Alphabétiquement     [«   »]
τοιῶνδε 1
τολμᾶν 1
τολμέω 1
τὸν 154
τόν 1
τόνδε 5
τόξευμα 1
Fréquences     [«    »]
143 γὰρ
135 τῆς
143 τοῦ
154 τὸν
155 τὸ
161 ἐν
172 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

τὸν


Livre, chapitre
[8, 108]   περὶ τῆς ἐκείνου ποιέεσθαι ἤδη  τὸν   ἀγῶνα ἐκέλευε. ταύτης δὲ εἴχοντο
[8, 3]   Πέρσην περὶ τῆς ἐκείνου ἤδη  τὸν   ἀγῶνα ἐποιεῦντο, πρόφασιν τὴν Παυσανίεω
[8, 26]   ἡμέας, οἳ οὐ περὶ χρημάτων  τὸν   ἀγῶνα ποιεῦνται ἀλλὰ περὶ ἀρετῆς”
[8, 94]   ἐχθρῶν” ταῦτα λεγόντων ἀπιστέειν γὰρ  τὸν   Ἀδείμαντον, αὖτις τάδε λέγειν, ὡς
[8, 52]   τὸν καταντίον τῆς ἀκροπόλιος ὄχθον,  τὸν   Ἀθηναῖοι καλέουσι Ἀρήιον πάγον, ἐπολιόρκεον
[8, 136]   ταῦτά οἱ προλέγοι, συμβουλεύοντα σύμμαχον  τὸν   Ἀθηναῖον ποιέεσθαι· τοῖσι δὴ πειθόμενος
[8, 4]   ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθον, μεταβάντες  τὸν   Ἀθηναίων στρατηγὸν πείθουσι Θεμιστοκλέα ἐπὶ
[8, 128]   ἐπιλεξαμένοισι τὸ βυβλίον καὶ μαθοῦσι  τὸν   αἴτιον τῆς προδοσίης ἔδοξε μὴ
[8, 136]   ἔπεμψε ἄγγελον ἐς Ἀθήνας Ἀλέξανδρον  τὸν   Ἀμύντεω ἄνδρα Μακεδόνα, ἅμα μὲν
[8, 27]   ἐπεθήκατο τοῖσι Θεσσαλοῖσι, προείπας αὐτοῖσι,  τὸν   ἂν μὴ λευκανθίζοντα ἴδωνται, τοῦτον
[8, 137]   τὠυτὸ τοῦτο ἐγίνετο, εἶπε πρὸς  τὸν   ἄνδρα τὸν ἑωυτῆς· τὸν δὲ
[8, 23]   ἀνὴρ Ἱστιαιεὺς ἀγγέλλων τὸν δρησμὸν  τὸν   ἀπ᾽ Ἀρτεμισίου τῶν Ἑλλήνων. οἳ
[8, 82]   δὴ νεῶν τότε κατέδεε ἐς  τὸν   ἀριθμόν. ~τοῖσι δὲ Ἕλλησι ὡς
[8, 20]   πρόβατα. ~οἱ γὰρ Εὐβοέες, παραχρησάμενοι  τὸν   Βάκιδος χρησμὸν ὡς οὐδὲν λέγοντα,
[8, 109]   σπόρου ἀνακῶς ἐχέτω, παντελέως ἀπελάσας  τὸν   βάρβαρον· ἅμα δὲ τῷ ἔαρι
[8, 22]   ὅτι ἀρχῆθεν ἔχθρη πρὸς  τὸν   βάρβαρον ἀπ᾽ ὑμέων ἡμῖν γέγονε”
[8, 50]   ἐληλύθεε ἀνὴρ Ἀθηναῖος ἀγγέλλων ἥκειν  τὸν   βάρβαρον ἐς τὴν Ἀττικὴν καὶ
[8, 82]   ἐς τὸν τρίποδα ἐν τοῖσι  τὸν   βάρβαρον κατελοῦσι. (σὺν δὲ ὦν
[8, 40]   πανδημεὶ ἐν τῇ Βοιωτίῃ ὑποκατημένους  τὸν   βάρβαρον, τῶν μὲν εὗρον οὐδὲν
[8, 114]   αἰτέουσι φόνου δίκας, ὅτι σφέων  τὸν   βασιλέα ἀπέκτεινας ῥυόμενον τὴν Ἑλλάδα”
[8, 118]   κομιζομένων, ἐνθαῦτα ἐς δεῖμα πεσόντα  τὸν   βασιλέα εἰρέσθαι βώσαντα τὸν κυβερνήτην
[8, 106]   ἤδη μάλιστα ἀπ᾽ ἔργων ἀνοσιωτάτων  τὸν   βίον κτησάμενε, τί σε ἐγὼ
[8, 100]   Ἑλλάδα αὐτὸν καλῶς τελευτῆσαι  τὸν   βίον ὑπὲρ μεγάλων αἰωρηθέντα· πλέον
[8, 49]   ἐβουλεύοντο, προθέντος Εὐρυβιάδεω γνώμην ἀποφαίνεσθαι  τὸν   βουλόμενον, ὅκου δοκέοι ἐπιτηδεότατον εἶναι
[8, 11]   νέας αἱρέουσι τῶν βαρβάρων καὶ  τὸν   Γόργου τοῦ Σαλαμινίων βασιλέος ἀδελφεὸν
[8, 137]   πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἑωυτῆς·  τὸν   δὲ ἀκούσαντα ἐσῆλθε αὐτίκα ὡς
[8, 128]   βάλλει ἀνδρὸς Ποτιδαιήτεω τὸν ὦμον,  τὸν   δὲ βληθέντα περιέδραμε ὅμιλος, οἷα
[8, 135]   τι χρήσωνται τῷ παρεόντι πρήγματι·  τὸν   δὲ Εὐρωπέα Μῦν ἐξαρπάσαντα παρ᾽
[8, 2]   διηκόσιαι καὶ ἑβδομήκοντα καὶ μία.  (τὸν   δὲ στρατηγὸν τὸν τὸ μέγιστον
[8, 123]   τῷ βωμῷ, τὸν πρῶτον καὶ  τὸν   δεύτερον κρίνοντες ἐκ πάντων, ἐνθαῦτα
[8, 92]   εἶχον ἐν τῇ νηὶ ἐκπαγλεόμενοι·  τὸν   δὴ περιάγουσα ἅμα τοῖσι Πέρσῃσι
[8, 75]   παιδαγωγὸς ἦν τῶν Θεμιστοκλέος παίδων·  τὸν   δὴ ὕστερον τούτων τῶν πρηγμάτων
[8, 65]   ἱρῶν τῶν ἐν Ἐλευσῖνι γινομένων  τὸν   Δημάρητον, εἰρέσθαί τε αὐτὸν
[8, 26]   οἳ δ᾽ εἶπον τῆς ἐλαίης  τὸν   διδόμενον στέφανον. ἐνθαῦτα εἴπας γνώμην
[8, 23]   πλοίῳ ἦλθε ἀνὴρ Ἱστιαιεὺς ἀγγέλλων  τὸν   δρησμὸν τὸν ἀπ᾽ Ἀρτεμισίου τῶν
[8, 79]   ἐξωστρακισμένος δὲ ὑπὸ τοῦ δήμου·  τὸν   ἐγὼ νενόμικα, πυνθανόμενος αὐτοῦ τὸν
[8, 118]   τις ἐστί σφι σωτηρίη, (καὶ  τὸν   εἶπαι δέσποτα, οὐκ ἔστι οὐδεμία,
[8, 118]   στρατιὴν Ὑδάρνεϊ ἐπιτράπει ἀπάγειν ἐς  τὸν   Ἑλλήσποντον, αὐτὸς δ᾽ ἐπὶ νεὸς
[8, 115]   αὐτὸς ἐπορεύετο κατὰ τάχος ἐς  τὸν   Ἑλλήσποντον, καὶ ἀπικνέεται ἐς τὸν
[8, 108]   τὰς νέας πλέειν ἰθέως ἐπὶ  τὸν   Ἑλλήσποντον λύσοντας τὰς γεφύρας· Εὐρυβιάδης
[8, 111]   τὰς νέας μήτε πλέειν ἐς  τὸν   Ἑλλήσποντον λύσοντας τὸν πόρον, τὴν
[8, 97]   αὐτοὶ νοήσωσι πλέειν ἐς  τὸν   Ἑλλήσποντον λύσοντες τὰς γεφύρας, καὶ
[8, 109]   τούς γε πολλοὺς πλέειν ἐς  τὸν   Ἑλλήσποντον Θεμιστοκλέης, μεταβαλὼν πρὸς
[8, 109]   ἐκπεφευγότων περιημέκτεον, ὁρμέατό τε ἐς  τὸν   Ἑλλήσποντον πλέειν καὶ ἐπὶ σφέων
[8, 117]   ἀπίκοντο ἐπὶ τὸν πόρον, ἐπειγόμενοι  τὸν   Ἑλλήσποντον τῇσι νηυσὶ διέβησαν ἐς
[8, 107]   τοῦ Φαλήρου ἀπῆγον ὀπίσω ἐς  τὸν   Ἑλλήσποντον ὡς τάχεος εἶχε ἕκαστος,
[8, 88]   νέα τῶν πολεμίων κατέδυσε; καὶ  τὸν   ἐπειρέσθαι εἰ ἀληθέως ἐστὶ Ἀρτεμισίης
[8, 108]   ὁμολογεόντων· τροφήν τε ἕξειν σφέας  τὸν   ἐπέτειον αἰεὶ τὸν τῶν Ἑλλήνων
[8, 7]   Καφηρέα καὶ περὶ Γεραιστὸν ἐς  τὸν   Εὔριπον, ἵνα δὴ περιλάβοιεν οἳ
[8, 60]   τὸν Κορίνθιον ἀμείψατο, πρὸς δὲ  τὸν   Εὐρυβιάδην ἔλεγε ἐκείνων μὲν ἔτι
[8, 59]   δὲ ἄρα συνελέχθησαν, πρὶν  τὸν   Εὐρυβιάδην προθεῖναι τὸν λόγον τῶν
[8, 135]   λέγεται ὑπὸ Θηβαίων· ἐλθεῖν ἄρα  τὸν   Εὐρωπέα Μῦν, περιστρωφώμενον πάντα τὰ
[8, 137]   ἐγίνετο, εἶπε πρὸς τὸν ἄνδρα  τὸν   ἑωυτῆς· τὸν δὲ ἀκούσαντα ἐσῆλθε
[8, 27]   οἱ Φωκέες ἔχοντες μάντιν Τελλίην  τὸν   Ἠλεῖον, ἐνθαῦτα Τελλίης οὗτος
[8, 137]   ὑμέων ἄξιον τόνδε ἀποδίδωμι” δέξας  τὸν   ἥλιον. (ὁ μὲν δὴ Γαυάνης
[8, 137]   ἐς τὸ ἔδαφος τοῦ οἴκου  τὸν   ἥλιον, περιγράψας δέ, ἐς τὸν
[8, 92]   ἰδὼν τῆς στρατηγίδος, καὶ βώσας  τὸν   Θεμιστοκλέα ἐπεκερτόμησε ἐς τῶν Αἰγινητέων
[8, 61]   ἐπιψηφίζειν ἀπόλι ἀνδρί· πόλιν γὰρ  τὸν   Θεμιστοκλέα παρεχόμενον οὕτω ἐκέλευε γνώμας
[8, 125]   ἐπιφανέων ἀνδρῶν, φθόνῳ καταμαργέων ἐνείκεε  τὸν   Θεμιστοκλέα, τὴν ἐς Λακεδαίμονα ἄπιξιν
[8, 122]   οἱ Ἕλληνες ἐς Δελφοὺς ἐπειρώτων  τὸν   θεὸν κοινῇ εἰ λελάβηκε πλήρεα
[8, 63]   μή σφεας ἀπολίπωσι, ἢν πρὸς  τὸν   Ἰσθμὸν ἀγάγῃ τὰς νέας· ἀπολιπόντων
[8, 123]   ληίης ἔπλεον οἱ Ἕλληνες ἐς  τὸν   Ἰσθμὸν ἀριστήια δώσοντες τῷ ἀξιωτάτῳ
[8, 40]   οὐδὲν ἐόν, οἳ δὲ ἐπυνθάνοντο  τὸν   Ἰσθμὸν αὐτοὺς τειχέοντας, ὡς τὴν
[8, 71]   συνδραμόντες ἐκ τῶν πολίων ἐς  τὸν   Ἰσθμὸν ἵζοντο, καί σφι ἐπῆν
[8, 57]   δεδογμένον ἀνάγειν τὰς νέας πρὸς  τὸν   Ἰσθμὸν καὶ πρὸ τῆς Πελοποννήσου
[8, 72]   ἡμέρης. ~οἱ δὲ βοηθήσαντες ἐς  τὸν   Ἰσθμὸν πανδημεὶ οἵδε ἦσαν Ἑλλήνων,
[8, 60]   τῇσι νηυσί, οὔτε ὑμῖν ἐς  τὸν   Ἰσθμὸν παρέσονται οἱ βάρβαροι οὔτε
[8, 49]   λεγόντων αἱ πλεῖσται συνεξέπιπτον πρὸς  τὸν   Ἰσθμὸν πλώσαντας ναυμαχέειν πρὸ τῆς
[8, 60]   τούτων τοῖσι λόγοισι ἀναζεύξῃς πρὸς  τὸν   Ἰσθμὸν τὰς νέας. ἀντίθες γὰρ
[8, 79]   Πελοποννήσου ἀνάγειν τὰς νέας πρὸς  τὸν   Ἰσθμόν. (ὡς δὲ ἐξῆλθέ οἱ
[8, 135]   τοῦτο τὸ ἱρὸν ἐπείτε παρελθεῖν  τὸν   καλεόμενον τοῦτον Μῦν, ἕπεσθαι δέ
[8, 52]   ~οἱ δὲ Πέρσαι ἱζόμενοι ἐπὶ  τὸν   καταντίον τῆς ἀκροπόλιος ὄχθον, τὸν
[8, 33]   ἱρά. ~πορευόμενοι γὰρ ταύτῃ παρὰ  τὸν   Κηφισὸν ποταμὸν ἐδηίουν πάντα, καὶ
[8, 137]   τὸν ἥλιον, περιγράψας δέ, ἐς  τὸν   κόλπον τρὶς ἀρυσάμενος τοῦ ἡλίου,
[8, 65]   κῃ τρισμυρίων, ἀποθωμάζειν τε σφέας  τὸν   κονιορτὸν ὅτεων κοτὲ εἴη ἀνθρώπων,
[8, 60]   στεφανοῦνται” ~τότε μὲν ἠπίως πρὸς  τὸν   Κορίνθιον ἀμείψατο, πρὸς δὲ τὸν
[8, 94]   ἐν τῷ Φαλήρῳ. ~Ἀδείμαντον δὲ  τὸν   Κορίνθιον στρατηγὸν λέγουσι Ἀθηναῖοι αὐτίκα
[8, 118]   πεσόντα τὸν βασιλέα εἰρέσθαι βώσαντα  τὸν   κυβερνήτην εἴ τις ἐστί σφι
[8, 118]   τὴν ψυχήν, δωρήσασθαι χρυσέῃ στεφάνῃ  τὸν   κυβερνήτην, ὅτι δὲ Περσέων πολλοὺς
[8, 100]   Ἑλλάδα· λογισάμενος ὦν ταῦτα προσέφερε  τὸν   λόγον τόνδε. (δέσποτα, μήτε λυπέο
[8, 49]   ναυμαχέειν πρὸ τῆς Πελοποννήσου, ἐπιλέγοντες  τὸν   λόγον τόνδε, ὡς εἰ νικηθέωσι
[8, 65]   σίγα τε καὶ μηδενὶ ἄλλῳ  τὸν   λόγον τοῦτον εἴπῃς· (ἢν γάρ
[8, 59]   πρὶν τὸν Εὐρυβιάδην προθεῖναι  τὸν   λόγον τῶν εἵνεκα συνήγαγε τοὺς
[8, 130]   πεζῇ δὲ ἐδόκεον πολλῷ κρατήσειν  τὸν   Μαρδόνιον. (ἐόντες δὲ ἐν Σάμῳ
[8, 142]   Ἀλέξανδρος Μακεδὼν ἀναγνώσῃ, λεήνας  τὸν   Μαρδονίου λόγον. (τούτῳ μὲν γὰρ
[8, 23]   Ἑλλήνων. οἳ δ᾽ ὑπ᾽ ἀπιστίης  τὸν   μὲν ἀγγέλλοντα εἶχον ἐν φυλακῇ,
[8, 65]   δὲ στρατιῆς τῆσδε θεοῖσι μελήσει”  (τὸν   μὲν δὴ ταῦτα παραινέειν, ἐκ
[8, 108]   αὐτίκα μετὰ ταῦτα ἐδόκεε ἐπιδιώκειν.  τὸν   μέν νυν ναυτικὸν τὸν Ξέρξεω
[8, 118]   οἶκε εἶναι ἐμοὶ σωτηρίη”  (τὸν   μὲν ταῦτα λέγειν, τοὺς δὲ
[8, 128]   μὴ νομιζοίατο εἶναι Σκιωναῖοι ἐς  τὸν   μετέπειτα χρόνον αἰεὶ προδόται. ~ὃ
[8, 92]   Θεμιστοκλέα ἐπεκερτόμησε ἐς τῶν Αἰγινητέων  τὸν   μηδισμὸν ὀνειδίζων. ταῦτα μέν νυν
[8, 117]   ταύτην. ~καὶ οὗτοι μὲν τοῦτον  τὸν   μισθὸν ἔλαβον, οἱ δὲ Πέρσαι
[8, 137]   γῆς τῆς ἑωυτοῦ. (οἳ δὲ  τὸν   μισθὸν ἔφασαν δίκαιοι εἶναι ἀπολαβόντες
[8, 65]   οἱ φαίνεσθαι τὴν φωνὴν εἶναι  τὸν   μυστικὸν ἴακχον. (εἶναι δ᾽ ἀδαήμονα
[8, 24]   περὶ τοὺς νεκροὺς ἔπεμπε ἐς  τὸν   ναυτικὸν στρατὸν κήρυκα, προετοιμάσατο δὲ
[8, 65]   νέας τράπηται τὰς ἐν Σαλαμῖνι,  τὸν   ναυτικὸν στρατὸν κινδυνεύσει βασιλεὺς ἀποβαλεῖν.
[8, 1]   Οὐρανία ~οἱ δὲ Ἑλλήνων ἐς  τὸν   ναυτικὸν στρατὸν ταχθέντες ἦσαν οἵδε,
[8, 129]   τόδε, ὅτι τοῦ Ποσειδέωνος ἐς  τὸν   νηὸν καὶ τὸ ἄγαλμα τὸ
[8, 66]   μαρτύρων καταπτόμενος. ~οἱ δὲ ἐς  τὸν   Ξέρξεω ναυτικὸν στρατὸν ταχθέντες, ἐπειδὴ
[8, 108]   ἐπιδιώκειν. τὸν μέν νυν ναυτικὸν  τὸν   Ξέρξεω στρατὸν οὐκ ἐπεῖδον διώξαντες
[8, 118]   δὲ ἐκβῆναι τάχιστα ἐς γῆν  τὸν   Ξέρξην, ποιῆσαι τοιόνδε· ὅτι μὲν
[8, 92]   ἧς ἔπλεε Πυθέης Ἰσχενόου,  τὸν   οἱ Πέρσαι κατακοπέντα ἀρετῆς εἵνεκα
[8, 137]   γὰρ κατὰ τὴν καπνοδόκην ἐς  τὸν   οἶκον ἐσέχων ἥλιος, εἶπε
[8, 94]   περιπίπτειν σφι κέλητα θείῃ πομπῇ,  τὸν   οὔτε πέμψαντα φανῆναι οὐδένα, οὔτε
[8, 106]   νέμονται Ἀταρνεὺς δὲ καλέεται, εὑρίσκει  τὸν   Πανιώνιον ἐνθαῦτα. (ἐπιγνοὺς δὲ ἔλεγε
[8, 106]   ὥστε ὑποδεξάμενον ἄσμενον τοὺς λόγους  τὸν   Πανιώνιον κομίσαι τὰ τέκνα καὶ
[8, 100]   περὶ Πέρσας μὲν ἦν ταῦτα  τὸν   πάντα μεταξὺ χρόνον γενόμενον, μέχρι
[8, 140]   οὔτε οἷοί τε ἐστὲ ἀντέχειν  τὸν   πάντα χρόνον. εἴδετε μὲν γὰρ
[8, 140]   ὑμῖν οὐκ οἵοισί τε ἐσομένοισι  τὸν   πάντα χρόνον πολεμέειν Ξέρξῃ· εἰ
[8, 35]   τὸ ἐν Δελφοῖσι, ἐν δεξιῇ  τὸν   Παρνησὸν ἀπέργοντες. ὅσα δὲ καὶ
[8, 27]   τρηχέως. (ἐπείτε γὰρ κατειλήθησαν ἐς  τὸν   Παρνησὸν οἱ Φωκέες ἔχοντες μάντιν
[8, 28]   Ἄβῃσι ἀνακέαται. ~ταῦτα μέν νυν  τὸν   πεζὸν ἐργάσαντο τῶν Θεσσαλῶν οἱ
[8, 108]   κατὰ χώρην μένοντα τὸν στρατὸν  τὸν   πεζὸν ἤλπιζον καὶ τὰς νέας
[8, 113]   Βακτρίους τε καὶ Ἰνδούς, καὶ  τὸν   πεζὸν καὶ τὴν ἄλλην ἵππον.
[8, 21]   τριηκοντέρῳ, ἤν τι καταλαμβάνῃ νεώτερον  τὸν   πεζόν. (οὗτος ὦν Ἀβρώνιχος
[8, 68]   μὴ ναυτικὸς στρατὸς κακωθεὶς  τὸν   πεζὸν προσδηλήσηται. πρὸς δὲ,
[8, 68]   σὺ ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον ἐλαύνῃς  τὸν   πεζὸν στρατόν, ἀτρεμιεῖν τοὺς ἐκεῖθεν
[8, 92]   φεύγοντες ἀπίκοντο ἐς Φάληρον ὑπὸ  τὸν   πεζὸν στρατόν. ~ἐν δὲ τῇ
[8, 85]   πρὸς τὴν ἠῶ τε καὶ  τὸν   Πειραιέα. ἐθελοκάκεον μέντοι αὐτῶν κατὰ
[8, 96]   χρησμὸν τόν τε ἄλλον πάντα  τὸν   περὶ τῆς ναυμαχίης ταύτης εἰρημένοι
[8, 108]   οὐ μενέειν ἐν τῇ Εὐρώπῃ  τὸν   Πέρσην· ἐατέον ὦν εἶναι φεύγειν,
[8, 109]   ἔλεγε ἀποθήκην μέλλων ποιήσασθαι ἐς  τὸν   Πέρσην, ἵνα ἢν ἄρα τί
[8, 3]   διέδεξαν· ὡς γὰρ δὴ ὠσάμενοι  τὸν   Πέρσην περὶ τῆς ἐκείνου ἤδη
[8, 90]   Σαλαμῖνος τὸ καλέεται Αἰγάλεως, ἀνεπυνθάνετο  τὸν   ποιήσαντα, καὶ οἱ γραμματισταὶ ἀνέγραφον
[8, 116]   ἄλλως σφι θυμὸς ἐγένετο θεήσασθαι  τὸν   πόλεμον, ἐστρατεύοντο ἅμα τῷ Πέρσῃ·
[8, 67]   δὲ ὑπολειφθέντες ἐν Κύθνῳ ἐκαραδόκεον  τὸν   πόλεμον κῇ ἀποβήσεται) οἱ δὲ
[8, 123]   τῷ ἀξιωτάτῳ γενομένῳ Ἑλλήνων ἀνὰ  τὸν   πόλεμον τοῦτον. (ὡς δὲ ἀπικόμενοι
[8, 142]   πολλῶν εἵνεκα. ἠγείρατε γὰρ τόνδε  τὸν   πόλεμον ὑμεῖς οὐδὲν ἡμέων βουλομένων,
[8, 76]   κατεῖχόν τε μέχρι Μουνυχίης πάντα  τὸν   πορθμὸν τῇσι νηυσί. (τῶνδε δὲ
[8, 117]   τῆς Θρηίκης πορευόμενοι ἀπίκοντο ἐπὶ  τὸν   πόρον, ἐπειγόμενοι τὸν Ἑλλήσποντον τῇσι
[8, 111]   πλέειν ἐς τὸν Ἑλλήσποντον λύσοντας  τὸν   πόρον, τὴν Ἄνδρον περικατέατο ἐξελεῖν
[8, 115]   τὸν Ἑλλήσποντον, καὶ ἀπικνέεται ἐς  τὸν   πόρον τῆς διαβάσιος ἐν πέντε
[8, 98]   νὺξ ἔργει μὴ οὐ κατανύσαι  τὸν   προκείμενον αὐτῷ δρόμον τὴν ταχίστην.
[8, 135]   τὰ θεσπιέειν ἔμελλε, καὶ πρόκατε  τὸν   πρόμαντιν βαρβάρῳ γλώσσῃ χρᾶν. (καὶ
[8, 123]   ἐπὶ τοῦ Ποσειδέωνος τῷ βωμῷ,  τὸν   πρῶτον καὶ τὸν δεύτερον κρίνοντες
[8, 102]   ἐκείνων τῶν πρηγμάτων περὶ οἶκον  τὸν   σόν· (ἢν γὰρ σύ τε
[8, 102]   ἀπολέσαντες· σὺ δέ, τῶν εἵνεκα  τὸν   στόλον ἐποιήσαο, πυρώσας τὰς Ἀθήνας
[8, 21]   τὰ γεγονότα περὶ Λεωνίδην καὶ  τὸν   στρατὸν αὐτοῦ. οἳ δὲ ὡς
[8, 115]   λιμοῦ. (ἐπιλαβὼν δὲ λοιμός τε  τὸν   στρατὸν καὶ δυσεντερίη κατ᾽ ὁδὸν
[8, 32]   Φωκίδα· Θεσσαλοὶ γὰρ οὕτω ἦγον  τὸν   στρατόν· ὁκόσα δὲ ἐπέσχον, πάντα
[8, 108]   οἱ Ἕλληνες κατὰ χώρην μένοντα  τὸν   στρατὸν τὸν πεζὸν ἤλπιζον καὶ
[8, 2]   καὶ μία. (τὸν δὲ στρατηγὸν  τὸν   τὸ μέγιστον κράτος ἔχοντα παρείχοντο
[8, 115]   γινοίατο καὶ κατ᾽ οὕστινας ἀνθρώπους,  τὸν   τούτων καρπὸν ἁρπάζοντες ἐσιτέοντο· εἰ
[8, 90]   καὶ οἱ γραμματισταὶ ἀνέγραφον πατρόθεν  τὸν   τριήραρχον καὶ τὴν πόλιν. πρὸς
[8, 82]   ἐνεγράφησαν Τήνιοι ἐν Δελφοῖσι ἐς  τὸν   τρίποδα ἐν τοῖσι τὸν βάρβαρον
[8, 27]   οἱ μεγάλοι ἀνδριάντες οἱ περὶ  τὸν   τρίποδα συνεστεῶτες ἔμπροσθε τοῦ νηοῦ
[8, 42]   ἐκ Τροίζηνος· ἐς γὰρ Πώγωνα  τὸν   Τροιζηνίων λιμένα προείρητο συλλέγεσθαι. συνελέχθησάν
[8, 79]   τὸν ἐγὼ νενόμικα, πυνθανόμενος αὐτοῦ  τὸν   τρόπον, ἄριστον ἄνδρα γενέσθαι ἐν
[8, 108]   ἕξειν σφέας τὸν ἐπέτειον αἰεὶ  τὸν   τῶν Ἑλλήνων καρπόν. (ἀλλὰ δοκέειν
[8, 115]   γῆς ἀναφυομένην καὶ τῶν δενδρέων  τὸν   φλοιὸν περιλέποντες καὶ τὰ φύλλα
[8, 11]   τοῦ Σαλαμινίων βασιλέος ἀδελφεὸν Φιλάονα  τὸν   Χέρσιος, λόγιμον ἐόντα ἐν τῷ
[8, 96]   τὴν καλεομένην Κωλιάδα· ὥστε ἀποπλησθῆναι  τὸν   χρησμὸν τόν τε ἄλλον πάντα
[8, 65]   παρὰ Μήδοισι λόγιμος γενόμενος τοῦτον  τὸν   χρόνον, ἐπείτε ἐκείρετο Ἀττικὴ
[8, 128]   χωρίου τούτου βάλλει ἀνδρὸς Ποτιδαιήτεω  τὸν   ὦμον, τὸν δὲ βληθέντα περιέδραμε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006