Alphabétiquement     [«   »]
εἴχετο 1
εἶχον 7
εἴχοντο 2
ἐκ 66
ἔκ 2
ἐκαραδόκεον 1
ἑκὰς 1
Fréquences     [«    »]
57 οἳ
55 οὐ
59 περὶ
66 ἐκ
68 ἐπὶ
71 οὐκ
72 τῇ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

ἐκ


Livre, chapitre
[8, 136]   οὔνομα τοῦ μητροπάτορος, τῷ δὴ  ἐκ   βασιλέος τῆς Φρυγίης ἐδόθη Ἀλάβανδα
[8, 137]   τοὺς θῆτας προηγόρευέ σφι ἀπαλλάσσεσθαι  ἐκ   γῆς τῆς ἑωυτοῦ. (οἳ δὲ
[8, 137]   τε καὶ Ἀέροπος καὶ Περδίκκης,  ἐκ   δὲ Ἰλλυριῶν ὑπερβαλόντες ἐς τὴν
[8, 12]   κατὰ Πήλιον, ὑπέλαβε ναυμαχίη καρτερή,  ἐκ   δὲ τῆς ναυμαχίης ὄμβρος τε
[8, 37]   αὐτοὺς καὶ κατέβαλον συχνούς σφεων,  ἐκ   δὲ τοῦ ἱροῦ τῆς Προναίης
[8, 65]   (τὸν μὲν δὴ ταῦτα παραινέειν,  ἐκ   δὲ τοῦ κονιορτοῦ καὶ τῆς
[8, 113]   (ταῦτα μὲν ἔθνεα ὅλα εἵλετο,  ἐκ   δὲ τῶν ἄλλων συμμάχων ἐξελέγετο
[8, 126]   Πέρσῃσι λόγιμος καὶ πρόσθε ἐών,  ἐκ   δὲ τῶν Πλαταιικῶν καὶ μᾶλλον
[8, 114]   ἦν περὶ Θεσσαλίην, χρηστήριον ἐληλύθεε  ἐκ   Δελφῶν Λακεδαιμονίοισι, Ξέρξην αἰτέειν δίκας
[8, 101]   ἀπολεξάμενον” ~ταῦτα ἀκούσας Ξέρξης ὡς  ἐκ   κακῶν ἐχάρη τε καὶ ἥσθη,
[8, 6]   ἐπιχειρέειν, εἴ κως ἕλοιεν αὐτάς.  (ἐκ   μὲν δὴ τῆς ἀντίης προσπλέειν
[8, 31]   ἡγεμόνες τῷ βαρβάρῳ τῆς ὁδοῦ.  ἐκ   μὲν δὴ τῆς Τρηχινίης ἐς
[8, 43]   παρείχοντο Ἀθηναῖοι. ~ἐστρατεύοντο δὲ οἵδε·  ἐκ   μὲν Πελοποννήσου Λακεδαιμόνιοι ἑκκαίδεκα νέας
[8, 73]   ἓν δὲ ἔθνος τὸ Ἀχαιϊκὸν  ἐκ   μὲν Πελοποννήσου οὐκ ἐξεχώρησε, ἐκ
[8, 37]   τῆς Προναίης Ἀθηναίης, ἐν τούτῳ  ἐκ   μὲν τοῦ οὐρανοῦ κεραυνοὶ αὐτοῖσι
[8, 73]   ἐκ μὲν Πελοποννήσου οὐκ ἐξεχώρησε,  ἐκ   μέντοι τῆς ἑωυτῶν, οἰκέει δὲ
[8, 62]   περ ἡμετέρη τε ἐστὶ  ἐκ   παλαιοῦ ἔτι, καὶ τὰ λόγια
[8, 97]   ταῦτα πρήσσοντα εὖ ἠπιστέατο ὡς  ἐκ   παντὸς νόου παρεσκεύασται μένων πολεμήσειν·
[8, 123]   πρῶτον καὶ τὸν δεύτερον κρίνοντες  ἐκ   πάντων, ἐνθαῦτα πᾶς τις αὐτῶν
[8, 83]   ποιησάμενοι, προηγόρευε εὖ ἔχοντα μὲν  ἐκ   πάντων Θεμιστοκλέης, τὰ δὲ ἔπεα
[8, 141]   ἅμα τοῖσι ἄλλοισι Δωριεῦσι ἐκπίπτειν  ἐκ   Πελοποννήσου ὑπὸ Μήδων τε καὶ
[8, 87]   ἔχω γε εἰπεῖν οὔτε εἰ  ἐκ   προνοίης αὐτὰ ἐποίησε, οὔτε εἰ
[8, 64]   πᾶσι τοῖσι θεοῖσι, αὐτόθεν μὲν  ἐκ   Σαλαμῖνος Αἴαντά τε καὶ Τελαμῶνα
[8, 130]   ὅτι σφέας οὐκ ἐπεδίωξαν φεύγοντας  ἐκ   Σαλαμῖνος ἀλλ᾽ ἄσμενοι ἀπαλλάσσοντο. κατὰ
[8, 126]   ναυτικὸς τοῖσι Πέρσῃσι οἰχώκεε φεύγων  ἐκ   Σαλαμῖνος, ἐκ τοῦ φανεροῦ ἀπέστασαν
[8, 130]   ὡς προσέμιξε τῇ Ἀσίῃ φεύγων  ἐκ   Σαλαμῖνος καὶ βασιλέα τε καὶ
[8, 27]   δὲ δεκάτη ἐγένετο τῶν χρημάτων  ἐκ   ταύτης τῆς μάχης οἱ μεγάλοι
[8, 40]   παῖδάς τε καὶ γυναῖκας ὑπεξαγάγωνται  ἐκ   τῆς Ἀττικῆς, πρὸς δὲ καὶ
[8, 115]   οἳ δὲ τὴν ποίην τὴν  ἐκ   τῆς γῆς ἀναφυομένην καὶ τῶν
[8, 32]   οὐκ ἐδόκεε Θεσσαλοῖσι. ~ὡς δὲ  ἐκ   τῆς Δωρίδος ἐς τὴν Φωκίδα
[8, 44]   νυν Πελοποννησίων ἐστρατεύοντο, οἱ δὲ  ἐκ   τῆς ἔξω ἠπείρου, Ἀθηναῖοι μὲν
[8, 100]   τῶν νεῶν πειρήσεται ἀντιωθῆναι οὔτ᾽  ἐκ   τῆς ἠπείρου τῆσδε· οἵ τε
[8, 117]   ἔλαβον, οἱ δὲ Πέρσαι ὡς  ἐκ   τῆς Θρηίκης πορευόμενοι ἀπίκοντο ἐπὶ
[8, 88]   εὐτυχίην γενόμενα, καὶ τὸ τῶν  ἐκ   τῆς Καλυνδικῆς νεὸς μηδένα ἀποσωθέντα
[8, 125]   ἴδμεν Σπαρτιῆται προέπεμψαν. ~ὡς δὲ  ἐκ   τῆς Λακεδαίμονος ἀπίκετο ἐς τὰς
[8, 18]   οἱ δὲ Ἕλληνες ὡς διακριθέντες  ἐκ   τῆς ναυμαχίης ἀπηλλάχθησαν, τῶν μὲν
[8, 100]   ὁρῶν μὲν Ξέρξην συμφορὴν μεγάλην  ἐκ   τῆς ναυμαχίης ποιεύμενον, ὑποπτεύων δὲ
[8, 43]   ὑπὸ Ἡρακλέος τε καὶ Μηλιέων  ἐκ   τῆς νῦν Δωρίδος καλεομένης χώρης
[8, 136]   θυγατέρα, Βουβάρης ἀνὴρ Πέρσης ἔσχε,  ἐκ   τῆς οἱ ἐγεγόνεε Ἀμύντης
[8, 132]   οἱ λοιποὶ ἓξ ἐόντες ὑπεξέσχον  ἐκ   τῆς Χίου καὶ ἐς Σπάρτην
[8, 127]   ἐπολιόρκεε· εἶχον δὲ αὐτὴν Βοττιαῖοι  ἐκ   τοῦ Θερμαίου κόλπου ἐξαναστάντες ὑπὸ
[8, 73]   εἰ δὲ ἐλευθέρως ἔξεστι εἰπεῖν,  ἐκ   τοῦ κατήμενοι ἐμήδιζον. ~οἳ μὲν
[8, 119]   γὰρ δὴ ταῦτα οὕτω εἰρέθη  ἐκ   τοῦ κυβερνήτεω πρὸς Ξέρξην, ἐν
[8, 37]   τοῦ νηοῦ ὅπλα προκείμενα ἔσωθεν  ἐκ   τοῦ μεγάρου ἐξενηνειγμένα ἱρά, τῶν
[8, 22]   ὑμεῖς δὲ ἔτι καὶ νῦν  ἐκ   τοῦ μέσου ἡμῖν ἕζεσθε καὶ
[8, 73]   λοιπαὶ πόλιες, πάρεξ τῶν κατέλεξα,  ἐκ   τοῦ μέσου κατέατο· εἰ δὲ
[8, 60]   πρὸς πολλάς, ἢν τὰ οἰκότα  ἐκ   τοῦ πολέμου ἐκβαίνῃ, πολλὸν κρατήσομεν·
[8, 55]   ἐς τὸ ἱρόν, ὥρων βλαστὸν  ἐκ   τοῦ στελέχεος ὅσον τε πηχυαῖον
[8, 75]   ὑπὸ τῶν Πελοποννησίων, λαθὼν ἐξέρχεται  ἐκ   τοῦ συνεδρίου, ἐξελθὼν δὲ πέμπει
[8, 56]   τε ἐγίνετο καὶ οἳ διαλυθέντες  ἐκ   τοῦ συνεδρίου ἐσέβαινον ἐς τὰς
[8, 107]   βασιλέος τὰς νέας οἱ στρατηγοὶ  ἐκ   τοῦ Φαλήρου ἀπῆγον ὀπίσω ἐς
[8, 126]   Πέρσῃσι οἰχώκεε φεύγων ἐκ Σαλαμῖνος,  ἐκ   τοῦ φανεροῦ ἀπέστασαν ἀπὸ τῶν
[8, 105]   Πανιώνιος ἐξέταμε πολλούς, ἅτε ποιεύμενος  ἐκ   τούτου τὴν ζόην, καὶ δὴ
[8, 105]   δέ σφι δὶς ἤδη ἐγένετο.  ~ἐκ   τούτων δὴ τῶν Πηδασέων
[8, 66]   Ξέρξεω ναυτικὸν στρατὸν ταχθέντες, ἐπειδὴ  ἐκ   Τρηχῖνος θεησάμενοι τὸ τρῶμα τὸ
[8, 21]   ταῦτα ἔπρησσον, παρῆν δὲ  ἐκ   Τρηχῖνος κατάσκοπος. ἦν μὲν γὰρ
[8, 42]   τῶν Ἑλλήνων ναυτικὸς στρατὸς  ἐκ   Τροίζηνος· ἐς γὰρ Πώγωνα τὸν
[8, 5]   οἱ μεταλαβόντες τούτων τῶν χρημάτων  ἐκ   τῶν Ἀθηνέων ἐλθεῖν ἐπὶ τῷ
[8, 100]   ὑποπτεύων δὲ αὐτὸν δρησμὸν βουλεύειν  ἐκ   τῶν Ἀθηνέων, φροντίσας πρὸς ἑωυτὸν
[8, 53]   δυνάμενον σφέας ἑλεῖν. ~χρόνῳ δ᾽  ἐκ   τῶν ἀπόρων ἐφάνη δή τις
[8, 87]   Ἑλληνίδα εἶναι αὐτομολέειν  ἐκ   τῶν βαρβάρων καὶ αὐτοῖσι ἀμύνειν,
[8, 121]   τὰ ἀκροθίνια ἀπέπεμψαν ἐς Δελφούς,  ἐκ   τῶν ἐγένετο ἀνδριὰς ἔχων ἐν
[8, 71]   Λεωνίδην ἐν Θερμοπύλῃσι τετελευτηκέναι, συνδραμόντες  ἐκ   τῶν πολίων ἐς τὸν Ἰσθμὸν
[8, 105]   πάντα ἐδυστύχεε Ἑρμότιμος, ἀπικνέεται  ἐκ   τῶν Σαρδίων παρὰ βασιλέα μετ᾽
[8, 100]   τὴν στρατιήν, ἄλλην ἔχω καὶ  ἐκ   τῶνδε βουλήν. (σὺ Πέρσας, βασιλεῦ,
[8, 130]   βασιλέα τε καὶ τὴν στρατιὴν  ἐκ   Χερσονήσου διεπόρθμευσε ἐς Ἄβυδον, ἐχειμέριζε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006