Alphabétiquement     [«   »]
ἀπιὼν 1
ἄπλετον 1
ἀπλέτῳ 1
ἀπὸ 44
ἀποβαλέεις 1
ἀποβαλεῖν 1
ἀποβάντες 1
Fréquences     [«    »]
41
42 ἦν
42 ὑπὸ
44 ἀπὸ
44 οὔτε
46 εἶναι
48 οὕτω
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

ἀπὸ


Livre, chapitre
[8, 46]   τριηραρχέοντος. Νάξιοι δὲ εἰσὶ Ἴωνες  ἀπὸ   Ἀθηνέων γεγονότες. (Στυρέες δὲ τὰς
[8, 46]   αὐτὰς παρεχόμενοι, ἔθνος ἐὸν Ἰωνικὸν  ἀπὸ   Ἀθηνέων. (Νάξιοι δὲ παρείχοντο τέσσερας,
[8, 127]   δὲ καὶ τοὺς Ὀλυνθίους ἀπίστασθαι  ἀπὸ   βασιλέος, καὶ ταύτην ἐπολιόρκεε· εἶχον
[8, 89]   Δαρείου, Ξέρξεω ἐὼν ἀδελφεός,  ἀπὸ   δὲ ἄλλοι πολλοί τε καὶ
[8, 51]   πυθόμενος Θηβαίων ὅτι οὐκ ἐμήδιζον.  ~ἀπὸ   δὲ τῆς διαβάσιος τοῦ Ἑλλησπόντου,
[8, 54]   ἀγγελέοντα τὴν παρεοῦσάν σφι εὐπρηξίην.  ἀπὸ   δὲ τῆς πέμψιος τοῦ κήρυκος
[8, 37]   τοῦ οὐρανοῦ κεραυνοὶ αὐτοῖσι ἐνέπιπτον,  ἀπὸ   δὲ τοῦ Παρνησοῦ ἀπορραγεῖσαι δύο
[8, 27]   ἅτε σφι ἔχοντες αἰεὶ χόλον,  ἀπὸ   δὲ τοῦ ὑστάτου τρώματος καὶ
[8, 46]   ἐναυμάχησαν. Αἰγινῆται δὲ εἰσὶ Δωριέες  ἀπὸ   Ἐπιδαύρου· (τῇ δὲ νήσῳ πρότερον
[8, 45]   τρεῖς, ἔθνος ἐόντες οὗτοι Δωρικὸν  ἀπὸ   Κορίνθου. ~νησιωτέων δὲ Αἰγινῆται τριήκοντα
[8, 48]   πεντηκοντέρους· Μήλιοι μὲν γένος ἐόντες  ἀπὸ   Λακεδαίμονος δύο παρείχοντο, Σίφνιοι δὲ
[8, 89]   ~ἐν δὲ τῷ πόνῳ τούτῳ  ἀπὸ   μὲν ἔθανε στρατηγὸς Ἀριαβίγνης
[8, 15]   σφι ὀλίγας λυμαίνεσθαι, καὶ τὸ  ἀπὸ   Ξέρξεω δειμαίνοντες, οὐκ ἀνέμειναν ἔτι
[8, 79]   προακηκόεε δὲ ὅτι σπεύδοιεν οἱ  ἀπὸ   Πελοποννήσου ἀνάγειν τὰς νέας πρὸς
[8, 70]   ἀρρωδίη, οὐκ ἥκιστα δὲ τοὺς  ἀπὸ   Πελοποννήσου· ἀρρώδεον δὲ ὅτι αὐτοὶ
[8, 50]   τοὺς ἑωυτῶν ἐξοίσονται. ~ταῦτα τῶν  ἀπὸ   Πελοποννήσου στρατηγῶν ἐπιλεγομένων, ἐληλύθεε ἀνὴρ
[8, 42]   ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ ἐναυμάχεον καὶ  ἀπὸ   πολίων πλεύνων. (ναύαρχος μέν νυν
[8, 60]   πρότερον λεχθέντων, ὡς ἐπεὰν ἀπαείρωσι  ἀπὸ   Σαλαμῖνος διαδρήσονται· παρεόντων γὰρ τῶν
[8, 57]   ἄρα, ἤν ἀπαείρωσι τὰς νέας  ἀπὸ   Σαλαμῖνος, περὶ οὐδεμιῆς ἔτι πατρίδος
[8, 142]   λέγων Ἀλέξανδρος, διαδεξάμενοι ἔλεγον οἱ  ἀπὸ   Σπάρτης ἄγγελοι ἡμέας δὲ ἔπεμψαν
[8, 144]   ταῦτα ὑπεκρίναντο, πρὸς δὲ τοὺς  ἀπὸ   Σπάρτης ἀγγέλους τάδε. τὸ μὲν
[8, 114]   τέ σε καὶ Ἡρακλεῖδαι οἱ  ἀπὸ   Σπάρτης αἰτέουσι φόνου δίκας, ὅτι
[8, 55]   τῶν βαρβάρων· δευτέρῃ δὲ ἡμέρῃ  ἀπὸ   τῆς ἐμπρήσιος Ἀθηναίων οἱ θύειν
[8, 90]   ἀκοντισταὶ οἱ Σαμοθρήικες τοὺς ἐπιβάτας  ἀπὸ   τῆς καταδυσάσης νεὸς βάλλοντες ἀπήραξαν
[8, 94]   φανῆναι οὐδένα, οὔτε τι τῶν  ἀπὸ   τῆς στρατιῆς εἰδόσι προσφέρεσθαι τοῖσι
[8, 40]   ~ὁ δὲ Ἑλλήνων ναυτικὸς στρατὸς  ἀπὸ   τοῦ Ἀρτεμισίου Ἀθηναίων δεηθέντων ἐς
[8, 4]   αὐτοὶ κατεδόκεον, καταρρωδήσαντες δρησμὸν ἐβουλεύοντο  ἀπὸ   τοῦ Ἀρτεμισίου ἔσω ἐς τὴν
[8, 5]   ἤσπαιρε μοῦνος, φάμενος ἀποπλεύσεσθαί τε  ἀπὸ   τοῦ Ἀρτεμισίου καὶ οὐ παραμενέειν,
[8, 44]   τι πρῆγμα· ἀπαλλασσομένων τῶν Ἑλλήνων  ἀπὸ   τοῦ Ἀρτεμισίου, ὡς ἐγίνοντο κατὰ
[8, 19]   Θεμιστοκλέης ὡς εἰ ἀπορραγείη  ἀπὸ   τοῦ βαρβάρου τό τε Ἰωνικὸν
[8, 39]   μέν νυν τῶν ἀνδρῶν αὕτη  ἀπὸ   τοῦ ἱροῦ ἀπαλλαγὴ γίνεται. ~ὁ
[8, 94]   ἀγχοῦ γενέσθαι τῶν νεῶν, τοὺς  ἀπὸ   τοῦ κέλητος λέγειν τάδε. (Ἀδείμαντε,
[8, 135]   τῶν ἀστῶν αἱρετοὺς ἄνδρας τρεῖς  ἀπὸ   τοῦ κοινοῦ ὡς ἀπογραψομένους τὰ
[8, 39]   Ὑαμπείῃ κορυφῇ. (οἱ δὲ πεσόντες  ἀπὸ   τοῦ Παρνησοῦ λίθοι ἔτι καὶ
[8, 12]   τῆς νυκτὸς καὶ σκληραὶ βρονταὶ  ἀπὸ   τοῦ Πηλίου· οἱ δὲ νεκροὶ
[8, 68]   περιιὼν εἰρώτα Μαρδόνιος ἀρξάμενος  ἀπὸ   τοῦ Σιδωνίου, οἱ μὲν ἄλλοι
[8, 139]   κατεστρέφοντο καὶ τὴν ἄλλην Μακεδονίην.  ~ἀπὸ   τούτου δὴ τοῦ Περδίκκεω Ἀλέξανδρος
[8, 23]   χώρῳ μέχρι μέσου ἡμέρης, τὸ  ἀπὸ   τούτου ἔπλεον ἐς Ἱστιαίην· ἀπικόμενοι
[8, 44]   Ξούθου στρατάρχεω γενομένου Ἀθηναίοισι ἐκλήθησαν  ἀπὸ   τούτου Ἴωνες. ~Μεγαρέες δὲ τὠυτὸ
[8, 88]   δὲ συνέβη ὥστε κακὸν ἐργασαμένην  ἀπὸ   τούτων αὐτὴν μάλιστα εὐδοκιμῆσαι παρὰ
[8, 126]   Σαλαμῖνος, ἐκ τοῦ φανεροῦ ἀπέστασαν  ἀπὸ   τῶν βαρβάρων· ὣς δὲ καὶ
[8, 49]   τὴν Σαλαμῖνα συνῆλθον οἱ στρατηγοὶ  ἀπὸ   τῶν εἰρημενέων πολίων, ἐβουλεύοντο, προθέντος
[8, 67]   τῶν σφετέρων τύραννοι καὶ ταξίαρχοι  ἀπὸ   τῶν νεῶν, καὶ ἵζοντο ὥς
[8, 100]   σφίσι ἤδη δοκεόντων κατεργάσθαι ἀποβὰς  ἀπὸ   τῶν νεῶν πειρήσεται ἀντιωθῆναι οὔτ᾽
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006