Alphabétiquement     [«   »]
ἠμύνοντο 2
ἤν 5
ἢν 28
ἦν 42
ἠναγκάζετο 1
ἥνδανε 1
ἠνδραποδίσθαι 1
Fréquences     [«    »]
39
41
39 τούτων
42 ἦν
42 ὑπὸ
44 ἀπὸ
44 οὔτε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

ἦν


Livre, chapitre
[8, 21]   Θερμοπύλῃσι ἐοῦσι· ὣς δ᾽ αὕτως  ἦν   Ἀβρώνιχος Λυσικλέος Ἀθηναῖος καὶ
[8, 139]   δὲ Ἀλκέτεω, Ἀλκέτεω δὲ πατὴρ  ἦν   Ἀέροπος, τοῦ δὲ Φίλιππος, Φιλίππου
[8, 37]   τούτῳ προφήτης, τῷ οὔνομα  ἦν   Ἀκήρατος, ὁρᾷ πρὸ τοῦ νηοῦ
[8, 139]   Ἀλέξανδρος ὧδε ἐγένετο· Ἀμύντεω παῖς  ἦν   Ἀλέξανδρος, Ἀμύντης δὲ Ἀλκέτεω, Ἀλκέτεω
[8, 35]   ἐν τῷ ἱρῷ ὅσα λόγου  ἦν   ἄξια Ξέρξης, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι,
[8, 37]   ἐξενηνειγμένα ἱρά, τῶν οὐκ ὅσιον  ἦν   ἅπτεσθαι ἀνθρώπων οὐδενί. (ὃ μὲν
[8, 144]   ὁμολογήσωμεν τῷ βαρβάρῳ, κάρτα ἀνθρωπήιον  ἦν·   ἀτὰρ αἰσχρῶς γε οἴκατε ἐξεπιστάμενοι
[8, 41]   πρόσθε αἰεὶ χρόνῳ ἀναισιμουμένη τότε  ἦν   ἄψαυστος. σημηνάσης δὲ ταῦτα τῆς
[8, 8]   οὗτοι ἀριθμὸν ἐποιεῦντο τῶν νεῶν,  ἦν   γὰρ ἐν τῷ στρατοπέδῳ τούτῳ
[8, 137]   βασιλεὺς τοῦ μισθοῦ πέρι ἀκούσας,  ἦν   γὰρ κατὰ τὴν καπνοδόκην ἐς
[8, 33]   τε καὶ ἀναθήμασι πολλοῖσι κατεσκευασμένον·  ἦν   δὲ καὶ τότε καὶ νῦν
[8, 15]   τὰς πεζομαχίας τὰς ἐν Θερμοπύλῃσι.  (ἦν   δὲ πᾶς ἀγὼν τοῖσι
[8, 126]   πόρου. (ὡς δὲ μὲν  ἦν   ἐν τῇ Ἀσίῃ, δὲ
[8, 13]   αὐτή περ ἐοῦσα νὺξ πολλὸν  ἦν   ἔτι ἀγριωτέρη, τοσούτω ὅσῳ ἐν
[8, 33]   καὶ Παραποταμίους καὶ Ἄβας, ἔνθα  ἦν   ἱρὸν Ἀπόλλωνος πλούσιον, θησαυροῖσί τε
[8, 131]   ἑκατόν. (στρατηγὸς δὲ καὶ ναύαρχος  ἦν   Λευτυχίδης Μενάρεος τοῦ Ἡγησίλεω
[8, 21]   δὲ ἐκ Τρηχῖνος κατάσκοπος.  ἦν   μὲν γὰρ ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ κατάσκοπος
[8, 12]   Σαλαμῖνι. ~ὡς δὲ εὐφρόνη ἐγεγόνεε,  ἦν   μὲν τῆς ὥρης μέσον θέρος,
[8, 133]   ἄνδρα Εὐρωπέα γένος, τῷ οὔνομα  ἦν   Μῦς, ἐντειλάμενος πανταχῇ μιν χρησόμενον
[8, 26]   εἷς δέ τις πρὸ πάντων  ἦν   εἰρωτῶν αὐτοὺς ταῦτα. (οἳ
[8, 59]   εἵνεκα συνήγαγε τοὺς στρατηγούς, πολλὸς  ἦν   Θεμιστοκλέης ἐν τοῖσι λόγοισι
[8, 132]   (τῶν καὶ Ἡρόδοτος Βασιληίδεω  ἦν·   οἳ στασιῶται σφίσι γενόμενοι ἐπεβούλευον
[8, 46]   (τῇ δὲ νήσῳ πρότερον οὔνομα  ἦν   Οἰνώνη. μετὰ δὲ Αἰγινήτας Χαλκιδέες
[8, 23]   προκατοψομένας· ἀπαγγειλάντων δὲ τούτων τὰ  ἦν,   οὕτω δὴ ἅμα ἡλίῳ σκιδναμένῳ
[8, 83]   πάντων Θεμιστοκλέης, τὰ δὲ ἔπεα  ἦν   πάντα κρέσσω τοῖσι ἥσσοσι ἀντιτιθέμενα,
[8, 2]   τῶν συλλεχθεισέων νεῶν ἐπ᾽ Ἀρτεμίσιον  ἦν,   πάρεξ τῶν πεντηκοντέρων, διηκόσιαι καὶ
[8, 136]   κρατήσειν, τά περ ἂν καὶ  ἦν,   πεζῇ τε ἐδόκεε πολλῷ εἶναι
[8, 114]   τὴν στρατιὴν διέκρινε καὶ Ξέρξης  ἦν   περὶ Θεσσαλίην, χρηστήριον ἐληλύθεε ἐκ
[8, 10]   λάμψεται· Ἀθηναίων γὰρ αὐτοῖσι λόγος  ἦν   πλεῖστος ἀνὰ τὰ στρατόπεδα. ~τοῖσι
[8, 75]   λέγειν χρεόν, τῷ οὔνομα μὲν  ἦν   Σίκιννος, οἰκέτης δὲ καὶ παιδαγωγὸς
[8, 133]   χρησόμενον ἐλθεῖν, τῶν οἷά τε  ἦν   σφι ἀποπειρήσασθαι. τι μὲν
[8, 136]   ἐπιλεξάμενος τι δὴ λέγοντα  ἦν   τὰ χρηστήρια μετὰ ταῦτα ἔπεμψε
[8, 100]   δειμαίνοντες. ~καὶ περὶ Πέρσας μὲν  ἦν   ταῦτα τὸν πάντα μεταξὺ χρόνον
[8, 121]   περ ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ  ἦν,   τὴν δὲ ἐπὶ Σούνιον, τὴν
[8, 10]   πρήγματα. (ὅσοισι δὲ καὶ ἡδομένοισι  ἦν   τὸ γινόμενον, ἅμιλλαν ἐποιεῦντο ὅκως
[8, 31]   καὶ Φωκίδος χώρης, περ  ἦν   τὸ παλαιὸν Δρυοπίς· δὲ
[8, 132]   (τὸ γὰρ προσωτέρω πᾶν δεινὸν  ἦν   τοῖσι Ἕλλησι οὔτε τῶν χώρων
[8, 105]   δὴ τῶν Πηδασέων Ἑρμότιμος  ἦν)   τῷ μεγίστη τίσις ἤδη ἀδικηθέντι
[8, 75]   Σίκιννος, οἰκέτης δὲ καὶ παιδαγωγὸς  ἦν   τῶν Θεμιστοκλέος παίδων· τὸν δὴ
[8, 25]   καὶ γὰρ δὴ καὶ γελοῖον  ἦν·   τῶν μὲν χίλιοι ἐφαίνοντο νεκροὶ
[8, 83]   ὡς πιστὰ δὴ τὰ λεγόμενα  ἦν   τῶν Τηνίων ῥήματα, παρεσκευάζοντο ὡς
[8, 101]   ἐφαίνετο μούνη νοέουσα τὰ ποιητέα  ἦν.   (ὡς δὲ ἀπίκετο Ἀρτεμισίη,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006