Alphabétiquement     [«   »]
τότε 21
τοῦ 143
τοῦδε 3
τοὺς 118
τούς 3
τούσδε 2
τοῦτ 1
Fréquences     [«    »]
98 δὴ
95 τὰς
99 ταῦτα
118 τοὺς
122 τὰ
131
135 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

τοὺς


Livre, chapitre
[8, 113]   πρώτους μὲν τοὺς Πέρσας πάντας  τοὺς   ἀθανάτους καλεομένους, πλὴν Ὑδάρνεος τοῦ
[8, 63]   δοκέειν δέ μοι, ἀρρωδήσας μάλιστα  τοὺς   Ἀθηναίους ἀνεδιδάσκετο, μή σφεας ἀπολίπωσι,
[8, 91]   τὰς ἐκπλεούσας· ὅκως δὲ τινὲς  τοὺς   Ἀθηναίους διαφύγοιεν, φερόμενοι ἐσέπιπτον ἐς
[8, 109]   Ἑλλήσποντον Θεμιστοκλέης, μεταβαλὼν πρὸς  τοὺς   Ἀθηναίους (οὗτοι γὰρ μάλιστα ἐκπεφευγότων
[8, 83]   ἀπ᾽ Αἰγίνης τριήρης, κατὰ  τοὺς   Αἰακίδας ἀπεδήμησε. ~ἐνθαῦτα ἀνῆγον τὰς
[8, 84]   ἀρχήν, Αἰγινῆται δὲ τὴν κατὰ  τοὺς   Αἰακίδας ἀποδημήσασαν ἐς Αἴγιναν, ταύτην
[8, 64]   εὔξασθαι τοῖσι θεοῖσι καὶ ἐπικαλέσασθαι  τοὺς   Αἰακίδας συμμάχους. ὡς δέ σφι
[8, 91]   Ἀθηναίους διαφύγοιεν, φερόμενοι ἐσέπιπτον ἐς  τοὺς   Αἰγινήτας. ~ἐνθαῦτα συνεκύρεον νέες
[8, 64]   ἐπεκαλέοντο, ἐπὶ δὲ Αἰακὸν καὶ  τοὺς   ἄλλους Αἰακίδας νέα ἀπέστελλον ἐς
[8, 94]   τὴν νέα αὐτόν τε καὶ  τοὺς   ἄλλους ἐπ᾽ ἐξεργασμένοισι ἐλθεῖν ἐς
[8, 87]   θεήσασθαι βασιλέα. ~κατὰ μὲν δὴ  τοὺς   ἄλλους οὐκ ἔχω μετεξετέρους εἰπεῖν
[8, 44]   ἠπείρου, Ἀθηναῖοι μὲν πρὸς πάντας  τοὺς   ἄλλους παρεχόμενοι νέας ὀγδώκοντα καὶ
[8, 101]   δὲ ἀπίκετο Ἀρτεμισίη, μεταστησάμενος  τοὺς   ἄλλους τούς τε συμβούλους Περσέων
[8, 90]   ἵνα μὴ αὐτοὶ κακοὶ γενόμενοι  τοὺς   ἀμείνονας διαβάλλωσι. (ὅκως γάρ τινα
[8, 71]   ὡς γὰρ ἐπύθοντο τάχιστα Πελοποννήσιοι  τοὺς   ἀμφὶ Λεωνίδην ἐν Θερμοπύλῃσι τετελευτηκέναι,
[8, 28]   τοὺς Φωκέας φερόμενοι ἐσέπεσον ἐς  τοὺς   ἀμφορέας. ἐνθαῦτα οἱ ἵπποι τὰ
[8, 24]   ἐλθόντα θεήσασθαι ὅκως μάχεται πρὸς  τοὺς   ἀνοήτους τῶν ἀνθρώπων, οἳ ἤλπισαν
[8, 70]   καὶ ἀρρωδίη, οὐκ ἥκιστα δὲ  τοὺς   ἀπὸ Πελοποννήσου· ἀρρώδεον δὲ ὅτι
[8, 144]   Ἀλέξανδρον ταῦτα ὑπεκρίναντο, πρὸς δὲ  τοὺς   ἀπὸ Σπάρτης ἀγγέλους τάδε. τὸ
[8, 94]   γὰρ ἀγχοῦ γενέσθαι τῶν νεῶν,  τοὺς   ἀπὸ τοῦ κέλητος λέγειν τάδε.
[8, 27]   γυψώσας ἄνδρας ἑξακοσίους τῶν φωκέων  τοὺς,   ἀρίστους, αὐτούς τε τούτους καὶ
[8, 19]   ἐλπίζοι τῶν βασιλέος συμμάχων ἀποστήσειν  τοὺς   ἀρίστους. (ταῦτα μέν νυν ἐς
[8, 9]   ἡμέρης φυλάξαντες αὐτοὶ ἐπανέπλεον ἐπὶ  τοὺς   βαρβάρους, ἀπόπειραν αὐτῶν ποιήσασθαι βουλόμενοι
[8, 15]   μὴ παρήσουσι ἐς τὴν Ἑλλάδα  τοὺς   βαρβάρους, οἳ δ᾽ ὅκως τὸ
[8, 107]   ἐκέλευσέ μιν τῆς στρατιῆς διαλέγειν  τοὺς   βούλεται, καὶ ποιέειν τοῖσι λόγοισι
[8, 136]   καὶ εὐεργέτης Ἀλέξανδρος ἔπεμπε·  (τοὺς   γὰρ Ἀθηναίους οὕτω ἐδόκεε μάλιστα
[8, 11]   καὶ τὸ ἀριστήιον ἔλαβε οὗτος.  (τοὺς   δ᾽ ἐν τῇ ναυμαχίῃ ταύτῃ
[8, 76]   νῆσος) ἵνα τοὺς μὲν περιποιέωσι  τοὺς   δὲ διαφθείρωσι. (ἐποίευν δὲ σιγῇ
[8, 70]   δὲ παρεσκευάζοντο ἐς τὴν ὑστεραίην.  (τοὺς   δὲ Ἕλληνας εἶχε δέος τε
[8, 131]   ὅκῃ πεσέεται τὰ Μαρδονίου πρήγματα.  ~τοὺς   δὲ Ἕλληνας τό τε ἔαρ
[8, 132]   Σάμου μὴ τολμᾶν καταπλῶσαι καταρρωδηκότας,  τοὺς   δὲ Ἕλληνας, χρηιζόντων Χίων, τὸ
[8, 129]   νέειν αὐτῶν οὐκ ἐπιστάμενοι διεφθείροντο,  τοὺς   δὲ ἐπισταμένους οἱ Ποτιδαιῆται ἐπιπλώσαντες
[8, 115]   καὶ δυσεντερίη κατ᾽ ὁδὸν ἔφθειρε.  τοὺς   δὲ καὶ νοσέοντας αὐτῶν κατέλειπε,
[8, 129]   λέγοντες εὖ λέγειν ἔμοιγε δοκέουσι.  τοὺς   δὲ περιγενομένους ἀπῆγε Ἀρτάβαζος ἐς
[8, 118]   σωτηρίη” (τὸν μὲν ταῦτα λέγειν,  τοὺς   δὲ προσκυνέοντας ἐκπηδᾶν ἐς τὴν
[8, 90]   στρατηγοὺς μὴ ἀπολέσθαι Φοινίκων τε  τοὺς   διαβάλλοντας λαβεῖν τοιόνδε μισθόν. (ἔτι
[8, 25]   εἵλωτας. (οὐ μὲν οὐδ᾽ ἐλάνθανε  τοὺς   διαβεβηκότας Ξέρξης ταῦτα πρήξας περὶ
[8, 101]   τούς τε συμβούλους Περσέων καὶ  τοὺς   δορυφόρους, ἔλεξε Ξέρξης τάδε. κελεύει
[8, 39]   κτείνοντας καὶ διώκοντας. ~τούτους δὲ  τοὺς   δύο Δελφοὶ λέγουσι εἶναι ἐπιχωρίους
[8, 25]   Λακεδαιμονίους καὶ Θεσπιέας, ὁρῶντες καὶ  τοὺς   εἵλωτας. (οὐ μὲν οὐδ᾽ ἐλάνθανε
[8, 68]   ἐλαύνῃς τὸν πεζὸν στρατόν, ἀτρεμιεῖν  τοὺς   ἐκεῖθεν αὐτῶν ἥκοντας, οὐδέ σφι
[8, 8]   ἄρα καὶ πρότερον αὐτομολήσειν ἐς  τοὺς   Ἕλληνας, ἀλλ᾽ οὐ γάρ οἱ
[8, 46]   δὲ τῶν ἐντολέων ἀπίκατο ἐς  τοὺς   Ἕλληνας Δημοκρίτου σπεύσαντος, ἀνδρὸς τῶν
[8, 130]   τριηκοσίας. (οὐ μὲν οὐδὲ προσεδέκοντο  τοὺς   Ἕλληνας ἐλεύσεσθαι ἐς τὴν Ἰωνίην
[8, 5]   τὴν ναυμαχίην. ~ὁ δὲ Θεμιστοκλέης  τοὺς   Ἕλληνας ἐπισχεῖν ὧδε ποιέει· Εὐρυβιάδῃ
[8, 11]   βασιλέι Ἑλλήνων ἐόντων αὐτομολέει ἐς  τοὺς   Ἕλληνας, καὶ οἱ Ἀθηναῖοι διὰ
[8, 96]   ἀνδρὶ χρησμολόγῳ, τὸ ἐλελήθεε πάντας  τοὺς   Ἕλληνας, Κωλιάδες δὲ γυναῖκες ἐρετμοῖσι
[8, 15]   Ξέρξεω δειμαίνοντες, οὐκ ἀνέμειναν ἔτι  τοὺς   Ἕλληνας μάχης ἄρξαι, ἀλλὰ παρακελευσάμενοι
[8, 94]   νέας ἐς φυγὴν ὅρμησαι καταπροδοὺς  τοὺς   Ἕλληνας· οἳ δὲ καὶ δὴ
[8, 110]   Ἀθηναῖος, σοὶ βουλόμενος ὑπουργέειν, ἔσχε  τοὺς   Ἕλληνας τὰς νέας βουλομένους διώκειν
[8, 8]   τὸ ἐνθεῦτεν ἔτι ἀπίκετο ἐς  τοὺς   Ἓλληνας, οὐκ ἔχω εἰπεῖν ἀτρεκέως,
[8, 95]   ἀπέβησε ἄγων, οἳ τοὺς Πέρσας  τοὺς   ἐν τῇ νησῖδι ταύτῃ κατεφόνευσαν
[8, 90]   δὲ ἐόντες ἀκοντισταὶ οἱ Σαμοθρήικες  τοὺς   ἐπιβάτας ἀπὸ τῆς καταδυσάσης νεὸς
[8, 51]   θύρῃσί τε καὶ ξύλοισι ἠμύνοντο  τοὺς   ἐπιόντας, ἅμα μὲν ὑπ᾽ ἀσθενείης
[8, 81]   ἥκειν καὶ μόγις ἐκπλῶσαι λαθὼν  τοὺς   ἐπορμέοντας· περιέχεσθαι γὰρ πᾶν τὸ
[8, 25]   ταῦτα πρήξας περὶ τοὺς νεκροὺς  τοὺς   ἑωυτοῦ· καὶ γὰρ δὴ καὶ
[8, 49]   πρὸς δὲ τῷ Ἰσθμῷ ἐς  τοὺς   ἑωυτῶν ἐξοίσονται. ~ταῦτα τῶν ἀπὸ
[8, 28]   ὁμοιώσαντες τῷ ἄλλῳ χώρῳ ἐδέκοντο  τοὺς   Θεσσαλοὺς ἐσβάλλοντας. οἳ δὲ ὡς
[8, 137]   φέροι μέγα τι. καλέσας δὲ  τοὺς   θῆτας προηγόρευέ σφι ἀπαλλάσσεσθαι ἐκ
[8, 113]   μετὰ δὲ τῶν ἄλλων Περσέων  τοὺς   θωρηκοφόρους καὶ τὴν ἵππον τὴν
[8, 53]   τὰς πύλας, ταύτας δὲ ἀνοίξαντες  τοὺς   ἱκέτας ἐφόνευον· ἐπεὶ δέ σφι
[8, 138]   Τημενίδαι, μέγας οὕτω ἐρρύη ὥστε  τοὺς   ἱππέας μὴ οἵους τε γενέσθαι
[8, 90]   καὶ ἔσχον αὐτήν. (ταῦτα γενόμενα  τοὺς   Ἴωνας ἐρρύσατο· ὡς γὰρ εἶδε
[8, 22]   διαβληθῇ πρὸς Ξέρξην, ἀπίστους ποιήσῃ  τοὺς   Ἴωνας καὶ τῶν ναυμαχιέων αὐτοὺς
[8, 90]   διεφθάρατο, ἐλθόντες παρὰ βασιλέα διέβαλλον  τοὺς   Ἴωνας, ὡς δι᾽ ἐκείνους ἀπολοίατο
[8, 25]   τοὺς νεκρούς· πάντες δὲ ἠπιστέατο  τοὺς   κειμένους εἶναι πάντας Λακεδαιμονίους καὶ
[8, 99]   ἀγγελίη ἐπεσελθοῦσα συνέχεε οὕτω ὥστε  τοὺς   κιθῶνας κατερρήξαντο πάντες, βοῇ τε
[8, 61]   Θεμιστοκλέης κεῖνόν τε καὶ  τοὺς   Κορινθίους πολλά τε καὶ κακὰ
[8, 94]   ἀειράμενον οἴχεσθαι φεύγοντα, ἰδόντας δὲ  τοὺς   Κορινθίους τὴν στρατηγίδα φεύγουσαν ὡσαύτως
[8, 3]   ὕβριν προϊσχόμενοι ἀπείλοντο τὴν ἡγεμονίην  τοὺς   Λακεδαιμονίους. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον
[8, 106]   οἰκέῃ ἐκείνῃ, ὥστε ὑποδεξάμενον ἄσμενον  τοὺς   λόγους τὸν Πανιώνιον κομίσαι τὰ
[8, 69]   εὔνοοι τῇ Ἀρτεμισίῃ, συμφορὴν ἐποιεῦντο  τοὺς   λόγους ὡς κακόν τι πεισομένης
[8, 66]   Ἀνδρίους καὶ Τηνίους τε καὶ  τοὺς   λοιποὺς νησιώτας πάντας, πλὴν τῶν
[8, 24]   μυριάδες) ὑπολιπόμενος τούτων ὡς χιλίους,  τοὺς   λοιποὺς τάφρους ὀρυξάμενος ἔθαψε, φυλλάδα
[8, 132]   ἀπέχειν. συνέπιπτε δὲ τοιοῦτο ὥστε  τοὺς   μὲν βαρβάρους τὸ πρὸς ἑσπέρης
[8, 119]   οὐκ ἂν ποιῆσαι βασιλέα τοιόνδε,  τοὺς   μὲν ἐπὶ τοῦ καταστρώματος καταβιβάσαι
[8, 135]   πρόμαντιν βαρβάρῳ γλώσσῃ χρᾶν. (καὶ  τοὺς   μὲν ἑπομένους τῶν Θηβαίων ἐν
[8, 76]   ἔσεσθαι ἔκειτο νῆσος) ἵνα  τοὺς   μὲν περιποιέωσι τοὺς δὲ διαφθείρωσι.
[8, 75]   τοὺς τὰ ὑμέτερα φρονέοντας καὶ  τοὺς   μή” ~ὃ μὲν ταῦτά σφι
[8, 46]   παρείχοντο τέσσερας, ἀποπεμφθέντες μὲν ἐς  τοὺς   Μήδους ὑπὸ τῶν πολιητέων κατά
[8, 24]   ἐόντων, Ξέρξης ἑτοιμασάμενος τὰ περὶ  τοὺς   νεκροὺς ἔπεμπε ἐς τὸν ναυτικὸν
[8, 25]   θεήσασθαι. διαπεραιωθέντες δὲ ἐθηεῦντο διεξιόντες  τοὺς   νεκρούς· πάντες δὲ ἠπιστέατο τοὺς
[8, 25]   διαβεβηκότας Ξέρξης ταῦτα πρήξας περὶ  τοὺς   νεκροὺς τοὺς ἑωυτοῦ· καὶ γὰρ
[8, 32]   (οἳ δὲ πλεῦνες αὐτῶν ἐς  τοὺς   Ὀζόλας Λοκροὺς ἐξεκομίσαντο, ἐς Ἄμφισσαν
[8, 41]   δύναται σώζειν τέκνα τε καὶ  τοὺς   οἰκέτας. ἐνθαῦτα οἱ μὲν πλεῖστοι
[8, 144]   οὕτω ὥστε ἐπιθρέψαι ἐθέλειν ἡμέων  τοὺς   οἰκέτας. (καὶ ὑμῖν μὲν
[8, 62]   ἡμεῖς μὲν ὡς ἔχομεν ἀναλαβόντες  τοὺς   οἰκέτας κομιεύμεθα ἐς Σῖριν τὴν
[8, 106]   μιν ἀγαθὰ ποιήσει ἢν κομίσας  τοὺς   οἰκέτας οἰκέῃ ἐκείνῃ, ὥστε ὑποδεξάμενον
[8, 4]   ἂν αὐτοὶ τέκνα τε καὶ  τοὺς   οἰκέτας ὑπεκθέωνται. ὡς δ᾽ οὐκ
[8, 52]   τρόπον τοιόνδε· ὅκως στυππεῖον περὶ  τοὺς   ὀιστοὺς περιθέντες ἅψειαν, ἐτόξευον ἐς
[8, 127]   τὴν Ποτίδαιαν. ὑποπτεύσας δὲ καὶ  τοὺς   Ὀλυνθίους ἀπίστασθαι ἀπὸ βασιλέος, καὶ
[8, 98]   ἵππος τε καὶ ἀνὴρ τεταγμένος·  τοὺς   οὔτε νιφετός, οὐκ ὄμβρος, οὐ
[8, 116]   ἐόντες, ἐξώρυξε αὐτῶν πατὴρ  τοὺς   ὀφθαλμοὺς διὰ τὴν αἰτίην ταύτην.
[8, 107]   καὶ Ἑρμότιμος. ~Ξέρξης δὲ ὡς  τοὺς   παῖδας ἐπέτρεψε Ἀρτεμισίῃ ἀπάγειν ἐς
[8, 22]   Ἴωνες, οὐ ποιέετε δίκαια ἐπὶ  τοὺς   πατέρας στρατευόμενοι καὶ τὴν Ἑλλάδα
[8, 113]   ἐνθαῦτα Μαρδόνιος ἐξελέγετο πρώτους μὲν  τοὺς   Πέρσας πάντας τοὺς ἀθανάτους καλεομένους,
[8, 95]   Ψυττάλειαν νῆσον ἀπέβησε ἄγων, οἳ  τοὺς   Πέρσας τοὺς ἐν τῇ νησῖδι
[8, 19]   εἶναι τὴν στρατιὴν ἔχειν  τοὺς   πολεμίους· παραίνεέ τε προειπεῖν τοῖσι
[8, 130]   ἐβουλεύοντο εἴ τι δυναίατο κακὸν  τοὺς   πολεμίους ποιέειν, ἅμα δὲ καὶ
[8, 119]   νέα ἐόντας Πέρσας καὶ Περσέων  τοὺς   πρώτους, τῶν δ᾽ ἐρετέων ἐόντων
[8, 19]   ἐπὶ τὴν θάλασσαν ταύτην, συλλέξας  τοὺς   στρατηγοὺς ἔλεγέ σφι ὡς δοκέοι
[8, 58]   τῆς νεὸς ἐκβῆναι συλλέξαι τε  τοὺς   στρατηγοὺς ἐς τὸ συνέδριον. ~ὡς
[8, 90]   ὦν οὕτω ὥστε Ἰώνων τε  τοὺς   στρατηγοὺς μὴ ἀπολέσθαι Φοινίκων τε
[8, 128]   ἔμαθον τὸ βυβλίον, ἔφερον ἐπὶ  τοὺς   στρατηγούς· παρῆν δὲ καὶ τῶν
[8, 59]   τὸν λόγον τῶν εἵνεκα συνήγαγε  τοὺς   στρατηγούς, πολλὸς ἦν Θεμιστοκλέης
[8, 75]   τότε πλοίῳ ἀπικόμενος ἔλεγε πρὸς  τοὺς   στρατηγοὺς τῶν βαρβάρων τάδε. ἔπεμψέ
[8, 5]   τοι Μήδων πέμψειε ἀπολιπόντι  τοὺς   συμμάχους” ταῦτά τε ἅμα ἠγόρευε
[8, 75]   ἑωυτούς τε σφέας ὄψεσθε ναυμαχέοντας  τοὺς   τὰ ὑμέτερα φρονέοντας καὶ τοὺς
[8, 12]   τῶν νεῶν εἱλέοντο καὶ ἐτάρασσον  τοὺς   ταρσοὺς τῶν κωπέων. (οἱ δὲ
[8, 66]   τῇσι ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ ναυμαχίῃσι τούσδε  τοὺς   τότε οὔκω ἑπομένους βασιλέι, Μηλιέας
[8, 99]   ἔτερψε οὕτω δή τι Περσέων  τοὺς   ὑπολειφθέντας ὡς τάς τε ὁδοὺς
[8, 88]   ἐστὶ Ἀρτεμισίης τὸ ἔργον, καὶ  τοὺς   φάναι, σαφέως τὸ ἐπίσημον τῆς
[8, 90]   πάθεος. οἳ μὲν δὴ πρὸς  τοὺς   Φοίνικας ἐτράποντο. ~τῶν δὲ βαρβάρων
[8, 90]   ἔργον μέγα ἐργασαμένους, ἐτράπετο πρὸς  τοὺς   Φοίνικας οἷα ὑπερλυπεόμενός τε καὶ
[8, 54]   κήρυκος δευτέρῃ ἡμέρῃ συγκαλέσας Ἀθηναίων  τοὺς   φυγάδας, ἑωυτῷ δὲ ἑπομένους, ἐκέλευε
[8, 27]   καὶ οἱ σύμμαχοι αὐτῶν ἐς  τοὺς   Φωκέας, οὐ πολλοῖσι ἔτεσι πρότερον
[8, 32]   τὴν Φωκίδα ἐσέβαλον, αὐτοὺς μὲν  τοὺς   Φωκέας οὐκ αἱρέουσι. οἳ μὲν
[8, 28]   ἐσβάλλοντας. οἳ δὲ ὡς ἀναρπασόμενοι  τοὺς   Φωκέας φερόμενοι ἐσέπεσον ἐς τοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006