Alphabétiquement     [«   »]
μεμνήσεσθε 1
μέμψασθαι 1
μέν 35
μὲν 178
Μενάρεος 1
μενέειν 1
μενέεις 1
Fréquences     [«    »]
161 ἐν
155 τὸ
172 ὡς
178 μὲν
191 οἱ
247 τὴν
250 ἐς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

μὲν


Livre, chapitre
[8, 23]   οἳ δ᾽ ὑπ᾽ ἀπιστίης τὸν  μὲν   ἀγγέλλοντα εἶχον ἐν φυλακῇ, νέας
[8, 110]   με Θεμιστοκλέης Νεοκλέος, στρατηγὸς  μὲν   Ἀθηναίων ἀνὴρ δὲ τῶν συμμάχων
[8, 144]   πρόξεινόν τε καὶ φίλον” ~πρὸς  μὲν   Ἀλέξανδρον ταῦτα ὑπεκρίναντο, πρὸς δὲ
[8, 143]   οἱ ἄγγελοι. ~Ἀθηναῖοι δὲ πρὸς  μὲν   Ἀλέξανδρον ὑπεκρίναντο τάδε. καὶ αὐτοὶ
[8, 68]   ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ Σιδωνίου, οἱ  μὲν   ἄλλοι κατὰ τὠυτὸ γνώμην ἐξεφέροντο
[8, 88]   λέγεται πρὸς τὰ φραζόμενα οἱ  μὲν   ἄνδρες γεγόνασί μοι γυναῖκες, αἱ
[8, 11]   δὲ Ἕλλησι ὡς ἐσήμηνε, πρῶτα  μὲν   ἀντίπρῳροι τοῖσι βαρβάροισι γενόμενοι ἐς
[8, 47]   γῆν τε καὶ ὕδωρ. ~οὗτοι  μὲν   ἅπαντες ἐντὸς οἰκημένοι Θεσπρωτῶν καὶ
[8, 25]   ἐτράποντο, τῇ δ᾽ ὑστεραίῃ οἳ  μὲν   ἀπέπλεον ἐς Ἱστιαίην ἐπὶ τὰς
[8, 103]   ἐπαινέσας δὲ τὴν Ἀρτεμισίην, ταύτην  μὲν   ἀποστέλλει ἄγουσαν αὐτοῦ παῖδας ἐς
[8, 94]   κέλητος λέγειν τάδε. (Ἀδείμαντε, σὺ  μὲν   ἀποστρέψας τὰς νέας ἐς φυγὴν
[8, 132]   συνέπιπτε δὲ τοιοῦτο ὥστε τοὺς  μὲν   βαρβάρους τὸ πρὸς ἑσπέρης ἀνωτέρω
[8, 133]   ἦν σφι ἀποπειρήσασθαι. τι  μὲν   βουλόμενος ἐκμαθεῖν πρὸς τῶν χρηστηρίων
[8, 91]   ἔργα ἀπεδέξαντο λόγου ἄξια. οἱ  μὲν   γὰρ Ἀθηναῖοι ἐν τῷ θορύβῳ
[8, 21]   ἐκ Τρηχῖνος κατάσκοπος. ἦν  μὲν   γὰρ ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ κατάσκοπος Πολύας,
[8, 102]   καταλιπεῖν σὺν τοῖσι ἐθέλει. (τοῦτο  μὲν   γὰρ ἢν καταστρέψηται τὰ φησὶ
[8, 37]   τοῦ πρὶν γενομένου τέρεος. θῶμα  μὲν   γὰρ καὶ τοῦτο κάρτα ἐστί,
[8, 142]   λεήνας τὸν Μαρδονίου λόγον. (τούτῳ  μὲν   γὰρ ταῦτα ποιητέα ἐστί· τύραννος
[8, 140]   ἀντέχειν τὸν πάντα χρόνον. εἴδετε  μὲν   γὰρ τῆς Ξέρξεω στρατηλασίης τὸ
[8, 32]   τοὺς Φωκέας οὐκ αἱρέουσι. οἳ  μὲν   γὰρ τῶν Φωκέων ἐς τὰ
[8, 48]   Σίφνιοι καὶ Σερίφιοι πεντηκοντέρους· Μήλιοι  μὲν   γένος ἐόντες ἀπὸ Λακεδαίμονος δύο
[8, 144]   ἀπὸ Σπάρτης ἀγγέλους τάδε. τὸ  μὲν   δεῖσαι Λακεδαιμονίους μὴ ὁμολογήσωμεν τῷ
[8, 85]   κόσου ἔτι πρύμνην ἀνακρούεσθε; ~κατὰ  μὲν   δὴ Ἀθηναίους ἐτετάχατο Φοίνικες (οὗτοι
[8, 84]   αὐτίκα ἐπεκέατο οἱ βάρβαροι. οἱ  μὲν   δὴ ἄλλοι Ἕλληνες ἐπὶ πρύμνην
[8, 41]   σχεῖν πρὸς τὴν Σαλαμῖνα. ~οἱ  μὲν   δὴ ἄλλοι κατέσχον ἐς τὴν
[8, 138]   καὶ οἱ μετ᾽ ἐκείνου. ~οἳ  μὲν   δὴ ἀπήισαν, τῷ δὲ βασιλέι
[8, 74]   ὡς περὶ τῇ Πελοποννήσῳ. (τέως  μὲν   δὴ αὐτῶν ἀνὴρ ἀνδρὶ παραστὰς
[8, 137]   ἀποδίδωμι” δέξας τὸν ἥλιον. (ὁ  μὲν   δὴ Γαυάνης τε καὶ
[8, 115]   τοιαύτας οἵας ἐκείνοισι πρέπει” ~ὃ  μὲν   δὴ δεξάμενος τὸ ῥηθὲν ἀπαλλάσσετο,
[8, 11]   ἀγωνιζομένους νὺξ ἐπελθοῦσα διέλυσε. οἱ  μὲν   δὴ Ἕλληνες ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον
[8, 133]   τὸ μέσον ἐφύλασσε σφέων. ~οἱ  μὲν   δὴ Ἕλληνες ἔπλεον ἐς τὴν
[8, 123]   πολλοὶ συνεξέπιπτον Θεμιστοκλέα κρίνοντες. οἳ  μὲν   δὴ ἐμουνοῦντο, Θεμιστοκλέης δὲ δευτερείοισι
[8, 74]   ἐκ τοῦ κατήμενοι ἐμήδιζον. ~οἳ  μὲν   δὴ ἐν τῷ Ἰσθμῷ τοιούτῳ
[8, 83]   ἐς τὰς νέας. καὶ οὗτοι  μὲν   δὴ ἐσέβαινον, καὶ ἧκε
[8, 37]   ἦν ἅπτεσθαι ἀνθρώπων οὐδενί. (ὃ  μὲν   δὴ ἤιε Δελφῶν τοῖσι παρεοῦσι
[8, 129]   ἐπιχώριοι λέγουσι, πολλάκις γινομένη. οἱ  μὲν   δὴ νέειν αὐτῶν οὐκ ἐπιστάμενοι
[8, 15]   Λεωνίδην τὴν ἐσβολὴν φυλάσσειν. οἳ  μὲν   δὴ παρεκελεύοντο ὅκως μὴ παρήσουσι
[8, 131]   Μαρδόνιος ἐν Θεσσαλίῃ ἐών.  μὲν   δὴ πεζὸς οὔκω συνελέγετο,
[8, 7]   τῶν περιπλεόντων ὡς ἡκόντων. ταύτας  μὲν   δὴ περιέπεμπον, τῶν δὲ λοιπέων
[8, 90]   τούτου τοῦ Φοινικηίου πάθεος. οἳ  μὲν   δὴ πρὸς τοὺς Φοίνικας ἐτράποντο.
[8, 99]   ἵππων καλέουσι Πέρσαι ἀγγαρήιον. ~ἡ  μὲν   δὴ πρώτη ἐς Σοῦσα ἀγγελίη
[8, 98]   αὐτῷ δρόμον τὴν ταχίστην. (ὁ  μὲν   δὴ πρῶτος δραμὼν παραδιδοῖ τὰ
[8, 26]   ποιεῦνται ἀλλὰ περὶ ἀρετῆς” τούτῳ  μὲν   δὴ ταῦτα εἴρητο. ~ἐν δὲ
[8, 21]   χρᾶσθαι πρὸς τὰ μέγιστα. ~οἳ  μὲν   δὴ ταῦτα ἔπρησσον, παρῆν δὲ
[8, 65]   στρατιῆς τῆσδε θεοῖσι μελήσει” (τὸν  μὲν   δὴ ταῦτα παραινέειν, ἐκ δὲ
[8, 76]   μὴ πυνθανοίατο οἱ ἐναντίοι. οἱ  μὲν   δὴ ταῦτα τῆς νυκτὸς οὐδὲν
[8, 112]   Ἀθηναίων δύναμιν εἶναι κρέσσω. ~οὗτοι  μὲν   δὴ ταῦτα ὑποκρινάμενοι καὶ οὐ
[8, 6]   εἴ κως ἕλοιεν αὐτάς. (ἐκ  μὲν   δὴ τῆς ἀντίης προσπλέειν οὔ
[8, 31]   τῷ βαρβάρῳ τῆς ὁδοῦ. ἐκ  μὲν   δὴ τῆς Τρηχινίης ἐς τὴν
[8, 129]   μετέπειτα χρόνον αἰεὶ προδόται. ~ὃ  μὲν   δὴ τοιούτῳ τρόπῳ ἐπάιστος ἐγεγόνεε·
[8, 87]   ἕκαστος ἑωυτὸν θεήσασθαι βασιλέα. ~κατὰ  μὲν   δὴ τοὺς ἄλλους οὐκ ἔχω
[8, 8]   οἱ παρέσχε ὡς τότε. (ὅτεῳ  μὲν   δὴ τρόπῳ τὸ ἐνθεῦτεν ἔτι
[8, 35]   τὰ Μήδων Βοιωτοὶ φρονέοιεν. ~οὗτοι  μὲν   δὴ τῶν βαρβάρων ταύτῃ ἐτράποντο,
[8, 16]   ὀλιγέων ἐς φυγὴν τρέπεσθαι. (πολλαὶ  μὲν   δὴ τῶν Ἑλλήνων νέες διεφθείροντο
[8, 140]   κτησάμενος τὴν ἀρχήν. ~ἐγεγόνεε  μὲν   δὴ ὧδε Ἀλέξανδρος
[8, 93]   ἐπὶ τὰς Ἀθήνας στρατεύεσθαι. αὕτη  μὲν   δή, ὡς πρότερον εἴρηται, διέφυγε·
[8, 85]   μέμνημαι τούτων μούνων, ὅτι Θεομήστωρ  μὲν   διὰ τοῦτο τὸ ἔργον Σάμου
[8, 65]   τὸ Ξέρξεω ἀπολέεσθαι μέλλοι. ταῦτα  μὲν   Δίκαιος Θεοκύδεος ἔλεγε, Δημαρήτου
[8, 73]   ἔθνεα ἑπτά. τούτων δὲ τὰ  μὲν   δύο αὐτόχθονα ἐόντα κατὰ χώρην
[8, 130]   (ἐόντες δὲ ἐν Σάμῳ ἅμα  μὲν   ἐβουλεύοντο εἴ τι δυναίατο κακὸν
[8, 89]   δὲ τῷ πόνῳ τούτῳ ἀπὸ  μὲν   ἔθανε στρατηγὸς Ἀριαβίγνης
[8, 113]   καὶ τὴν ἄλλην ἵππον. (ταῦτα  μὲν   ἔθνεα ὅλα εἵλετο, ἐκ δὲ
[8, 8]   οὗτος Σκυλλίης ἐν νόῳ  μὲν   εἶχε ἄρα καὶ πρότερον αὐτομολήσειν
[8, 83]   ἐπιβατέων ποιησάμενοι, προηγόρευε εὖ ἔχοντα  μὲν   ἐκ πάντων Θεμιστοκλέης, τὰ δὲ
[8, 64]   γὰρ πᾶσι τοῖσι θεοῖσι, αὐτόθεν  μὲν   ἐκ Σαλαμῖνος Αἴαντά τε καὶ
[8, 33]   ποταμὸν ἐδηίουν πάντα, καὶ κατὰ  μὲν   ἔκαυσαν Δρυμὸν πόλιν κατὰ δὲ
[8, 86]   ὑπ᾽ Αἰγινητέων. ἅτε γὰρ τῶν  μὲν   Ἑλλήνων σὺν κόσμῳ ναυμαχεόντων καὶ
[8, 66]   ἡμέρῃσι ἐγένοντο ἐν Φαλήρῳ. ὡς  μὲν   ἐμοὶ δοκέειν, οὐκ ἐλάσσονες ἐόντες
[8, 70]   Πελοποννήσου· ἀρρώδεον δὲ ὅτι αὐτοὶ  μὲν   ἐν Σαλαμῖνι κατήμενοι ὑπὲρ γῆς
[8, 60]   ἐν αὐτοῖσι χρηστὰ εὑρήσεις· πρῶτα  μὲν   ἐν στεινῷ συμβάλλοντες νηυσὶ ὀλίγῃσι
[8, 109]   ἐς τὸ παρεὸν ἡμῖν, νῦν  μὲν   ἐν τῇ Ἑλλάδι καταμείναντας ἡμέων
[8, 79]   Ἀριστείδης Λυσιμάχου, ἀνὴρ Ἀθηναῖος  μὲν   ἐξωστρακισμένος δὲ ὑπὸ τοῦ δήμου·
[8, 104]   τοῖσι παισὶ φύλακον Ἑρμότιμον, γένος  μὲν   ἐόντα Πηδασέα, φερόμενον δὲ οὐ
[8, 49]   νικηθέωσι τῇ ναυμαχίῃ, ἐν Σαλαμῖνι  μὲν   ἐόντες πολιορκήσονται ἐν νήσῳ, ἵνα
[8, 119]   ἂν ποιῆσαι βασιλέα τοιόνδε, τοὺς  μὲν   ἐπὶ τοῦ καταστρώματος καταβιβάσαι ἐς
[8, 135]   βαρβάρῳ γλώσσῃ χρᾶν. (καὶ τοὺς  μὲν   ἑπομένους τῶν Θηβαίων ἐν θώματι
[8, 53]   Ἀθηναῖοι ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν, οἳ  μὲν   ἐρρίπτεον ἑωυτοὺς κατὰ τοῦ τείχεος
[8, 100]   τοι δέδοκται μὴ παραμένειν, σὺ  μὲν   ἐς ἤθεα τὰ σεωυτοῦ ἀπέλαυνε
[8, 121]   καὶ τριήρεας τρεῖς Φοινίσσας, τὴν  μὲν   ἐς Ἰσθμὸν ἀναθεῖναι, περ
[8, 76]   πιστὰ ἐγίνετο τὰ ἀγγελθέντα, τοῦτο  μὲν   ἐς τὴν νησῖδα τὴν Ψυττάλειαν,
[8, 46]   (Νάξιοι δὲ παρείχοντο τέσσερας, ἀποπεμφθέντες  μὲν   ἐς τοὺς Μήδους ὑπὸ τῶν
[8, 102]   δὲ λέγει τάδε. βασιλεῦ, χαλεπὸν  μὲν   ἐστὶ συμβουλευομένῳ τυχεῖν τὰ ἄριστα
[8, 118]   τὸν Ξέρξην, ποιῆσαι τοιόνδε· ὅτι  μὲν   ἔσωσε βασιλέος τὴν ψυχήν, δωρήσασθαι
[8, 8]   τῇ κατὰ Πήλιον γενομένῃ πολλὰ  μὲν   ἔσωσε τῶν χρημάτων τοῖσι Πέρσῃσι,
[8, 6]   γινομένην ἀπίκατο οἱ βάρβαροι, πυθόμενοι  μὲν   ἔτι καὶ πρότερον περὶ τὸ
[8, 60]   δὲ τὸν Εὐρυβιάδην ἔλεγε ἐκείνων  μὲν   ἔτι οὐδὲν τῶν πρότερον λεχθέντων,
[8, 53]   δὲ Περσέων οἱ ἀναβεβηκότες πρῶτον  μὲν   ἐτράποντο πρὸς τὰς πύλας, ταύτας
[8, 69]   πείθεσθαι ἐκέλευε, τάδε καταδόξας, πρὸς  μὲν   Εὐβοίῃ σφέας ἐθελοκακέειν ὡς οὐ
[8, 140]   πρὸς ὑμέας· ἐγὼ δὲ περὶ  μὲν   εὐνοίης τῆς πρὸς ὑμέας ἐούσης
[8, 40]   Βοιωτίῃ ὑποκατημένους τὸν βάρβαρον, τῶν  μὲν   εὗρον οὐδὲν ἐόν, οἳ δὲ
[8, 79]   τὸ συνέδριον ἐξεκαλέετο Θεμιστοκλέα, ἐόντα  μὲν   ἑωυτῷ οὐ φίλον ἐχθρὸν δὲ
[8, 144]   ἡμέων τοὺς οἰκέτας. (καὶ ὑμῖν  μὲν   χάρις ἐκπεπλήρωται, ἡμεῖς μέντοι
[8, 27]   καὶ ἀσπίδων Φωκέας, τῶν τὰς  μὲν   ἡμισέας ἐς Ἄβας ἀνέθεσαν τὰς
[8, 126]   τοῦ πόρου. (ὡς δὲ  μὲν   ἦν ἐν τῇ Ἀσίῃ,
[8, 75]   τὰ λέγειν χρεόν, τῷ οὔνομα  μὲν   ἦν Σίκιννος, οἰκέτης δὲ καὶ
[8, 100]   Ξέρξῃ δειμαίνοντες. ~καὶ περὶ Πέρσας  μὲν   ἦν ταῦτα τὸν πάντα μεταξὺ
[8, 60]   γε ἐγκαταλειπόμενοι οὐ στεφανοῦνται” ~τότε  μὲν   ἠπίως πρὸς τὸν Κορίνθιον ἀμείψατο,
[8, 69]   ~ταῦτα λεγούσης πρὸς Μαρδόνιον, ὅσοι  μὲν   ἦσαν εὔνοοι τῇ Ἀρτεμισίῃ, συμφορὴν
[8, 72]   καὶ Τροιζήνιοι καὶ Ἑρμιονέες. οὗτοι  μὲν   ἦσαν οἱ βοηθήσαντες καὶ ὑπεραρρωδέοντες
[8, 137]   μισθῷ παρὰ τῷ βασιλέι,  μὲν   ἵππους νέμων, δὲ βοῦς,
[8, 144]   ποιέειν μηδ᾽ ἢν ἐθέλωμεν, πρῶτα  μὲν   καὶ μέγιστα τῶν θεῶν τὰ
[8, 77]   καὶ πότνια Νίκη. ἐς τοιαῦτα  μὲν   καὶ οὕτω ἐναργέως λέγοντι Βάκιδι
[8, 87]   τοῦ Καλυνδέων βασιλέος Δαμασιθύμου. (εἰ  μὲν   καί τι νεῖκος πρὸς αὐτὸν
[8, 60]   τέκνα τε καὶ γυναῖκες. καὶ  μὲν   καὶ τόδε ἐν αὐτοῖσι ἔνεστι,
[8, 110]   ἀπίκοντο πρὸς τὴν Ἀττικήν, οἳ  μὲν   κατέμενον ἐπὶ τῷ πλοίῳ, Σίκιννος
[8, 68]   ἀντιπολέμων πρήγματα, τοῦτο φράσω. ἢν  μὲν   μὴ ἐπειχθῇς ναυμαχίην ποιεύμενος, ἀλλὰ
[8, 129]   Παλλήνην. (ὡς δὲ τὰς δύο  μὲν   μοίρας διοδοιπορήκεσαν, ἔτι δὲ τρεῖς
[8, 1]   στρατὸν ταχθέντες ἦσαν οἵδε, Ἀθηναῖοι  μὲν   νέας παρεχόμενοι ἑκατὸν καὶ εἴκοσι
[8, 18]   ἐκ τῆς ναυμαχίης ἀπηλλάχθησαν, τῶν  μὲν   νεκρῶν καὶ τῶν ναυηγίων ἐπεκράτεον,
[8, 106]   γῆν τὴν Μυσίην, τὴν Χῖοι  μὲν   νέμονται Ἀταρνεὺς δὲ καλέεται, εὑρίσκει
[8, 100]   ἀπικόμενος ἔπαυσε. Μαρδόνιος δὲ ὁρῶν  μὲν   Ξέρξην συμφορὴν μεγάλην ἐκ τῆς
[8, 88]   αἱ δὲ γυναῖκες ἄνδρες” ταῦτα  μὲν   Ξέρξην φασὶ εἰπεῖν. ~ἐν δὲ
[8, 67]   βασιλεὺς ἑκάστῳ τιμὴν ἐδεδώκεε, πρῶτος  μὲν   Σιδώνιος βασιλεύς, μετὰ δὲ
[8, 64]   γνώμην, αὐτοῦ μένοντας διαναυμαχέειν. ~οὕτω  μὲν   οἱ περὶ Σαλαμῖνα ἔπεσι ἀκροβολισάμενοι,
[8, 129]   ἐς Θεσσαλίην παρὰ Μαρδόνιον. οὗτοι  μὲν   οἱ προπέμψαντες βασιλέα οὕτω ἔπρηξαν.
[8, 136]   τὸν Ἀμύντεω ἄνδρα Μακεδόνα, ἅμα  μὲν   ὅτι οἱ προσκηδέες οἱ Πέρσαι
[8, 25]   ὁρῶντες καὶ τοὺς εἵλωτας. (οὐ  μὲν   οὐδ᾽ ἐλάνθανε τοὺς διαβεβηκότας Ξέρξης
[8, 130]   σὺν τῇσι Ἰάσι τριηκοσίας. (οὐ  μὲν   οὐδὲ προσεδέκοντο τοὺς Ἕλληνας ἐλεύσεσθαι
[8, 30]   ἀνθρώπων οὐκ ἐμήδιζον, κατ᾽ ἄλλο  μὲν   οὐδέν, ὡς ἐγὼ συμβαλλόμενος εὑρίσκω,
[8, 113]   Μήδους· οὗτοι δὲ τὸ πλῆθος  μὲν   οὐκ ἐλάσσονες ἦσαν τῶν Περσέων,
[8, 134]   μιν εἵλοντο εἶναι. διὰ τοῦτο  μὲν   οὐκ ἔξεστι Θηβαίων οὐδενὶ αὐτόθι
[8, 84]   ἄλλοι Ἀμεινίῃ βοηθέοντες συνέμισγον. (Ἀθηναῖοι  μὲν   οὕτω λέγουσι τῆς ναυμαχίης γενέσθαι
[8, 39]   ἐστὶ περὶ τὸ ἱρόν, Φυλάκου  μὲν   παρ᾽ αὐτὴν τὴν ὁδὸν κατύπερθε
[8, 80]   ἔχει. ἐπεὰν δὲ σημήνῃς, ἢν  μὲν   πείθωνται, ταῦτα δὴ τὰ κάλλιστα,
[8, 44]   σώζοντες ἐλείφθησαν. (Ἀθηναῖοι δὲ ἐπὶ  μὲν   Πελασγῶν ἐχόντων τὴν νῦν Ἑλλάδα
[8, 43]   Ἀθηναῖοι. ~ἐστρατεύοντο δὲ οἵδε· ἐκ  μὲν   Πελοποννήσου Λακεδαιμόνιοι ἑκκαίδεκα νέας παρεχόμενοι,
[8, 73]   δὲ ἔθνος τὸ Ἀχαιϊκὸν ἐκ  μὲν   Πελοποννήσου οὐκ ἐξεχώρησε, ἐκ μέντοι
[8, 76]   ἔκειτο νῆσος) ἵνα τοὺς  μὲν   περιποιέωσι τοὺς δὲ διαφθείρωσι. (ἐποίευν
[8, 36]   Ἀχαιίην διέπεμψαν, αὐτῶν δὲ οἱ  μὲν   πλεῖστοι ἀνέβησαν ἐς τοῦ Παρνησοῦ
[8, 41]   καὶ τοὺς οἰκέτας. ἐνθαῦτα οἱ  μὲν   πλεῖστοι ἐς Τροίζηνα ἀπέστειλαν, οἳ
[8, 34]   στρατιὴ αὐτῶν ἐσχίζετο. τὸ  μὲν   πλεῖστον καὶ δυνατώτατον τοῦ στρατοῦ
[8, 73]   καὶ Δρύοπες καὶ Λήμνιοι. Δωριέων  μὲν   πολλαί τε καὶ δόκιμοι πόλιες,
[8, 113]   ὁδόν. ἔδοξε γὰρ Μαρδονίῳ ἅμα  μὲν   προπέμψαι βασιλέα, ἅμα δὲ ἀνωρίη
[8, 22]   τὴν Ἑλλάδα καταδουλούμενοι. (ἀλλὰ μάλιστα  μὲν   πρὸς ἡμέων γίνεσθε· εἰ δὲ
[8, 44]   ἐκ τῆς ἔξω ἠπείρου, Ἀθηναῖοι  μὲν   πρὸς πάντας τοὺς ἄλλους παρεχόμενοι
[8, 135]   τοῦτο δὲ τὸ ἱρὸν καλέεται  μὲν   Πτῷον, ἔστι δὲ Θηβαίων, κεῖται
[8, 118]   οὐκέτι ὁδοιπορίῃσι διεχρᾶτο, ἀλλὰ τὴν  μὲν   στρατιὴν Ὑδάρνεϊ ἐπιτράπει ἀπάγειν ἐς
[8, 68]   σε ναυμαχίῃσι ἀνακινδυνεύειν; οὐκ ἔχεις  μὲν   τὰς Ἀθήνας, τῶν περ εἵνεκα
[8, 81]   συνεβούλευε ὡς ἀλεξησομένους. καὶ  μὲν   ταῦτα εἴπας μετεστήκεε, τῶν δὲ
[8, 141]   ἀπιεὶς ἐθέλει φίλος γενέσθαι” ~Ἀλέξανδρος  μὲν   ταῦτα ἔλεξε. Λακεδαιμόνιοι δὲ πυθόμενοι
[8, 23]   τῶν ναυμαχιέων αὐτοὺς ἀπόσχῃ. ~Θεμιστοκλέης  μὲν   ταῦτα ἐνέγραψε· τοῖσι δὲ βαρβάροισι
[8, 118]   εἶναι ἐμοὶ σωτηρίη” (τὸν  μὲν   ταῦτα λέγειν, τοὺς δὲ προσκυνέοντας
[8, 110]   περ ὦν καὶ ἐγένετο. ~Θεμιστοκλέης  μὲν   ταῦτα λέγων διέβαλλε, Ἀθηναῖοι δὲ
[8, 110]   κατ᾽ ἡσυχίην πολλὴν κομίζεο” οἳ  μὲν   ταῦτα σημήναντες ἀπέπλεον ὀπίσω. ~οἱ
[8, 102]   ποιέων ἐπιτύχω εὖ βουλευσάμενος” ~ὃ  μὲν   ταῦτα συνεβουλεύετο, δὲ λέγει
[8, 76]   φρονέοντας καὶ τοὺς μή” ~ὃ  μὲν   ταῦτά σφι σημήνας ἐκποδὼν ἀπαλλάσσετο·
[8, 144]   προβοηθῆσαι ἐς τὴν Βοιωτίην” οἳ  μὲν   ταῦτα ὑποκριναμένων Ἀθηναίων ἀπαλλάσσοντο ἐς
[8, 140]   τε δόλου καὶ ἀπάτης. (Μαρδόνιος  μὲν   ταῦτα Ἀθηναῖοι ἐνετείλατό μοι
[8, 7]   Εὔριπον, ἵνα δὴ περιλάβοιεν οἳ  μὲν   ταύτῃ ἀπικόμενοι καὶ φράξαντες αὐτῶν
[8, 140]   τε ὧδε Μαρδόνιε ποίεε· τοῦτο  μὲν   τὴν γῆν σφι ἀπόδος, τοῦτο
[8, 46]   ἄλλαι πεπληρωμέναι νέες, ἀλλὰ τῇσι  μὲν   τὴν ἑωυτῶν ἐφύλασσον, τριήκοντα δὲ
[8, 107]   τὰ ἔργα πειρώμενον ὅμοια. ταύτην  μὲν   τὴν ἡμέρην ἐς τοσοῦτο ἐγίνετο,
[8, 25]   τὠυτὸ χωρίον, τέσσερες χιλιάδες. (ταύτην  μὲν   τὴν ἡμέρην πρὸς θέην ἐτράποντο,
[8, 140]   ὦν βούλεσθε παρισούμενοι βασιλέι στέρεσθαι  μὲν   τῆς χώρης, θέειν δὲ αἰεὶ
[8, 12]   ~ὡς δὲ εὐφρόνη ἐγεγόνεε, ἦν  μὲν   τῆς ὥρης μέσον θέρος, ἐγίνετο
[8, 76]   ἐπειδὴ ἐγίνοντο μέσαι νύκτες, ἀνῆγον  μὲν   τὸ ἀπ᾽ ἑσπέρης κέρας κυκλούμενοι
[8, 13]   βρονταί τε σκληραί. ~καὶ τούτοισι  μὲν   τοιαύτη νὺξ ἐγίνετο, τοῖσι
[8, 94]   ἐλθεῖν ἐς τὸ στρατόπεδον. τούτους  μὲν   τοιαύτη φάτις ἔχει ὑπὸ Ἀθηναίων,
[8, 88]   ἀποστρέψας πρὸς ἄλλας ἐτράπετο. ~τοῦτο  μὲν   τοιοῦτο αὐτῇ συνήνεικε γενέσθαι διαφυγεῖν
[8, 37]   Προναίης Ἀθηναίης, ἐν τούτῳ ἐκ  μὲν   τοῦ οὐρανοῦ κεραυνοὶ αὐτοῖσι ἐνέπιπτον,
[8, 113]   Θεσσαλίην, ἐνθαῦτα Μαρδόνιος ἐξελέγετο πρώτους  μὲν   τοὺς Πέρσας πάντας τοὺς ἀθανάτους
[8, 32]   ἐς τὴν Φωκίδα ἐσέβαλον, αὐτοὺς  μὲν   τοὺς Φωκέας οὐκ αἱρέουσι. οἳ
[8, 117]   τὴν αἰτίην ταύτην. ~καὶ οὗτοι  μὲν   τοῦτον τὸν μισθὸν ἔλαβον, οἱ
[8, 128]   τῶν Σκιωναίων στρατηγός, ὅντινα  μὲν   τρόπον ἀρχήν, ἔγωγε οὐκ ἔχω
[8, 60]   ἀντίθες γὰρ ἑκάτερον ἀκούσας. πρὸς  μὲν   τῷ Ἰσθμῷ συμβάλλων ἐν πελάγεϊ
[8, 134]   Θήβας πρῶτα ὡς ἀπίκετο, τοῦτο  μὲν   τῷ Ἰσμηνίῳ Ἀπόλλωνι ἐχρήσατο· ἔστι
[8, 122]   ἀκροθίνια. δὲ παρ᾽ Ἑλλήνων  μὲν   τῶν ἄλλων ἔφησε ἔχειν, παρὰ
[8, 125]   ἐνθαῦτα Τιμόδημος Ἀφιδναῖος τῶν ἐχθρῶν  μὲν   τῶν Θεμιστοκλέος ἐών, ἄλλως δὲ
[8, 17]   ~ἐν ταύτῃ τῇ ναυμαχίῃ Αἰγύπτιοι  μὲν   τῶν Ξέρξεω στρατιωτέων ἠρίστευσαν, οἳ
[8, 86]   ἐν τῇ Σαλαμῖνι ἐκεραΐζετο, αἳ  μὲν   ὑπ᾽ Ἀθηναίων διαφθειρόμεναι αἳ δὲ
[8, 51]   ξύλοισι ἠμύνοντο τοὺς ἐπιόντας, ἅμα  μὲν   ὑπ᾽ ἀσθενείης βίου οὐκ ἐκχωρήσαντες
[8, 124]   τιμηθῆναι· καὶ μιν Λακεδαιμόνιοι καλῶς  μὲν   ὑπεδέξαντο, μεγάλως δὲ ἐτίμησαν. ἀριστήια
[8, 3]   ἡγεμονίην τοὺς Λακεδαιμονίους. ἀλλὰ ταῦτα  μὲν   ὕστερον ἐγένετο. ~τότε δὲ οὗτοι
[8, 25]   δὴ καὶ γελοῖον ἦν· τῶν  μὲν   χίλιοι ἐφαίνοντο νεκροὶ κείμενοι, οἳ
[8, 68]   ἐς θυμὸν βάλευ, ὡς τοῖσι  μὲν   χρηστοῖσι τῶν ἀνθρώπων κακοὶ δοῦλοι
[8, 2]   ἐπεβοήθεον πεντηκοντέρους ἔχοντες ἑπτά. ~ἦσαν  μὲν   ὦν οὗτοι οἱ στρατευόμενοι ἐπ᾽
[8, 74]   πολλὰ ἐλέγετο τῶν αὐτῶν, οἳ  μὲν   ὡς ἐς τὴν Πελοπόννησον χρεὸν
[8, 62]   δὲ ταῦτα μὴ ποιήσῃς, ἡμεῖς  μὲν   ὡς ἔχομεν ἀναλαβόντες τοὺς οἰκέτας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006