Alphabétiquement     [«   »]
τοσούτω 1
τότ 1
τότε 21
τοῦ 143
τοῦδε 3
τοὺς 118
τούς 3
Fréquences     [«    »]
143 γὰρ
131
135 τῆς
143 τοῦ
154 τὸν
155 τὸ
161 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

τοῦ


Livre, chapitre
[8, 35]   λεγόντων, καὶ μάλιστα τὰ Κροίσου  τοῦ   Ἀλυάττεω ἀναθήματα. ~οἱ Δελφοὶ δὲ
[8, 131]   Λευτυχίδεω τοῦ Ἀναξίλεω τοῦ Ἀρχιδήμου  τοῦ   Ἀναξανδρίδεω τοῦ Θεοπόμπου τοῦ Νικάνδρου
[8, 131]   Ἡγησίλεω τοῦ Ἱπποκρατίδεω τοῦ Λευτυχίδεω  τοῦ   Ἀναξίλεω τοῦ Ἀρχιδήμου τοῦ Ἀναξανδρίδεω
[8, 85]   αὐτοῖσι οὐδὲν πλὴν Θεομήστορός τε  τοῦ   Ἀνδροδάμαντος καὶ Φυλάκου τοῦ Ἱστιαίου,
[8, 8]   καὶ ἄλλα ψευδέσι εἴκελα περὶ  τοῦ   ἀνδρὸς τούτου, τὰ δὲ μετεξέτερα
[8, 131]   Πρυτάνιος τοῦ Εὐρυφῶντος τοῦ Προκλέος  τοῦ   Ἀριστοδήμου τοῦ Ἀριστομάχου τοῦ Κλεοδαίου
[8, 131]   Εὐρυφῶντος τοῦ Προκλέος τοῦ Ἀριστοδήμου  τοῦ   Ἀριστομάχου τοῦ Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου
[8, 40]   δὲ Ἑλλήνων ναυτικὸς στρατὸς ἀπὸ  τοῦ   Ἀρτεμισίου Ἀθηναίων δεηθέντων ἐς Σαλαμῖνα
[8, 4]   κατεδόκεον, καταρρωδήσαντες δρησμὸν ἐβουλεύοντο ἀπὸ  τοῦ   Ἀρτεμισίου ἔσω ἐς τὴν Ἑλλάδα.
[8, 5]   μοῦνος, φάμενος ἀποπλεύσεσθαί τε ἀπὸ  τοῦ   Ἀρτεμισίου καὶ οὐ παραμενέειν, πρὸς
[8, 44]   πρῆγμα· ἀπαλλασσομένων τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ  τοῦ   Ἀρτεμισίου, ὡς ἐγίνοντο κατὰ Χαλκίδα,
[8, 131]   Ἱπποκρατίδεω τοῦ Λευτυχίδεω τοῦ Ἀναξίλεω  τοῦ   Ἀρχιδήμου τοῦ Ἀναξανδρίδεω τοῦ Θεοπόμπου
[8, 141]   ἔμελλον Λακεδαιμόνιοι πεύσεσθαι ἥκοντα παρὰ  τοῦ   βαρβάρου ἄγγελον ἐπ᾽ ὁμολογίῃ, πυθόμενοί
[8, 142]   Ἑλλάδα μήτε λόγους ἐνδέκεσθαι παρὰ  τοῦ   βαρβάρου. (οὔτε γὰρ δίκαιον οὐδαμῶς
[8, 19]   Θεμιστοκλέης ὡς εἰ ἀπορραγείη ἀπὸ  τοῦ   βαρβάρου τό τε Ἰωνικὸν φῦλον
[8, 137]   τῶν προβάτων. δὲ γυνὴ  τοῦ   βασιλέος αὐτὴ τὰ σιτία σφι
[8, 42]   ἀνὴρ Σπαρτιήτης, οὐ μέντοι γένεος  τοῦ   βασιληίου ἐών· νέας δὲ πολλῷ
[8, 100]   συμφορὴν μηδεμίαν μεγάλην ποιεῦ τοῦδε  τοῦ   γεγονότος εἵνεκα πρήγματος. οὐ γὰρ
[8, 12]   τῆς ναυηγίης καὶ τοῦ χειμῶνος  τοῦ   γενομένου κατὰ Πήλιον, ὑπέλαβε ναυμαχίη
[8, 14]   Εὔβοιαν πάντες εἴησαν διεφθαρμένοι ὑπὸ  τοῦ   γενομένου χειμῶνος. φυλάξαντες δὴ τὴν
[8, 55]   ἐν τῇ ἀκροπόλι ταύτῃ Ἐρεχθέος  τοῦ   γηγενέος λεγομένου εἶναι νηός, ἐν
[8, 138]   κήπων τῶν λεγομένων εἶναι Μίδεω  τοῦ   Γορδίεω, ἐν τοῖσι φύεται αὐτόματα
[8, 137]   ποιέεσθαι· τοῖσι δὴ πειθόμενος ἔπεμπε.  ~τοῦ   δὲ Ἀλεξάνδρου τούτου ἕβδομος γενέτωρ
[8, 55]   τῶν Ἀθηναίων ἐποίησαν τὰ ἐντεταλμένα.  ~τοῦ   δὲ εἵνεκεν τούτων ἐπεμνήσθην, φράσω.
[8, 139]   δὲ Φίλιππος, Φιλίππου δὲ Ἀργαῖος,  τοῦ   δὲ Περδίκκης κτησάμενος τὴν
[8, 139]   Ἀλκέτεω δὲ πατὴρ ἦν Ἀέροπος,  τοῦ   δὲ Φίλιππος, Φιλίππου δὲ Ἀργαῖος,
[8, 79]   Ἀθηναῖος μὲν ἐξωστρακισμένος δὲ ὑπὸ  τοῦ   δήμου· τὸν ἐγὼ νενόμικα, πυνθανόμενος
[8, 9]   βουλόμενοι τῆς τε μάχης καὶ  τοῦ   διεκπλόου. ~ὁρῶντες δὲ σφέας οἵ
[8, 115]   καὶ τὸ ἱρὸν ἅρμα καταλιπὼν  τοῦ   Διός, ὅτε ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα
[8, 51]   ἐμήδιζον. ~ἀπὸ δὲ τῆς διαβάσιος  τοῦ   Ἑλλησπόντου, ἔνθεν πορεύεσθαι ἤρξαντο οἱ
[8, 120]   τὰ δὲ Ἄβδηρα ἵδρυται πρὸς  τοῦ   Ἑλλησπόντου μᾶλλον τοῦ Στρυμόνος
[8, 27]   τρίποδα συνεστεῶτες ἔμπροσθε τοῦ νηοῦ  τοῦ   ἐν Δελφοῖσι, καὶ ἕτεροι τοιοῦτοι
[8, 79]   καὶ ὀλίγα λέγειν περὶ ἀποπλόου  τοῦ   ἐνθεῦτεν Πελοποννησίοισι. ἐγὼ γὰρ αὐτόπτης
[8, 113]   βασιλέα, ἅμα δὲ ἀνωρίη εἶναι  τοῦ   ἔτεος πολεμέειν, χειμερίσαι τε ἄμεινον
[8, 134]   μάντι χρᾶσθαι ἅτε συμμάχῳ,  τοῦ   ἑτέρου ἀπεχομένους· οἳ δὲ σύμμαχόν
[8, 131]   Θεοπόμπου τοῦ Νικάνδρου τοῦ Χαρίλεω  τοῦ   Εὐνόμου τοῦ Πολυδέκτεω τοῦ Πρυτάνιος
[8, 15]   ἀγὼν τοῖσι κατὰ θάλασσαν περὶ  τοῦ   Εὐρίπου, ὥσπερ τοῖσι ἀμφὶ Λεωνίδην
[8, 131]   Εὐνόμου τοῦ Πολυδέκτεω τοῦ Πρυτάνιος  τοῦ   Εὐρυφῶντος τοῦ Προκλέος τοῦ Ἀριστοδήμου
[8, 24]   δὲ τάδε· ὅσοι τοῦ στρατοῦ  τοῦ   ἑωυτοῦ ἦσαν νεκροὶ ἐν Θερμοπύλῃσι
[8, 131]   ναύαρχος ἦν Λευτυχίδης Μενάρεος  τοῦ   Ἡγησίλεω τοῦ Ἱπποκρατίδεω τοῦ Λευτυχίδεω
[8, 137]   ἐς τὸν κόλπον τρὶς ἀρυσάμενος  τοῦ   ἡλίου, ἀπαλλάσσετο αὐτός τε καὶ
[8, 131]   Ἀριστομάχου τοῦ Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου  τοῦ   Ἡρακλέος, ἐὼν τῆς ἑτέρης οἰκίης
[8, 131]   Ἀναξίλεω τοῦ Ἀρχιδήμου τοῦ Ἀναξανδρίδεω  τοῦ   Θεοπόμπου τοῦ Νικάνδρου τοῦ Χαρίλεω
[8, 13]   πέτρας· ἐποιέετό τε πᾶν ὑπὸ  τοῦ   θεοῦ ὅκως ἂν ἐξισωθείη τῷ
[8, 127]   εἶχον δὲ αὐτὴν Βοττιαῖοι ἐκ  τοῦ   Θερμαίου κόλπου ἐξαναστάντες ὑπὸ Μακεδόνων.
[8, 137]   ὀπτῴη, ἄρτος τοῦ παιδὸς  τοῦ   θητὸς Περδίκκεω διπλήσιος ἐγίνετο αὐτὸς
[8, 131]   Λευτυχίδης Μενάρεος τοῦ Ἡγησίλεω  τοῦ   Ἱπποκρατίδεω τοῦ Λευτυχίδεω τοῦ Ἀναξίλεω
[8, 39]   νυν τῶν ἀνδρῶν αὕτη ἀπὸ  τοῦ   ἱροῦ ἀπαλλαγὴ γίνεται. ~ὁ δὲ
[8, 51]   τῷ ἱρῷ ἐόντας, ταμίας τε  τοῦ   ἱροῦ καὶ πένητας ἀνθρώπους, οἳ
[8, 39]   παρ᾽ αὐτὴν τὴν ὁδὸν κατύπερθε  τοῦ   ἱροῦ τῆς Προναίης, Αὐτονόου δὲ
[8, 37]   κατέβαλον συχνούς σφεων, ἐκ δὲ  τοῦ   ἱροῦ τῆς Προναίης βοή τε
[8, 56]   τε ὑπολειπομένοισι αὐτῶν ἐκυρώθη πρὸ  τοῦ   Ἰσθμοῦ ναυμαχέειν. νύξ τε ἐγίνετο
[8, 71]   σφι ἔδοξε βουλευομένοισι, οἰκοδόμεον διὰ  τοῦ   Ἰσθμοῦ τεῖχος. ἅτε δὲ ἐουσέων
[8, 85]   τε τοῦ Ἀνδροδάμαντος καὶ Φυλάκου  τοῦ   Ἱστιαίου, Σαμίων ἀμφοτέρων. (τοῦδε δὲ
[8, 95]   δὲ Λυσιμάχου ἀνὴρ Ἀθηναῖος,  τοῦ   καὶ ὀλίγῳ τι πρότερον τούτων
[8, 60]   καὶ τόδε ἐν αὐτοῖσι ἔνεστι,  τοῦ   καὶ περιέχεσθε μάλιστα· ὁμοίως αὐτοῦ
[8, 112]   Καρυστίοισί γε οὐδὲν τούτου εἵνεκα  τοῦ   κακοῦ ὑπερβολὴ ἐγένετο· Πάριοι δὲ
[8, 87]   τε Καλυνδέων καὶ αὐτοῦ ἐπιπλέοντος  τοῦ   Καλυνδέων βασιλέος Δαμασιθύμου. (εἰ μὲν
[8, 118]   γεμούσης τῆς νεός, ὥστε ἐπὶ  τοῦ   καταστρώματος ἐπεόντων συχνῶν Περσέων τῶν
[8, 119]   βασιλέα τοιόνδε, τοὺς μὲν ἐπὶ  τοῦ   καταστρώματος καταβιβάσαι ἐς κοίλην νέα
[8, 73]   δὲ ἐλευθέρως ἔξεστι εἰπεῖν, ἐκ  τοῦ   κατήμενοι ἐμήδιζον. ~οἳ μὲν δὴ
[8, 94]   γενέσθαι τῶν νεῶν, τοὺς ἀπὸ  τοῦ   κέλητος λέγειν τάδε. (Ἀδείμαντε, σὺ
[8, 54]   εὐπρηξίην. ἀπὸ δὲ τῆς πέμψιος  τοῦ   κήρυκος δευτέρῃ ἡμέρῃ συγκαλέσας Ἀθηναίων
[8, 131]   Προκλέος τοῦ Ἀριστοδήμου τοῦ Ἀριστομάχου  τοῦ   Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου τοῦ Ἡρακλέος,
[8, 135]   ἀστῶν αἱρετοὺς ἄνδρας τρεῖς ἀπὸ  τοῦ   κοινοῦ ὡς ἀπογραψομένους τὰ θεσπιέειν
[8, 65]   δὴ ταῦτα παραινέειν, ἐκ δὲ  τοῦ   κονιορτοῦ καὶ τῆς φωνῆς γενέσθαι
[8, 92]   διώκουσα νέα καὶ Πολυκρίτου  τοῦ   Κριοῦ ἀνδρὸς Αἰγινήτεω νηὶ ἐμβαλοῦσα
[8, 32]   ἐς Ἄμφισσαν πόλιν τὴν ὑπὲρ  τοῦ   Κρισαίου πεδίου οἰκημένην. οἱ δὲ
[8, 122]   τρεῖς ἐπὶ τῆς γωνίης, ἀγχοτάτω  τοῦ   Κροίσου κρητῆρος. ~μετὰ δὲ τὴν
[8, 119]   δὴ ταῦτα οὕτω εἰρέθη ἐκ  τοῦ   κυβερνήτεω πρὸς Ξέρξην, ἐν μυρίῃσι
[8, 131]   Μενάρεος τοῦ Ἡγησίλεω τοῦ Ἱπποκρατίδεω  τοῦ   Λευτυχίδεω τοῦ Ἀναξίλεω τοῦ Ἀρχιδήμου
[8, 114]   Δελφῶν Λακεδαιμονίοισι, Ξέρξην αἰτέειν δίκας  τοῦ   Λεωνίδεω φόνου καὶ τὸ διδόμενον
[8, 143]   καὶ τὰ ἀγάλματα. (σύ τε  τοῦ   λοιποῦ λόγους ἔχων τοιούσδε μὴ
[8, 126]   γενόμενος, ἔχων ἓξ μυριάδας στρατοῦ  τοῦ   Μαρδόνιος ἐξελέξατο, προέπεμπε βασιλέα μέχρι
[8, 37]   νηοῦ ὅπλα προκείμενα ἔσωθεν ἐκ  τοῦ   μεγάρου ἐξενηνειγμένα ἱρά, τῶν οὐκ
[8, 22]   δὲ ἔτι καὶ νῦν ἐκ  τοῦ   μέσου ἡμῖν ἕζεσθε καὶ αὐτοὶ
[8, 73]   πόλιες, πάρεξ τῶν κατέλεξα, ἐκ  τοῦ   μέσου κατέατο· εἰ δὲ ἐλευθέρως
[8, 136]   τῇ Ἀσίῃ, ἔχων τὸ οὔνομα  τοῦ   μητροπάτορος, τῷ δὴ ἐκ βασιλέος
[8, 137]   οὕτω ἐξιέναι. ἐνθαῦτα βασιλεὺς  τοῦ   μισθοῦ πέρι ἀκούσας, ἦν γὰρ
[8, 24]   ἐπαμησάμενος, ἵνα μὴ ὀφθείησαν ὑπὸ  τοῦ   ναυτικοῦ στρατοῦ. (ὡς δὲ διέβη
[8, 37]   οὔνομα ἦν Ἀκήρατος, ὁρᾷ πρὸ  τοῦ   νηοῦ ὅπλα προκείμενα ἔσωθεν ἐκ
[8, 37]   ἀρήια αὐτόματα φανῆναι ἔξω προκείμενα  τοῦ   νηοῦ· τὰ δὲ δὴ ἐπὶ
[8, 27]   περὶ τὸν τρίποδα συνεστεῶτες ἔμπροσθε  τοῦ   νηοῦ τοῦ ἐν Δελφοῖσι, καὶ
[8, 131]   Ἀρχιδήμου τοῦ Ἀναξανδρίδεω τοῦ Θεοπόμπου  τοῦ   Νικάνδρου τοῦ Χαρίλεω τοῦ Εὐνόμου
[8, 65]   χώρη ὑπὸ τοῦ πεζοῦ στρατοῦ  τοῦ   Ξέρξεω ἐοῦσα ἔρημος Ἀθηναίων, τυχεῖν
[8, 119]   δὲ ἄλλος λέγεται λόγος περὶ  τοῦ   Ξέρξεω νόστου, οὐδαμῶς ἔμοιγε πιστὸς
[8, 44]   ἀρχὴν Ἀθηναῖοι μετωνομάσθησαν, Ἴωνος δὲ  τοῦ   Ξούθου στρατάρχεω γενομένου Ἀθηναίοισι ἐκλήθησαν
[8, 137]   τῇ μαχαίρῃ ἐς τὸ ἔδαφος  τοῦ   οἴκου τὸν ἥλιον, περιγράψας δέ,
[8, 79]   δὴ καὶ ἐν τῷδε περὶ  τοῦ   ὁκότερος ἡμέων πλέω ἀγαθὰ τὴν
[8, 37]   Ἀθηναίης, ἐν τούτῳ ἐκ μὲν  τοῦ   οὐρανοῦ κεραυνοὶ αὐτοῖσι ἐνέπιπτον, ἀπὸ
[8, 137]   (ὅκως δὲ ὀπτῴη, ἄρτος  τοῦ   παιδὸς τοῦ θητὸς Περδίκκεω διπλήσιος
[8, 74]   τοιούτῳ πόνῳ συνέστασαν, ἅτε περὶ  τοῦ   παντὸς ἤδη δρόμου θέοντες καὶ
[8, 32]   τῶν Φωκέων ἐς τὰ ἄκρα  τοῦ   Παρνησοῦ ἀνέβησαν. ἔστι δὲ καὶ
[8, 37]   κεραυνοὶ αὐτοῖσι ἐνέπιπτον, ἀπὸ δὲ  τοῦ   Παρνησοῦ ἀπορραγεῖσαι δύο κορυφαὶ ἐφέροντο
[8, 32]   δὲ καὶ ἐπιτηδέη δέξασθαι ὅμιλον  τοῦ   Παρνησοῦ κορυφή, κατὰ Νέωνα
[8, 39]   κορυφῇ. (οἱ δὲ πεσόντες ἀπὸ  τοῦ   Παρνησοῦ λίθοι ἔτι καὶ ἐς
[8, 36]   οἱ μὲν πλεῖστοι ἀνέβησαν ἐς  τοῦ   Παρνησοῦ τὰς κορυφὰς καὶ ἐς
[8, 65]   ἐκείρετο Ἀττικὴ χώρη ὑπὸ  τοῦ   πεζοῦ στρατοῦ τοῦ Ξέρξεω ἐοῦσα
[8, 140]   ἢν ἡμέας ὑπερβάλησθε καὶ νικήσητε,  τοῦ   περ ὑμῖν οὐδεμία ἐλπὶς εἴ
[8, 139]   ἄλλην Μακεδονίην. ~ἀπὸ τούτου δὴ  τοῦ   Περδίκκεω Ἀλέξανδρος ὧδε ἐγένετο· Ἀμύντεω
[8, 117]   ὕδατα μεταβάλλοντες ἀπέθνησκον τοῦ στρατοῦ  τοῦ   περιεόντος πολλοί. οἱ δὲ λοιποὶ
[8, 129]   ῥηχίης καὶ τῆς πλημμυρίδος καὶ  τοῦ   Περσικοῦ πάθεος γενέσθαι τόδε, ὅτι
[8, 12]   νυκτὸς καὶ σκληραὶ βρονταὶ ἀπὸ  τοῦ   Πηλίου· οἱ δὲ νεκροὶ καὶ
[8, 60]   πολλάς, ἢν τὰ οἰκότα ἐκ  τοῦ   πολέμου ἐκβαίνῃ, πολλὸν κρατήσομεν· τὸ
[8, 62]   Ἑλλάδα· τὸ πᾶν γὰρ ἡμῖν  τοῦ   πολέμου φέρουσι αἱ νέες. ἀλλ᾽
[8, 131]   Νικάνδρου τοῦ Χαρίλεω τοῦ Εὐνόμου  τοῦ   Πολυδέκτεω τοῦ Πρυτάνιος τοῦ Εὐρυφῶντος
[8, 15]   ὅκως τὸ Ἑλληνικὸν στράτευμα διαφθείραντες  τοῦ   πόρου κρατήσουσι. ὡς δὲ ταξάμενοι
[8, 126]   Μαρδόνιος ἐξελέξατο, προέπεμπε βασιλέα μέχρι  τοῦ   πόρου. (ὡς δὲ μὲν
[8, 129]   Περσικοῦ πάθεος γενέσθαι τόδε, ὅτι  τοῦ   Ποσειδέωνος ἐς τὸν νηὸν καὶ
[8, 123]   στρατηγοὶ διένεμον τὰς ψήφους ἐπὶ  τοῦ   Ποσειδέωνος τῷ βωμῷ, τὸν πρῶτον
[8, 37]   ἐπιγίνεταί σφι τέρεα ἔτι μέζονα  τοῦ   πρὶν γενομένου τέρεος. θῶμα μὲν
[8, 131]   Πολυδέκτεω τοῦ Πρυτάνιος τοῦ Εὐρυφῶντος  τοῦ   Προκλέος τοῦ Ἀριστοδήμου τοῦ Ἀριστομάχου
[8, 135]   ἐφέροντο δέλτον, τὰ λεγόμενα ὑπὸ  τοῦ   προφήτεω γράφειν ἐς αὐτήν, φάναι
[8, 36]   πόλιν, πλὴν ἑξήκοντα ἀνδρῶν καὶ  τοῦ   προφήτεω. ~ἐπεὶ δὲ ἀγχοῦ ἦσαν
[8, 131]   Χαρίλεω τοῦ Εὐνόμου τοῦ Πολυδέκτεω  τοῦ   Πρυτάνιος τοῦ Εὐρυφῶντος τοῦ Προκλέος
[8, 135]   πάντα τὰ χρηστήρια, καὶ ἐς  τοῦ   Πτῴου Ἀπόλλωνος τὸ τέμενος. τοῦτο
[8, 11]   τῶν βαρβάρων καὶ τὸν Γόργου  τοῦ   Σαλαμινίων βασιλέος ἀδελφεὸν Φιλάονα τὸν
[8, 68]   εἰρώτα Μαρδόνιος ἀρξάμενος ἀπὸ  τοῦ   Σιδωνίου, οἱ μὲν ἄλλοι κατὰ
[8, 55]   τὸ ἱρόν, ὥρων βλαστὸν ἐκ  τοῦ   στελέχεος ὅσον τε πηχυαῖον ἀναδεδραμηκότα.
[8, 113]   τοὺς ἀθανάτους καλεομένους, πλὴν Ὑδάρνεος  τοῦ   στρατηγοῦ (οὗτος γὰρ οὐκ ἔφη
[8, 24]   κῆρυξ, σύλλογον ποιησάμενος παντὸς  τοῦ   στρατοπέδου ἔλεγε τάδε. ἄνδρες σύμμαχοι,
[8, 34]   τὸ μὲν πλεῖστον καὶ δυνατώτατον  τοῦ   στρατοῦ ἅμα αὐτῷ Ξέρξῃ πορευόμενον
[8, 100]   Ἑλλάδα παρασχεῖν δεδουλωμένην, τριήκοντα μυριάδας  τοῦ   στρατοῦ ἀπολεξάμενον” ~ταῦτα ἀκούσας Ξέρξης
[8, 101]   αὐτὸς ἐθέλει τριήκοντα μυριάδας ἀπολεξάμενος  τοῦ   στρατοῦ παρασχεῖν μοι τὴν Ἑλλάδα
[8, 24]   κήρυκα, προετοιμάσατο δὲ τάδε· ὅσοι  τοῦ   στρατοῦ τοῦ ἑωυτοῦ ἦσαν νεκροὶ
[8, 117]   ἐμπιπλάμενοι καὶ ὕδατα μεταβάλλοντες ἀπέθνησκον  τοῦ   στρατοῦ τοῦ περιεόντος πολλοί. οἱ
[8, 120]   πρὸς τοῦ Ἑλλησπόντου μᾶλλον  τοῦ   Στρυμόνος καὶ τῆς Ἠιόνος, ὅθεν
[8, 115]   Θρηίκων τῶν περὶ τὰς πηγὰς  τοῦ   Στρυμόνος οἰκημένων. ~ἔνθα καὶ
[8, 75]   τῶν Πελοποννησίων, λαθὼν ἐξέρχεται ἐκ  τοῦ   συνεδρίου, ἐξελθὼν δὲ πέμπει ἐς
[8, 56]   ἐγίνετο καὶ οἳ διαλυθέντες ἐκ  τοῦ   συνεδρίου ἐσέβαινον ἐς τὰς νέας.
[8, 53]   οἳ μὲν ἐρρίπτεον ἑωυτοὺς κατὰ  τοῦ   τείχεος κάτω καὶ διεφθείροντο, οἳ
[8, 131]   Ἀριστοδήμου τοῦ Ἀριστομάχου τοῦ Κλεοδαίου  τοῦ   Ὕλλου τοῦ Ἡρακλέος, ἐὼν τῆς
[8, 27]   ἔχοντες αἰεὶ χόλον, ἀπὸ δὲ  τοῦ   ὑστάτου τρώματος καὶ τὸ κάρτα.
[8, 107]   τὰς νέας οἱ στρατηγοὶ ἐκ  τοῦ   Φαλήρου ἀπῆγον ὀπίσω ἐς τὸν
[8, 126]   οἰχώκεε φεύγων ἐκ Σαλαμῖνος, ἐκ  τοῦ   φανεροῦ ἀπέστασαν ἀπὸ τῶν βαρβάρων·
[8, 90]   Ἀριαράμνης ἀνὴρ Πέρσης παρεὼν τούτου  τοῦ   Φοινικηίου πάθεος. οἳ μὲν δὴ
[8, 52]   τὸ ἔσχατον κακοῦ ἀπιγμένοι καὶ  τοῦ   φράγματος προδεδωκότος· (οὐδὲ λόγους τῶν
[8, 131]   Ἀναξανδρίδεω τοῦ Θεοπόμπου τοῦ Νικάνδρου  τοῦ   Χαρίλεω τοῦ Εὐνόμου τοῦ Πολυδέκτεω
[8, 66]   (ἀντιθήσω γὰρ τοῖσί τε ὑπὸ  τοῦ   χειμῶνος αὐτῶν ἀπολομένοισι καὶ τοῖσι
[8, 12]   ἔκ τε τῆς ναυηγίης καὶ  τοῦ   χειμῶνος τοῦ γενομένου κατὰ Πήλιον,
[8, 73]   ὑπό τε Ἀργείων ἀρχόμενοι καὶ  τοῦ   χρόνου, ἐόντες Ὀρνεῆται καὶ οἱ
[8, 128]   Ἀρτάβαζος ἐς τὸ συγκείμενον, ἁμαρτὼν  τοῦ   χωρίου τούτου βάλλει ἀνδρὸς Ποτιδαιήτεω
[8, 53]   Ἀγλαύρου, καίτοι περ ἀποκρήμνου ἐόντος  τοῦ   χώρου. (ὡς δὲ εἶδον αὐτοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006