Alphabétiquement     [«   »]
ἐρρύσατο 1
ἔρχεται 1
Ἔρωχον 1
ἐς 250
ἔς 2
ἐσαγγελθέντα 1
ἐσβαίνειν 1
Fréquences     [«    »]
178 μὲν
191 οἱ
247 τὴν
250 ἐς
268 τῶν
280 τε
545 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

ἐς


Livre, chapitre
[8, 27]   Φωκέας, τῶν τὰς μὲν ἡμισέας  ἐς   Ἄβας ἀνέθεσαν τὰς δὲ ἐς
[8, 134]   ἄνδρα καταβῆναι παρὰ Τροφώνιον, καὶ  ἐς   Ἄβας τὰς Φωκέων ἀπικόμενος ἐπὶ
[8, 120]   ἐν τῇ ὀπίσω κομιδῇ ἀπικόμενος  ἐς   Ἄβδηρα καὶ ξεινίην τέ σφι
[8, 130]   τὴν στρατιὴν ἐκ Χερσονήσου διεπόρθμευσε  ἐς   Ἄβυδον, ἐχειμέριζε ἐν Κύμῃ. ἔαρος
[8, 117]   τὸν Ἑλλήσποντον τῇσι νηυσὶ διέβησαν  ἐς   Ἄβυδον· τὰς γὰρ σχεδίας οὐκ
[8, 136]   χρηστήρια μετὰ ταῦτα ἔπεμψε ἄγγελον  ἐς   Ἀθήνας Ἀλέξανδρον τὸν Ἀμύντεω ἄνδρα
[8, 141]   Λακεδαιμόνιοι δὲ πυθόμενοι ἥκειν Ἀλέξανδρον  ἐς   Ἀθήνας ἐς ὁμολογίην ἄξοντα τῷ
[8, 64]   τοὺς ἄλλους Αἰακίδας νέα ἀπέστελλον  ἐς   Αἴγιναν. ~ἔφη δὲ Δίκαιος
[8, 131]   συνελέγετο, δὲ ναυτικὸς ἀπίκετο  ἐς   Αἴγιναν, νέες ἀριθμὸν δέκα καὶ
[8, 41]   ἐς Τροίζηνα ἀπέστειλαν, οἳ δὲ  ἐς   Αἴγιναν, οἳ δὲ ἐς Σαλαμῖνα.
[8, 84]   τὴν κατὰ τοὺς Αἰακίδας ἀποδημήσασαν  ἐς   Αἴγιναν, ταύτην εἶναι τὴν ἄρξασαν.
[8, 92]   Σιδωνίη, ὥστε Πυθέην οὕτω σωθῆναι  ἐς   Αἴγιναν. (ὡς δὲ ἐσεῖδε τὴν
[8, 138]   γενέσθαι διαβῆναι. οἳ δὲ ἀπικόμενοι  ἐς   ἄλλην γῆν τῆς Μακεδονίης οἴκησαν
[8, 96]   ἐτύγχανε ἔτι ἐόντα, ἕτοιμοι ἦσαν  ἐς   ἄλλην ναυμαχίην, ἐλπίζοντες τῇσι περιεούσῃσι
[8, 36]   κατὰ γῆς κατορύξωσι εἴτε ἐκκομίσωσι  ἐς   ἄλλην χώρην. δὲ θεός
[8, 134]   οὐ Θηβαῖον χρήμασι πείσας κατεκοίμησε  ἐς   Ἀμφιάρεω. (Θηβαίων δὲ οὐδενὶ ἔξεστι
[8, 32]   ἐς τοὺς Ὀζόλας Λοκροὺς ἐξεκομίσαντο,  ἐς   Ἄμφισσαν πόλιν τὴν ὑπὲρ τοῦ
[8, 36]   Κωρύκιον ἄντρον ἀνηνείκαντο, οἳ δὲ  ἐς   Ἄμφισσαν τὴν Λοκρίδα ὑπεξῆλθον. πάντες
[8, 21]   δὲ ὡς ἐπύθοντο ταῦτα, οὐκέτι  ἐς   ἀναβολὰς ἐποιεῦντο τὴν ἀποχώρησιν, ἐκομίζοντο
[8, 109]   πλέω ἀκήκοα τοιάδε γενέσθαι, ἄνδρας  ἐς   ἀναγκαίην ἀπειληθέντας νενικημένους ἀναμάχεσθαί τε
[8, 28]   τάφρον μεγάλην ὀρύξαντες ἀμφορέας κενεοὺς  ἐς   αὐτὴν κατέθηκαν, χοῦν δὲ ἐπιφορήσαντες
[8, 135]   λεγόμενα ὑπὸ τοῦ προφήτεω γράφειν  ἐς   αὐτήν, φάναι δὲ Καρίῃ μιν
[8, 37]   δύο κορυφαὶ ἐφέροντο πολλῷ πατάγῳ  ἐς   αὐτοὺς καὶ κατέβαλον συχνούς σφεων,
[8, 65]   τοῦτον εἴπῃς· (ἢν γάρ τοι  ἐς   βασιλέα ἀνενειχθῇ τὰ ἔπεα ταῦτα,
[8, 34]   Ξέρξῃ πορευόμενον ἐπ᾽ Ἀθήνας ἐσέβαλε  ἐς   Βοιωτούς, ἐς γῆν τὴν Ὀρχομενίων.
[8, 113]   ἡμέρας μετὰ τὴν ναυμαχίην ἐξήλαυνον  ἐς   Βοιωτοὺς τὴν αὐτὴν ὁδόν. ἔδοξε
[8, 42]   Ἑλλήνων ναυτικὸς στρατὸς ἐκ Τροίζηνος·  ἐς   γὰρ Πώγωνα τὸν Τροιζηνίων λιμένα
[8, 106]   δή τι πρῆγμα Ἑρμότιμος  ἐς   γῆν τὴν Μυσίην, τὴν Χῖοι
[8, 34]   ἐπ᾽ Ἀθήνας ἐσέβαλε ἐς Βοιωτούς,  ἐς   γῆν τὴν Ὀρχομενίων. Βοιωτῶν δὲ
[8, 118]   Ἀσίην. ὡς δὲ ἐκβῆναι τάχιστα  ἐς   γῆν τὸν Ξέρξην, ποιῆσαι τοιόνδε·
[8, 108]   οὐκ ἐπεῖδον διώξαντες μέχρι Ἄνδρου,  ἐς   δὲ τὴν Ἄνδρον ἀπικόμενοι ἐβουλεύοντο.
[8, 76]   τίσιν τῶν ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ ἀγωνισμάτων.  ἐς   δὲ τὴν νησῖδα τὴν Ψυττάλειαν
[8, 118]   τῶν σὺν Ξέρξῃ κομιζομένων, ἐνθαῦτα  ἐς   δεῖμα πεσόντα τὸν βασιλέα εἰρέσθαι
[8, 121]   ληίην καὶ τὰ ἀκροθίνια ἀπέπεμψαν  ἐς   Δελφούς, ἐκ τῶν ἐγένετο ἀνδριὰς
[8, 122]   ~πέμψαντες δὲ ἀκροθίνια οἱ Ἕλληνες  ἐς   Δελφοὺς ἐπειρώτων τὸν θεὸν κοινῇ
[8, 27]   ἐς Ἄβας ἀνέθεσαν τὰς δὲ  ἐς   Δελφούς· (ἡ δὲ δεκάτη ἐγένετο
[8, 140]   οὕτω” Ἀθηναίοισι τὰς ἁμαρτάδας τὰς  ἐς   ἐμὲ ἐξ ἐκείνων γενομένας πάσας
[8, 121]   ἀναθεῖναι, περ ἔτι καὶ  ἐς   ἐμὲ ἦν, τὴν δὲ ἐπὶ
[8, 62]   δὲ ταῦτα τῷ λόγῳ διέβαινε  ἐς   Εὐρυβιάδην, λέγων μᾶλλον ἐπεστραμμένα. σὺ
[8, 88]   ἄλλα, ὡς εἴρηται, αὐτῇ συνήνεικε  ἐς   εὐτυχίην γενόμενα, καὶ τὸ τῶν
[8, 107]   τοὺς παῖδας ἐπέτρεψε Ἀρτεμισίῃ ἀπάγειν  ἐς   Ἔφεσον, καλέσας Μαρδόνιον ἐκέλευσέ μιν
[8, 103]   μὲν ἀποστέλλει ἄγουσαν αὐτοῦ παῖδας  ἐς   Ἔφεσον· νόθοι γὰρ τινὲς παῖδές
[8, 101]   ἀπελαύνειν σὺν τῷ λοιπῷ στρατῷ  ἐς   ἤθεα τὰ ἐμά. (σὺ ὦν
[8, 100]   δέδοκται μὴ παραμένειν, σὺ μὲν  ἐς   ἤθεα τὰ σεωυτοῦ ἀπέλαυνε τῆς
[8, 39]   τοῦ Παρνησοῦ λίθοι ἔτι καὶ  ἐς   ἡμέας ἦσαν σόοι, ἐν τῷ
[8, 12]   τε λάβρος καὶ ῥεύματα ἰσχυρὰ  ἐς   θάλασσαν ὁρμημένα βρονταί τε σκληραί.
[8, 92]   νηὶ ἐμβαλὼν Πολύκριτος ἀπέρριψε  ἐς   Θεμιστοκλέα· οἱ δὲ βάρβαροι τῶν
[8, 66]   ἐπί τε Σηπιάδα ἀπίκοντο καὶ  ἐς   Θερμοπύλας· (ἀντιθήσω γὰρ τοῖσί τε
[8, 135]   χρᾶν, συγγραψάμενον δὲ οἴχεσθαι ἀπιόντα  ἐς   Θεσσαλίην. ~Μαρδόνιος δὲ ἐπιλεξάμενος
[8, 129]   τοὺς δὲ περιγενομένους ἀπῆγε Ἀρτάβαζος  ἐς   Θεσσαλίην παρὰ Μαρδόνιον. οὗτοι μὲν
[8, 134]   τὸ χρηστήριον· καὶ δὴ καὶ  ἐς   Θήβας πρῶτα ὡς ἀπίκετο, τοῦτο
[8, 87]   ἔτι παρὰ βασιλέι. (ἐπειδὴ γὰρ  ἐς   θόρυβον πολλὸν ἀπίκετο τὰ βασιλέος
[8, 68]   δὲ, βασιλεῦ, καὶ τόδε  ἐς   θυμὸν βάλευ, ὡς τοῖσι μὲν
[8, 137]   τρόπῳ τοιῷδε. ἐξ Ἄργεος ἔφυγον  ἐς   Ἰλλυριοὺς τῶν Τημένου ἀπογόνων τρεῖς
[8, 121]   τριήρεας τρεῖς Φοινίσσας, τὴν μὲν  ἐς   Ἰσθμὸν ἀναθεῖναι, περ ἔτι
[8, 23]   ἡμέρης, τὸ ἀπὸ τούτου ἔπλεον  ἐς   Ἱστιαίην· ἀπικόμενοι δὲ τὴν πόλιν
[8, 25]   δ᾽ ὑστεραίῃ οἳ μὲν ἀπέπλεον  ἐς   Ἱστιαίην ἐπὶ τὰς νέας, οἱ
[8, 121]   ἐγίνοντο ἐξελεῖν τὴν Ἄνδρον, τραπόμενοι  ἐς   Κάρυστον καὶ δηιώσαντες αὐτῶν τὴν
[8, 119]   μὲν ἐπὶ τοῦ καταστρώματος καταβιβάσαι  ἐς   κοίλην νέα ἐόντας Πέρσας καὶ
[8, 124]   Σαλαμῖνι ναυμαχησάντων, αὐτίκα μετὰ ταῦτα  ἐς   Λακεδαίμονα ἀπίκετο θέλων τιμηθῆναι· καὶ
[8, 125]   καταμαργέων ἐνείκεε τὸν Θεμιστοκλέα, τὴν  ἐς   Λακεδαίμονα ἄπιξιν προφέρων, ὡς διὰ
[8, 137]   ἐς τὴν ἄνω Μακεδονίην ἀπίκοντο  ἐς   Λεβαίην πόλιν. (ἐνθαῦτα δὲ ἐθήτευον
[8, 127]   σφέας εἷλε πολιορκέων, κατέσφαξε ἐξαγαγὼν  ἐς   λίμνην, τὴν δὲ πόλιν παραδιδοῖ
[8, 80]   γάρ, ὅτε οὐκ ἑκόντες ἤθελον  ἐς   μάχην κατίστασθαι οἱ Ἕλληνες, ἀέκοντας
[8, 10]   πλεούσας. καταφρονήσαντες ταῦτα ἐκυκλοῦντο αὐτοὺς  ἐς   μέσον. (ὅσοι μέν νυν τῶν
[8, 69]   (ἐπεὶ δὲ ἀνηνείχθησαν αἱ γνῶμαι  ἐς   Ξέρξην, κάρτα τε ἥσθη τῇ
[8, 58]   ποιεύμενος, καὶ ἄλλα πολλὰ προστιθείς,  ἐς   ἀνέγνωσε χρηίζων ἔκ τε
[8, 108]   Πέρσην· ἐατέον ὦν εἶναι φεύγειν,  ἐς   ἔλθοι φεύγων ἐς τὴν
[8, 8]   Ἀρτεμίσιον, σταδίους μάλιστά κῃ τούτους  ἐς   ὀγδώκοντα διὰ τῆς θαλάσσης διεξελθών.
[8, 25]   νέας, οἱ δὲ ἀμφὶ Ξέρξην  ἐς   ὁδὸν ὁρμέατο. ~ἧκον δέ σφι
[8, 12]   φόβον κατιστέατο, ἐλπίζοντες πάγχυ ἀπολέεσθαι  ἐς   οἷα κακὰ ἧκον. πρὶν γὰρ
[8, 141]   πυθόμενοι ἥκειν Ἀλέξανδρον ἐς Ἀθήνας  ἐς   ὁμολογίην ἄξοντα τῷ βαρβάρῳ Ἀθηναίους,
[8, 18]   ~ὡς δὲ διέστησαν, ἄσμενοι ἑκάτεροι  ἐς   ὅρμον ἠπείγοντο. οἱ δὲ Ἕλληνες
[8, 106]   ταῦτα ὠνείδισε, ἀχθέντων τῶν παίδων  ἐς   ὄψιν ἠναγκάζετο Πανιώνιος τῶν
[8, 26]   βουλόμενοι εἶναι. ἄγοντες δὲ τούτους  ἐς   ὄψιν τὴν βασιλέος ἐπυνθάνοντο οἱ
[8, 114]   τὴν στρατιὴν ἐν Θεσσαλίῃ, ἐλθὼν  ἐς   ὄψιν τὴν Ξέρξεω ἔλεγε τάδε.
[8, 34]   δὲ παραμειβόμενοι οἱ βάρβαροι ἀπίκοντο  ἐς   Πανοπέας. ἐνθεῦτεν δὲ ἤδη διακρινομένη
[8, 26]   οὔτε ἠνέσχετο σιγῶν εἶπέ τε  ἐς   πάντας τάδε. παπαῖ Μαρδόνιε, κοίους
[8, 36]   ~οἱ Δελφοὶ δὲ πυνθανόμενοι ταῦτα  ἐς   πᾶσαν ἀρρωδίην ἀπίκατο, ἐν δείματι
[8, 110]   ἔχοντας πλοῖον, τοῖσι ἐπίστευε σιγᾶν  ἐς   πᾶσαν βάσανον ἀπικνεομένοισι τὰ αὐτὸς
[8, 142]   ἐγένετο, νῦν δὲ φέρει καὶ  ἐς   πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα· (ἄλλως τε
[8, 50]   Θεσπιέων τὴν πόλιν, αὐτῶν ἐκλελοιπότων  ἐς   Πελοπόννησον, καὶ τὴν Πλαταιέων ὡσαύτως,
[8, 98]   ἅμα Ξέρξης ἐποίεε καὶ ἔπεμπε  ἐς   Πέρσας ἀγγελέοντα τὴν παρεοῦσάν σφι
[8, 142]   ἐπαγγέλλονται γυναῖκάς τε καὶ τὰ  ἐς   πόλεμον ἄχρηστα οἰκετέων ἐχόμενα πάντα
[8, 97]   ἔωσι καὶ τείχεος, ἀρτέετό τε  ἐς   πόλεμον ὡς ναυμαχίην ἄλλην ποιησόμενος.
[8, 68]   ἀποδείκνυσθαι, τὰ τυγχάνω φρονέουσα ἄριστα  ἐς   πρήγματα τὰ σά. καὶ τοι
[8, 41]   δὲ ἐς Αἴγιναν, οἳ δὲ  ἐς   Σαλαμῖνα. (ἔσπευσαν δὲ ταῦτα ὑπεκθέσθαι
[8, 82]   ταύτῃ τῇ νηὶ τῇ αὐτομολησάσῃ  ἐς   Σαλαμῖνα καὶ τῇ πρότερον ἐπ᾽
[8, 42]   ~ἐπεὶ δὲ οἱ ἀπ᾽ Ἀρτεμισίου  ἐς   Σαλαμῖνα κατέσχον τὰς νέας, συνέρρεε
[8, 40]   ἀπὸ τοῦ Ἀρτεμισίου Ἀθηναίων δεηθέντων  ἐς   Σαλαμῖνα κατίσχει τὰς νέας. τῶνδε
[8, 121]   τὴν δὲ τῷ Αἴαντι αὐτοῦ  ἐς   Σαλαμῖνα. (μετὰ δὲ τοῦτο διεδάσαντο
[8, 51]   ὑπ᾽ ἀσθενείης βίου οὐκ ἐκχωρήσαντες  ἐς   Σαλαμῖνα, πρὸς δὲ αὐτοὶ δοκέοντες
[8, 121]   δηιώσαντες αὐτῶν τὴν χώρην ἀπαλλάσσοντο  ἐς   Σαλαμῖνα. πρῶτα μέν νυν τοῖσι
[8, 130]   ἔαρος δὲ ἐπιλάμψαντος πρώιος συνελέγετο  ἐς   Σάμον· αἳ δὲ τῶν νεῶν
[8, 117]   δὲ λοιποὶ ἅμα Ξέρξη ἀπικνέονται  ἐς   Σάρδις. ~ἔστι δὲ καὶ ἄλλος
[8, 105]   εἴδεος ἐπαμμένους, ἐκτάμνων ἀγινέων ἐπώλεε  ἐς   Σάρδις τε καὶ Ἔφεσον χρημάτων
[8, 3]   ἀρχὰς λόγος, πρὶν καὶ  ἐς   Σικελίην πέμπειν ἐπὶ συμμαχίην, ὡς
[8, 62]   ἔχομεν ἀναλαβόντες τοὺς οἰκέτας κομιεύμεθα  ἐς   Σῖριν τὴν ἐν Ἰταλίῃ,
[8, 99]   ἀγγαρήιον. ~ἡ μὲν δὴ πρώτη  ἐς   Σοῦσα ἀγγελίη ἀπικομένη, ὡς ἔχοι
[8, 54]   παντελέως τὰς Ἀθήνας Ξέρξης ἀπέπεμψε  ἐς   Σοῦσα ἄγγελον ἱππέα Ἀρταβάνῳ ἀγγελέοντα
[8, 144]   μὲν ταῦτα ὑποκριναμένων Ἀθηναίων ἀπαλλάσσοντο  ἐς   Σπάρτην.
[8, 132]   στρατόπεδον τῶν Ἑλλήνων, οἳ καὶ  ἐς   Σπάρτην ὀλίγῳ πρότερον τούτων ἀπικόμενοι
[8, 132]   ὑπεξέσχον ἐκ τῆς Χίου καὶ  ἐς   Σπάρτην τε ἀπίκοντο καὶ δὴ
[8, 128]   καὶ πτερώσαντες τὸ βυβλίον ἐτόξευον  ἐς   συγκείμενον χωρίον. (ἐπάιστος δὲ ἐγένετο
[8, 101]   ἐπικλήτοισι, ἔδοξέ οἱ καὶ Ἀρτεμισίην  ἐς   συμβουλίην μεταπέμψασθαι, ὅτι πρότερον ἐφαίνετο
[8, 32]   οἳ μὲν γὰρ τῶν Φωκέων  ἐς   τὰ ἄκρα τοῦ Παρνησοῦ ἀνέβησαν.
[8, 32]   τὰς πόλις ἐνιέντες πῦρ καὶ  ἐς   τὰ ἱρά. ~πορευόμενοι γὰρ ταύτῃ
[8, 111]   (ἐπεὶ Ἀνδρίους γε εἶναι γεωπείνας  ἐς   τὰ μέγιστα ἀνήκοντας, καὶ θεοὺς
[8, 144]   τοῖσι ἡμέας ἀναγκαίως ἔχει τιμωρέειν  ἐς   τὰ μέγιστα μᾶλλον περ
[8, 140]   Ἀμύντεω· ὡς δὲ ἀπίκετο  ἐς   τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθεὶς ὑπὸ Μαρδονίου,
[8, 125]   δὲ ἐκ τῆς Λακεδαίμονος ἀπίκετο  ἐς   τὰς Ἀθήνας, ἐνθαῦτα Τιμόδημος Ἀφιδναῖος
[8, 50]   τὴν Πλαταιέων ὡσαύτως, ἧκέ τε  ἐς   τὰς Ἀθήνας καὶ πάντα ἐκεῖνα
[8, 66]   οὐκ ἐλάσσονες ἐόντες ἀριθμὸν ἐσέβαλον  ἐς   τὰς Ἀθήνας, κατά τε ἤπειρον
[8, 67]   οἱ εἵπετο. ~ἐπεὶ ὦν ἀπίκατο  ἐς   τὰς Ἀθήνας πάντες οὗτοι πλὴν
[8, 112]   οὐ γὰρ ἐπαύετο πλεονεκτέων, ἐσπέμπων  ἐς   τὰς ἄλλας νήσους ἀπειλητηρίους λόγους
[8, 12]   νεκροὶ καὶ τὰ ναυήγια ἐξεφέποντο  ἐς   τὰς Ἀφέτας, καὶ περί τε
[8, 4]   εἶδον νέας τε πολλὰς καταχθείσας  ἐς   τὰς Ἀφέτας καὶ στρατιῆς ἅπαντα
[8, 6]   ἐγένετο δὲ ὧδε. ἐπείτε δὴ  ἐς   τὰς Ἀφέτας περὶ δείλην πρωίην
[8, 11]   Ἀρτεμίσιον ἀπέπλεον, οἱ δὲ βάρβαροι  ἐς   τὰς Ἀφέτας, πολλὸν παρὰ δόξαν
[8, 56]   διαλυθέντες ἐκ τοῦ συνεδρίου ἐσέβαινον  ἐς   τὰς νέας. ~ἐνθαῦτα δὴ Θεμιστοκλέα
[8, 83]   καταπλέξας τὴν ῥῆσιν, ἐσβαίνειν ἐκέλευε  ἐς   τὰς νέας. καὶ οὗτοι μὲν
[8, 82]   ἐξεπληροῦτο τὸ ναυτικὸν τοῖσι Ἕλλησι  ἐς   τὰς ὀγδώκοντα καὶ τριηκοσίας νέας·
[8, 32]   πάντα ἐπέφλεγον καὶ ἔκειρον, καὶ  ἐς   τὰς πόλις ἐνιέντες πῦρ καὶ
[8, 132]   Ἀρίφρονος. ~ὡς δὲ παρεγένοντο  ἐς   τὴν Αἴγιναν πᾶσαι αἱ νέες,
[8, 132]   ἀπίκοντο καὶ δὴ καὶ τότε  ἐς   τὴν Αἴγιναν, τῶν Ἑλλήνων δεόμενοι
[8, 54]   σφετέρῳ θῦσαι τὰ ἱρὰ ἀναβάντας  ἐς   τὴν ἀκρόπολιν, εἴτε δὴ ὦν
[8, 137]   Περδίκκης, ἐκ δὲ Ἰλλυριῶν ὑπερβαλόντες  ἐς   τὴν ἄνω Μακεδονίην ἀπίκοντο ἐς
[8, 119]   ἅμα τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἀπενόστησε  ἐς   τὴν Ἀσίην. ~μέγα δὲ καὶ
[8, 118]   ἐπὶ νεὸς Φοινίσσης ἐπιβὰς ἐκομίζετο  ἐς   τὴν Ἀσίην. (πλέοντα δέ μιν
[8, 118]   νέα ἐπικουφισθεῖσαν οὕτω δὴ ἀποσωθῆναι  ἐς   τὴν Ἀσίην. ὡς δὲ ἐκβῆναι
[8, 144]   προσεδέετο. πρὶν ὦν παρεῖναι ἐκεῖνον  ἐς   τὴν Ἀττικήν, ἡμέας καιρός ἐστι
[8, 50]   Ἀθηναῖος ἀγγέλλων ἥκειν τὸν βάρβαρον  ἐς   τὴν Ἀττικὴν καὶ πᾶσαν αὐτὴν
[8, 36]   μέν νυν καὶ γυναῖκας πέρην  ἐς   τὴν Ἀχαιίην διέπεμψαν, αὐτῶν δὲ
[8, 144]   Ἀττικήν, ἡμέας καιρός ἐστι προβοηθῆσαι  ἐς   τὴν Βοιωτίην” οἳ μὲν ταῦτα
[8, 32]   ἐπ᾽ ἑωυτῆς· Τιθορέα οὔνομα αὐτῇ·  ἐς   τὴν δὴ ἀνηνείκαντο καὶ αὐτοὶ
[8, 133]   ~οἱ μὲν δὴ Ἕλληνες ἔπλεον  ἐς   τὴν Δῆλον, Μαρδόνιος δὲ περὶ
[8, 31]   ἐκ μὲν δὴ τῆς Τρηχινίης  ἐς   τὴν Δωρίδα ἐσέβαλον· τῆς γὰρ
[8, 4]   ἐβουλεύοντο ἀπὸ τοῦ Ἀρτεμισίου ἔσω  ἐς   τὴν Ἑλλάδα. (γνόντες δὲ σφέας
[8, 18]   ἦσαν, δρησμὸν δὴ ἐβούλευον ἔσω  ἐς   τὴν Ἑλλάδα. ~νόῳ δὲ λαβὼν
[8, 19]   αὐτῷ μελήσειν, ὥστε ἀσινέας ἀπικέσθαι  ἐς   τὴν Ἑλλάδα. ταῦτα ἤρεσέ σφι
[8, 15]   δὴ παρεκελεύοντο ὅκως μὴ παρήσουσι  ἐς   τὴν Ἑλλάδα τοὺς βαρβάρους, οἳ
[8, 51]   διατρίψαντες μῆνα ἐν τῷ διέβαινον  ἐς   τὴν Εὐρώπην, ἐν τρισὶ ἑτέροισι
[8, 108]   φεύγειν, ἐς ἔλθοι φεύγων  ἐς   τὴν ἑωυτοῦ· τὸ ἐνθεῦτεν δὲ
[8, 124]   Ἑλλήνων φθόνῳ, ἀλλ᾽ ἀποπλεόντων ἑκάστων  ἐς   τὴν ἑωυτῶν ἀκρίτων, ὅμως Θεμιστοκλέης
[8, 41]   ἐς τὴν Σαλαμῖνα, Ἀθηναῖοι δὲ  ἐς   τὴν ἑωυτῶν. μετὰ δὲ τὴν
[8, 144]   χρόνου παρέσται βάρβαρος ἐσβαλὼν  ἐς   τὴν ἡμετέρην, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν τάχιστα
[8, 60]   ἐκείνων. αὖτις δὲ Σαλαμὶς περιγίνεται,  ἐς   τὴν ἡμῖν ὑπέκκειται τέκνα τε
[8, 119]   ἴσον πλῆθος τοῖσι Πέρσῃσι ἐξέβαλε  ἐς   τὴν θάλασσαν. ἀλλ᾽ μέν,
[8, 118]   λέγειν, τοὺς δὲ προσκυνέοντας ἐκπηδᾶν  ἐς   τὴν θάλασσαν, καὶ τὴν νέα
[8, 8]   γὰρ ὡς ἐξ Ἀφετέων δὺς  ἐς   τὴν θάλασσαν οὐ πρότερον ἀνέσχε
[8, 113]   τῆς Πελοποννήσου. (ὡς δὲ ἀπίκατο  ἐς   τὴν Θεσσαλίην, ἐνθαῦτα Μαρδόνιος ἐξελέγετο
[8, 66]   τὸ τρῶμα τὸ Λακωνικὸν διέβησαν  ἐς   τὴν Ἱστιαίην, ἐπισχόντες ἡμέρας τρεῖς
[8, 24]   ναυτικοῦ στρατοῦ. (ὡς δὲ διέβη  ἐς   τὴν Ἱστιαίην κῆρυξ, σύλλογον
[8, 130]   οὐδὲ προσεδέκοντο τοὺς Ἕλληνας ἐλεύσεσθαι  ἐς   τὴν Ἰωνίην ἀλλ᾽ ἀποχρήσειν σφι
[8, 132]   Αἴγιναν, τῶν Ἑλλήνων δεόμενοι καταπλῶσαι  ἐς   τὴν Ἰωνίην· οἳ προήγαγον αὐτοὺς
[8, 58]   πρῆγμα συμμῖξαι· δ᾽ αὐτὸν  ἐς   τὴν νέα ἐκέλευε ἐσβάντα λέγειν,
[8, 76]   ἐγίνετο τὰ ἀγγελθέντα, τοῦτο μὲν  ἐς   τὴν νησῖδα τὴν Ψυττάλειαν, μεταξὺ
[8, 129]   οἱ βάρβαροι τέναγος γενόμενον παρήισαν  ἐς   τὴν Παλλήνην. (ὡς δὲ τὰς
[8, 68]   γῇ μένων καὶ προβαίνων  ἐς   τὴν Πελοπόννησον, εὐπετέως τοι δέσποτα
[8, 65]   (καὶ ἢν μέν γε κατασκήψῃ  ἐς   τὴν Πελοπόννησον, κίνδυνος αὐτῷ τε
[8, 74]   τῶν αὐτῶν, οἳ μὲν ὡς  ἐς   τὴν Πελοπόννησον χρεὸν εἴη ἀποπλέειν
[8, 44]   κατὰ Χαλκίδα, οἱ Πλαταιέες ἀποβάντες  ἐς   τὴν περαίην τῆς Βοιωτίης χώρης
[8, 41]   ~οἱ μὲν δὴ ἄλλοι κατέσχον  ἐς   τὴν Σαλαμῖνα, Ἀθηναῖοι δὲ ἐς
[8, 89]   μὴ ἐν χειρῶν νόμῳ ἀπολλύμενοι,  ἐς   τὴν Σαλαμῖνα διένεον. (τῶν δὲ
[8, 96]   δὲ ναυμαχίη διελέλυτο, κατειρύσαντες  ἐς   τὴν Σαλαμῖνα οἱ Ἕλληνες τῶν
[8, 49]   ἑβδομήκοντα καὶ ὀκτώ. ~ὡς δὲ  ἐς   τὴν Σαλαμῖνα συνῆλθον οἱ στρατηγοὶ
[8, 97]   τοῖσι Ἕλλησι μήτε τοῖσι ἑωυτοῦ,  ἐς   τὴν Σαλαμῖνα χῶμα ἐπειρᾶτο διαχοῦν,
[8, 70]   γὰρ ἐπεγένετο· οἳ δὲ παρεσκευάζοντο  ἐς   τὴν ὑστεραίην. (τοὺς δὲ Ἕλληνας
[8, 32]   ~ὡς δὲ ἐκ τῆς Δωρίδος  ἐς   τὴν Φωκίδα ἐσέβαλον, αὐτοὺς μὲν
[8, 28]   Φωκέες πολιορκέοντας ἑωυτούς· ἐσβαλοῦσαν δὲ  ἐς   τὴν χώρην τὴν ἵππον αὐτῶν
[8, 95]   Σαλαμινίης χώρης, γένος ἐόντες Ἀθηναῖοι,  ἐς   τὴν Ψυττάλειαν νῆσον ἀπέβησε ἄγων,
[8, 65]   τὸ φθεγγόμενον, ἀπ᾽ Ἐλευσῖνος ἰὸν  ἐς   τιμωρίην Ἀθηναίοισί τε καὶ τοῖσι
[8, 126]   καὶ οὐδέν κω κατεπείγοντος ἥκειν  ἐς   τὸ ἄλλο στρατόπεδον, οὐκ ἐδικαίου
[8, 137]   τὰ διδοῖς” περιγράφει τῇ μαχαίρῃ  ἐς   τὸ ἔδαφος τοῦ οἴκου τὸν
[8, 39]   τεμένεϊ τῆς Προναίης Ἀθηναίης κείμενοι,  ἐς   τὸ ἐνέσκηψαν διὰ τῶν βαρβάρων
[8, 52]   οἱ πολιορκεόμενοι ὅμως ἠμύνοντο, καίπερ  ἐς   τὸ ἔσχατον κακοῦ ἀπιγμένοι καὶ
[8, 60]   συμβάλλων ἐν πελάγεϊ ἀναπεπταμένῳ ναυμαχήσεις,  ἐς   τὸ ἥκιστα ἡμῖν σύμφορον ἐστὶ
[8, 55]   ὑπὸ βασιλέος κελευόμενοι ὡς ἀνέβησαν  ἐς   τὸ ἱρόν, ὥρων βλαστὸν ἐκ
[8, 36]   τοῦ Παρνησοῦ τὰς κορυφὰς καὶ  ἐς   τὸ Κωρύκιον ἄντρον ἀνηνείκαντο, οἳ
[8, 53]   κάτω καὶ διεφθείροντο, οἳ δὲ  ἐς   τὸ μέγαρον κατέφευγον. τῶν δὲ
[8, 74]   Εὐρυβιάδεω ἀβουλίην· τέλος δὲ ἐξερράγη  ἐς   τὸ μέσον. σύλλογός τε δὴ
[8, 11]   μὲν ἀντίπρῳροι τοῖσι βαρβάροισι γενόμενοι  ἐς   τὸ μέσον τὰς πρύμνας συνήγαγον,
[8, 116]   εἶναι δουλεύσειν, ἀλλ᾽ οἴχετο ἄνω  ἐς   τὸ ὄρος τὴν Ροδόπην, τοῖσί
[8, 109]   κατῆκε. (ἀλλ᾽ εὖ γὰρ ἔχει  ἐς   τὸ παρεὸν ἡμῖν, νῦν μὲν
[8, 89]   διεφθείροντο· οἱ γὰρ ὄπισθε τεταγμένοι,  ἐς   τὸ πρόσθε τῇσι νηυσὶ παριέναι
[8, 41]   δέ σφι πάντα ὑπεξέκειτο, ἔπλεον  ἐς   τὸ στρατόπεδον. ~ἐπεὶ δὲ οἱ
[8, 75]   τοῦ συνεδρίου, ἐξελθὼν δὲ πέμπει  ἐς   τὸ στρατόπεδον τὸ Μήδων ἄνδρα
[8, 94]   τοὺς ἄλλους ἐπ᾽ ἐξεργασμένοισι ἐλθεῖν  ἐς   τὸ στρατόπεδον. τούτους μὲν τοιαύτη
[8, 132]   αἱ νέες, ἀπίκοντο Ἰώνων ἄγγελοι  ἐς   τὸ στρατόπεδον τῶν Ἑλλήνων, οἳ
[8, 128]   Ποτίδαιαν· τοξεύων γὰρ Ἀρτάβαζος  ἐς   τὸ συγκείμενον, ἁμαρτὼν τοῦ χωρίου
[8, 58]   ἐκβῆναι συλλέξαι τε τοὺς στρατηγοὺς  ἐς   τὸ συνέδριον. ~ὡς δὲ ἄρα
[8, 67]   οἱ δὲ λοιποὶ ὡς ἀπίκοντο  ἐς   τὸ Φάληρον, ἐνθαῦτα κατέβη αὐτὸς
[8, 52]   τοὺς ὀιστοὺς περιθέντες ἅψειαν, ἐτόξευον  ἐς   τὸ φράγμα. ἐνθαῦτα Ἀθηναίων οἱ
[8, 77]   βουλόμενος ἐναργέως λέγοντας πειρᾶσθαι καταβάλλειν,  ἐς   τοιάδε πρήγματα ἐσβλέψας. ἀλλ᾽ ὅταν
[8, 77]   Κρονίδης ἐπάγει καὶ πότνια Νίκη.  ἐς   τοιαῦτα μὲν καὶ οὕτω ἐναργέως
[8, 82]   γὰρ δὴ νεῶν τότε κατέδεε  ἐς   τὸν ἀριθμόν. ~τοῖσι δὲ Ἕλλησι
[8, 118]   μὲν στρατιὴν Ὑδάρνεϊ ἐπιτράπει ἀπάγειν  ἐς   τὸν Ἑλλήσποντον, αὐτὸς δ᾽ ἐπὶ
[8, 115]   καταλιπὼν αὐτὸς ἐπορεύετο κατὰ τάχος  ἐς   τὸν Ἑλλήσποντον, καὶ ἀπικνέεται ἐς
[8, 111]   βαρβάρων τὰς νέας μήτε πλέειν  ἐς   τὸν Ἑλλήσποντον λύσοντας τὸν πόρον,
[8, 97]   Ἕλλησι αὐτοὶ νοήσωσι πλέειν  ἐς   τὸν Ἑλλήσποντον λύσοντες τὰς γεφύρας,
[8, 109]   πείσει τούς γε πολλοὺς πλέειν  ἐς   τὸν Ἑλλήσποντον Θεμιστοκλέης, μεταβαλὼν
[8, 109]   μάλιστα ἐκπεφευγότων περιημέκτεον, ὁρμέατό τε  ἐς   τὸν Ἑλλήσποντον πλέειν καὶ ἐπὶ
[8, 107]   ἐκ τοῦ Φαλήρου ἀπῆγον ὀπίσω  ἐς   τὸν Ἑλλήσποντον ὡς τάχεος εἶχε
[8, 7]   τε Καφηρέα καὶ περὶ Γεραιστὸν  ἐς   τὸν Εὔριπον, ἵνα δὴ περιλάβοιεν
[8, 123]   τῆς ληίης ἔπλεον οἱ Ἕλληνες  ἐς   τὸν Ἰσθμὸν ἀριστήια δώσοντες τῷ
[8, 71]   τετελευτηκέναι, συνδραμόντες ἐκ τῶν πολίων  ἐς   τὸν Ἰσθμὸν ἵζοντο, καί σφι
[8, 72]   οὔτε ἡμέρης. ~οἱ δὲ βοηθήσαντες  ἐς   τὸν Ἰσθμὸν πανδημεὶ οἵδε ἦσαν
[8, 60]   νικήσωμεν τῇσι νηυσί, οὔτε ὑμῖν  ἐς   τὸν Ἰσθμὸν παρέσονται οἱ βάρβαροι
[8, 137]   οἴκου τὸν ἥλιον, περιγράψας δέ,  ἐς   τὸν κόλπον τρὶς ἀρυσάμενος τοῦ
[8, 128]   εἵνεκα, μὴ νομιζοίατο εἶναι Σκιωναῖοι  ἐς   τὸν μετέπειτα χρόνον αἰεὶ προδόται.
[8, 24]   τὰ περὶ τοὺς νεκροὺς ἔπεμπε  ἐς   τὸν ναυτικὸν στρατὸν κήρυκα, προετοιμάσατο
[8, 1]   ἐπιγραφομένη Οὐρανία ~οἱ δὲ Ἑλλήνων  ἐς   τὸν ναυτικὸν στρατὸν ταχθέντες ἦσαν
[8, 129]   γενέσθαι τόδε, ὅτι τοῦ Ποσειδέωνος  ἐς   τὸν νηὸν καὶ τὸ ἄγαλμα
[8, 66]   ἄλλων μαρτύρων καταπτόμενος. ~οἱ δὲ  ἐς   τὸν Ξέρξεω ναυτικὸν στρατὸν ταχθέντες,
[8, 137]   ἦν γὰρ κατὰ τὴν καπνοδόκην  ἐς   τὸν οἶκον ἐσέχων ἥλιος,
[8, 27]   περιέφθησαν τρηχέως. (ἐπείτε γὰρ κατειλήθησαν  ἐς   τὸν Παρνησὸν οἱ Φωκέες ἔχοντες
[8, 109]   (ταῦτα ἔλεγε ἀποθήκην μέλλων ποιήσασθαι  ἐς   τὸν Πέρσην, ἵνα ἢν ἄρα
[8, 115]   ἐς τὸν Ἑλλήσποντον, καὶ ἀπικνέεται  ἐς   τὸν πόρον τῆς διαβάσιος ἐν
[8, 82]   ἔργον ἐνεγράφησαν Τήνιοι ἐν Δελφοῖσι  ἐς   τὸν τρίποδα ἐν τοῖσι τὸν
[8, 125]   ἐὼν Ἀθηναῖος” ταῦτα μέν νυν  ἐς   τοσοῦτο ἐγένετο. ~Ἀρτάβαζος δὲ
[8, 107]   ὅμοια. ταύτην μὲν τὴν ἡμέρην  ἐς   τοσοῦτο ἐγίνετο, τῆς δὲ νυκτὸς
[8, 19]   τοὺς ἀρίστους. (ταῦτα μέν νυν  ἐς   τοσοῦτο παρεγύμνου, ἐπὶ δὲ τοῖσι
[8, 56]   τὰ περὶ τὴν Ἀθηναίων ἀκρόπολιν,  ἐς   τοσοῦτον θόρυβον ἀπίκοντο ὡς ἔνιοι
[8, 36]   δὲ οἱ μὲν πλεῖστοι ἀνέβησαν  ἐς   τοῦ Παρνησοῦ τὰς κορυφὰς καὶ
[8, 135]   περιστρωφώμενον πάντα τὰ χρηστήρια, καὶ  ἐς   τοῦ Πτῴου Ἀπόλλωνος τὸ τέμενος.
[8, 91]   τοὺς Ἀθηναίους διαφύγοιεν, φερόμενοι ἐσέπιπτον  ἐς   τοὺς Αἰγινήτας. ~ἐνθαῦτα συνεκύρεον νέες
[8, 28]   ἀναρπασόμενοι τοὺς Φωκέας φερόμενοι ἐσέπεσον  ἐς   τοὺς ἀμφορέας. ἐνθαῦτα οἱ ἵπποι
[8, 8]   εἶχε ἄρα καὶ πρότερον αὐτομολήσειν  ἐς   τοὺς Ἕλληνας, ἀλλ᾽ οὐ γάρ
[8, 46]   ἀλογήσαντες δὲ τῶν ἐντολέων ἀπίκατο  ἐς   τοὺς Ἕλληνας Δημοκρίτου σπεύσαντος, ἀνδρὸς
[8, 11]   σὺν βασιλέι Ἑλλήνων ἐόντων αὐτομολέει  ἐς   τοὺς Ἕλληνας, καὶ οἱ Ἀθηναῖοι
[8, 8]   τρόπῳ τὸ ἐνθεῦτεν ἔτι ἀπίκετο  ἐς   τοὺς Ἓλληνας, οὐκ ἔχω εἰπεῖν
[8, 49]   ἐπιφανήσεται, πρὸς δὲ τῷ Ἰσθμῷ  ἐς   τοὺς ἑωυτῶν ἐξοίσονται. ~ταῦτα τῶν
[8, 46]   δὲ παρείχοντο τέσσερας, ἀποπεμφθέντες μὲν  ἐς   τοὺς Μήδους ὑπὸ τῶν πολιητέων
[8, 32]   ἀνέβησαν. (οἳ δὲ πλεῦνες αὐτῶν  ἐς   τοὺς Ὀζόλας Λοκροὺς ἐξεκομίσαντο, ἐς
[8, 27]   Θεσσαλοὶ καὶ οἱ σύμμαχοι αὐτῶν  ἐς   τοὺς Φωκέας, οὐ πολλοῖσι ἔτεσι
[8, 135]   πρὸς ὄρεϊ ἀγχοτάτω Ἀκραιφίης πόλιος.  (ἐς   τοῦτο τὸ ἱρὸν ἐπείτε παρελθεῖν
[8, 114]   οἱ ἐτύγχανε παρεστεὼς Μαρδόνιος, δεικνὺς  ἐς   τοῦτον εἶπε τοιγὰρ σφι Μαρδόνιος
[8, 41]   οἰκέτας. ἐνθαῦτα οἱ μὲν πλεῖστοι  ἐς   Τροίζηνα ἀπέστειλαν, οἳ δὲ ἐς
[8, 92]   καὶ βώσας τὸν Θεμιστοκλέα ἐπεκερτόμησε  ἐς   τῶν Αἰγινητέων τὸν μηδισμὸν ὀνειδίζων.
[8, 25]   δὲ πάντες ἐκέατο ἁλέες συγκεκομισμένοι  ἐς   τὠυτὸ χωρίον, τέσσερες χιλιάδες. (ταύτην
[8, 140]   ἐν ὑμῖν, οὐκ ἄν κοτε  ἐς   ὑμέας ἦλθον ἔχων λόγους τούσδε·
[8, 92]   αἱ νέες περιεγένοντο, φεύγοντες ἀπίκοντο  ἐς   Φάληρον ὑπὸ τὸν πεζὸν στρατόν.
[8, 12]   στρατιῶται οἱ ταύτῃ ἀκούοντες ταῦτα  ἐς   φόβον κατιστέατο, ἐλπίζοντες πάγχυ ἀπολέεσθαι
[8, 89]   ἐπιστάμενοι. ἐπεὶ δὲ αἱ πρῶται  ἐς   φυγὴν ἐτράποντο, ἐνθαῦτα αἱ πλεῖσται
[8, 94]   σὺ μὲν ἀποστρέψας τὰς νέας  ἐς   φυγὴν ὅρμησαι καταπροδοὺς τοὺς Ἕλληνας·
[8, 6]   κως ἰδόντες οἱ Ἕλληνες προσπλέοντας  ἐς   φυγὴν ὁρμήσειαν φεύγοντάς τε εὐφρόνη
[8, 91]   Φοίνικας ἐτράποντο. ~τῶν δὲ βαρβάρων  ἐς   φυγὴν τραπομένων καὶ ἐκπλεόντων πρὸς
[8, 16]   χρῆμα ἐποιεῦντο ὑπὸ νεῶν ὀλιγέων  ἐς   φυγὴν τρέπεσθαι. (πολλαὶ μὲν δὴ
[8, 27]   ἐγεγόνεε, αὐτίκα Θεσσαλοὶ πέμπουσι κήρυκα  ἐς   Φωκέας, ἅτε σφι ἔχοντες αἰεὶ
[8, 106]   ἀνόσια, νόμῳ δικαίῳ χρεώμενοι, ὑπήγαγον  ἐς   χεῖρας τὰς ἐμάς, ὥστε σε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006