Alphabétiquement     [«   »]
μετίημι 1
μετωνομάσθησαν 1
μέχρι 9
μὴ 49
μή 6
μηδ 1
μηδαμὰ 1
Fréquences     [«    »]
46 εἶναι
44 οὔτε
48 οὕτω
49 μὴ
53 κατὰ
53 νέας
55 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

μὴ


Livre, chapitre
[8, 108]   τῇ Εὐρώπῃ, πειρῷτο ἂν ἡσυχίην  μὴ   ἄγειν, ὡς ἄγοντι μέν οἱ
[8, 88]   συνήνεικε γενέσθαι διαφυγεῖν τε καὶ  μὴ   ἀπολέσθαι, τοῦτο δὲ συνέβη ὥστε
[8, 90]   ὥστε Ἰώνων τε τοὺς στρατηγοὺς  μὴ   ἀπολέσθαι Φοινίκων τε τοὺς διαβάλλοντας
[8, 130]   Σάμῳ κατήμενοι ἐφύλασσον τὴν Ἰωνίην  μὴ   ἀποστῇ, νέας ἔχοντες σὺν τῇσι
[8, 140]   καὶ χεὶρ ὑπερμήκης. (ἢν ὦν  μὴ   αὐτίκα ὁμολογήσητε, μεγάλα προτεινόντων ἐπ᾽
[8, 90]   ἐκέλευσε τὰς κεφαλὰς ἀποταμεῖν, ἵνα  μὴ   αὐτοὶ κακοὶ γενόμενοι τοὺς ἀμείνονας
[8, 109]   αὐτῶν βαλόμενοι, εἰ οἱ ἄλλοι  μὴ   βουλοίατο) ἔλεγέ σφι τάδε. (καὶ
[8, 60]   ὡς τὸ ἐπίπαν ἐθέλει γίνεσθαι·  μὴ   δὲ οἰκότα βουλευομένοισι οὐκ ἐθέλει
[8, 109]   Ἑλλάδα, νέφος τοσοῦτο ἀνθρώπων ἀνωσάμενοι,  μὴ   διώκωμεν ἄνδρας φεύγοντας. (τάδε γὰρ
[8, 22]   εἰ δὲ ὑμῖν ἐστι τοῦτο  μὴ   δυνατὸν ποιῆσαι, ὑμεῖς δὲ ἔτι
[8, 112]   βασιλέα ἐχρήσατο, λέγων ὡς εἰ  μὴ   δώσουσι τὸ αἰτεόμενον, ἐπάξει τὴν
[8, 29]   Φωκέες, ἤδη τι μᾶλλον γνωσιμαχέετε  μὴ   εἶναι ὅμοιοι ἡμῖν. (πρόσθε τε
[8, 89]   τοῖσι αἱ νέες διεφθείροντο, καὶ  μὴ   ἐν χειρῶν νόμῳ ἀπολλύμενοι, ἐς
[8, 68]   πρήγματα, τοῦτο φράσω. ἢν μὲν  μὴ   ἐπειχθῇς ναυμαχίην ποιεύμενος, ἀλλὰ τὰς
[8, 97]   ἀπολέσθαι, δρησμὸν ἐβούλευε. θέλων δὲ  μὴ   ἐπίδηλος εἶναι μήτε τοῖσι Ἕλλησι
[8, 143]   τοῦ λοιποῦ λόγους ἔχων τοιούσδε  μὴ   ἐπιφαίνεο Ἀθηναίοισι, μηδὲ δοκέων χρηστὰ
[8, 71]   πάντα ἐμεμηχάνητο ὅκως κατ᾽ ἤπειρον  μὴ   ἐσβάλοιεν οἱ βάρβαροι. ὡς γὰρ
[8, 61]   ἐπεφέρετο, σιγᾶν τε κελεύων τῷ  μὴ   ἐστὶ πατρὶς καὶ Εὐρυβιάδην οὐκ
[8, 128]   τὸν αἴτιον τῆς προδοσίης ἔδοξε  μὴ   καταπλῆξαι Τιμόξεινον προδοσίῃ τῆς Σκιωναίων
[8, 27]   Θεσσαλοῖσι, προείπας αὐτοῖσι, τὸν ἂν  μὴ   λευκανθίζοντα ἴδωνται, τοῦτον κτείνειν. (τούτους
[8, 106]   χεῖρας τὰς ἐμάς, ὥστε σε  μὴ   μέμψασθαι τὴν ἀπ᾽ ἐμέο τοι
[8, 94]   εἶεν ἀγόμενοι ὅμηροι ἀποθνήσκειν, ἢν  μὴ   νικῶντες φαίνωνται οἱ Ἕλληνες. (οὕτω
[8, 128]   προδοσίῃ τῆς Σκιωναίων πόλιος εἵνεκα,  μὴ   νομιζοίατο εἶναι Σκιωναῖοι ἐς τὸν
[8, 2]   γὰρ σύμμαχοι οὐκ ἔφασαν, ἢν  μὴ   Λάκων ἡγεμονεύῃ, Ἀθηναίοισι ἕψεσθαι
[8, 68]   δὲ αὐτίκα ἐπειχθῇς ναυμαχῆσαι, δειμαίνω  μὴ   ναυτικὸς στρατὸς κακωθεὶς τὸν
[8, 138]   οὕτω ἐρρύη ὥστε τοὺς ἱππέας  μὴ   οἵους τε γενέσθαι διαβῆναι. οἳ
[8, 144]   τάδε. τὸ μὲν δεῖσαι Λακεδαιμονίους  μὴ   ὁμολογήσωμεν τῷ βαρβάρῳ, κάρτα ἀνθρωπήιον
[8, 141]   καὶ Ἀθηναίων, κάρτα τε ἔδεισαν  μὴ   ὁμολογήσωσι τῷ Πέρσῃ Ἀθηναῖοι, αὐτίκα
[8, 57]   οὔτε τις ἀνθρώπων ἄλλος ὥστε  μὴ   οὐ διασκεδασθῆναι τὴν στρατιήν· ἀπολέεταί
[8, 100]   γὰρ ἔστι Ἕλλησι οὐδεμία ἔκδυσις  μὴ   οὐ δόντας λόγον τῶν ἐποίησαν
[8, 98]   οὐ καῦμα, οὐ νὺξ ἔργει  μὴ   οὐ κατανύσαι τὸν προκείμενον αὐτῷ
[8, 119]   γνώμῃσι μίαν οὐκ ἔχω ἀντίξοον  μὴ   οὐκ ἂν ποιῆσαι βασιλέα τοιόνδε,
[8, 126]   οὐκ ἐδικαίου ἐντυχὼν ἀπεστεῶσι Ποτιδαιήτῃσι  μὴ   οὐκ ἐξανδραποδίσασθαι σφέας. (οἱ γὰρ
[8, 24]   ἐπιβαλὼν καὶ γῆν ἐπαμησάμενος, ἵνα  μὴ   ὀφθείησαν ὑπὸ τοῦ ναυτικοῦ στρατοῦ.
[8, 7]   περιέπεμπον ἔξωθεν Σκιάθου, ὡς ἂν  μὴ   ὀφθείησαν ὑπὸ τῶν πολεμίων περιπλέουσαι
[8, 100]   ἐμοὶ πείθεο· εἴ τοι δέδοκται  μὴ   παραμένειν, σὺ μὲν ἐς ἤθεα
[8, 15]   οἳ μὲν δὴ παρεκελεύοντο ὅκως  μὴ   παρήσουσι ἐς τὴν Ἑλλάδα τοὺς
[8, 75]   ὑμέας ἔργων ἁπάντων ἐξεργάσασθαι, ἢν  μὴ   περιίδητε διαδράντας αὐτούς. (οὔτε γὰρ
[8, 80]   τὰ κάλλιστα, ἢν δὲ αὐτοῖσι  μὴ   πιστὰ γένηται, ὅμοιον ἡμῖν ἔσται·
[8, 144]   μεγάλα ἐστι τὰ διακωλύοντα ταῦτα  μὴ   ποιέειν μηδ᾽ ἢν ἐθέλωμεν, πρῶτα
[8, 62]   ἐμοὶ πείθεο. (εἰ δὲ ταῦτα  μὴ   ποιήσῃς, ἡμεῖς μὲν ὡς ἔχομεν
[8, 100]   τῶνδε βουλήν. (σὺ Πέρσας, βασιλεῦ,  μὴ   ποιήσῃς καταγελάστους γενέσθαι Ἕλλησι· οὐδὲ
[8, 144]   ἔχοι. (ἐπίστασθέ τε οὕτω, εἰ  μὴ   πρότερον ἐτυγχάνετε ἐπιστάμενοι, ἔστ᾽ ἂν
[8, 76]   (ἐποίευν δὲ σιγῇ ταῦτα, ὡς  μὴ   πυνθανοίατο οἱ ἐναντίοι. οἱ μὲν
[8, 116]   Ροδόπην, τοῖσί τε παισὶ ἀπηγόρευε  μὴ   στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα. (οἳ
[8, 140]   ἔχει μοι ποιέειν ταῦτα, ἢν  μὴ   τὸ ὑμέτερον αἴτιον γένηται. (λέγω
[8, 132]   τὸ πρὸς ἑσπέρης ἀνωτέρω Σάμου  μὴ   τολμᾶν καταπλῶσαι καταρρωδηκότας, τοὺς δὲ
[8, 118]   δέσποτα, οὐκ ἔστι οὐδεμία, εἰ  μὴ   τούτων ἀπαλλαγή τις γένηται τῶν
[8, 140]   εὖ φρονέετε, ἄλλη παρέσται πολλαπλησίη.  (μὴ   ὦν βούλεσθε παρισούμενοι βασιλέι στέρεσθαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006