέρσαι ἐποίευν ὡς περὶ αὐτῷ
[8, 136]   ἅμα μὲν ὅτι οἱ προσκηδέες  οἱ   Πέρσαι ἦσαν· Ἀλεξάνδρου γὰρ ἀδελφεὴν
[8, 92]   ἔπλεε Πυθέης Ἰσχενόου, τὸν  οἱ   Πέρσαι κατακοπέντα ἀρετῆς εἵνεκα εἶχον
[8, 26]   ἐς ὄψιν τὴν βασιλέος ἐπυνθάνοντο  οἱ   Πέρσαι περὶ τῶν Ἑλλήνων τί
[8, 44]   Ἀρτεμισίου, ὡς ἐγίνοντο κατὰ Χαλκίδα,  οἱ   Πλαταιέες ἀποβάντες ἐς τὴν περαίην
[8, 130]   αὐτοῦ· Περσέων δὲ καὶ Μήδων  οἱ   πλεῦνες ἐπεβάτευον. (στρατηγοὶ δέ σφι
[8, 52]   ἐς τὸ φράγμα. ἐνθαῦτα Ἀθηναίων  οἱ   πολιορκεόμενοι ὅμως ἠμύνοντο, καίπερ ἐς
[8, 89]   Σαλαμῖνα διένεον. (τῶν δὲ βαρβάρων  οἱ   πολλοὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ διεφθάρησαν
[8, 123]   δοκέων ἄριστος γενέσθαι, δεύτερα δὲ  οἱ   πολλοὶ συνεξέπιπτον Θεμιστοκλέα κρίνοντες. οἳ
[8, 129]   ἐπιστάμενοι διεφθείροντο, τοὺς δὲ ἐπισταμένους  οἱ   Ποτιδαιῆται ἐπιπλώσαντες πλοίοισι ἀπώλεσαν. (αἴτιον
[8, 137]   Γαυάνης τε καὶ Ἀέροπος  οἱ   πρεσβύτεροι ἕστασαν ἐκπεπληγμένοι, ὡς ἤκουσαν
[8, 59]   Θεμιστόκλεες, ἐν τοῖσι ἀγῶσι  οἱ   προεξανιστάμενοι ῥαπίζονται” δὲ ἀπολυόμενος
[8, 61]   ἐκέλευε γνώμας συμβάλλεσθαι. ταῦτα δέ  οἱ   προέφερε ὅτι ἡλώκεσάν τε καὶ
[8, 128]   Ποτιδαίῃ ἐντεταμένως προσεῖχε· προσέχοντι δέ  οἱ   προθύμως συντίθεται προδοσίην Τιμόξεινος
[8, 136]   ἂν καὶ τὰ χρηστήρια ταῦτά  οἱ   προλέγοι, συμβουλεύοντα σύμμαχον τὸν Ἀθηναῖον
[8, 129]   Θεσσαλίην παρὰ Μαρδόνιον. οὗτοι μὲν  οἱ   προπέμψαντες βασιλέα οὕτω ἔπρηξαν. ~ὁ
[8, 136]   ἄνδρα Μακεδόνα, ἅμα μὲν ὅτι  οἱ   προσκηδέες οἱ Πέρσαι ἦσαν· Ἀλεξάνδρου
[8, 102]   καταστρέψηται τὰ φησὶ θέλειν καί  οἱ   προχωρήσῃ τὰ νοέων λέγει, σὸν
[8, 90]   νέα. ἅτε δὲ ἐόντες ἀκοντισταὶ  οἱ   Σαμοθρήικες τοὺς ἐπιβάτας ἀπὸ τῆς
[8, 2]   ἑπτά. ~ἦσαν μὲν ὦν οὗτοι  οἱ   στρατευόμενοι ἐπ᾽ Ἀρτεμίσιον, εἴρηται δέ
[8, 49]   δὲ ἐς τὴν Σαλαμῖνα συνῆλθον  οἱ   στρατηγοὶ ἀπὸ τῶν εἰρημενέων πολίων,
[8, 123]   πόλεμον τοῦτον. (ὡς δὲ ἀπικόμενοι  οἱ   στρατηγοὶ διένεμον τὰς ψήφους ἐπὶ
[8, 107]   νυκτὸς κελεύσαντος βασιλέος τὰς νέας  οἱ   στρατηγοὶ ἐκ τοῦ Φαλήρου ἀπῆγον
[8, 10]   ἄλλοι στρατιῶται οἱ Ξέρξεω καὶ  οἱ   στρατηγοὶ ἐπιπλέοντας νηυσὶ ὀλίγῃσι, πάγχυ
[8, 15]   δὲ ἡμέρῃ δεινόν τι ποιησάμενοι  οἱ   στρατηγοὶ τῶν βαρβάρων νέας οὕτω
[8, 108]   γνώμης καὶ Πελοποννησίων τῶν ἄλλων  οἱ   στρατηγοί. ~ὡς δὲ ἔμαθε ὅτι
[8, 27]   αὐτοί τε οἱ Θεσσαλοὶ καὶ  οἱ   σύμμαχοι αὐτῶν ἐς τοὺς Φωκέας,
[8, 142]   δὲ ὑμῖν Λακεδαιμόνιοί τε καὶ  οἱ   σύμμαχοι ἐπαγγέλλονται γυναῖκάς τε καὶ
[8, 103]   Ἔφεσον· νόθοι γὰρ τινὲς παῖδές  οἱ   συνέσποντο. ~συνέπεμπε δὲ τοῖσι παισὶ
[8, 136]   κρέσσων, οὕτω τε ἐλογίζετο κατύπερθέ  οἱ   τὰ πρήγματα ἔσεσθαι τῶν Ἑλληνικῶν.
[8, 106]   τοι ἐσομένην δίκην” (ὡς δέ  οἱ   ταῦτα ὠνείδισε, ἀχθέντων τῶν παίδων
[8, 12]   τῶν κωπέων. (οἱ δὲ στρατιῶται  οἱ   ταύτῃ ἀκούοντες ταῦτα ἐς φόβον
[8, 138]   ἀπόγονοι σωτῆρι· (οὗτος, ἐπείτε διέβησαν  οἱ   Τημενίδαι, μέγας οὕτω ἐρρύη ὥστε
[8, 126]   ὣς δὲ καὶ οἱ ἄλλοι  οἱ   τὴν Παλλήνην ἔχοντες. ~ἐνθαῦτα δὴ
[8, 87]   πολεμίων μάλιστα ἐτύγχανε ἐοῦσα, ἔδοξέ  οἱ   τόδε ποιῆσαι, τὸ καὶ συνήνεικε
[8, 138]   τῇ χώρῃ ταύτῃ, τῷ θύουσι  οἱ   τούτων τῶν ἀνδρῶν ἀπ᾽ Ἄργεος
[8, 135]   καλεόμενον τοῦτον Μῦν, ἕπεσθαι δέ  οἱ   τῶν ἀστῶν αἱρετοὺς ἄνδρας τρεῖς
[8, 67]   δὲ ἀπικόμενος προΐζετο, παρῆσαν μετάπεμπτοι  οἱ   τῶν ἐθνέων τῶν σφετέρων τύραννοι
[8, 106]   ἐκεῖνον ἔχοι ἀγαθά, δεύτερα δέ  οἱ   ὑπισχνεύμενος ἀντὶ τούτων ὅσα μιν
[8, 65]   καὶ πρόκατε φωνῆς ἀκούειν, καί  οἱ   φαίνεσθαι τὴν φωνὴν εἶναι τὸν
[8, 27]   γὰρ κατειλήθησαν ἐς τὸν Παρνησὸν  οἱ   Φωκέες ἔχοντες μάντιν Τελλίην τὸν
[8, 28]   τὸν πεζὸν ἐργάσαντο τῶν Θεσσαλῶν  οἱ   Φωκέες πολιορκέοντας ἑωυτούς· ἐσβαλοῦσαν δὲ
[8, 30]   ὡς ἐμοὶ δοκέειν, ἐμήδιζον ἂν  οἱ   Φωκέες. ταῦτα ἐπαγγελλομένων Θεσσαλῶν, οὔτε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006