Alphabétiquement     [«   »]
τῆσδε 2
τῇσι 18
τί 5
τι 38
Τιγράνης 1
τιήρῃ 1
τιθέντες 1
Fréquences     [«    »]
38 αὐτῶν
38 εἰ
37 τοῦτο
38 τι
39
39 τούτων
41
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

τι


Livre, chapitre
[8, 90]   ἴδοι Ξέρξης τῶν ἑωυτοῦ ἔργον  τι   ἀποδεικνύμενον ἐν τῇ ναυμαχίῃ, κατήμενος
[8, 38]   φεύγοντας σφέας, ἐπικαταβάντες ἀπέκτειναν πλῆθός  τι   αὐτῶν. οἱ δὲ περιεόντες ἰθὺ
[8, 100]   οὐδὲ γὰρ ἐν Πέρσῃσί τοί  τι   δεδήληται τῶν πρηγμάτων, οὐδ᾽ ἐρέεις
[8, 136]   Θεσσαλίην. ~Μαρδόνιος δὲ ἐπιλεξάμενος  τι   δὴ λέγοντα ἦν τὰ χρηστήρια
[8, 130]   Σάμῳ ἅμα μὲν ἐβουλεύοντο εἴ  τι   δυναίατο κακὸν τοὺς πολεμίους ποιέειν,
[8, 27]   πρῶται ἰδοῦσαι ἐφοβήθησαν, δόξασαι ἄλλο  τι   εἶναι τέρας, καὶ μετὰ τὰς
[8, 104]   ταύτης οἰκέουσι τῆς πόλιος μέλλῃ  τι   ἐντὸς χρόνου ἔσεσθαι χαλεπόν, τότε
[8, 20]   χρησμὸν ὡς οὐδὲν λέγοντα, οὔτε  τι   ἐξεκομίσαντο οὐδὲν οὔτε προσεσάξαντο ὡς
[8, 93]   μιν ζωὴν ἕλῃ· δεινὸν γάρ  τι   ἐποιεῦντο γυναῖκα ἐπὶ τὰς Ἀθήνας
[8, 98]   τῶν ἀγγέλων ἐστὶ οὐδὲν  τι   θᾶσσον παραγίνεται θνητὸν ἐόν· οὕτω
[8, 58]   νέα ἐκέλευε ἐσβάντα λέγειν, εἴ  τι   θέλει. (ἐνθαῦτα Θεμιστοκλέης παριζόμενός
[8, 89]   νηυσὶ παριέναι πειρώμενοι ὡς ἀποδεξόμενοί  τι   καὶ αὐτοὶ ἔργον βασιλέι, τῇσι
[8, 90]   καὶ τὴν πόλιν. πρὸς δέ  τι   καὶ προσεβάλετο φίλος ἐὼν Ἀριαράμνης
[8, 137]   εἴη τέρας καὶ φέροι μέγα  τι.   καλέσας δὲ τοὺς θῆτας προηγόρευέ
[8, 21]   Ἀρτεμισίω ἐοῦσι ἀγγέλλειν τριηκοντέρῳ, ἤν  τι   καταλαμβάνῃ νεώτερον τὸν πεζόν. (οὗτος
[8, 29]   ἠγόρευον τάδε. Φωκέες, ἤδη  τι   μᾶλλον γνωσιμαχέετε μὴ εἶναι ὅμοιοι
[8, 133]   τε ἦν σφι ἀποπειρήσασθαι.  τι   μὲν βουλόμενος ἐκμαθεῖν πρὸς τῶν
[8, 87]   βασιλέος Δαμασιθύμου. (εἰ μὲν καί  τι   νεῖκος πρὸς αὐτὸν ἐγεγόνεε ἔτι
[8, 102]   πάθῃ, λόγος οὐδεὶς γίνεται, οὐδέ  τι   νικῶντες οἱ Ἕλληνες νικῶσι, δοῦλον
[8, 41]   δὲ ταῦτα τῆς ἱρείης, μᾶλλόν  τι   οἱ Ἀθηναῖοι καὶ προθυμότερον ἐξέλιπον
[8, 102]   οἱ Ἕλληνες. Μαρδονίου δέ, ἤν  τι   πάθῃ, λόγος οὐδεὶς γίνεται, οὐδέ
[8, 69]   ἐποιεῦντο τοὺς λόγους ὡς κακόν  τι   πεισομένης πρὸς βασιλέος, ὅτι οὐκ
[8, 99]   Ἀθήνας Ξέρξης, ἔτερψε οὕτω δή  τι   Περσέων τοὺς ὑπολειφθέντας ὡς τάς
[8, 15]   Ἀρτεμίσιον. ~τρίτῃ δὲ ἡμέρῃ δεινόν  τι   ποιησάμενοι οἱ στρατηγοὶ τῶν βαρβάρων
[8, 44]   συνεναυμάχησαν Πλαταιέες Ἀθηναίοισι διὰ τοιόνδε  τι   πρῆγμα· ἀπαλλασσομένων τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ
[8, 106]   Σάρδισι, ἐνθαῦτα καταβὰς κατὰ δή  τι   πρῆγμα Ἑρμότιμος ἐς γῆν
[8, 58]   δὲ ἔφη ἐθέλειν οἱ κοινόν  τι   πρῆγμα συμμῖξαι· δ᾽ αὐτὸν
[8, 95]   ἀνὴρ Ἀθηναῖος, τοῦ καὶ ὀλίγῳ  τι   πρότερον τούτων ἐπεμνήσθην ὡς ἀνδρὸς
[8, 108]   ἄγοντι μέν οἱ ἡσυχίην οὔτε  τι   προχωρέειν οἷόν τε ἔσται τῶν
[8, 65]   οὐκ ἔστι ὅκως οὐ μέγα  τι   σίνος ἔσται τῇ βασιλέος στρατιῇ·
[8, 57]   εἴρετο Μνησίφιλος ἀνὴρ Ἀθηναῖος  τι   σφι εἴη βεβουλευμένον. πυθόμενος δὲ
[8, 26]   ἱππικόν. δὲ ἐπείρετο  τι   τὸ ἄεθλον εἴη σφι κείμενον
[8, 65]   Δημάρητον, εἰρέσθαί τε αὐτὸν  τι   τὸ φθεγγόμενον εἴη τοῦτο. αὐτὸς
[8, 94]   οὔτε πέμψαντα φανῆναι οὐδένα, οὔτε  τι   τῶν ἀπὸ τῆς στρατιῆς εἰδόσι
[8, 118]   κυματίην. καὶ δὴ μᾶλλον γάρ  τι   χειμαίνεσθαι γεμούσης τῆς νεός, ὥστε
[8, 138]   σημαίνει τις τῶν παρέδρων οἷόν  τι   χρῆμα ποιήσειε παῖς καὶ
[8, 113]   ὑπῆρχε διαλέγων καὶ εἰ τεοῖσι  τι   χρηστὸν συνῄδεε πεποιημένον· ἓν δὲ
[8, 135]   ἀντὶ Ἑλλάδος, οὐδὲ ἔχειν  τι   χρήσωνται τῷ παρεόντι πρήγματι· τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006