Alphabétiquement     [«   »]
ὑπηρετέειν 1
ὑπῆρχε 1
ὑπισχνεύμενος 1
ὑπὸ 42
ὑπό 1
ὑποδέκεται 1
ὑποδεκόμεθα 1
Fréquences     [«    »]
41
42 ἦν
39 τούτων
42 ὑπὸ
44 ἀπὸ
44 οὔτε
46 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

ὑπὸ


Livre, chapitre
[8, 94]   τούτους μὲν τοιαύτη φάτις ἔχει  ὑπὸ   Ἀθηναίων, οὐ μέντοι αὐτοί γε
[8, 34]   αὐτῶν ἄνδρες Μακεδόνες διατεταγμένοι ἔσωζον,  ὑπὸ   Ἀλεξάνδρου ἀποπεμφθέντες· ἔσωζον δὲ τῇδε,
[8, 55]   τῆς ἐμπρήσιος Ἀθηναίων οἱ θύειν  ὑπὸ   βασιλέος κελευόμενοι ὡς ἀνέβησαν ἐς
[8, 1]   ἑκατὸν καὶ εἴκοσι καὶ ἑπτά·  ὑπὸ   δὲ ἀρετῆς τε καὶ προθυμίης
[8, 79]   φίλον ἐχθρὸν δὲ τὰ μάλιστα·  ὑπὸ   δὲ μεγάθεος τῶν παρεόντων κακῶν
[8, 43]   οἱ δὲ Ἑρμιονέες εἰσὶ Δρύοπες,  ὑπὸ   Ἡρακλέος τε καὶ Μηλιέων ἐκ
[8, 135]   θῶμά μοι μέγιστον γενέσθαι λέγεται  ὑπὸ   Θηβαίων· ἐλθεῖν ἄρα τὸν Εὐρωπέα
[8, 115]   ἔλειπον οὐδέν· ταῦτα δ᾽ ἐποίεον  ὑπὸ   λιμοῦ. (ἐπιλαβὼν δὲ λοιμός τε
[8, 127]   ἐκ τοῦ Θερμαίου κόλπου ἐξαναστάντες  ὑπὸ   Μακεδόνων. ἐπεὶ δὲ σφέας εἷλε
[8, 138]   τοῖσι κήποισι ἥλω, ὡς λέγεται  ὑπὸ   Μακεδόνων. ὑπὲρ δὲ τῶν κήπων
[8, 140]   ἀπίκετο ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθεὶς  ὑπὸ   Μαρδονίου, ἔλεγε τάδε. ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[8, 16]   ἐγίνοντο. (ὁ γὰρ Ξέρξεω στρατὸς  ὑπὸ   μεγάθεός τε καὶ πλήθεος αὐτὸς
[8, 80]   γὰρ ἐξ ἐμέο τὰ ποιεύμενα  ὑπὸ   Μήδων· ἔδεε γάρ, ὅτε οὐκ
[8, 141]   ἄλλοισι Δωριεῦσι ἐκπίπτειν ἐκ Πελοποννήσου  ὑπὸ   Μήδων τε καὶ Ἀθηναίων, κάρτα
[8, 87]   νηῦς Ἀρτεμισίης ἐδιώκετο  ὑπὸ   νεὸς Ἀττικῆς· καὶ οὐκ
[8, 16]   εἶκε· δεινὸν γὰρ χρῆμα ἐποιεῦντο  ὑπὸ   νεῶν ὀλιγέων ἐς φυγὴν τρέπεσθαι.
[8, 53]   τὴν ἐν τῇ ἠπείρῳ γενέσθαι  ὑπὸ   Πέρσῃσι. ἔμπροσθε ὦν πρὸ τῆς
[8, 33]   καὶ γυναῖκας τινὰς διέφθειραν μισγόμενοι  ὑπὸ   πλήθεος. ~παραποταμίους δὲ παραμειβόμενοι οἱ
[8, 105]   ἡμεῖς ἴδμεν. ἁλόντα γὰρ αὐτὸν  ὑπὸ   πολεμίων καὶ πωλεόμενον ὠνέεται Πανιώνιος
[8, 39]   Αὐτονόου δὲ πέλας τῆς Κασταλίης  ὑπὸ   τῇ Ὑαμπείῃ κορυφῇ. (οἱ δὲ
[8, 70]   τῶν δὲ βαρβάρων πεζὸς  ὑπὸ   τὴν παρεοῦσαν νύκτα ἐπορεύετο ἐπὶ
[8, 87]   καὶ συνήνεικε ποιησάσῃ. διωκομένη γὰρ  ὑπὸ   τῆς Ἀττικῆς φέρουσα ἐνέβαλε νηὶ
[8, 129]   Περσέων οἵ περ καὶ διεφθάρησαν  ὑπὸ   τῆς θαλάσσης· αἴτιον δὲ τοῦτο
[8, 92]   περιεγένοντο, φεύγοντες ἀπίκοντο ἐς Φάληρον  ὑπὸ   τὸν πεζὸν στρατόν. ~ἐν δὲ
[8, 14]   τὴν Εὔβοιαν πάντες εἴησαν διεφθαρμένοι  ὑπὸ   τοῦ γενομένου χειμῶνος. φυλάξαντες δὴ
[8, 79]   ἀνὴρ Ἀθηναῖος μὲν ἐξωστρακισμένος δὲ  ὑπὸ   τοῦ δήμου· τὸν ἐγὼ νενόμικα,
[8, 13]   τὰς πέτρας· ἐποιέετό τε πᾶν  ὑπὸ   τοῦ θεοῦ ὅκως ἂν ἐξισωθείη
[8, 24]   γῆν ἐπαμησάμενος, ἵνα μὴ ὀφθείησαν  ὑπὸ   τοῦ ναυτικοῦ στρατοῦ. (ὡς δὲ
[8, 65]   ἐπείτε ἐκείρετο Ἀττικὴ χώρη  ὑπὸ   τοῦ πεζοῦ στρατοῦ τοῦ Ξέρξεω
[8, 135]   τὴν ἐφέροντο δέλτον, τὰ λεγόμενα  ὑπὸ   τοῦ προφήτεω γράφειν ἐς αὐτήν,
[8, 66]   Θερμοπύλας· (ἀντιθήσω γὰρ τοῖσί τε  ὑπὸ   τοῦ χειμῶνος αὐτῶν ἀπολομένοισι καὶ
[8, 90]   ἀποδεικνύμενον ἐν τῇ ναυμαχίῃ, κατήμενος  ὑπὸ   τῷ ὄρεϊ τῷ ἀντίον Σαλαμῖνος
[8, 115]   ἀπαιτέοντος Ξέρξεω ἔφασαν νεμομένας ἁρπασθῆναι  ὑπὸ   τῶν ἄνω Θρηίκων τῶν περὶ
[8, 55]   τῷ ἄλλῳ ἱρῷ κατέλαβε ἐμπρησθῆναι  ὑπὸ   τῶν βαρβάρων· δευτέρῃ δὲ ἡμέρῃ
[8, 81]   πᾶν τὸ στρατόπεδον τὸ Ἑλληνικὸν  ὑπὸ   τῶν νεῶν τῶν Ξέρξεω· παραρτέεσθαι
[8, 75]   Θεμιστοκλέης ὡς ἑσσοῦτο τῇ γνώμῃ  ὑπὸ   τῶν Πελοποννησίων, λαθὼν ἐξέρχεται ἐκ
[8, 79]   τε ἔσονται ἐκπλῶσαι· περιεχόμεθα γὰρ  ὑπὸ   τῶν πολεμίων κύκλῳ. ἀλλ᾽ ἐσελθών
[8, 7]   Σκιάθου, ὡς ἂν μὴ ὀφθείησαν  ὑπὸ   τῶν πολεμίων περιπλέουσαι Εὔβοιαν κατά
[8, 46]   ἀποπεμφθέντες μὲν ἐς τοὺς Μήδους  ὑπὸ   τῶν πολιητέων κατά περ οἱ
[8, 27]   ταύτης τῆς βασιλέος στρατηλασίης, ἑσσώθησαν  ὑπὸ   τῶν Φωκέων καὶ περιέφθησαν τρηχέως.
[8, 117]   οὐκ εὗρον ἔτι ἐντεταμένας ἀλλ᾽  ὑπὸ   χειμῶνος διαλελυμένας. (ἐνθαῦτα δὲ κατεχόμενοι
[8, 138]   ὄρος κεῖται Βέρμιον οὔνομα, ἄβατον  ὑπὸ   χειμῶνος. ἐνθεῦτεν δὲ ὁρμώμενοι, ὡς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006