Alphabétiquement     [«   »]
ζώνην 1
Ζωστῆρος 1
4
ἢ 39
1
41
8
Fréquences     [«    »]
38 αὐτῶν
38 εἰ
38 τι
39 ἢ
39 τούτων
41
42 ἦν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII


Livre, chapitre
[8, 116]   τὴν Ἑλλάδα. (οἳ δὲ ἀλογήσαντες,     ἄλλως σφι θυμὸς ἐγένετο θεήσασθαι
[8, 8]   θάλασσαν οὐ πρότερον ἀνέσχε πρὶν     ἀπίκετο ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον, σταδίους
[8, 128]   Τιμόξεινος ἐθέλων παρὰ Ἀρτάβαζον πέμψαι     Ἀρτάβαζος παρὰ Τιμόξεινον, τοξεύματος παρὰ
[8, 134]   ὁκότερα βούλονται ἑλέσθαι τούτων, ἑωυτῷ     ἅτε μάντι χρᾶσθαι ἅτε
[8, 134]   ἑωυτῷ ἅτε μάντι χρᾶσθαι     ἅτε συμμάχῳ, τοῦ ἑτέρου ἀπεχομένους·
[8, 97]   τῶν Ἰώνων ὑποθῆται τοῖσι Ἕλλησι     αὐτοὶ νοήσωσι πλέειν ἐς τὸν
[8, 87]   τὴν Ἀρτεμισίης Ἑλληνίδα εἶναι     αὐτομολέειν ἐκ τῶν βαρβάρων καὶ
[8, 100]   ἀνακινδυνεῦσαι κατεργάσασθαι τὴν Ἑλλάδα     αὐτὸν καλῶς τελευτῆσαι τὸν βίον
[8, 101]   ὦν ταῦτα κελεύει ποιέειν,     αὐτὸς ἐθέλει τριήκοντα μυριάδας ἀπολεξάμενος
[8, 106]   κτησάμενε, τί σε ἐγὼ κακὸν     αὐτὸς τῶν ἐμῶν τίς
[8, 5]   τοι ἐγὼ μέζω δῶρα δώσω     βασιλεὺς ἄν τοι Μήδων
[8, 93]   Ἀρτεμισίη, οὐκ ἂν ἐπαύσατο πρότερον     εἷλέ μιν καὶ αὐτὸς
[8, 87]   νομίσας τὴν νέα τὴν Ἀρτεμισίης     Ἑλληνίδα εἶναι αὐτομολέειν ἐκ
[8, 42]   τε δὴ πολλῷ πλεῦνες νέες     ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ ἐναυμάχεον καὶ ἀπὸ
[8, 22]   μεταβαλεῖν καὶ γενέσθαι πρὸς ἑωυτῶν,     ἐπείτε ἀνενειχθῇ καὶ διαβληθῇ πρὸς
[8, 66]   ἤπειρον καὶ τῇσι νηυσὶ ἀπικόμενοι,     ἐπί τε Σηπιάδα ἀπίκοντο καὶ
[8, 12]   οἷα κακὰ ἧκον. πρὶν γὰρ     καὶ ἀναπνεῦσαι σφέας ἔκ τε
[8, 93]   ἐπαύσατο πρότερον εἷλέ μιν     καὶ αὐτὸς ἥλω. (τοῖσι γὰρ
[8, 3]   γὰρ κατ᾽ ἀρχὰς λόγος, πρὶν     καὶ ἐς Σικελίην πέμπειν ἐπὶ
[8, 68]   αὐτοῦ ἔχῃς πρὸς γῇ μένων     καὶ προβαίνων ἐς τὴν Πελοπόννησον,
[8, 38]   θεῖα· δύο γὰρ ὁπλίτας μέζονας     κατ᾽ ἀνθρώπων φύσιν ἔχοντας ἕπεσθαί
[8, 117]   δὲ κατεχόμενοι σιτία τε πλέω     κατ᾽ ὁδὸν ἐλάγχανον, καὶ οὐδένα
[8, 100]   καί οἱ κρέσσον εἴη ἀνακινδυνεῦσαι     κατεργάσασθαι τὴν Ἑλλάδα αὐτὸν
[8, 22]   ἐμοί, ἐπ᾽ ἀμφότερα νοέων, ἵνα     λαθόντα τὰ γράμματα βασιλέα Ἴωνας
[8, 108]   κατὰ ἔθνεα, ἤτοι ἁλισκομένων γε     πρὸ τούτου ὁμολογεόντων· τροφήν τε
[8, 86]   ἡμέρην μακρῷ ἀμείνονες αὐτοὶ ἑωυτῶν     πρὸς Εὐβοίῃ, πᾶς τις προθυμεόμενος
[8, 106]   ἐμῶν τίς σε προγόνων ἐργάσατο,     σὲ τῶν σῶν τινα,
[8, 35]   Ξέρξης, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, ἄμεινον     τὰ ἐν τοῖσι οἰκίοισι ἔλιπε,
[8, 75]   μᾶλλον τὰ ὑμέτερα κατύπερθε γίνεσθαι     τὰ τῶν Ἑλλήνων πρήγματα) φράσοντα
[8, 101]   γένοιτ᾽ ἂν ἀπόδεξις. (ἐμὲ ὦν     ταῦτα κελεύει ποιέειν, αὐτὸς
[8, 128]   τοιάδε ἐγίνετο· ὅκως βυβλίον γράψειε     Τιμόξεινος ἐθέλων παρὰ Ἀρτάβαζον πέμψαι
[8, 7]   τοῖσι Ἕλλησι ἐπιθήσεσθαι, οὐδὲ πρότερον     τὸ σύνθημά σφι ἔμελλε φανήσεσθαι
[8, 59]   ~ὡς δὲ ἄρα συνελέχθησαν, πρὶν     τὸν Εὐρυβιάδην προθεῖναι τὸν λόγον
[8, 120]   ἵδρυται πρὸς τοῦ Ἑλλησπόντου μᾶλλον     τοῦ Στρυμόνος καὶ τῆς Ἠιόνος,
[8, 19]   γὰρ εἶναι τὴν στρατιὴν ἔχειν     τοὺς πολεμίους· παραίνεέ τε προειπεῖν
[8, 87]   ἀτρεκέως ὡς ἕκαστοι τῶν βαρβάρων     τῶν Ἑλλήνων ἠγωνίζοντο· κατὰ δὲ
[8, 106]   σε ἐγὼ κακὸν αὐτὸς     τῶν ἐμῶν τίς σε προγόνων
[8, 106]   σε προγόνων ἐργάσατο, σὲ     τῶν σῶν τινα, ὅτι με
[8, 22]   ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀναγκαίης μέζονος κατέζευχθε     ὥστε ἀπίστασθαι, ὑμεῖς δὲ ἐν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006