Alphabétiquement     [«   »]
σφετέρων 1
σφεων 3
σφέων 7
σφι 73
σφίσι 6
σχεδίας 3
σχεδίης 1
Fréquences     [«    »]
68 ἐπὶ
71 οὐκ
72 τῇ
73 σφι
80 τοῖσι
87 τῷ
92 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

σφι


Livre, chapitre
[8, 80]   περ ἥκεις χρηστὰ ἀπαγγέλλων, αὐτός  σφι   ἄγγειλον. (ἢν γὰρ ἐγὼ αὐτὰ
[8, 99]   καὶ εὐπαθείῃσι. (ἡ δὲ δευτέρη  σφι   ἀγγελίη ἐπεσελθοῦσα συνέχεε οὕτω ὥστε
[8, 29]   τὰ σκέλεα διεφθάρησαν. ~τούτων δή  σφι   ἀμφοτέρων ἔχοντες ἔγκοτον οἱ Θεσσαλοὶ
[8, 137]   καλέσας δὲ τοὺς θῆτας προηγόρευέ  σφι   ἀπαλλάσσεσθαι ἐκ γῆς τῆς ἑωυτοῦ.
[8, 111]   ὀπίσω. ~οἱ δὲ Ἓλληνες, ἐπείτε  σφι   ἀπέδοξε μήτ᾽ ἐπιδιώκειν ἔτι προσωτέρω
[8, 14]   τε εἶχον τὰς νέας καί  σφι   ἀπεχρᾶτο κακῶς πρήσουσι ἡσυχίην ἄγειν
[8, 140]   ποίεε· τοῦτο μὲν τὴν γῆν  σφι   ἀπόδος, τοῦτο δὲ ἄλλην πρὸς
[8, 133]   ἐλθεῖν, τῶν οἷά τε ἦν  σφι   ἀποπειρήσασθαι. τι μὲν βουλόμενος
[8, 14]   δ᾽ ἐν Ἀφέτῃσι βάρβαροι, ὥς  σφι   ἀσμένοισι ἡμέρη ἐπέλαμψε, ἀτρέμας τε
[8, 84]   νέας ἁπάσας Ἕλληνες, ἀναγομένοισι δέ  σφι   αὐτίκα ἐπεκέατο οἱ βάρβαροι. οἱ
[8, 26]   ἐς ὁδὸν ὁρμέατο. ~ἧκον δέ  σφι   αὐτόμολοι ἄνδρες ἀπ᾽ Ἀρκαδίης ὀλίγοι
[8, 67]   τῶν νεῶν, καὶ ἵζοντο ὥς  σφι   βασιλεὺς ἑκάστῳ τιμὴν ἐδεδώκεε, πρῶτος
[8, 101]   μεταίτιοι πάθεος εἰσί, ἀλλὰ βουλομένοισί  σφι   γένοιτ᾽ ἂν ἀπόδεξις. (ἐμὲ ὦν
[8, 84]   δὲ καὶ τάδε, ὡς φάσμα  σφι   γυναικὸς ἐφάνη, φανεῖσαν δὲ διακελεύσασθαι
[8, 104]   φύει πώγωνα μέγαν. τοῦτο δέ  σφι   δὶς ἤδη ἐγένετο. ~ἐκ τούτων
[8, 13]   φερομένοισι ἐπέπιπτε, καὶ τὸ τέλος  σφι   ἐγίνετο ἄχαρι. ὡς γὰρ δὴ
[8, 6]   τῆς ἀντίης προσπλέειν οὔ κώ  σφι   ἐδόκεε τῶνδε εἵνεκα, μή κως
[8, 71]   Σκιρωνίδα ὁδόν, μετὰ τοῦτο ὥς  σφι   ἔδοξε βουλευομένοισι, οἰκοδόμεον διὰ τοῦ
[8, 64]   τοὺς Αἰακίδας συμμάχους. ὡς δέ  σφι   ἔδοξε, καὶ ἐποίευν ταῦτα· εὐξάμενοι
[8, 141]   τῷ Πέρσῃ Ἀθηναῖοι, αὐτίκα τέ  σφι   ἔδοξε πέμπειν ἀγγέλους. (καὶ δὴ
[8, 57]   Μνησίφιλος ἀνὴρ Ἀθηναῖος τι  σφι   εἴη βεβουλευμένον. πυθόμενος δὲ πρὸς
[8, 19]   τοῖσι κατήκουσι πρήγμασι τάδε ποιητέα  σφι   εἶναι ἔλεγε, τῶν τε προβάτων
[8, 26]   εἰρωτῶν αὐτοὺς ταῦτα. (οἳ δέ  σφι   ἔλεγον ὡς Ὀλύμπια ἄγουσι καὶ
[8, 7]   οὐδὲ πρότερον τὸ σύνθημά  σφι   ἔμελλε φανήσεσθαι παρὰ τῶν περιπλεόντων
[8, 68]   φεύξονται. οὔτε γὰρ σῖτος πάρα  σφι   ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ, ὡς
[8, 56]   δὲ ἐν Σαλαμῖνι Ἕλληνες, ὥς  σφι   ἐξηγγέλθη ὡς ἔσχε τὰ περὶ
[8, 30]   ἐπὶ τὴν χώρην ἀποτρέψειν” ~ταῦτά  σφι   ἐπαγγέλλοντο οἱ Θεσσαλοί. οἱ γὰρ
[8, 9]   μετὰ δὲ τοῦτο, ὡς οὐδείς  σφι   ἐπέπλεε, δείλην ὀψίην γινομένην τῆς
[8, 137]   τοῦ βασιλέος αὐτὴ τὰ σιτία  σφι   ἔπεσσε· ἦσαν γὰρ τὸ πάλαι
[8, 130]   οἱ πλεῦνες ἐπεβάτευον. (στρατηγοὶ δέ  σφι   ἐπῆλθον Μαρδόντης τε Βαγαίου
[8, 71]   ἐς τὸν Ἰσθμὸν ἵζοντο, καί  σφι   ἐπῆν στρατηγὸς Κλεόμβροτος Ἀναξανδρίδεω,
[8, 21]   (οὗτος ὦν Ἀβρώνιχος ἀπικόμενός  σφι   ἐσήμαινε τὰ γεγονότα περὶ Λεωνίδην
[8, 64]   καὶ τῇ θαλάσσῃ. (ἔδοξε δέ  σφι   εὔξασθαι τοῖσι θεοῖσι καὶ ἐπικαλέσασθαι
[8, 54]   ἱππέα Ἀρταβάνῳ ἀγγελέοντα τὴν παρεοῦσάν  σφι   εὐπρηξίην. ἀπὸ δὲ τῆς πέμψιος
[8, 10]   οὐδεὶς αὐτῶν ἀπονοστήσει· οὕτω ἀσθενέα  σφι   ἐφαίνετο εἶναι τὰ τῶν Ἑλλήνων
[8, 27]   πέμπουσι κήρυκα ἐς Φωκέας, ἅτε  σφι   ἔχοντες αἰεὶ χόλον, ἀπὸ δὲ
[8, 51]   τὸ μαντήιον τὸ Πυθίη  σφι   ἔχρησε, τὸ ξύλινον τεῖχος ἀνάλωτον
[8, 61]   ἐκείνοισι, ἔστ᾽ ἂν διηκόσιαι νέες  σφι   ἔωσι πεπληρωμέναι· οὐδαμοὺς γὰρ Ἑλλήνων
[8, 70]   τότε μέν νυν οὐκ ἐξέχρησέ  σφι   ἡμέρη ναυμαχίην ποιήσασθαι· νὺξ
[8, 140]   ἐόντες αὐτόνομοι· ἱρά τε πάντα  σφι,   ἢν δὴ βούλωνταί γε ἐμοὶ
[8, 116]   (οἳ δὲ ἀλογήσαντες, ἄλλως  σφι   θυμὸς ἐγένετο θεήσασθαι τὸν πόλεμον,
[8, 46]   Αἰγινῆται τριήκοντα παρείχοντο. ἦσαν μέν  σφι   καὶ ἄλλαι πεπληρωμέναι νέες, ἀλλὰ
[8, 94]   ναυμαχίης νομίζουσι γενέσθαι· μαρτυρέει δέ  σφι   καὶ ἄλλη Ἑλλάς. ~Ἀριστείδης
[8, 108]   σχεδίας, τοῦτ᾽ ἂν μέγιστον πάντων  σφι   κακῶν τὴν Ἑλλάδα ἐργάσαιτο. (εἰ
[8, 111]   τε καὶ ἀναγκαίην, οὕτω τέ  σφι   κάρτα δοτέα εἶναι χρήματα, ὑπεκρίναντο
[8, 26]   τι τὸ ἄεθλον εἴη  σφι   κείμενον περὶ ὅτευ ἀγωνίζονται· οἳ
[8, 94]   κατὰ ἱρὸν Ἀθηναίης Σκιράδος, περιπίπτειν  σφι   κέλητα θείῃ πομπῇ, τὸν οὔτε
[8, 38]   κατ᾽ ἀνθρώπων φύσιν ἔχοντας ἕπεσθαί  σφι   κτείνοντας καὶ διώκοντας. ~τούτους δὲ
[8, 10]   στρατηγοὶ ἐπιπλέοντας νηυσὶ ὀλίγῃσι, πάγχυ  σφι   μανίην ἐπενείκαντες ἀνῆγον καὶ αὐτοὶ
[8, 114]   δεικνὺς ἐς τοῦτον εἶπε τοιγὰρ  σφι   Μαρδόνιος ὅδε δίκας δώσει τοιαύτας
[8, 68]   τοὺς ἐκεῖθεν αὐτῶν ἥκοντας, οὐδέ  σφι   μελήσει πρὸ τῶν Ἀθηνέων ναυμαχέειν.
[8, 1]   καὶ πεντηκοντέρους δύο· Λοκροὶ δέ  σφι   οἱ Ὀπούντιοι ἐπεβοήθεον πεντηκοντέρους ἔχοντες
[8, 15]   στρατηγοὶ τῶν βαρβάρων νέας οὕτω  σφι   ὀλίγας λυμαίνεσθαι, καὶ τὸ ἀπὸ
[8, 136]   τε κατὰ τὴν θάλασσαν συντυχόντα  σφι   παθήματα κατεργασαμένους μάλιστα Ἀθηναίους ἐπίστατο.
[8, 41]   ἀπολελοιπυίης τὴν ἀκρόπολιν. ὡς δέ  σφι   πάντα ὑπεξέκειτο, ἔπλεον ἐς τὸ
[8, 53]   τοὺς ἱκέτας ἐφόνευον· ἐπεὶ δέ  σφι   πάντες κατέστρωντο, τὸ ἱρὸν συλήσαντες
[8, 1]   (καὶ Χαλκιδέες ἐπλήρουν εἴκοσι, Ἀθηναίων  σφι   παρεχόντων τὰς νέας, Αἰγινῆται δὲ
[8, 19]   ἐς τὴν Ἑλλάδα. ταῦτα ἤρεσέ  σφι   ποιέειν, καὶ αὐτίκα πῦρ ἀνακαυσάμενοι
[8, 20]   οὐδὲν οὔτε προσεσάξαντο ὡς παρεσομένου  σφι   πολέμου, περιπετέα τε ἐποιήσαντο σφίσι
[8, 76]   τοὺς μή” ~ὃ μὲν ταῦτά  σφι   σημήνας ἐκποδὼν ἀπαλλάσσετο· τοῖσι δὲ
[8, 80]   ποιεύντων τῶν βαρβάρων ταῦτα. ἀλλά  σφι   σήμηνον αὐτὸς παρελθὼν ὡς ἔχει.
[8, 67]   Ξέρξης ἐπὶ τὰς νέας, ἐθέλων  σφι   συμμῖξαί τε καὶ πυθέσθαι τῶν
[8, 20]   τε καὶ προσδοκίμοισι κακοῖσι παρῆν  σφι   συμφορῇ χρᾶσθαι πρὸς τὰ μέγιστα.
[8, 98]   ἐς Πέρσας ἀγγελέοντα τὴν παρεοῦσάν  σφι   συμφορήν. τούτων δὲ τῶν ἀγγέλων
[8, 120]   ἐς Ἄβδηρα καὶ ξεινίην τέ  σφι   συνθέμενος καὶ δωρησάμενος αὐτοὺς ἀκινάκῃ
[8, 86]   νόῳ ποιεόντων οὐδέν, ἔμελλε τοιοῦτό  σφι   συνοίσεσθαι οἷόν περ ἀπέβη. καίτοι
[8, 118]   τὸν κυβερνήτην εἴ τις ἐστί  σφι   σωτηρίη, (καὶ τὸν εἶπαι δέσποτα,
[8, 109]   οἱ ἄλλοι μὴ βουλοίατο) ἔλεγέ  σφι   τάδε. (καὶ αὐτὸς ἤδη πολλοῖσι
[8, 79]   τῶν πολεμίων κύκλῳ. ἀλλ᾽ ἐσελθών  σφι   ταῦτα σήμηνον” δ᾽ ἀμείβετο
[8, 37]   ἱρὸν τῆς Προναίης Ἀθηναίης, ἐπιγίνεταί  σφι   τέρεα ἔτι μέζονα τοῦ πρὶν
[8, 130]   ἐς τὴν Ἰωνίην ἀλλ᾽ ἀποχρήσειν  σφι   τὴν ἑωυτῶν φυλάσσειν, σταθμεύμενοι ὅτι
[8, 49]   ἐόντες πολιορκήσονται ἐν νήσῳ, ἵνα  σφι   τιμωρίη οὐδεμία ἐπιφανήσεται, πρὸς δὲ
[8, 19]   ταύτην, συλλέξας τοὺς στρατηγοὺς ἔλεγέ  σφι   ὡς δοκέοι ἔχειν τινὰ παλάμην,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006