Alphabétiquement     [«   »]
οὐδενί 1
οὐδενὶ 3
οὐδενὸς 1
οὐκ 71
οὐκέτι 3
οὔκω 3
οὔνομα 7
Fréquences     [«    »]
66 ἐκ
68 ἐπὶ
59 περὶ
71 οὐκ
72 τῇ
73 σφι
80 τοῖσι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

οὐκ


Livre, chapitre
[8, 32]   ἐσέβαλον, αὐτοὺς μὲν τοὺς Φωκέας  οὐκ   αἱρέουσι. οἳ μὲν γὰρ τῶν
[8, 133]   περὶ τῶν παρεόντων πρηγμάτων καὶ  οὐκ   ἄλλων πέρι πέμψαι. ~οὗτος
[8, 140]   γὰρ ἐνώρων τοῦτο ἐν ὑμῖν,  οὐκ   ἄν κοτε ἐς ὑμέας ἦλθον
[8, 93]   ὅτι ἐν ταύτῃ πλέοι Ἀρτεμισίη,  οὐκ   ἂν ἐπαύσατο πρότερον εἷλέ
[8, 144]   ὁμότροπα, τῶν προδότας γενέσθαι Ἀθηναίους  οὐκ   ἂν εὖ ἔχοι. (ἐπίστασθέ τε
[8, 119]   δ᾽ ἐρετέων ἐόντων Φοινίκων ὅκως  οὐκ   ἂν ἴσον πλῆθος τοῖσι Πέρσῃσι
[8, 119]   μίαν οὐκ ἔχω ἀντίξοον μὴ  οὐκ   ἂν ποιῆσαι βασιλέα τοιόνδε, τοὺς
[8, 15]   καὶ τὸ ἀπὸ Ξέρξεω δειμαίνοντες,  οὐκ   ἀνέμειναν ἔτι τοὺς Ἕλληνας μάχης
[8, 3]   εἰρήνης. (ἐπιστάμενοι ὦν αὐτὸ τοῦτο  οὐκ   ἀντέτεινον ἀλλ᾽ εἶκον, μέχρι ὅσου
[8, 115]   ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἤλαυνε, ἀπιὼν  οὐκ   ἀπέλαβε, ἀλλὰ δόντες οἱ Παίονες
[8, 36]   χώρην. δὲ θεός σφεας  οὐκ   ἔα κινέειν, φὰς αὐτὸς ἱκανὸς
[8, 69]   τι πεισομένης πρὸς βασιλέος, ὅτι  οὐκ   ἔα ναυμαχίην ποιέεσθαι· οἳ δὲ
[8, 126]   ἥκειν ἐς τὸ ἄλλο στρατόπεδον,  οὐκ   ἐδικαίου ἐντυχὼν ἀπεστεῶσι Ποτιδαιήτῃσι μὴ
[8, 31]   βάρβαροι· ἐμήδιζόν τε γὰρ καὶ  οὐκ   ἐδόκεε Θεσσαλοῖσι. ~ὡς δὲ ἐκ
[8, 111]   νησιωτέων αἰτηθέντες πρὸς Θεμιστοκλέος χρήματα  οὐκ   ἔδοσαν, ἀλλὰ προϊσχομένου Θεμιστοκλέος λόγον
[8, 46]   καὶ Μήλιοι ἐστρατεύοντο· οὗτοι γὰρ  οὐκ   ἔδοσαν μοῦνοι νησιωτέων τῷ βαρβάρῳ
[8, 60]   γίνεσθαι· μὴ δὲ οἰκότα βουλευομένοισι  οὐκ   ἐθέλει οὐδὲ θεὸς προσχωρέειν
[8, 13]   Εὐβοίης, φερόμενοι τῷ πνεύματι καὶ  οὐκ   εἰδότες τῇ ἐφέροντο ἐξέπιπτον πρὸς
[8, 16]   ἀλλήλας· ὅμως μέντοι ἀντεῖχε καὶ  οὐκ   εἶκε· δεινὸν γὰρ χρῆμα ἐποιεῦντο
[8, 77]   δὲ οὐκ ἔχω ἀντιλέγειν ὡς  οὐκ   εἰσὶ ἀληθέες, οὐ βουλόμενος ἐναργέως
[8, 144]   ἐκπέμπετε. (ὡς γὰρ ἡμεῖς εἰκάζομεν,  οὐκ   ἑκὰς χρόνου παρέσται βάρβαρος
[8, 111]   ἀνήκοντας, καὶ θεοὺς δύο ἀχρήστους  οὐκ   ἐκλείπειν σφέων τὴν νῆσον ἀλλ᾽
[8, 80]   ὑπὸ Μήδων· ἔδεε γάρ, ὅτε  οὐκ   ἑκόντες ἤθελον ἐς μάχην κατίστασθαι
[8, 51]   ἅμα μὲν ὑπ᾽ ἀσθενείης βίου  οὐκ   ἐκχωρήσαντες ἐς Σαλαμῖνα, πρὸς δὲ
[8, 66]   Φαλήρῳ. ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέειν,  οὐκ   ἐλάσσονες ἐόντες ἀριθμὸν ἐσέβαλον ἐς
[8, 113]   οὗτοι δὲ τὸ πλῆθος μὲν  οὐκ   ἐλάσσονες ἦσαν τῶν Περσέων, ῥώμῃ
[8, 74]   δρόμου θέοντες καὶ τῇσι νηυσὶ  οὐκ   ἐλπίζοντες ἐλλάμψεσθαι· οἳ δὲ ἐν
[8, 50]   καὶ Πλάταιαν πυθόμενος Θηβαίων ὅτι  οὐκ   ἐμήδιζον. ~ἀπὸ δὲ τῆς διαβάσιος
[8, 30]   Φωκέες μοῦνοι τῶν ταύτῃ ἀνθρώπων  οὐκ   ἐμήδιζον, κατ᾽ ἄλλο μὲν οὐδέν,
[8, 7]   τῶν νεῶν τὰς ταχθείσας, αὐτοὶ  οὐκ   ἐν νόῳ ἔχοντες ταύτης τῆς
[8, 126]   ἐδικαίου ἐντυχὼν ἀπεστεῶσι Ποτιδαιήτῃσι μὴ  οὐκ   ἐξανδραποδίσασθαι σφέας. (οἱ γὰρ Ποτιδαιῆται,
[8, 134]   εἵλοντο εἶναι. διὰ τοῦτο μὲν  οὐκ   ἔξεστι Θηβαίων οὐδενὶ αὐτόθι ἐγκατακοιμηθῆναι.
[8, 70]   κατ᾽ ἡσυχίην. τότε μέν νυν  οὐκ   ἐξέχρησέ σφι ἡμέρη ναυμαχίην
[8, 73]   τὸ Ἀχαιϊκὸν ἐκ μὲν Πελοποννήσου  οὐκ   ἐξεχώρησε, ἐκ μέντοι τῆς ἑωυτῶν,
[8, 125]   δι᾽ ἑωυτόν. (ὁ δέ, ἐπείτε  οὐκ   ἐπαύετο λέγων ταῦτα Τιμόδημος,
[8, 130]   ἑωυτῶν φυλάσσειν, σταθμεύμενοι ὅτι σφέας  οὐκ   ἐπεδίωξαν φεύγοντας ἐκ Σαλαμῖνος ἀλλ᾽
[8, 108]   νυν ναυτικὸν τὸν Ξέρξεω στρατὸν  οὐκ   ἐπεῖδον διώξαντες μέχρι Ἄνδρου, ἐς
[8, 4]   τοὺς οἰκέτας ὑπεκθέωνται. ὡς δ᾽  οὐκ   ἔπειθον, μεταβάντες τὸν Ἀθηναίων στρατηγὸν
[8, 81]   οἱ γὰρ πλεῦνες τῶν στρατηγῶν  οὐκ   ἐπείθοντο τὰ ἐσαγγελθέντα. ~ἀπιστεόντων δὲ
[8, 129]   οἱ μὲν δὴ νέειν αὐτῶν  οὐκ   ἐπιστάμενοι διεφθείροντο, τοὺς δὲ ἐπισταμένους
[8, 89]   ἐν τῇ θαλάσσῃ διεφθάρησαν νέειν  οὐκ   ἐπιστάμενοι. ἐπεὶ δὲ αἱ πρῶται
[8, 30]   μηδίζειν, εἰ ἄλλως βουλοίατο· ἀλλ᾽  οὐκ   ἔσεσθαι ἑκόντες εἶναι προδόται τῆς
[8, 31]   ταύτην ὦν τὴν Δωρίδα γῆν  οὐκ   ἐσίναντο ἐσβαλόντες οἱ βάρβαροι· ἐμήδιζόν
[8, 65]   τοῦτο. αὐτὸς δὲ εἰπεῖν Δημάρητε,  οὐκ   ἔστι ὅκως οὐ μέγα τι
[8, 118]   σωτηρίη, (καὶ τὸν εἶπαι δέσποτα,  οὐκ   ἔστι οὐδεμία, εἰ μὴ τούτων
[8, 124]   τὴν Ἑλλάδα. (ὅτι δὲ νικῶν  οὐκ   ἐτιμήθη πρὸς τῶν ἐν Σαλαμῖνι
[8, 117]   ἐς Ἄβυδον· τὰς γὰρ σχεδίας  οὐκ   εὗρον ἔτι ἐντεταμένας ἀλλ᾽ ὑπὸ
[8, 2]   Εὐρυβιάδην Εὐρυκλείδεω· οἱ γὰρ σύμμαχοι  οὐκ   ἔφασαν, ἢν μὴ Λάκων
[8, 60]   διαδρήσονται· παρεόντων γὰρ τῶν συμμάχων  οὐκ   ἔφερέ οἱ κόσμον οὐδένα κατηγορέειν·
[8, 113]   Ὑδάρνεος τοῦ στρατηγοῦ (οὗτος γὰρ  οὐκ   ἔφη λείψεσθαι βασιλέος) μετὰ δὲ
[8, 68]   πάντως δέει σε ναυμαχίῃσι ἀνακινδυνεύειν;  οὐκ   ἔχεις μὲν τὰς Ἀθήνας, τῶν
[8, 87]   ὑπὸ νεὸς Ἀττικῆς· καὶ  οὐκ   ἔχουσα διαφυγεῖν, ἔμπροσθε γὰρ αὐτῆς
[8, 77]   οὐδὲν ἀποκοιμηθέντες παραρτέοντο. ~χρησμοῖσι δὲ  οὐκ   ἔχω ἀντιλέγειν ὡς οὐκ εἰσὶ
[8, 119]   Ξέρξην, ἐν μυρίῃσι γνώμῃσι μίαν  οὐκ   ἔχω ἀντίξοον μὴ οὐκ ἂν
[8, 8]   ἔτι ἀπίκετο ἐς τοὺς Ἓλληνας,  οὐκ   ἔχω εἰπεῖν ἀτρεκέως, θωμάζω δὲ
[8, 112]   τινὲς καὶ ἄλλοι ἔδοσαν νησιωτέων,  οὐκ   ἔχω εἰπεῖν, δοκέω δὲ τινὰς
[8, 128]   ὅντινα μὲν τρόπον ἀρχήν, ἔγωγε  οὐκ   ἔχω εἰπεῖν (οὐ γὰρ ὦν
[8, 87]   ~κατὰ μὲν δὴ τοὺς ἄλλους  οὐκ   ἔχω μετεξετέρους εἰπεῖν ἀτρεκέως ὡς
[8, 133]   πρὸς τῶν χρηστηρίων ταῦτα ἐνετέλλετο,  οὐκ   ἔχω φράσαι· οὐ γὰρ ὦν
[8, 61]   μὴ ἐστὶ πατρὶς καὶ Εὐρυβιάδην  οὐκ   ἐῶν ἐπιψηφίζειν ἀπόλι ἀνδρί· πόλιν
[8, 101]   ναυμαχίης εὖ συνεβούλευσας τῆς γενομένης  οὐκ   ἐῶσα ποιέεσθαι, νῦν τε συμβούλευσον
[8, 18]   ἐπεκράτεον, τρηχέως δὲ περιεφθέντες, καὶ  οὐκ   ἥκιστα Ἀθηναῖοι τῶν αἱ ἡμίσεαι
[8, 70]   εἶχε δέος τε καὶ ἀρρωδίη,  οὐκ   ἥκιστα δὲ τοὺς ἀπὸ Πελοποννήσου·
[8, 41]   καὶ δὴ καὶ τοῦδε εἵνεκα  οὐκ   ἥκιστα. λέγουσι Ἀθηναῖοι ὄφιν μέγαν
[8, 109]   διώκωμεν ἄνδρας φεύγοντας. (τάδε γὰρ  οὐκ   ἡμεῖς κατεργασάμεθα, ἀλλὰ θεοί τε
[8, 121]   νέα. ~οἱ δὲ Ἕλληνες ἐπείτε  οὐκ   οἷοί τε ἐγίνοντο ἐξελεῖν τὴν
[8, 140]   πείθεσθαι Μαρδονίῳ. (ἐνορῶ γὰρ ὑμῖν  οὐκ   οἵοισί τε ἐσομένοισι τὸν πάντα
[8, 98]   ἀνὴρ τεταγμένος· τοὺς οὔτε νιφετός,  οὐκ   ὄμβρος, οὐ καῦμα, οὐ νὺξ
[8, 37]   τοῦ μεγάρου ἐξενηνειγμένα ἱρά, τῶν  οὐκ   ὅσιον ἦν ἅπτεσθαι ἀνθρώπων οὐδενί.
[8, 99]   ἀπλέτῳ, Μαρδόνιον ἐν αἰτίῃ τιθέντες.  οὐκ   οὕτω δὲ περὶ τῶν νεῶν
[8, 74]   Σαλαμῖνι ὅμως ταῦτα πυνθανόμενοι ἀρρώδεον,  οὐκ   οὕτω περὶ σφίσι αὐτοῖσι δειμαίνοντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006