Alphabétiquement     [«   »]
Τύριος 1
τυχεῖν 2
τύχην 1
τῷ 87
τῷδε 1
τῶν 268
τῶνδε 6
Fréquences     [«    »]
73 σφι
72 τῇ
80 τοῖσι
87 τῷ
92 πρὸς
95 τὰς
98 δὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

τῷ


Livre, chapitre
[8, 121]   δὲ ἐπὶ Σούνιον, τὴν δὲ  τῷ   Αἴαντι αὐτοῦ ἐς Σαλαμῖνα. (μετὰ
[8, 55]   ταύτην ὦν τὴν ἐλαίην ἅμα  τῷ   ἄλλῳ ἱρῷ κατέλαβε ἐμπρησθῆναι ὑπὸ
[8, 79]   στασιάζειν χρεόν ἐστι ἔν τε  τῷ   ἄλλῳ καιρῷ καὶ δὴ καὶ
[8, 119]   μοι εἴρηται, ὁδῷ χρεώμενος ἅμα  τῷ   ἄλλῳ στρατῷ ἀπενόστησε ἐς τὴν
[8, 28]   χοῦν δὲ ἐπιφορήσαντες καὶ ὁμοιώσαντες  τῷ   ἄλλῳ χώρῳ ἐδέκοντο τοὺς Θεσσαλοὺς
[8, 90]   ναυμαχίῃ, κατήμενος ὑπὸ τῷ ὄρεϊ  τῷ   ἀντίον Σαλαμῖνος τὸ καλέεται Αἰγάλεως,
[8, 123]   ἐς τὸν Ἰσθμὸν ἀριστήια δώσοντες  τῷ   ἀξιωτάτῳ γενομένῳ Ἑλλήνων ἀνὰ τὸν
[8, 15]   οἱ Ἕλληνες ἀτρέμας εἶχον πρὸς  τῷ   Ἀρτεμισίῳ. οἱ δὲ βάρβαροι μηνοειδὲς
[8, 141]   ἐς Ἀθήνας ἐς ὁμολογίην ἄξοντα  τῷ   βαρβάρῳ Ἀθηναίους, ἀναμνησθέντες τῶν λογίων
[8, 46]   γὰρ οὐκ ἔδοσαν μοῦνοι νησιωτέων  τῷ   βαρβάρῳ γῆν τε καὶ ὕδωρ.
[8, 144]   μὲν δεῖσαι Λακεδαιμονίους μὴ ὁμολογήσωμεν  τῷ   βαρβάρῳ, κάρτα ἀνθρωπήιον ἦν· ἀτὰρ
[8, 143]   ἂν καὶ δυνώμεθα. ὁμολογῆσαι δὲ  τῷ   βαρβάρῳ μήτε σὺ ἡμέας πειρῶ
[8, 31]   κεχολωμένοι τοῖσι Φωκεῦσι ἐγένοντο ἡγεμόνες  τῷ   βαρβάρῳ τῆς ὁδοῦ. ἐκ μὲν
[8, 29]   ὑμέων ἐφερόμεθα· νῦν τε παρὰ  τῷ   βαρβάρῳ τοσοῦτο δυνάμεθα ὥστε ἐπ᾽
[8, 137]   δὲ ἐθήτευον ἐπὶ μισθῷ παρὰ  τῷ   βασιλέι, μὲν ἵππους νέμων,
[8, 24]   τάδε. ἄνδρες σύμμαχοι, βασιλεὺς Ξέρξης  τῷ   βουλομένῳ ὑμέων παραδίδωσι ἐκλιπόντα τὴν
[8, 123]   τὰς ψήφους ἐπὶ τοῦ Ποσειδέωνος  τῷ   βωμῷ, τὸν πρῶτον καὶ τὸν
[8, 138]   ἐκείνου. ~οἳ μὲν δὴ ἀπήισαν,  τῷ   δὲ βασιλέι σημαίνει τις τῶν
[8, 98]   πρῶτος δραμὼν παραδιδοῖ τὰ ἐντεταλμένα  τῷ   δευτέρῳ, δὲ δεύτερος τῷ
[8, 136]   ἔχων τὸ οὔνομα τοῦ μητροπάτορος,  τῷ   δὴ ἐκ βασιλέος τῆς Φρυγίης
[8, 27]   δὴ ταῦτα εἴρητο. ~ἐν δὲ  τῷ   διὰ μέσου χρόνῳ, ἐπείτε τὸ
[8, 51]   ἕνα αὐτοῦ διατρίψαντες μῆνα ἐν  τῷ   διέβαινον ἐς τὴν Εὐρώπην, ἐν
[8, 109]   ἀπελάσας τὸν βάρβαρον· ἅμα δὲ  τῷ   ἔαρι καταπλέωμεν ἐπὶ Ἑλλησπόντου καὶ
[8, 113]   ἐν Θεσσαλίῃ, καὶ ἔπειτα ἅμα  τῷ   ἔαρι πειρᾶσθαι τῆς Πελοποννήσου. (ὡς
[8, 6]   ἐκφεύξεσθαι, ἔδει δὲ μηδὲ πυρφόρον  τῷ   ἐκείνων λόγῳ ἐκφυγόντα περιγενέσθαι. ~πρὸς
[8, 55]   γηγενέος λεγομένου εἶναι νηός, ἐν  τῷ   ἐλαίη τε καὶ θάλασσα ἔνι,
[8, 13]   τοῦ θεοῦ ὅκως ἂν ἐξισωθείη  τῷ   Ἑλληνικῷ τὸ Περσικὸν μηδὲ πολλῷ
[8, 124]   ἐλαίης· ἐδωρήσαντό τέ μιν ὄχῳ  τῷ   ἐν Σπάρτῃ καλλιστεύσαντι. (αἰνέσαντες δὲ
[8, 22]   ὥστε ἀπίστασθαι, ὑμεῖς δὲ ἐν  τῷ   ἔργῳ, ἐπεὰν συμμίσγωμεν, ἐθελοκακέετε μεμνημένοι
[8, 64]   ἡμέρη τε ἐγίνετο καὶ ἅμα  τῷ   ἡλίῳ ἀνιόντι σεισμὸς ἐγένετο ἔν
[8, 98]   ἐν Ἕλλησι λαμπαδηφορίη τὴν  τῷ   Ἡφαίστῳ ἐπιτελέουσι. τοῦτο τὸ δράμημα
[8, 58]   ὥστε αὐτοῦ μένειν” ~κάρτα τε  τῷ   Θεμιστοκλέι ἤρεσε ὑποθήκη, καὶ
[8, 91]   οἱ μὲν γὰρ Ἀθηναῖοι ἐν  τῷ   θορύβῳ ἐκεράιζον τάς τε ἀντισταμένας
[8, 95]   ὡς ἀνδρὸς ἀρίστου, οὗτος ἐν  τῷ   θορύβῳ τούτῳ τῷ περὶ Σαλαμῖνα
[8, 90]   ~ἐγένετο δὲ καὶ τόδε ἐν  τῷ   θορύβῳ τούτῳ. τῶν τινες Φοινίκων,
[8, 65]   ἅμα Δημαρήτῳ τῷ Λακεδαιμονίῳ ἐν  τῷ   Θριασίῳ πεδίῳ, ἰδεῖν δὲ κονιορτὸν
[8, 130]   νυν τὴν θάλασσαν ἑσσωμένοι ἦσαν  τῷ   θυμῷ, πεζῇ δὲ ἐδόκεον πολλῷ
[8, 138]   ἐστὶ ἐν τῇ χώρῃ ταύτῃ,  τῷ   θύουσι οἱ τούτων τῶν ἀνδρῶν
[8, 51]   ὀλίγους εὑρίσκουσι τῶν Ἀθηναίων ἐν  τῷ   ἱρῷ ἐόντας, ταμίας τε τοῦ
[8, 41]   φύλακα τῆς ἀκροπόλιος ἐνδιαιτᾶσθαι ἐν  τῷ   ἱρῷ· λέγουσί τε ταῦτα καὶ
[8, 35]   πάντα δ᾽ ἠπίστατο τὰ ἐν  τῷ   ἱρῷ ὅσα λόγου ἦν ἄξια
[8, 49]   τιμωρίη οὐδεμία ἐπιφανήσεται, πρὸς δὲ  τῷ   Ἰσθμῷ ἐς τοὺς ἑωυτῶν ἐξοίσονται.
[8, 71]   δὲ ἀδελφεός. (ἱζόμενοι δὲ ἐν  τῷ   Ἰσθμῷ καὶ συγχώσαντες τὴν Σκιρωνίδα
[8, 60]   μένων προναυμαχήσεις Πελοποννήσου καὶ πρὸς  τῷ   Ἰσθμῷ, οὐδὲ σφέας, εἴ περ
[8, 60]   γὰρ ἑκάτερον ἀκούσας. πρὸς μὲν  τῷ   Ἰσθμῷ συμβάλλων ἐν πελάγεϊ ἀναπεπταμένῳ
[8, 74]   ἐμήδιζον. ~οἳ μὲν δὴ ἐν  τῷ   Ἰσθμῷ τοιούτῳ πόνῳ συνέστασαν, ἅτε
[8, 134]   πρῶτα ὡς ἀπίκετο, τοῦτο μὲν  τῷ   Ἰσμηνίῳ Ἀπόλλωνι ἐχρήσατο· ἔστι δὲ
[8, 87]   τὰ βασιλέος πρήγματα, ἐν τούτῳ  τῷ   καιρῷ νηῦς Ἀρτεμισίης
[8, 65]   τυχεῖν τότε ἐὼν ἅμα Δημαρήτῳ  τῷ   Λακεδαιμονίῳ ἐν τῷ Θριασίῳ πεδίῳ,
[8, 62]   ἐπιόντας ἀποκρούσεσθαι. ~σημαίνων δὲ ταῦτα  τῷ   λόγῳ διέβαινε ἐς Εὐρυβιάδην, λέγων
[8, 5]   ἐκ τῶν Ἀθηνέων ἐλθεῖν ἐπὶ  τῷ   λόγῳ τούτῳ τὰ χρήματα. ~οὕτω
[8, 101]   δέ με κελεύει ἀπελαύνειν σὺν  τῷ   λοιπῷ στρατῷ ἐς ἤθεα τὰ
[8, 114]   δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ, ἐν  τῷ   Μαρδόνιός τε τὴν στρατιὴν διέκρινε
[8, 105]   τῶν Πηδασέων Ἑρμότιμος ἦν)  τῷ   μεγίστη τίσις ἤδη ἀδικηθέντι ἐγένετο
[8, 61]   Ἀδείμαντος ἐπεφέρετο, σιγᾶν τε κελεύων  τῷ   μὴ ἐστὶ πατρὶς καὶ Εὐρυβιάδην
[8, 143]   γε ἐπιστάμεθα ὅτι πολλαπλησίη ἐστὶ  τῷ   Μήδῳ δύναμις περ ἡμῖν,
[8, 60]   τὰ ἄλλα εὐτυχήσωμεν. ἅμα δὲ  τῷ   ναυτικῷ αὐτῶν ἕψεται καὶ
[8, 116]   ἐργάσατο· ὃς οὔτε αὐτὸς ἔφη  τῷ   Ξέρξῃ ἑκὼν εἶναι δουλεύσειν, ἀλλ᾽
[8, 90]   ἐν τῇ ναυμαχίῃ, κατήμενος ὑπὸ  τῷ   ὄρεϊ τῷ ἀντίον Σαλαμῖνος τὸ
[8, 37]   ἱρόν, ἐν τούτῳ προφήτης,  τῷ   οὔνομα ἦν Ἀκήρατος, ὁρᾷ πρὸ
[8, 133]   τὰ χρηστήρια ἄνδρα Εὐρωπέα γένος,  τῷ   οὔνομα ἦν Μῦς, ἐντειλάμενος πανταχῇ
[8, 75]   πλοίῳ ἐντειλάμενος τὰ λέγειν χρεόν,  τῷ   οὔνομα μὲν ἦν Σίκιννος, οἰκέτης
[8, 135]   οὐδὲ ἔχειν τι χρήσωνται  τῷ   παρεόντι πρήγματι· τὸν δὲ Εὐρωπέα
[8, 14]   κακῶς πρήσουσι ἡσυχίην ἄγειν ἐν  τῷ   παρεόντι. τοῖσι δε Ἕλλησι ἐπεβοήθεον
[8, 95]   οὗτος ἐν τῷ θορύβῳ τούτῳ  τῷ   περὶ Σαλαμῖνα γενομένῳ τάδε ἐποίεε·
[8, 141]   κάρτα τε ἔδεισαν μὴ ὁμολογήσωσι  τῷ   Πέρσῃ Ἀθηναῖοι, αὐτίκα τέ σφι
[8, 116]   θεήσασθαι τὸν πόλεμον, ἐστρατεύοντο ἅμα  τῷ   Πέρσῃ· ἐπεὶ δὲ ἀνεχώρησαν ἀσινέες
[8, 110]   Ἀττικήν, οἳ μὲν κατέμενον ἐπὶ  τῷ   πλοίῳ, Σίκιννος δὲ ἀναβὰς παρὰ
[8, 13]   τὰ Κοῖλα τῆς Εὐβοίης, φερόμενοι  τῷ   πνεύματι καὶ οὐκ εἰδότες τῇ
[8, 89]   Ξέρξην φασὶ εἰπεῖν. ~ἐν δὲ  τῷ   πόνῳ τούτῳ ἀπὸ μὲν ἔθανε
[8, 91]   τὸ Φάληρον, Αἰγινῆται ὑποστάντες ἐν  τῷ   πορθμῷ ἔργα ἀπεδέξαντο λόγου ἄξια.
[8, 129]   καὶ τὸ ἄγαλμα τὸ ἐν  τῷ   προαστείῳ ἠσέβησαν οὗτοι τῶν Περσέων
[8, 21]   Ἀρτεμισίῳ κατάσκοπος Πολύας, γένος Ἀντικυρεύς,  τῷ   προσετέτακτο, καὶ εἶχε πλοῖον κατῆρες
[8, 41]   (αὕτη δὴ μελιτόεσσα ἐν  τῷ   πρόσθε αἰεὶ χρόνῳ ἀναισιμουμένη τότε
[8, 11]   τὸν Χέρσιος, λόγιμον ἐόντα ἐν  τῷ   στρατοπέδῳ ἄνδρα. πρῶτος δὲ Ἑλλήνων
[8, 8]   τῶν νεῶν, ἦν γὰρ ἐν  τῷ   στρατοπέδῳ τούτῳ Σκυλλίης Σκιωναῖος δύτης
[8, 54]   ἑωυτῷ δὲ ἑπομένους, ἐκέλευε τρόπῳ  τῷ   σφετέρῳ θῦσαι τὰ ἱρὰ ἀναβάντας
[8, 144]   μέγιστα μᾶλλον περ ὁμολογέειν  τῷ   ταῦτα ἐργασαμένῳ, αὖτις δὲ τὸ
[8, 39]   ἐς ἡμέας ἦσαν σόοι, ἐν  τῷ   τεμένεϊ τῆς Προναίης Ἀθηναίης κείμενοι,
[8, 98]   τῷ δευτέρῳ, δὲ δεύτερος  τῷ   τρίτῳ· τὸ δὲ ἐνθεῦτεν ἤδη
[8, 93]   τῶν αἱ νέες περιεγεγόνεσαν, ἐν  τῷ   Φαλήρῳ. ~Ἀδείμαντον δὲ τὸν Κορίνθιον
[8, 127]   παραδιδοῖ Κριτοβούλῳ Τορωναίῳ ἐπιτροπεύειν καὶ  τῷ   Χαλκιδικῷ γένεϊ, καὶ οὕτω Ὄλυνθον
[8, 132]   σφίσι γενόμενοι ἐπεβούλευον θάνατον Στράττι  τῷ   Χίου τυράννῳ, ἐόντες ἀρχὴν ἑπτά·
[8, 41]   Σαλαμῖνα. (ἔσπευσαν δὲ ταῦτα ὑπεκθέσθαι  τῷ   χρηστηρίῳ τε βουλόμενοι ὑπηρετέειν καὶ
[8, 114]   σὺν ἱππεῦσι. ~ἐν δὲ τούτῳ  τῷ   χρόνῳ, ἐν τῷ Μαρδόνιός τε
[8, 8]   ἐποιεῦντο ἀριθμόν. ~ἐν δὲ τούτῳ  τῷ   χρόνῳ ἐν οὗτοι ἀριθμὸν
[8, 23]   Ἀρτεμίσιον. ἐπισχόντες δὲ ἐν τούτῳ  τῷ   χώρῳ μέχρι μέσου ἡμέρης, τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006