Alphabétiquement     [«   »]
τετρακισχιλίων 1
τετρωμέναι 1
τέως 1
τῇ 72
τῇδε 2
Τημενίδαι 1
Τημένου 1
Fréquences     [«    »]
66 ἐκ
68 ἐπὶ
71 οὐκ
72 τῇ
73 σφι
80 τοῖσι
87 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

τῇ


Livre, chapitre
[8, 55]   τούτων ἐπεμνήσθην, φράσω. ἔστι ἐν  τῇ   ἀκροπόλι ταύτῃ Ἐρεχθέος τοῦ γηγενέος
[8, 69]   διὰ πάντων τῶν συμμάχων, ἐτέρποντο  τῇ   ἀνακρίσι ὡς ἀπολεομένης αὐτῆς. (ἐπεὶ
[8, 69]   Μαρδόνιον, ὅσοι μὲν ἦσαν εὔνοοι  τῇ   Ἀρτεμισίῃ, συμφορὴν ἐποιεῦντο τοὺς λόγους
[8, 69]   κάρτα τε ἥσθη τῇ γνώμῃ  τῇ   Ἀρτεμισίης, καὶ νομίζων ἔτι πρότερον
[8, 136]   οἱ ἐγεγόνεε Ἀμύντης ἐν  τῇ   Ἀσίῃ, ἔχων τὸ οὔνομα τοῦ
[8, 126]   δὲ μὲν ἦν ἐν  τῇ   Ἀσίῃ, δὲ ὀπίσω πορευόμενος
[8, 130]   Ξέρξεω περιγενόμενος ὡς προσέμιξε  τῇ   Ἀσίῃ φεύγων ἐκ Σαλαμῖνος καὶ
[8, 51]   τρισὶ ἑτέροισι μησὶ ἐγένοντο ἐν  τῇ   Ἀττικῇ, Καλλιάδεω ἄρχοντος Ἀθηναίοισι. (καὶ
[8, 82]   δὲ ὦν ταύτῃ τῇ νηὶ  τῇ   αὐτομολησάσῃ ἐς Σαλαμῖνα καὶ τῇ
[8, 65]   οὐ μέγα τι σίνος ἔσται  τῇ   βασιλέος στρατιῇ· τάδε γὰρ ἀρίδηλα,
[8, 40]   γὰρ εὑρήσειν Πελοποννησίους πανδημεὶ ἐν  τῇ   Βοιωτίῃ ὑποκατημένους τὸν βάρβαρον, τῶν
[8, 64]   ἀνιόντι σεισμὸς ἐγένετο ἔν τε  τῇ   γῇ καὶ τῇ θαλάσσῃ. (ἔδοξε
[8, 69]   ἐς Ξέρξην, κάρτα τε ἥσθη  τῇ   γνώμῃ τῇ Ἀρτεμισίης, καὶ νομίζων
[8, 75]   ἀμύνεσθαι. ~ἐνθαῦτα Θεμιστοκλέης ὡς ἑσσοῦτο  τῇ   γνώμῃ ὑπὸ τῶν Πελοποννησίων, λαθὼν
[8, 25]   τὴν ἡμέρην πρὸς θέην ἐτράποντο,  τῇ   δ᾽ ὑστεραίῃ οἳ μὲν ἀπέπλεον
[8, 68]   ἀπήλλαξαν οὕτω ὡς κείνους ἔπρεπε.  (τῇ   δὲ ἐγὼ δοκέω ἀποβήσεσθαι τὰ
[8, 46]   δὲ εἰσὶ Δωριέες ἀπὸ Ἐπιδαύρου·  (τῇ   δὲ νήσῳ πρότερον οὔνομα ἦν
[8, 53]   τῶν πυλέων καὶ τῆς ἀνόδου,  τῇ   δὴ οὔτε τις ἐφύλασσε οὔτ᾽
[8, 60]   τὴν Πελοπόννησον, κινδυνεύσεις τε ἁπάσῃ  τῇ   Ἑλλάδι. (ἢν δὲ τὰ ἐγὼ
[8, 109]   παρεὸν ἡμῖν, νῦν μὲν ἐν  τῇ   Ἑλλάδι καταμείναντας ἡμέων τε αὐτῶν
[8, 47]   Κροτωνιῆται μοῦνοι ἦσαν οἳ ἐβοήθησαν  τῇ   Ἑλλάδι κινδυνευούσῃ μιῇ νηί, τῆς
[8, 72]   ἦσαν οἱ βοηθήσαντες καὶ ὑπεραρρωδέοντες  τῇ   Ἑλλάδι κινδυνευούσῃ· τοῖσι δὲ ἄλλοισι
[8, 19]   ὡς δοκέοι ἔχειν τινὰ παλάμην,  τῇ   ἐλπίζοι τῶν βασιλέος συμμάχων ἀποστήσειν
[8, 65]   τε βασιλέι καὶ τῇ στρατιῇ  τῇ   ἐν τῇ ἠπείρῳ ἔσται, ἢν
[8, 28]   αὐτῶν ἐλυμήναντο ἀνηκέστως. ἐν γὰρ  τῇ   ἐσβολῇ ἐστὶ κατὰ Ὑάμπολιν,
[8, 6]   ~οὕτω δὴ κατέμεινάν τε ἐν  τῇ   Εὐβοίῃ καὶ ἐναυμάχησαν, ἐγένετο δὲ
[8, 97]   τὰς γεφύρας, καὶ ἀπολαμφθεὶς ἐν  τῇ   Εὐρώπῃ κινδυνεύσῃ ἀπολέσθαι, δρησμὸν ἐβούλευε.
[8, 108]   ἀναγκασθείη Πέρσης μένειν ἐν  τῇ   Εὐρώπῃ, πειρῷτο ἂν ἡσυχίην μὴ
[8, 108]   τῇ ναυμαχίῃ οὐ μενέειν ἐν  τῇ   Εὐρώπῃ τὸν Πέρσην· ἐατέον ὦν
[8, 13]   τῷ πνεύματι καὶ οὐκ εἰδότες  τῇ   ἐφέροντο ἐξέπιπτον πρὸς τὰς πέτρας·
[8, 60]   καὶ Αἰγίνῃ καὶ Σαλαμῖνι, ἐν  τῇ   ἡμῖν καὶ λόγιον ἐστὶ τῶν
[8, 53]   πᾶσαν τὴν Ἀττικὴν τὴν ἐν  τῇ   ἠπείρῳ γενέσθαι ὑπὸ Πέρσῃσι. ἔμπροσθε
[8, 65]   καὶ τῇ στρατιῇ τῇ ἐν  τῇ   ἠπείρῳ ἔσται, ἢν δὲ ἐπὶ
[8, 89]   δὲ βαρβάρων οἱ πολλοὶ ἐν  τῇ   θαλάσσῃ διεφθάρησαν νέειν οὐκ ἐπιστάμενοι.
[8, 64]   ἔν τε τῇ γῇ καὶ  τῇ   θαλάσσῃ. (ἔδοξε δέ σφι εὔξασθαι
[8, 8]   ὃς καὶ ἐν τῇ ναυηγίῃ  τῇ   κατὰ Πήλιον γενομένῃ πολλὰ μὲν
[8, 65]   πάντα ἔτεα τῇ Μητρὶ καὶ  τῇ   Κούρῃ, καὶ αὐτῶν τε
[8, 73]   καὶ Ἀσίνη πρὸς Καρδαμύλῃ  τῇ   Λακωνικῇ, Λημνίων δὲ Παρωρεῆται πάντες.
[8, 82]   καὶ τῇ πρότερον ἐπ᾽ Ἀρτεμίσιον  τῇ   Λημνίῃ ἐξεπληροῦτο τὸ ναυτικὸν τοῖσι
[8, 137]   βασιλεῦ τὰ διδοῖς” περιγράφει  τῇ   μαχαίρῃ ἐς τὸ ἔδαφος τοῦ
[8, 65]   ἄγουσι Ἀθηναῖοι ἀνὰ πάντα ἔτεα  τῇ   Μητρὶ καὶ τῇ Κούρῃ, καὶ
[8, 8]   ἀνθρώπων ἄριστος, ὃς καὶ ἐν  τῇ   ναυηγίῃ τῇ κατὰ Πήλιον γενομένῃ
[8, 17]   διέστησαν χωρὶς ἑκάτεροι. ~ἐν ταύτῃ  τῇ   ναυμαχίῃ Αἰγύπτιοι μὲν τῶν Ξέρξεω
[8, 11]   παρὰ δόξαν ἀγωνισάμενοι. ἐν ταύτῃ  τῇ   ναυμαχίῃ Ἀντίδωρος Λήμνιος μοῦνος τῶν
[8, 49]   λόγον τόνδε, ὡς εἰ νικηθέωσι  τῇ   ναυμαχίῃ, ἐν Σαλαμῖνι μὲν ἐόντες
[8, 90]   ἑωυτοῦ ἔργον τι ἀποδεικνύμενον ἐν  τῇ   ναυμαχίῃ, κατήμενος ὑπὸ τῷ ὄρεϊ
[8, 108]   καρπόν. (ἀλλὰ δοκέειν γὰρ νικηθέντα  τῇ   ναυμαχίῃ οὐ μενέειν ἐν τῇ
[8, 16]   τε καὶ συνέμισγον. ἐν ταύτῃ  τῇ   ναυμαχίῃ παραπλήσιοι ἀλλήλοισι ἐγίνοντο. (ὁ
[8, 11]   ἔλαβε οὗτος. (τοὺς δ᾽ ἐν  τῇ   ναυμαχίῃ ταύτῃ ἑτεραλκέως ἀγωνιζομένους νὺξ
[8, 93]   τὸν πεζὸν στρατόν. ~ἐν δὲ  τῇ   ναυμαχίῃ ταύτῃ ἤκουσαν Ἑλλήνων ἄριστα
[8, 92]   κατακοπέντα ἀρετῆς εἵνεκα εἶχον ἐν  τῇ   νηὶ ἐκπαγλεόμενοι· τὸν δὴ περιάγουσα
[8, 82]   κατελοῦσι. (σὺν δὲ ὦν ταύτῃ  τῇ   νηὶ τῇ αὐτομολησάσῃ ἐς Σαλαμῖνα
[8, 95]   οἳ τοὺς Πέρσας τοὺς ἐν  τῇ   νησῖδι ταύτῃ κατεφόνευσαν πάντας. ~ὡς
[8, 68]   γὰρ σῖτος πάρα σφι ἐν  τῇ   νήσῳ ταύτῃ, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι,
[8, 120]   μαρτύριον· φαίνεται γὰρ Ξέρξης ἐν  τῇ   ὀπίσω κομιδῇ ἀπικόμενος ἐς Ἄβδηρα
[8, 65]   φωνὴν τῆς ἀκούεις ἐν ταύτῃ  τῇ   ὁρτῇ ἰακχάζουσι” πρὸς ταῦτα εἰπεῖν
[8, 129]   διελθόντας χρῆν εἶναι ἔσω ἐν  τῇ   Παλλήνῃ, ἐπῆλθε πλημμυρὶς τῆς θαλάσσης
[8, 74]   σφίσι αὐτοῖσι δειμαίνοντες ὡς περὶ  τῇ   Πελοποννήσῳ. (τέως μὲν δὴ αὐτῶν
[8, 143]   ἥλιος τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἴῃ  τῇ   περ καὶ νῦν ἔρχεται, μήκοτε
[8, 121]   δυώδεκα πηχέων· ἕστηκε δὲ οὗτος  τῇ   περ Μακεδὼν Ἀλέξανδρος
[8, 128]   ~ἐξελὼν δὲ ταύτην Ἀρτάβαζος  τῇ   Ποτιδαίῃ ἐντεταμένως προσεῖχε· προσέχοντι δέ
[8, 82]   τῇ αὐτομολησάσῃ ἐς Σαλαμῖνα καὶ  τῇ   πρότερον ἐπ᾽ Ἀρτεμίσιον τῇ Λημνίῃ
[8, 76]   φυγεῖν ἐξῇ, ἀλλ᾽ ἀπολαμφθέντες ἐν  τῇ   Σαλαμῖνι δοῖεν τίσιν τῶν ἐπ᾽
[8, 86]   δὲ πλῆθος τῶν νεῶν ἐν  τῇ   Σαλαμῖνι ἐκεραΐζετο, αἳ μὲν ὑπ᾽
[8, 130]   οὐδ᾽ ἐπηνάγκαζε οὐδείς, ἀλλ᾽ ἐν  τῇ   Σάμῳ κατήμενοι ἐφύλασσον τὴν Ἰωνίην
[8, 65]   κίνδυνος αὐτῷ τε βασιλέι καὶ  τῇ   στρατιῇ τῇ ἐν τῇ ἠπείρῳ
[8, 103]   Ἀθήνας ἀπελᾷς” ~ἥσθη τε δὴ  τῇ   συμβουλίῃ Ξέρξης· λέγουσα γὰρ ἐπετύγχανε
[8, 41]   τὴν ἄπιξιν κήρυγμα ἐποιήσαντο, Ἀθηναίων  τῇ   τις δύναται σώζειν τέκνα τε
[8, 39]   δὲ πέλας τῆς Κασταλίης ὑπὸ  τῇ   Ὑαμπείῃ κορυφῇ. (οἱ δὲ πεσόντες
[8, 22]   λίθοισι γράμματα. τὰ Ἴωνες ἐπελθόντες  τῇ   ὑστεραίῃ ἡμέρῃ ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον
[8, 121]   τῶν ἐγένετο ἀνδριὰς ἔχων ἐν  τῇ   χειρὶ ἀκρωτήριον νεός, ἐὼν μέγαθος
[8, 138]   ἀπολέοντας. ποταμὸς δὲ ἐστὶ ἐν  τῇ   χώρῃ ταύτῃ, τῷ θύουσι οἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006