Alphabétiquement     [«   »]
ὅτευ 1
ὅτεῳ 1
ὅτεων 1
ὅτι 36
οὐ 55
οὔ 3
οὗ 1
Fréquences     [«    »]
35 Ἑλλήνων
35 μέν
34 τάδε
36 ὅτι
37 δέ
37 τοῦτο
38 αὐτῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

ὅτι


Livre, chapitre
[8, 22]   ἔργῳ, ἐπεὰν συμμίσγωμεν, ἐθελοκακέετε μεμνημένοι  ὅτι   ἀπ᾽ ἡμέων γεγόνατε καὶ ὅτι
[8, 22]   ὅτι ἀπ᾽ ἡμέων γεγόνατε καὶ  ὅτι   ἀρχῆθεν ἔχθρη πρὸς τὸν
[8, 70]   τοὺς ἀπὸ Πελοποννήσου· ἀρρώδεον δὲ  ὅτι   αὐτοὶ μὲν ἐν Σαλαμῖνι κατήμενοι
[8, 124]   σοφώτατος ἀνὰ πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα.  (ὅτι   δὲ νικῶν οὐκ ἐτιμήθη πρὸς
[8, 118]   δωρήσασθαι χρυσέῃ στεφάνῃ τὸν κυβερνήτην,  ὅτι   δὲ Περσέων πολλοὺς ἀπώλεσε, ἀποταμεῖν
[8, 141]   οἱ Ἀθηναῖοι διατρίβοντες, εὖ ἐπιστάμενοι  ὅτι   ἔμελλον Λακεδαιμόνιοι πεύσεσθαι ἥκοντα παρὰ
[8, 93]   ἐπεδίωξε. εἰ μέν νυν ἔμαθε  ὅτι   ἐν ταύτῃ πλέοι Ἀρτεμισίη, οὐκ
[8, 61]   συμβάλλεσθαι. ταῦτα δέ οἱ προέφερε  ὅτι   ἡλώκεσάν τε καὶ κατείχοντο αἱ
[8, 65]   ἀρίδηλα, ἐρήμου ἐούσης τῆς Ἀττικῆς,  ὅτι   θεῖον τὸ φθεγγόμενον, ἀπ᾽ Ἐλευσῖνος
[8, 110]   ἄριστος καὶ σοφώτατος, φράσοντά τοι  ὅτι   Θεμιστοκλέης Ἀθηναῖος, σοὶ βουλόμενος
[8, 85]   δὲ εἵνεκα μέμνημαι τούτων μούνων,  ὅτι   Θεομήστωρ μὲν διὰ τοῦτο τὸ
[8, 79]   πατρίδα ἐργάσεται. (λέγω δέ τοι  ὅτι   ἴσον ἐστὶ πολλά τε καὶ
[8, 142]   πιεζευμένοισι μέντοι ὑμῖν συναχθόμεθα, καὶ  ὅτι   καρπῶν ἐστερήθητε διξῶν ἤδη καὶ
[8, 106]   σὲ τῶν σῶν τινα,  ὅτι   με ἀντ᾽ ἀνδρὸς ἐποίησας τὸ
[8, 118]   γῆν τὸν Ξέρξην, ποιῆσαι τοιόνδε·  ὅτι   μὲν ἔσωσε βασιλέος τὴν ψυχήν,
[8, 79]   γὰρ αὐτόπτης τοι λέγω γενόμενος  ὅτι   νῦν οὐδ᾽ ἢν θέλωσι Κορίνθιοί
[8, 75]   τὰ τῶν Ἑλλήνων πρήγματα) φράσοντα  ὅτι   οἱ Ἕλληνες δρησμὸν βουλεύονται καταρρωδηκότες,
[8, 136]   Ἀμύντεω ἄνδρα Μακεδόνα, ἅμα μὲν  ὅτι   οἱ προσκηδέες οἱ Πέρσαι ἦσαν·
[8, 142]   καρπῶν ἐστερήθητε διξῶν ἤδη καὶ  ὅτι   οἰκοφθόρησθε χρόνον ἤδη πολλόν. (ἀντὶ
[8, 107]   ἐπὶ πολλόν· χρόνῳ δὲ μαθόντες  ὅτι   οὐ νέες εἶεν ἀλλ᾽ ἄκραι,
[8, 109]   οἱ στρατηγοί. ~ὡς δὲ ἔμαθε  ὅτι   οὐ πείσει τούς γε πολλοὺς
[8, 144]   ἐπειδὰν τάχιστα πύθηται τὴν ἀγγελίην  ὅτι   οὐδὲν ποιήσομεν τῶν ἐκεῖνος ἡμέων
[8, 69]   κακόν τι πεισομένης πρὸς βασιλέος,  ὅτι   οὐκ ἔα ναυμαχίην ποιέεσθαι· οἳ
[8, 50]   τε καὶ Πλάταιαν πυθόμενος Θηβαίων  ὅτι   οὐκ ἐμήδιζον. ~ἀπὸ δὲ τῆς
[8, 144]   ἐξεπιστάμενοι τὸ Ἀθηναίων φρόνημα ἀρρωδῆσαι,  ὅτι   οὔτε χρυσός ἐστι γῆς οὐδαμόθι
[8, 143]   καὶ αὐτοὶ τοῦτό γε ἐπιστάμεθα  ὅτι   πολλαπλησίη ἐστὶ τῷ Μήδῳ δύναμις
[8, 144]   προνοίην τὴν πρὸς ἡμέας ἐοῦσαν,  ὅτι   προείδετε ἡμέων οἰκοφθορημένων οὕτω ὥστε
[8, 136]   ἅμα δὲ Μαρδόνιος πυθόμενος  ὅτι   πρόξεινός τε εἴη καὶ εὐεργέτης
[8, 101]   καὶ Ἀρτεμισίην ἐς συμβουλίην μεταπέμψασθαι,  ὅτι   πρότερον ἐφαίνετο μούνη νοέουσα τὰ
[8, 79]   θέλων αὐτῷ συμμῖξαι· προακηκόεε δὲ  ὅτι   σπεύδοιεν οἱ ἀπὸ Πελοποννήσου ἀνάγειν
[8, 130]   σφι τὴν ἑωυτῶν φυλάσσειν, σταθμεύμενοι  ὅτι   σφέας οὐκ ἐπεδίωξαν φεύγοντας ἐκ
[8, 78]   λόγων πολλός· ᾔδεσαν δὲ οὔκω  ὅτι   σφέας περιεκυκλοῦντο τῇσι νηυσὶ οἱ
[8, 114]   ἀπὸ Σπάρτης αἰτέουσι φόνου δίκας,  ὅτι   σφέων τὸν βασιλέα ἀπέκτεινας ῥυόμενον
[8, 34]   τῇδε, δῆλον βουλόμενοι ποιέειν Ξέρξῃ  ὅτι   τὰ Μήδων Βοιωτοὶ φρονέοιεν. ~οὗτοι
[8, 65]   Ἑλλήνων. οὕτω δὴ αὐτοὺς μαθεῖν  ὅτι   τὸ ναυτικὸν τὸ Ξέρξεω ἀπολέεσθαι
[8, 129]   τοῦ Περσικοῦ πάθεος γενέσθαι τόδε,  ὅτι   τοῦ Ποσειδέωνος ἐς τὸν νηὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006