Alphabétiquement     [«   »]
Σωσιμένεος 1
σωτῆρι 1
σωτηρίη 2
τὰ 122
τά 6
τάδε 34
τάλαντα 3
Fréquences     [«    »]
98 δὴ
99 ταῦτα
118 τοὺς
122 τὰ
131
135 τῆς
143 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

τὰ


Livre, chapitre
[8, 144]   μὲν καὶ μέγιστα τῶν θεῶν  τὰ   ἀγάλματα καὶ τὰ οἰκήματα ἐμπεπρησμένα
[8, 109]   τε καὶ καταβάλλων τῶν θεῶν  τὰ   ἀγάλματα· ὃς καὶ τὴν θάλασσαν
[8, 143]   ἐνέπρησε τούς τε οἴκους καὶ  τὰ   ἀγάλματα. (σύ τε τοῦ λοιποῦ
[8, 76]   τοῖσι δὲ ὡς πιστὰ ἐγίνετο  τὰ   ἀγγελθέντα, τοῦτο μὲν ἐς τὴν
[8, 106]   τῶν ἑωυτοῦ παίδων τεσσέρων ἐόντων  τὰ   αἰδοῖα ἀποτάμνειν, ἀναγκαζόμενος δὲ ἐποίεε
[8, 32]   μὲν γὰρ τῶν Φωκέων ἐς  τὰ   ἄκρα τοῦ Παρνησοῦ ἀνέβησαν. ἔστι
[8, 121]   τοῦτο διεδάσαντο τὴν ληίην καὶ  τὰ   ἀκροθίνια ἀπέπεμψαν ἐς Δελφούς, ἐκ
[8, 122]   εἰ λελάβηκε πλήρεα καὶ ἀρεστὰ  τὰ   ἀκροθίνια. δὲ παρ᾽ Ἑλλήνων
[8, 40]   καὶ ταύτην ἔχοντας ἐν φυλακῇ,  τὰ   ἄλλα δὲ ἀπιέναι. ταῦτα πυνθανόμενοι
[8, 60]   καὶ Αἴγιναν, ἤν περ καὶ  τὰ   ἄλλα εὐτυχήσωμεν. ἅμα δὲ τῷ
[8, 102]   χαλεπὸν μὲν ἐστὶ συμβουλευομένῳ τυχεῖν  τὰ   ἄριστα εἴπασαν, ἐπὶ μέντοι τοῖσι
[8, 122]   δὲ οὔ, ἀλλὰ ἀπαίτεε αὐτοὺς  τὰ   ἀριστήια τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίης.
[8, 22]   αὐτοὶ καὶ τῶν Καρῶν δέεσθε  τὰ   αὐτὰ ὑμῖν ποιέειν. εἰ δὲ
[8, 110]   σιγᾶν ἐς πᾶσαν βάσανον ἀπικνεομένοισι  τὰ   αὐτὸς ἐνετείλατο βασιλέι φράσαι· τῶν
[8, 75]   ἄλλων Ἑλλήνων (τυγχάνει γὰρ φρονέων  τὰ   βασιλέος καὶ βουλόμενος μᾶλλον τὰ
[8, 87]   γὰρ ἐς θόρυβον πολλὸν ἀπίκετο  τὰ   βασιλέος πρήγματα, ἐν τούτῳ τῷ
[8, 57]   μηχανή, ἴθι καὶ πειρῶ διαχέαι  τὰ   βεβουλευμένα, ἤν κως δύνῃ ἀναγνῶσαι
[8, 80]   χρηστὰ διακελεύεαι καὶ εὖ ἤγγειλας·  τὰ   γὰρ ἐγὼ ἐδεόμην γενέσθαι, αὐτὸς
[8, 21]   Ἀβρώνιχος ἀπικόμενός σφι ἐσήμαινε  τὰ   γεγονότα περὶ Λεωνίδην καὶ τὸν
[8, 125]   ὡς διὰ τὰς Ἀθήνας ἔχοι  τὰ   γέρεα τὰ παρὰ Λακεδαιμονίων, ἀλλ᾽
[8, 22]   ἀμφότερα νοέων, ἵνα λαθόντα  τὰ   γράμματα βασιλέα Ἴωνας ποιήσῃ μεταβαλεῖν
[8, 41]   ὡς ἐόντι ἐπιμήνια ἐπιτελέουσι προτιθέντες·  τὰ   δ᾽ ἐπιμήνια μελιτόεσσα ἐστί. (αὕτη
[8, 120]   ὀπίσω, ὡς ἐν ἀδείῃ ἐών.  τὰ   δὲ Ἄβδηρα ἵδρυται πρὸς τοῦ
[8, 22]   ἡμέρῃ ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον ἐπελέξαντο.  τὰ   δὲ γράμματα τάδε ἔλεγε. ἄνδρες
[8, 37]   φανῆναι ἔξω προκείμενα τοῦ νηοῦ·  τὰ   δὲ δὴ ἐπὶ τούτῳ δεύτερα
[8, 83]   ἔχοντα μὲν ἐκ πάντων Θεμιστοκλέης,  τὰ   δὲ ἔπεα ἦν πάντα κρέσσω
[8, 73]   ἑωυτῶν, οἰκέει δὲ τὴν ἀλλοτρίην.  (τὰ   δὲ λοιπὰ ἔθνεα τῶν ἑπτὰ
[8, 8]   εἴκελα περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου,  τὰ   δὲ μετεξέτερα ἀληθέα· περὶ μέντοι
[8, 104]   ἐόντα Πηδασέα, φερόμενον δὲ οὐ  τὰ   δεύτερα τῶν εὐνούχων παρὰ βασιλέι·
[8, 144]   τε γὰρ καὶ μεγάλα ἐστι  τὰ   διακωλύοντα ταῦτα μὴ ποιέειν μηδ᾽
[8, 137]   εἴπας τάδε δεκόμεθα βασιλεῦ  τὰ   διδοῖς” περιγράφει τῇ μαχαίρῃ ἐς
[8, 138]   νόῳ κείνων νεώτατος λάβοι  τὰ   διδόμενα. δὲ ταῦτα ἀκούσας
[8, 71]   ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον. ~καίτοι  τὰ   δυνατὰ πάντα ἐμεμηχάνητο ὅκως κατ᾽
[8, 60]   Πελοπόννησον. (ἢν δέ γε καὶ  τὰ   ἐγὼ ἐλπίζω γένηται καὶ νικήσωμεν
[8, 60]   ἁπάσῃ τῇ Ἑλλάδι. (ἢν δὲ  τὰ   ἐγὼ λέγω ποιήσῃς, τοσάδε ἐν
[8, 30]   τὸ Θεσσαλῶν· (εἰ δὲ Θεσσαλοὶ  τὰ   Ἑλλήνων ηὖξον, ὡς ἐμοὶ δοκέειν,
[8, 101]   τῷ λοιπῷ στρατῷ ἐς ἤθεα  τὰ   ἐμά. (σὺ ὦν ἐμοί, καὶ
[8, 35]   ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, ἄμεινον  τὰ   ἐν τοῖσι οἰκίοισι ἔλιπε, πολλῶν
[8, 35]   τὰ χρήματα. πάντα δ᾽ ἠπίστατο  τὰ   ἐν τῷ ἱρῷ ὅσα λόγου
[8, 102]   δοῦλοι κατεργάσαντο. τοῦτο δὲ ἢν  τὰ   ἐναντία τῆς Μαρδονίου γνώμης γένηται,
[8, 54]   δὲ φυγάδες τῶν Ἀθηναίων ἐποίησαν  τὰ   ἐντεταλμένα. ~τοῦ δὲ εἵνεκεν τούτων
[8, 98]   μὲν δὴ πρῶτος δραμὼν παραδιδοῖ  τὰ   ἐντεταλμένα τῷ δευτέρῳ, δὲ
[8, 65]   γάρ τοι ἐς βασιλέα ἀνενειχθῇ  τὰ   ἔπεα ταῦτα, ἀποβαλέεις τὴν κεφαλήν,
[8, 29]   τάλαντα ἀργυρίου, καὶ ὑμῖν ὑποδεκόμεθα  τὰ   ἐπιόντα ἐπὶ τὴν χώρην ἀποτρέψειν”
[8, 107]   βούλεται, καὶ ποιέειν τοῖσι λόγοισι  τὰ   ἔργα πειρώμενον ὅμοια. ταύτην μὲν
[8, 140]   Ξέρξεω στρατηλασίης τὸ πλῆθος καὶ  τὰ   ἔργα, πυνθάνεσθε δὲ καὶ τὴν
[8, 142]   σύμμαχοι ἐπαγγέλλονται γυναῖκάς τε καὶ  τὰ   ἐς πόλεμον ἄχρηστα οἰκετέων ἐχόμενα
[8, 81]   πλεῦνες τῶν στρατηγῶν οὐκ ἐπείθοντο  τὰ   ἐσαγγελθέντα. ~ἀπιστεόντων δὲ τούτων ἧκε
[8, 58]   οἱ καταλέγει ἐκεῖνά τε πάντα  τὰ   ἤκουσε Μνησιφίλου, ἑωυτοῦ ποιεύμενος, καὶ
[8, 144]   κάλλεϊ καὶ ἀρετῇ μέγα ὑπερφέρουσα,  τὰ   ἡμεῖς δεξάμενοι ἐθέλοιμεν ἂν μηδίσαντες
[8, 23]   ἀπέστειλαν προκατοψομένας· ἀπαγγειλάντων δὲ τούτων  τὰ   ἦν, οὕτω δὴ ἅμα ἡλίῳ
[8, 135]   ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ὡς ἀπογραψομένους  τὰ   θεσπιέειν ἔμελλε, καὶ πρόκατε τὸν
[8, 109]   ὃς τά τε ἱρὰ καὶ  τὰ   ἴδια ἐν ὁμοίῳ ἐποιέετο, ἐμπιπράς
[8, 54]   ἐκέλευε τρόπῳ τῷ σφετέρῳ θῦσαι  τὰ   ἱρὰ ἀναβάντας ἐς τὴν ἀκρόπολιν,
[8, 32]   πόλις ἐνιέντες πῦρ καὶ ἐς  τὰ   ἱρά. ~πορευόμενοι γὰρ ταύτῃ παρὰ
[8, 94]   νέες, ἐκπλαγέντα τε καὶ ὑπερδείσαντα,  τὰ   ἱστία ἀειράμενον οἴχεσθαι φεύγοντα, ἰδόντας
[8, 22]   ἐντάμνων ἐν τοῖσι λίθοισι γράμματα.  τὰ   Ἴωνες ἐπελθόντες τῇ ὑστεραίῃ ἡμέρῃ
[8, 80]   ἢν μὲν πείθωνται, ταῦτα δὴ  τὰ   κάλλιστα, ἢν δὲ αὐτοῖσι μὴ
[8, 108]   αὐτῷ καὶ ἔργου ἐχομένῳ πάντα  τὰ   κατὰ τὴν Εὐρώπην οἷά τε
[8, 14]   εἴη. ~οὗτοι μέν νυν περὶ  τὰ   Κοῖλα τῆς Εὐβοίης διεφθείροντο· οἱ
[8, 13]   τὸ ὕδωρ ἐπεγίνετο ἐοῦσι κατὰ  τὰ   Κοῖλα τῆς Εὐβοίης, φερόμενοι τῷ
[8, 83]   καταστάσι ἐγγίνεται· (παραινέσας δὲ τούτων  τὰ   κρέσσω αἱρέεσθαι καὶ καταπλέξας τὴν
[8, 35]   πολλῶν αἰεὶ λεγόντων, καὶ μάλιστα  τὰ   Κροίσου τοῦ Ἀλυάττεω ἀναθήματα. ~οἱ
[8, 75]   τὸ Μήδων ἄνδρα πλοίῳ ἐντειλάμενος  τὰ   λέγειν χρεόν, τῷ οὔνομα μὲν
[8, 8]   εἰπεῖν ἀτρεκέως, θωμάζω δὲ εἰ  τὰ   λεγόμενα ἐστὶ ἀληθέα· λέγεται γὰρ
[8, 83]   δὲ Ἕλλησι ὡς πιστὰ δὴ  τὰ   λεγόμενα ἦν τῶν Τηνίων ῥήματα,
[8, 135]   παρ᾽ αὐτῶν τὴν ἐφέροντο δέλτον,  τὰ   λεγόμενα ὑπὸ τοῦ προφήτεω γράφειν
[8, 137]   δὲ νεώτατος αὐτῶν Περδίκκης  τὰ   λεπτὰ τῶν προβάτων. δὲ
[8, 62]   ἐστὶ ἐκ παλαιοῦ ἔτι, καὶ  τὰ   λόγια λέγει ὑπ᾽ ἡμέων αὐτὴν
[8, 55]   ἐλαίη τε καὶ θάλασσα ἔνι,  τὰ   λόγος παρὰ Ἀθηναίων Ποσειδέωνά τε
[8, 5]   Θεμιστοκλέης ἐκέρδηνε, ἐλάνθανε δὲ  τὰ   λοιπὰ ἔχων, ἀλλ᾽ ἠπιστέατο οἱ
[8, 79]   ἑωυτῷ οὐ φίλον ἐχθρὸν δὲ  τὰ   μάλιστα· ὑπὸ δὲ μεγάθεος τῶν
[8, 130]   δὲ καὶ ὠτακούστεον ὅκῃ πεσέεται  τὰ   Μαρδονίου πρήγματα. ~τοὺς δὲ Ἕλληνας
[8, 111]   Ἀνδρίους γε εἶναι γεωπείνας ἐς  τὰ   μέγιστα ἀνήκοντας, καὶ θεοὺς δύο
[8, 144]   ἡμέας ἀναγκαίως ἔχει τιμωρέειν ἐς  τὰ   μέγιστα μᾶλλον περ ὁμολογέειν
[8, 20]   παρῆν σφι συμφορῇ χρᾶσθαι πρὸς  τὰ   μέγιστα. ~οἳ μὲν δὴ ταῦτα
[8, 73]   Πελοπόννησον ἔθνεα ἑπτά. τούτων δὲ  τὰ   μὲν δύο αὐτόχθονα ἐόντα κατὰ
[8, 34]   δῆλον βουλόμενοι ποιέειν Ξέρξῃ ὅτι  τὰ   Μήδων Βοιωτοὶ φρονέοιεν. ~οὗτοι μὲν
[8, 12]   Πηλίου· οἱ δὲ νεκροὶ καὶ  τὰ   ναυήγια ἐξεφέποντο ἐς τὰς Ἀφέτας,
[8, 96]   Μουσαίῳ, καὶ δὴ καὶ κατὰ  τὰ   ναυήγια τὰ ταύτῃ ἐξενειχθέντα τὸ
[8, 68]   Πελοπόννησον, εὐπετέως τοι δέσποτα χωρήσει  τὰ   νοέων ἐλήλυθας. (οὐ γὰρ οἷοί
[8, 102]   φησὶ θέλειν καί οἱ προχωρήσῃ  τὰ   νοέων λέγει, σὸν τὸ ἔργον
[8, 144]   τῶν θεῶν τὰ ἀγάλματα καὶ  τὰ   οἰκήματα ἐμπεπρησμένα τε καὶ συγκεχωσμένα,
[8, 60]   νηυσὶ ὀλίγῃσι πρὸς πολλάς, ἢν  τὰ   οἰκότα ἐκ τοῦ πολέμου ἐκβαίνῃ,
[8, 108]   τῶν πρηγμάτων οὔτε τις κομιδὴ  τὰ   ὀπίσω φανήσεται, λιμῷ τέ οἱ
[8, 27]   ἀρίστους, αὐτούς τε τούτους καὶ  τὰ   ὅπλα αὐτῶν, νυκτὸς ἐπεθήκατο τοῖσι
[8, 66]   πέντε πολίων τῶν ἐπεμνήσθημεν πρότερον  τὰ   οὐνόματα. ὅσῳ γὰρ δὴ προέβαινε
[8, 105]   καὶ τοῦτον. καὶ οὐ γὰρ  τὰ   πάντα ἐδυστύχεε Ἑρμότιμος, ἀπικνέεται
[8, 125]   τὰς Ἀθήνας ἔχοι τὰ γέρεα  τὰ   παρὰ Λακεδαιμονίων, ἀλλ᾽ οὐ δι᾽
[8, 56]   ὥς σφι ἐξηγγέλθη ὡς ἔσχε  τὰ   περὶ τὴν Ἀθηναίων ἀκρόπολιν, ἐς
[8, 24]   δὲ τούτων ἐόντων, Ξέρξης ἑτοιμασάμενος  τὰ   περὶ τοὺς νεκροὺς ἔπεμπε ἐς
[8, 80]   ἥκεις. ἴσθι γὰρ ἐξ ἐμέο  τὰ   ποιεύμενα ὑπὸ Μήδων· ἔδεε γάρ,
[8, 101]   ὅτι πρότερον ἐφαίνετο μούνη νοέουσα  τὰ   ποιητέα ἦν. (ὡς δὲ ἀπίκετο
[8, 22]   πλεούσας ἐπιλεξάμενος Θεμιστοκλέης ἐπορεύετο περὶ  τὰ   πότιμα ὕδατα, ἐντάμνων ἐν τοῖσι
[8, 20]   περιπετέα τε ἐποιήσαντο σφίσι αὐτοῖσι  τὰ   πρήγματα. (Βάκιδι γὰρ ὧδε ἔχει
[8, 136]   οὕτω τε ἐλογίζετο κατύπερθέ οἱ  τὰ   πρήγματα ἔσεσθαι τῶν Ἑλληνικῶν. τάχα
[8, 4]   πλέα, ἐπεὶ αὐτοῖσι παρὰ δόξαν  τὰ   πρήγματα τῶν βαρβάρων ἀπέβαινε
[8, 19]   αὐτίκα πῦρ ἀνακαυσάμενοι ἐτράποντο πρὸς  τὰ   πρόβατα. ~οἱ γὰρ Εὐβοέες, παραχρησάμενοι
[8, 68]   τυγχάνω φρονέουσα ἄριστα ἐς πρήγματα  τὰ   σά. καὶ τοι τάδε λέγω,
[8, 100]   παραμένειν, σὺ μὲν ἐς ἤθεα  τὰ   σεωυτοῦ ἀπέλαυνε τῆς στρατιῆς ἀπάγων
[8, 137]   δὲ γυνὴ τοῦ βασιλέος αὐτὴ  τὰ   σιτία σφι ἔπεσσε· ἦσαν γὰρ
[8, 28]   τοὺς ἀμφορέας. ἐνθαῦτα οἱ ἵπποι  τὰ   σκέλεα διεφθάρησαν. ~τούτων δή σφι
[8, 10]   αὐτοῖσι λόγος ἦν πλεῖστος ἀνὰ  τὰ   στρατόπεδα. ~τοῖσι δὲ Ἕλλησι ὡς
[8, 96]   δὴ καὶ κατὰ τὰ ναυήγια  τὰ   ταύτῃ ἐξενειχθέντα τὸ εἰρημένον πολλοῖσι
[8, 106]   τοὺς λόγους τὸν Πανιώνιον κομίσαι  τὰ   τέκνα καὶ τὴν γυναῖκα. (ὡς
[8, 39]   Φύλακόν τε καὶ Αὐτόνοον, τῶν  τὰ   τεμένεα ἐστὶ περὶ τὸ ἱρόν,
[8, 68]   γνώμην με δίκαιον ἐστὶ ἀποδείκνυσθαι,  τὰ   τυγχάνω φρονέουσα ἄριστα ἐς πρήγματα
[8, 68]   (τῇ δὲ ἐγὼ δοκέω ἀποβήσεσθαι  τὰ   τῶν ἀντιπολέμων πρήγματα, τοῦτο φράσω.
[8, 10]   οὕτω ἀσθενέα σφι ἐφαίνετο εἶναι  τὰ   τῶν Ἑλλήνων πρήγματα. (ὅσοισι δὲ
[8, 75]   τὰ ὑμέτερα κατύπερθε γίνεσθαι  τὰ   τῶν Ἑλλήνων πρήγματα) φράσοντα ὅτι
[8, 75]   τὰ βασιλέος καὶ βουλόμενος μᾶλλον  τὰ   ὑμέτερα κατύπερθε γίνεσθαι τὰ
[8, 75]   τε σφέας ὄψεσθε ναυμαχέοντας τοὺς  τὰ   ὑμέτερα φρονέοντας καὶ τοὺς μή”
[8, 102]   (τοῦτο μὲν γὰρ ἢν καταστρέψηται  τὰ   φησὶ θέλειν καί οἱ προχωρήσῃ
[8, 88]   Ξέρξην δὲ εἰπεῖν λέγεται πρὸς  τὰ   φραζόμενα οἱ μὲν ἄνδρες γεγόνασί
[8, 115]   δενδρέων τὸν φλοιὸν περιλέποντες καὶ  τὰ   φύλλα καταδρέποντες κατήσθιον, ὁμοίως τῶν
[8, 112]   ταῦτα ὑποκρινάμενοι καὶ οὐ δόντες  τὰ   χρήματα ἐπολιορκέοντο. Θεμιστοκλέης δὲ, οὐ
[8, 5]   ἐλθεῖν ἐπὶ τῷ λόγῳ τούτῳ  τὰ   χρήματα. ~οὕτω δὴ κατέμεινάν τε
[8, 35]   ἐν Δελφοῖσι βασιλέι Ξέρξῃ ἀποδέξαιεν  τὰ   χρήματα. πάντα δ᾽ ἠπίστατο τὰ
[8, 133]   ἐνθεῦτεν δὲ ὁρμώμενος ἔπεμπε κατὰ  τὰ   χρηστήρια ἄνδρα Εὐρωπέα γένος, τῷ
[8, 135]   τὸν Εὐρωπέα Μῦν, περιστρωφώμενον πάντα  τὰ   χρηστήρια, καὶ ἐς τοῦ Πτῴου
[8, 136]   τι δὴ λέγοντα ἦν  τὰ   χρηστήρια μετὰ ταῦτα ἔπεμψε ἄγγελον
[8, 136]   Ἑλληνικῶν. τάχα δ᾽ ἂν καὶ  τὰ   χρηστήρια ταῦτά οἱ προλέγοι, συμβουλεύοντα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006