Alphabétiquement     [«   »]
ὅθεν 1
οἱ 191
οἵ 4
οἳ 57
οἷά 2
οἷα 5
οἵας 1
Fréquences     [«    »]
53 κατὰ
53 νέας
55 οὐ
57 οἳ
59 περὶ
66 ἐκ
68 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

οἳ


Livre, chapitre
[8, 17]   μὲν τῶν Ξέρξεω στρατιωτέων ἠρίστευσαν,  οἳ   ἄλλα τε μεγάλα ἔργα ἀπεδέξαντο
[8, 128]   οἷα φιλέει γίνεσθαι ἐν πολέμῳ,  οἳ   αὐτίκα τὸ τόξευμα λαβόντες ὡς
[8, 26]   σφι κείμενον περὶ ὅτευ ἀγωνίζονται·  οἳ   δ᾽ εἶπον τῆς ἐλαίης τὸν
[8, 15]   ἐς τὴν Ἑλλάδα τοὺς βαρβάρους,  οἳ   δ᾽ ὅκως τὸ Ἑλληνικὸν στράτευμα
[8, 23]   τὸν ἀπ᾽ Ἀρτεμισίου τῶν Ἑλλήνων.  οἳ   δ᾽ ὑπ᾽ ἀπιστίης τὸν μὲν
[8, 69]   ὅτι οὐκ ἔα ναυμαχίην ποιέεσθαι·  οἳ   δὲ ἀγαιόμενοί τε καὶ φθονέοντες
[8, 116]   μὴ στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα.  (οἳ   δὲ ἀλογήσαντες, ἄλλως σφι
[8, 138]   μὴ οἵους τε γενέσθαι διαβῆναι.  οἳ   δὲ ἀπικόμενοι ἐς ἄλλην γῆν
[8, 74]   τῇσι νηυσὶ οὐκ ἐλπίζοντες ἐλλάμψεσθαι·  οἳ   δὲ ἐν Σαλαμῖνι ὅμως ταῦτα
[8, 40]   τῶν μὲν εὗρον οὐδὲν ἐόν,  οἳ   δὲ ἐπυνθάνοντο τὸν Ἰσθμὸν αὐτοὺς
[8, 41]   μὲν πλεῖστοι ἐς Τροίζηνα ἀπέστειλαν,  οἳ   δὲ ἐς Αἴγιναν, οἳ δὲ
[8, 36]   ἐς τὸ Κωρύκιον ἄντρον ἀνηνείκαντο,  οἳ   δὲ ἐς Ἄμφισσαν τὴν Λοκρίδα
[8, 41]   ἀπέστειλαν, οἳ δὲ ἐς Αἴγιναν,  οἳ   δὲ ἐς Σαλαμῖνα. (ἔσπευσαν δὲ
[8, 53]   τοῦ τείχεος κάτω καὶ διεφθείροντο,  οἳ   δὲ ἐς τὸ μέγαρον κατέφευγον.
[8, 94]   φυγὴν ὅρμησαι καταπροδοὺς τοὺς Ἕλληνας·  οἳ   δὲ καὶ δὴ νικῶσι ὅσον
[8, 25]   μὲν χίλιοι ἐφαίνοντο νεκροὶ κείμενοι,  οἳ   δὲ πάντες ἐκέατο ἁλέες συγκεκομισμένοι
[8, 70]   ναυμαχίην ποιήσασθαι· νὺξ γὰρ ἐπεγένετο·  οἳ   δὲ παρεσκευάζοντο ἐς τὴν ὑστεραίην.
[8, 32]   δὴ ἀνηνείκαντο καὶ αὐτοὶ ἀνέβησαν.  (οἳ   δὲ πλεῦνες αὐτῶν ἐς τοὺς
[8, 134]   ἅτε συμμάχῳ, τοῦ ἑτέρου ἀπεχομένους·  οἳ   δὲ σύμμαχόν μιν εἵλοντο εἶναι.
[8, 26]   ἦν εἰρωτῶν αὐτοὺς ταῦτα.  (οἳ   δέ σφι ἔλεγον ὡς Ὀλύμπια
[8, 115]   εἰ δὲ καρπὸν μηδένα εὕροιεν,  οἳ   δὲ τὴν ποίην τὴν ἐκ
[8, 68]   ἐμποδὼν δέ τοι ἵσταται οὐδείς·  οἳ   δέ τοι ἀντέστησαν, ἀπήλλαξαν οὕτω
[8, 137]   ἀπαλλάσσεσθαι ἐκ γῆς τῆς ἑωυτοῦ.  (οἳ   δὲ τὸν μισθὸν ἔφασαν δίκαιοι
[8, 28]   χώρῳ ἐδέκοντο τοὺς Θεσσαλοὺς ἐσβάλλοντας.  οἳ   δὲ ὡς ἀναρπασόμενοι τοὺς Φωκέας
[8, 21]   Λεωνίδην καὶ τὸν στρατὸν αὐτοῦ.  οἳ   δὲ ὡς ἐπύθοντο ταῦτα, οὐκέτι
[8, 56]   ναυμαχέειν. νύξ τε ἐγίνετο καὶ  οἳ   διαλυθέντες ἐκ τοῦ συνεδρίου ἐσέβαινον
[8, 47]   τούτων οἰκημένων Κροτωνιῆται μοῦνοι ἦσαν  οἳ   ἐβοήθησαν τῇ Ἑλλάδι κινδυνευούσῃ μιῇ
[8, 68]   ἀνδρῶν πάντων κακοὶ δοῦλοι εἰσί,  οἳ   ἐν συμμάχων λόγῳ λέγονται εἶναι
[8, 47]   εἰσὶ ὁμουρέοντες Ἀμπρακιώτῃσι καὶ Λευκαδίοισι,  οἳ   ἐξ ἐσχατέων χωρέων ἐστρατεύοντο. τῶν
[8, 110]   Σίκιννος οἰκέτης αὖτις ἐγένετο·  οἳ   ἐπείτε ἀπίκοντο πρὸς τὴν Ἀττικήν,
[8, 122]   δὲ πυθόμενοι ἀνέθεσαν ἀστέρας χρυσέους,  οἳ   ἐπὶ ἱστοῦ χαλκέου ἑστᾶσι τρεῖς
[8, 109]   ἀλλὰ θεοί τε καὶ ἥρωες,  οἳ   ἐφθόνησαν ἄνδρα ἕνα τῆς τε
[8, 24]   πρὸς τοὺς ἀνοήτους τῶν ἀνθρώπων,  οἳ   ἤλπισαν τὴν βασιλέος δύναμιν ὑπερβαλέεσθαι”
[8, 132]   ἐς τὸ στρατόπεδον τῶν Ἑλλήνων,  οἳ   καὶ ἐς Σπάρτην ὀλίγῳ πρότερον
[8, 25]   θέην ἐτράποντο, τῇ δ᾽ ὑστεραίῃ  οἳ   μὲν ἀπέπλεον ἐς Ἱστιαίην ἐπὶ
[8, 32]   μὲν τοὺς Φωκέας οὐκ αἱρέουσι.  οἳ   μὲν γὰρ τῶν Φωκέων ἐς
[8, 138]   τε καὶ οἱ μετ᾽ ἐκείνου.  ~οἳ   μὲν δὴ ἀπήισαν, τῷ δὲ
[8, 123]   οἱ πολλοὶ συνεξέπιπτον Θεμιστοκλέα κρίνοντες.  οἳ   μὲν δὴ ἐμουνοῦντο, Θεμιστοκλέης δὲ
[8, 74]   εἰπεῖν, ἐκ τοῦ κατήμενοι ἐμήδιζον.  ~οἳ   μὲν δὴ ἐν τῷ Ἰσθμῷ
[8, 15]   ἀμφὶ Λεωνίδην τὴν ἐσβολὴν φυλάσσειν.  οἳ   μὲν δὴ παρεκελεύοντο ὅκως μὴ
[8, 90]   παρεὼν τούτου τοῦ Φοινικηίου πάθεος.  οἳ   μὲν δὴ πρὸς τοὺς Φοίνικας
[8, 21]   συμφορῇ χρᾶσθαι πρὸς τὰ μέγιστα.  ~οἳ   μὲν δὴ ταῦτα ἔπρησσον, παρῆν
[8, 53]   οἱ Ἀθηναῖοι ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν,  οἳ   μὲν ἐρρίπτεον ἑωυτοὺς κατὰ τοῦ
[8, 110]   ἐπείτε ἀπίκοντο πρὸς τὴν Ἀττικήν,  οἳ   μὲν κατέμενον ἐπὶ τῷ πλοίῳ,
[8, 110]   νῦν κατ᾽ ἡσυχίην πολλὴν κομίζεο”  οἳ   μὲν ταῦτα σημήναντες ἀπέπλεον ὀπίσω.
[8, 144]   ἐστι προβοηθῆσαι ἐς τὴν Βοιωτίην”  οἳ   μὲν ταῦτα ὑποκριναμένων Ἀθηναίων ἀπαλλάσσοντο
[8, 7]   τὸν Εὔριπον, ἵνα δὴ περιλάβοιεν  οἳ   μὲν ταύτῃ ἀπικόμενοι καὶ φράξαντες
[8, 74]   καὶ πολλὰ ἐλέγετο τῶν αὐτῶν,  οἳ   μὲν ὡς ἐς τὴν Πελοπόννησον
[8, 26]   ἐπ᾽ ἄνδρας ἤγαγες μαχησομένους ἡμέας,  οἳ   οὐ περὶ χρημάτων τὸν ἀγῶνα
[8, 95]   ἐποίεε· παραλαβὼν πολλοὺς τῶν ὁπλιτέων  οἳ   παρατετάχατο παρὰ τὴν ἀκτὴν τῆς
[8, 132]   δεόμενοι καταπλῶσαι ἐς τὴν Ἰωνίην·  οἳ   προήγαγον αὐτοὺς μόγις μέχρι Δήλου.
[8, 112]   παρὰ Καρυστίων τε καὶ Παρίων,  οἳ   πυνθανόμενοι τήν τε Ἄνδρον ὡς
[8, 106]   θεοὺς λήσειν οἷα ἐμηχανῶ τότε·  οἳ   σε ποιήσαντα ἀνόσια, νόμῳ δικαίῳ
[8, 132]   καὶ Ἡρόδοτος Βασιληίδεω ἦν·  οἳ   στασιῶται σφίσι γενόμενοι ἐπεβούλευον θάνατον
[8, 83]   ναυμαχήσοντες. ἠώς τε διέφαινε καὶ  οἳ   σύλλογον τῶν ἐπιβατέων ποιησάμενοι, προηγόρευε
[8, 95]   τὴν Ψυττάλειαν νῆσον ἀπέβησε ἄγων,  οἳ   τοὺς Πέρσας τοὺς ἐν τῇ
[8, 51]   τοῦ ἱροῦ καὶ πένητας ἀνθρώπους,  οἳ   φραξάμενοι τὴν ἀκρόπολιν θύρῃσί τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006