Alphabétiquement     [«   »]
τούσδε 2
τοῦτ 1
τοῦτό 2
τοῦτο 37
τούτοισι 6
τοῦτον 10
τούτου 11
Fréquences     [«    »]
37 δέ
35 μέν
36 ὅτι
37 τοῦτο
38 αὐτῶν
38 εἰ
38 τι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

τοῦτο


Livre, chapitre
[8, 65]   τι τὸ φθεγγόμενον εἴη  τοῦτο.   αὐτὸς δὲ εἰπεῖν Δημάρητε, οὐκ
[8, 9]   περιπεμφθείσας τῶν νεῶν περὶ Εὔβοιαν.  ~τοῦτο   δὲ ἀκούσαντες οἱ Ἕλληνες λόγον
[8, 140]   μὲν τὴν γῆν σφι ἀπόδος,  τοῦτο   δὲ ἄλλην πρὸς ταύτῃ ἑλέσθων
[8, 60]   ἔχουσι βαρυτέρας καὶ ἀριθμὸν ἐλάσσονας·  τοῦτο   δὲ ἀπολέεις Σαλαμῖνά τε καὶ
[8, 96]   Κωλιάδες δὲ γυναῖκες ἐρετμοῖσι φρύξουσι  τοῦτο   δὲ ἔμελλε ἀπελάσαντος βασιλέος ἔσεσθαι.
[8, 76]   ἠπείρου, πολλοὺς τῶν Περσέων ἀπεβιβάσαντο·  τοῦτο   δέ, ἐπειδὴ ἐγίνοντο μέσαι νύκτες,
[8, 102]   οἱ γὰρ σοὶ δοῦλοι κατεργάσαντο.  τοῦτο   δὲ ἢν τὰ ἐναντία τῆς
[8, 134]   ἐν Ὀλυμπίῃ ἱροῖσι αὐτόθι χρηστηριάζεσθαι·  τοῦτο   δὲ ξεῖνον τινὰ καὶ οὐ
[8, 88]   διαφυγεῖν τε καὶ μὴ ἀπολέσθαι,  τοῦτο   δὲ συνέβη ὥστε κακὸν ἐργασαμένην
[8, 104]   τῆς Ἀθηναίης φύει πώγωνα μέγαν.  τοῦτο   δέ σφι δὶς ἤδη ἐγένετο.
[8, 135]   τοῦ Πτῴου Ἀπόλλωνος τὸ τέμενος.  τοῦτο   δὲ τὸ ἱρὸν καλέεται μὲν
[8, 121]   αὐτοῦ ἐς Σαλαμῖνα. (μετὰ δὲ  τοῦτο   διεδάσαντο τὴν ληίην καὶ τὰ
[8, 137]   ἑωυτοῦ. ἐπεὶ δὲ αἰεὶ τὠυτὸ  τοῦτο   ἐγίνετο, εἶπε πρὸς τὸν ἄνδρα
[8, 51]   τεῖχος ἀνάλωτον ἔσεσθαι· αὐτὸ δὴ  τοῦτο   εἶναι τὸ κρησφύγετον κατὰ τὸ
[8, 140]   πολεμέειν Ξέρξῃ· εἰ γὰρ ἐνώρων  τοῦτο   ἐν ὑμῖν, οὐκ ἄν κοτε
[8, 37]   τέρεος. θῶμα μὲν γὰρ καὶ  τοῦτο   κάρτα ἐστί, ὅπλα ἀρήια αὐτόματα
[8, 129]   ὑπὸ τῆς θαλάσσης· αἴτιον δὲ  τοῦτο   λέγοντες εὖ λέγειν ἔμοιγε δοκέουσι.
[8, 98]   ἐόν· οὕτω τοῖσι Πέρσῃσι ἐξεύρηται  τοῦτο.   λέγουσι γὰρ ὡς ὁσέων ἂν
[8, 102]   αὐτοῦ καταλιπεῖν σὺν τοῖσι ἐθέλει.  (τοῦτο   μὲν γὰρ ἢν καταστρέψηται τὰ
[8, 76]   ὡς πιστὰ ἐγίνετο τὰ ἀγγελθέντα,  τοῦτο   μὲν ἐς τὴν νησῖδα τὴν
[8, 134]   σύμμαχόν μιν εἵλοντο εἶναι. διὰ  τοῦτο   μὲν οὐκ ἔξεστι Θηβαίων οὐδενὶ
[8, 140]   (νῦν τε ὧδε Μαρδόνιε ποίεε·  τοῦτο   μὲν τὴν γῆν σφι ἀπόδος,
[8, 88]   ἀμύνειν, ἀποστρέψας πρὸς ἄλλας ἐτράπετο.  ~τοῦτο   μὲν τοιοῦτο αὐτῇ συνήνεικε γενέσθαι
[8, 134]   ἐς Θήβας πρῶτα ὡς ἀπίκετο,  τοῦτο   μὲν τῷ Ἰσμηνίῳ Ἀπόλλωνι ἐχρήσατο·
[8, 22]   γίνεσθε· εἰ δὲ ὑμῖν ἐστι  τοῦτο   μὴ δυνατὸν ποιῆσαι, ὑμεῖς δὲ
[8, 3]   πόλεμος εἰρήνης. (ἐπιστάμενοι ὦν αὐτὸ  τοῦτο   οὐκ ἀντέτεινον ἀλλ᾽ εἶκον, μέχρι
[8, 119]   οὔτε ἄλλως οὔτε τὸ Περσέων  τοῦτο   πάθος· εἰ γὰρ δὴ ταῦτα
[8, 100]   κακοὶ ἐγένοντο, οὐδὲν πρὸς Πέρσας  τοῦτο   προσήκει τὸ πάθος. (ἤδη ὦν,
[8, 98]   λαμπαδηφορίη τὴν τῷ Ἡφαίστῳ ἐπιτελέουσι.  τοῦτο   τὸ δράμημα τῶν ἵππων καλέουσι
[8, 11]   Ἕλληνας, καὶ οἱ Ἀθηναῖοι διὰ  τοῦτο   τὸ ἔργον ἔδοσαν αὐτῷ χῶρον
[8, 82]   τὴν ἀληθείην πᾶσαν. διὰ δὲ  τοῦτο   τὸ ἔργον ἐνεγράφησαν Τήνιοι ἐν
[8, 85]   μούνων, ὅτι Θεομήστωρ μὲν διὰ  τοῦτο   τὸ ἔργον Σάμου ἐτυράννευσε καταστησάντων
[8, 135]   ὄρεϊ ἀγχοτάτω Ἀκραιφίης πόλιος. (ἐς  τοῦτο   τὸ ἱρὸν ἐπείτε παρελθεῖν τὸν
[8, 33]   νῦν ἔτι χρηστήριον αὐτόθι. καὶ  τοῦτο   τὸ ἱρὸν συλήσαντες ἐνέπρησαν. καί
[8, 68]   ἀποβήσεσθαι τὰ τῶν ἀντιπολέμων πρήγματα,  τοῦτο   φράσω. ἢν μὲν μὴ ἐπειχθῇς
[8, 9]   περιπλεούσῃσι τῶν νεῶν. μετὰ δὲ  τοῦτο,   ὡς οὐδείς σφι ἐπέπλεε, δείλην
[8, 71]   συγχώσαντες τὴν Σκιρωνίδα ὁδόν, μετὰ  τοῦτο   ὥς σφι ἔδοξε βουλευομένοισι, οἰκοδόμεον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006