Alphabétiquement     [«   »]
Περδίκκης 4
πέρην 1
πέρι 6
περὶ 59
περί 1
περιάγουσα 1
περιγενέσθαι 1
Fréquences     [«    »]
53 νέας
57 οἳ
55 οὐ
59 περὶ
66 ἐκ
68 ἐπὶ
71 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

περὶ


Livre, chapitre
[8, 16]   τε τῶν νεῶν καὶ περιπιπτουσέων  περὶ   ἀλλήλας· ὅμως μέντοι ἀντεῖχε καὶ
[8, 79]   πολλά τε καὶ ὀλίγα λέγειν  περὶ   ἀποπλόου τοῦ ἐνθεῦτεν Πελοποννησίοισι. ἐγὼ
[8, 26]   χρημάτων τὸν ἀγῶνα ποιεῦνται ἀλλὰ  περὶ   ἀρετῆς” τούτῳ μὲν δὴ ταῦτα
[8, 99]   ταῦτα οἱ Πέρσαι ἐποίευν ὡς  περὶ   αὐτῷ Ξέρξῃ δειμαίνοντες. ~καὶ περὶ
[8, 7]   Εὔβοιαν κατά τε Καφηρέα καὶ  περὶ   Γεραιστὸν ἐς τὸν Εὔριπον, ἵνα
[8, 65]   οὐδὲ εἶς. ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχος,  περὶ   δὲ στρατιῆς τῆσδε θεοῖσι μελήσει”
[8, 6]   ἐπείτε δὴ ἐς τὰς Ἀφέτας  περὶ   δείλην πρωίην γινομένην ἀπίκατο οἱ
[8, 74]   Πελοπόννησον χρεὸν εἴη ἀποπλέειν καὶ  περὶ   ἐκείνης κινδυνεύειν μηδὲ πρὸ χώρης
[8, 87]   νεῖκος πρὸς αὐτὸν ἐγεγόνεε ἔτι  περὶ   Ἑλλήσποντον ἐόντων, οὐ μέντοι ἔχω
[8, 8]   καὶ τὰς περιπεμφθείσας τῶν νεῶν  περὶ   Εὔβοιαν. ~τοῦτο δὲ ἀκούσαντες οἱ
[8, 111]   λόγον τόνδε, ὡς ἥκοιεν Ἀθηναῖοι  περὶ   ἑωυτοὺς ἔχοντες δύο θεοὺς μεγάλους,
[8, 126]   ἐγίνετο, ἅτε Μαρδονίου τε χειμερίζοντος  περὶ   Θεσσαλίην τε καὶ Μακεδονίην καὶ
[8, 114]   στρατιὴν διέκρινε καὶ Ξέρξης ἦν  περὶ   Θεσσαλίην, χρηστήριον ἐληλύθεε ἐκ Δελφῶν
[8, 21]   ἀπικόμενός σφι ἐσήμαινε τὰ γεγονότα  περὶ   Λεωνίδην καὶ τὸν στρατὸν αὐτοῦ.
[8, 140]   εἰπεῖν πρὸς ὑμέας· ἐγὼ δὲ  περὶ   μὲν εὐνοίης τῆς πρὸς ὑμέας
[8, 86]   εὐεργέται βασιλέος ὀροσάγγαι καλέονται περσιστί.  ~περὶ   μέν νυν τούτους οὕτω εἶχε·
[8, 8]   τούτου, τὰ δὲ μετεξέτερα ἀληθέα·  περὶ   μέντοι τούτου γνώμη μοι ἀποδεδέχθω
[8, 102]   περιεόντος καὶ ἐκείνων τῶν πρηγμάτων  περὶ   οἶκον τὸν σόν· (ἢν γὰρ
[8, 52]   (οὐδὲ λόγους τῶν Πεισιστρατιδέων προσφερόντων  περὶ   ὁμολογίης ἐνεδέκοντο, ἀμυνόμενοι δὲ ἄλλα
[8, 26]   τὸ ἄεθλον εἴη σφι κείμενον  περὶ   ὅτευ ἀγωνίζονται· οἳ δ᾽ εἶπον
[8, 57]   ἀπαείρωσι τὰς νέας ἀπὸ Σαλαμῖνος,  περὶ   οὐδεμιῆς ἔτι πατρίδος ναυμαχήσεις· κατὰ
[8, 100]   περὶ αὐτῷ Ξέρξῃ δειμαίνοντες. ~καὶ  περὶ   Πέρσας μὲν ἦν ταῦτα τὸν
[8, 40]   αὐτοὺς τειχέοντας, ὡς τὴν Πελοπόννησον  περὶ   πλείστου τε ποιευμένους περιεῖναι καὶ
[8, 95]   ἐν τῷ θορύβῳ τούτῳ τῷ  περὶ   Σαλαμῖνα γενομένῳ τάδε ἐποίεε· παραλαβὼν
[8, 64]   μένοντας διαναυμαχέειν. ~οὕτω μὲν οἱ  περὶ   Σαλαμῖνα ἔπεσι ἀκροβολισάμενοι, ἐπείτε Εὐρυβιάδῃ
[8, 102]   σός, πολλοὺς πολλάκις ἀγῶνας δραμέονται  περὶ   σφέων αὐτῶν οἱ Ἕλληνες. Μαρδονίου
[8, 74]   ταῦτα πυνθανόμενοι ἀρρώδεον, οὐκ οὕτω  περὶ   σφίσι αὐτοῖσι δειμαίνοντες ὡς περὶ
[8, 14]   πλέον εἴη. ~οὗτοι μέν νυν  περὶ   τὰ Κοῖλα τῆς Εὐβοίης διεφθείροντο·
[8, 22]   ἄριστα πλεούσας ἐπιλεξάμενος Θεμιστοκλέης ἐπορεύετο  περὶ   τὰ πότιμα ὕδατα, ἐντάμνων ἐν
[8, 115]   ὑπὸ τῶν ἄνω Θρηίκων τῶν  περὶ   τὰς πηγὰς τοῦ Στρυμόνος οἰκημένων.
[8, 74]   περὶ σφίσι αὐτοῖσι δειμαίνοντες ὡς  περὶ   τῇ Πελοποννήσῳ. (τέως μὲν δὴ
[8, 56]   σφι ἐξηγγέλθη ὡς ἔσχε τὰ  περὶ   τὴν Ἀθηναίων ἀκρόπολιν, ἐς τοσοῦτον
[8, 133]   ἐς τὴν Δῆλον, Μαρδόνιος δὲ  περὶ   τὴν Θεσσαλίην ἐχείμαζε. ἐνθεῦτεν δὲ
[8, 3]   γὰρ δὴ ὠσάμενοι τὸν Πέρσην  περὶ   τῆς ἐκείνου ἤδη τὸν ἀγῶνα
[8, 108]   τὴν ἑωυτοῦ· τὸ ἐνθεῦτεν δὲ  περὶ   τῆς ἐκείνου ποιέεσθαι ἤδη τὸν
[8, 3]   Ἑλλάδα καὶ γνόντες, εἰ στασιάσουσι  περὶ   τῆς ἡγεμονίης, ὡς ἀπολέεται
[8, 101]   (σὺ ὦν ἐμοί, καὶ γὰρ  περὶ   τῆς ναυμαχίης εὖ συνεβούλευσας τῆς
[8, 96]   τόν τε ἄλλον πάντα τὸν  περὶ   τῆς ναυμαχίης ταύτης εἰρημένοι Βάκιδι
[8, 142]   ὑμεῖς οὐδὲν ἡμέων βουλομένων, καὶ  περὶ   τῆς ὑμετέρης ἀρχῆθεν ἀγὼν
[8, 55]   Ποσειδέωνά τε καὶ Ἀθηναίην ἐρίσαντας  περὶ   τῆς χώρης μαρτύρια θέσθαι. ταύτην
[8, 6]   πυθόμενοι μὲν ἔτι καὶ πρότερον  περὶ   τὸ Ἀρτεμίσιον ναυλοχέειν νέας Ἑλληνίδας
[8, 39]   Αὐτόνοον, τῶν τὰ τεμένεα ἐστὶ  περὶ   τὸ ἱρόν, Φυλάκου μὲν παρ᾽
[8, 27]   μάχης οἱ μεγάλοι ἀνδριάντες οἱ  περὶ   τὸν τρίποδα συνεστεῶτες ἔμπροσθε τοῦ
[8, 8]   νυν καὶ ἄλλα ψευδέσι εἴκελα  περὶ   τοῦ ἀνδρὸς τούτου, τὰ δὲ
[8, 15]   ἀγὼν τοῖσι κατὰ θάλασσαν  περὶ   τοῦ Εὐρίπου, ὥσπερ τοῖσι ἀμφὶ
[8, 119]   ~οὗτος δὲ ἄλλος λέγεται λόγος  περὶ   τοῦ Ξέρξεω νόστου, οὐδαμῶς ἔμοιγε
[8, 79]   καὶ δὴ καὶ ἐν τῷδε  περὶ   τοῦ ὁκότερος ἡμέων πλέω ἀγαθὰ
[8, 74]   Ἰσθμῷ τοιούτῳ πόνῳ συνέστασαν, ἅτε  περὶ   τοῦ παντὸς ἤδη δρόμου θέοντες
[8, 24]   τούτων ἐόντων, Ξέρξης ἑτοιμασάμενος τὰ  περὶ   τοὺς νεκροὺς ἔπεμπε ἐς τὸν
[8, 25]   τοὺς διαβεβηκότας Ξέρξης ταῦτα πρήξας  περὶ   τοὺς νεκροὺς τοὺς ἑωυτοῦ· καὶ
[8, 52]   ἐπολιόρκεον τρόπον τοιόνδε· ὅκως στυππεῖον  περὶ   τοὺς ὀιστοὺς περιθέντες ἅψειαν, ἐτόξευον
[8, 20]   πρήγματα. (Βάκιδι γὰρ ὧδε ἔχει  περὶ   τούτων χρησμός. φράζεο, βαρβαρόφωνος
[8, 26]   τὴν βασιλέος ἐπυνθάνοντο οἱ Πέρσαι  περὶ   τῶν Ἑλλήνων τί ποιέοιεν· εἷς
[8, 36]   δείματι δὲ μεγάλῳ κατεστεῶτες ἐμαντεύοντο  περὶ   τῶν ἱρῶν χρημάτων, εἴτε σφέα
[8, 99]   αἰτίῃ τιθέντες. οὐκ οὕτω δὲ  περὶ   τῶν νεῶν ἀχθόμενοι ταῦτα οἱ
[8, 133]   ὦν λέγεται· δοκέω δ᾽ ἔγωγε  περὶ   τῶν παρεόντων πρηγμάτων καὶ οὐκ
[8, 140]   τῆς χώρης, θέειν δὲ αἰεὶ  περὶ   ὑμέων αὐτῶν, ἀλλὰ καταλύσασθε· παρέχει
[8, 108]   ἤλπιζον καὶ τὰς νέας εἶναι  περὶ   Φάληρον, ἐδόκεόν τε ναυμαχήσειν σφέας
[8, 26]   ἤγαγες μαχησομένους ἡμέας, οἳ οὐ  περὶ   χρημάτων τὸν ἀγῶνα ποιεῦνται ἀλλὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006