Alphabétiquement     [«   »]
ὅτεῳ 1
ὅτεων 1
ὅτι 36
οὐ 55
οὔ 3
οὗ 1
οὐδ 4
Fréquences     [«    »]
53 κατὰ
49 μὴ
53 νέας
55 οὐ
57 οἳ
59 περὶ
66 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

οὐ


Livre, chapitre
[8, 77]   ἀντιλέγειν ὡς οὐκ εἰσὶ ἀληθέες,  οὐ   βουλόμενος ἐναργέως λέγοντας πειρᾶσθαι καταβάλλειν,
[8, 124]   Θεμιστοκλέης δὲ δευτερείοισι ὑπερεβάλλετο πολλόν.  ~οὐ   βουλομένων δὲ ταῦτα κρίνειν τῶν
[8, 140]   ἐούσης ἐξ ἐμεῦ οὐδὲν λέξω,  οὐ   γὰρ ἂν νῦν πρῶτον ἐκμάθοιτε,
[8, 112]   τὰ χρήματα ἐπολιορκέοντο. Θεμιστοκλέης δὲ,  οὐ   γὰρ ἐπαύετο πλεονεκτέων, ἐσπέμπων ἐς
[8, 100]   παρέχει ποιέειν ταῦτα. μηδὲ δυσθύμεε·  οὐ   γὰρ ἔστι Ἕλλησι οὐδεμία ἔκδυσις
[8, 80]   πιστὰ γένηται, ὅμοιον ἡμῖν ἔσται·  οὐ   γὰρ ἔτι διαδρήσονται, εἴ περ
[8, 100]   τοῦδε τοῦ γεγονότος εἵνεκα πρήγματος.  οὐ   γὰρ ξύλων ἀγὼν τὸ
[8, 8]   αὐτομολήσειν ἐς τοὺς Ἕλληνας, ἀλλ᾽  οὐ   γάρ οἱ παρέσχε ὡς τότε.
[8, 68]   δέσποτα χωρήσει τὰ νοέων ἐλήλυθας.  (οὐ   γὰρ οἷοί τε πολλὸν χρόνον
[8, 143]   χρηστὰ ὑπουργέειν ἀθέμιστα ἔρδειν παραίνεε·  οὐ   γάρ σε βουλόμεθα οὐδὲν ἄχαρι
[8, 105]   καὶ δὴ καὶ τοῦτον. καὶ  οὐ   γὰρ τὰ πάντα ἐδυστύχεε
[8, 133]   ταῦτα ἐνετέλλετο, οὐκ ἔχω φράσαι·  οὐ   γὰρ ὦν λέγεται· δοκέω δ᾽
[8, 128]   ἀρχήν, ἔγωγε οὐκ ἔχω εἰπεῖν  (οὐ   γὰρ ὦν λέγεται) τέλος μέντοι
[8, 125]   γέρεα τὰ παρὰ Λακεδαιμονίων, ἀλλ᾽  οὐ   δι᾽ ἑωυτόν. (ὁ δέ, ἐπείτε
[8, 57]   τις ἀνθρώπων ἄλλος ὥστε μὴ  οὐ   διασκεδασθῆναι τὴν στρατιήν· ἀπολέεταί τε
[8, 100]   ἔστι Ἕλλησι οὐδεμία ἔκδυσις μὴ  οὐ   δόντας λόγον τῶν ἐποίησαν νῦν
[8, 112]   μὲν δὴ ταῦτα ὑποκρινάμενοι καὶ  οὐ   δόντες τὰ χρήματα ἐπολιορκέοντο. Θεμιστοκλέης
[8, 52]   ἐπὶ χρόνον συχνὸν ἀπορίῃσι ἐνέχεσθαι  οὐ   δυνάμενον σφέας ἑλεῖν. ~χρόνῳ δ᾽
[8, 84]   συμπλακείσης δὲ τῆς νεὸς καὶ  οὐ   δυναμένων ἀπαλλαγῆναι, οὕτω δὴ οἱ
[8, 111]   τῶν θεῶν ἐπηβόλους ἐόντας Ἀνδρίους  οὐ   δώσειν χρήματα· οὐδέκοτε γὰρ τῆς
[8, 134]   τοῦτο δὲ ξεῖνον τινὰ καὶ  οὐ   Θηβαῖον χρήμασι πείσας κατεκοίμησε ἐς
[8, 98]   καῦμα, οὐ νὺξ ἔργει μὴ  οὐ   κατανύσαι τὸν προκείμενον αὐτῷ δρόμον
[8, 98]   τοὺς οὔτε νιφετός, οὐκ ὄμβρος,  οὐ   καῦμα, οὐ νὺξ ἔργει μὴ
[8, 65]   εἰπεῖν Δημάρητε, οὐκ ἔστι ὅκως  οὐ   μέγα τι σίνος ἔσται τῇ
[8, 25]   Θεσπιέας, ὁρῶντες καὶ τοὺς εἵλωτας.  (οὐ   μὲν οὐδ᾽ ἐλάνθανε τοὺς διαβεβηκότας
[8, 130]   ἔχοντες σὺν τῇσι Ἰάσι τριηκοσίας.  (οὐ   μὲν οὐδὲ προσεδέκοντο τοὺς Ἕλληνας
[8, 108]   δοκέειν γὰρ νικηθέντα τῇ ναυμαχίῃ  οὐ   μενέειν ἐν τῇ Εὐρώπῃ τὸν
[8, 94]   τοιαύτη φάτις ἔχει ὑπὸ Ἀθηναίων,  οὐ   μέντοι αὐτοί γε Κορίνθιοι ὁμολογέουσι,
[8, 42]   Εὐρυβιάδης Εὐρυκλείδεω ἀνὴρ Σπαρτιήτης,  οὐ   μέντοι γένεος τοῦ βασιληίου ἐών·
[8, 87]   ἐγεγόνεε ἔτι περὶ Ἑλλήσποντον ἐόντων,  οὐ   μέντοι ἔχω γε εἰπεῖν οὔτε
[8, 29]   ἡμεῖς μέντοι τὸ πᾶν ἔχοντες  οὐ   μνησικακέομεν, ἀλλ᾽ ἡμῖν γενέσθω ἀντ᾽
[8, 137]   τυραννίδες τῶν ἀνθρώπων ἀσθενέες χρήμασι,  οὐ   μοῦνον δῆμος· (ὅκως δὲ
[8, 107]   πολλόν· χρόνῳ δὲ μαθόντες ὅτι  οὐ   νέες εἶεν ἀλλ᾽ ἄκραι, συλλεχθέντες
[8, 98]   νιφετός, οὐκ ὄμβρος, οὐ καῦμα,  οὐ   νὺξ ἔργει μὴ οὐ κατανύσαι
[8, 5]   τε ἀπὸ τοῦ Ἀρτεμισίου καὶ  οὐ   παραμενέειν, πρὸς δὴ τοῦτον εἶπε
[8, 69]   μὲν Εὐβοίῃ σφέας ἐθελοκακέειν ὡς  οὐ   παρεόντος αὐτοῦ, τότε δὲ αὐτὸς
[8, 109]   στρατηγοί. ~ὡς δὲ ἔμαθε ὅτι  οὐ   πείσει τούς γε πολλοὺς πλέειν
[8, 80]   λέγω, δόξω πλάσας λέγειν καὶ  οὐ   πείσω, ὡς οὐ ποιεύντων τῶν
[8, 26]   ἄνδρας ἤγαγες μαχησομένους ἡμέας, οἳ  οὐ   περὶ χρημάτων τὸν ἀγῶνα ποιεῦνται
[8, 100]   τὸ πάθος. (ἤδη ὦν, ἐπειδὴ  οὐ   Πέρσαι τοι αἴτιοι ἐισί, ἐμοὶ
[8, 22]   γράμματα τάδε ἔλεγε. ἄνδρες Ἴωνες,  οὐ   ποιέετε δίκαια ἐπὶ τοὺς πατέρας
[8, 80]   λέγειν καὶ οὐ πείσω, ὡς  οὐ   ποιεύντων τῶν βαρβάρων ταῦτα. ἀλλά
[8, 142]   ἐὼν τυράννῳ συγκατεργάζεται· ὑμῖν δὲ  οὐ   ποιητέα, εἴ περ εὖ τυγχάνετε
[8, 27]   σύμμαχοι αὐτῶν ἐς τοὺς Φωκέας,  οὐ   πολλοῖσι ἔτεσι πρότερον ταύτης τῆς
[8, 130]   Ἰθαμίτρης. ἅτε δὲ μεγάλως πληγέντες,  οὐ   προήισαν ἀνωτέρω τὸ πρὸς ἑσπέρης,
[8, 8]   Ἀφετέων δὺς ἐς τὴν θάλασσαν  οὐ   πρότερον ἀνέσχε πρὶν ἀπίκετο
[8, 59]   ἔφη οἱ δέ γε ἐγκαταλειπόμενοι  οὐ   στεφανοῦνται” ~τότε μὲν ἠπίως πρὸς
[8, 5]   τοῦτον εἶπε Θεμιστοκλέης ἐπομόσας  (οὐ   σύ γε ἡμέας ἀπολείψεις, ἐπεί
[8, 44]   ἑκατόν, μοῦνοι· ἐν Σαλαμῖνι γὰρ  οὐ   συνεναυμάχησαν Πλαταιέες Ἀθηναίοισι διὰ τοιόνδε
[8, 104]   μὲν ἐόντα Πηδασέα, φερόμενον δὲ  οὐ   τὰ δεύτερα τῶν εὐνούχων παρὰ
[8, 51]   κρησφύγετον κατὰ τὸ μαντήιον καὶ  οὐ   τὰς νέας. ~οἱ δὲ Πέρσαι
[8, 112]   τινὰς καὶ ἄλλους δοῦναι καὶ  οὐ   τούτους μούνους. (καίτοι Καρυστίοισί γε
[8, 125]   τῶν Θεμιστοκλέος ἐών, ἄλλως δὲ  οὐ   τῶν ἐπιφανέων ἀνδρῶν, φθόνῳ καταμαργέων
[8, 79]   ἐξεκαλέετο Θεμιστοκλέα, ἐόντα μὲν ἑωυτῷ  οὐ   φίλον ἐχθρὸν δὲ τὰ μάλιστα·
[8, 26]   τὸ ἄεθλον ἐὸν στέφανον ἀλλ᾽  οὐ   χρήματα, οὔτε ἠνέσχετο σιγῶν εἶπέ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006