Alphabétiquement     [«   »]
τάς 4
τὰς 95
ταῦτά 5
ταῦτα 99
ταύτας 4
ταύτῃ 26
ταύτην 16
Fréquences     [«    »]
98 δὴ
92 πρὸς
95 τὰς
99 ταῦτα
118 τοὺς
122 τὰ
131
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

ταῦτα


Livre, chapitre
[8, 36]   τῶν ἑωυτοῦ προκατῆσθαι. (Δελφοὶ δὲ  ταῦτα   ἀκούσαντες σφέων αὐτῶν πέρι ἐφρόντιζον.
[8, 138]   λάβοι τὰ διδόμενα. δὲ  ταῦτα   ἀκούσας καὶ ὀξυνθεὶς πέμπει ἐπ᾽
[8, 101]   τριήκοντα μυριάδας τοῦ στρατοῦ ἀπολεξάμενον”  ~ταῦτα   ἀκούσας Ξέρξης ὡς ἐκ κακῶν
[8, 80]   ὡς οὐ ποιεύντων τῶν βαρβάρων  ταῦτα.   ἀλλά σφι σήμηνον αὐτὸς παρελθὼν
[8, 58]   ὑποθήκη, καὶ οὐδὲν πρὸς  ταῦτα   ἀμειψάμενος ἤιε ἐπὶ τὴν νέα
[8, 53]   ἤλπισε μή κοτέ τις κατὰ  ταῦτα   ἀναβαίη ἀνθρώπων, ταύτῃ ἀνέβησαν τινὲς
[8, 65]   ἐς βασιλέα ἀνενειχθῇ τὰ ἔπεα  ταῦτα,   ἀποβαλέεις τὴν κεφαλήν, καὶ σε
[8, 106]   αἰδοῖα ἀποτάμνειν, ἀναγκαζόμενος δὲ ἐποίεε  ταῦτα·   αὐτοῦ τε, ὡς ταῦτα ἐργάσατο,
[8, 4]   (γνόντες δὲ σφέας οἱ Εὐβοέες  ταῦτα   βουλευομένους ἐδέοντο Εὐρυβιάδεω προσμεῖναι χρόνον
[8, 7]   σφεῖς δὲ ἐπισπόμενοι ἐξ ἐναντίης.  (ταῦτα   βουλευσάμενοι ἀπέπεμπον τῶν νεῶν τὰς
[8, 90]   ἐπέβησάν τε καὶ ἔσχον αὐτήν.  (ταῦτα   γενόμενα τοὺς Ἴωνας ἐρρύσατο· ὡς
[8, 115]   τῶν ἀγρίων, καὶ ἔλειπον οὐδέν·  ταῦτα   δ᾽ ἐποίεον ὑπὸ λιμοῦ. (ἐπιλαβὼν
[8, 63]   μουνωθέντες μεμνήσεσθε τῶν ἐμῶν λόγων”  ~ταῦτα   δὲ Θεμιστοκλέος λέγοντος ἀνεδιδάσκετο Εὐρυβιάδης·
[8, 61]   παρεχόμενον οὕτω ἐκέλευε γνώμας συμβάλλεσθαι.  ταῦτα   δέ οἱ προέφερε ὅτι ἡλώκεσάν
[8, 80]   δὲ σημήνῃς, ἢν μὲν πείθωνται,  ταῦτα   δὴ τὰ κάλλιστα, ἢν δὲ
[8, 22]   ὑμέων ἡμῖν γέγονε” (Θεμιστοκλέης δὲ  ταῦτα   ἔγραφε, δοκέειν ἐμοί, ἐπ᾽ ἀμφότερα
[8, 108]   τὰς νέας οἰχωκυίας, αὐτίκα μετὰ  ταῦτα   ἐδόκεε ἐπιδιώκειν. τὸν μέν νυν
[8, 140]   πείθεσθε· πολλοῦ γὰρ ὑμῖν ἄξια  ταῦτα,   εἰ βασιλεύς γε μέγας
[8, 81]   ὡς ἀλεξησομένους. καὶ μὲν  ταῦτα   εἴπας μετεστήκεε, τῶν δὲ αὖτις
[8, 118]   ἐπιβατέων” καὶ Ξέρξην λέγεται ἀκούσαντα  ταῦτα   εἰπεῖν ἄνδρες Πέρσαι, νῦν τις
[8, 65]   ταύτῃ τῇ ὁρτῇ ἰακχάζουσι” πρὸς  ταῦτα   εἰπεῖν Δημάρητον σίγα τε καὶ
[8, 26]   περὶ ἀρετῆς” τούτῳ μὲν δὴ  ταῦτα   εἴρητο. ~ἐν δὲ τῷ διὰ
[8, 54]   ὄψιν τινὰ ἰδὼν ἐνυπνίου ἐνετέλλετο  ταῦτα,   εἴτε καὶ ἐνθύμιόν οἱ ἐγένετο
[8, 10]   πολλαπλησίας καὶ ἄμεινον πλεούσας. καταφρονήσαντες  ταῦτα   ἐκυκλοῦντο αὐτοὺς ἐς μέσον. (ὅσοι
[8, 109]   καταπλέωμεν ἐπὶ Ἑλλησπόντου καὶ Ἰωνίης”  (ταῦτα   ἔλεγε ἀποθήκην μέλλων ποιήσασθαι ἐς
[8, 142]   οὔτε πιστὸν οὔτε ἀληθὲς οὐδέν”  ταῦτα   ἔλεξαν οἱ ἄγγελοι. ~Ἀθηναῖοι δὲ
[8, 141]   ἐθέλει φίλος γενέσθαι” ~Ἀλέξανδρος μὲν  ταῦτα   ἔλεξε. Λακεδαιμόνιοι δὲ πυθόμενοι ἥκειν
[8, 23]   ναυμαχιέων αὐτοὺς ἀπόσχῃ. ~Θεμιστοκλέης μὲν  ταῦτα   ἐνέγραψε· τοῖσι δὲ βαρβάροισι αὐτίκα
[8, 133]   βουλόμενος ἐκμαθεῖν πρὸς τῶν χρηστηρίων  ταῦτα   ἐνετέλλετο, οὐκ ἔχω φράσαι· οὐ
[8, 25]   ἤλπισαν τὴν βασιλέος δύναμιν ὑπερβαλέεσθαι”  ~ταῦτα   ἐπαγγειλαμένου, μετὰ ταῦτα οὐδὲν ἐγίνετο
[8, 30]   δοκέειν, ἐμήδιζον ἂν οἱ Φωκέες.  ταῦτα   ἐπαγγελλομένων Θεσσαλῶν, οὔτε δώσειν ἔφασαν
[8, 112]   αἴνῃ μεγίστῃ τῶν στρατηγῶν, δείσαντες  ταῦτα   ἔπεμπον χρήματα. εἰ δὲ δὴ
[8, 136]   λέγοντα ἦν τὰ χρηστήρια μετὰ  ταῦτα   ἔπεμψε ἄγγελον ἐς Ἀθήνας Ἀλέξανδρον
[8, 21]   τὰ μέγιστα. ~οἳ μὲν δὴ  ταῦτα   ἔπρησσον, παρῆν δὲ ἐκ
[8, 144]   μᾶλλον περ ὁμολογέειν τῷ  ταῦτα   ἐργασαμένῳ, αὖτις δὲ τὸ Ἑλληνικὸν
[8, 106]   ἐποίεε ταῦτα· αὐτοῦ τε, ὡς  ταῦτα   ἐργάσατο, οἱ παῖδες ἀναγκαζόμενοι ἀπέταμνον.
[8, 124]   ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχησάντων, αὐτίκα μετὰ  ταῦτα   ἐς Λακεδαίμονα ἀπίκετο θέλων τιμηθῆναι·
[8, 36]   ἀναθήματα. ~οἱ Δελφοὶ δὲ πυνθανόμενοι  ταῦτα   ἐς πᾶσαν ἀρρωδίην ἀπίκατο, ἐν
[8, 12]   δὲ στρατιῶται οἱ ταύτῃ ἀκούοντες  ταῦτα   ἐς φόβον κατιστέατο, ἐλπίζοντες πάγχυ
[8, 64]   δέ σφι ἔδοξε, καὶ ἐποίευν  ταῦτα·   εὐξάμενοι γὰρ πᾶσι τοῖσι θεοῖσι,
[8, 55]   πηχυαῖον ἀναδεδραμηκότα. οὗτοι μέν νυν  ταῦτα   ἔφρασαν. ~οἱ δὲ ἐν Σαλαμῖνι
[8, 140]   ἀπιγμένων ἀναγκαίως ἔχει μοι ποιέειν  ταῦτα,   ἢν μὴ τὸ ὑμέτερον αἴτιον
[8, 19]   ἀσινέας ἀπικέσθαι ἐς τὴν Ἑλλάδα.  ταῦτα   ἤρεσέ σφι ποιέειν, καὶ αὐτίκα
[8, 41]   ἐν τῷ ἱρῷ· λέγουσί τε  ταῦτα   καὶ δὴ ὡς ἐόντι ἐπιμήνια
[8, 101]   ἂν ἀπόδεξις. (ἐμὲ ὦν  ταῦτα   κελεύει ποιέειν, αὐτὸς ἐθέλει
[8, 124]   ὑπερεβάλλετο πολλόν. ~οὐ βουλομένων δὲ  ταῦτα   κρίνειν τῶν Ἑλλήνων φθόνῳ, ἀλλ᾽
[8, 118]   ἐμοὶ σωτηρίη” (τὸν μὲν  ταῦτα   λέγειν, τοὺς δὲ προσκυνέοντας ἐκπηδᾶν
[8, 111]   δοτέα εἶναι χρήματα, ὑπεκρίναντο πρὸς  ταῦτα   λέγοντες ὡς κατὰ λόγον ἦσαν
[8, 61]   προσχωρέειν πρὸς τὰς ἀνθρωπηίας γνώμας”  ~ταῦτα   λέγοντος Θεμιστοκλέος αὖτις Κορίνθιος
[8, 94]   αὐτοὶ ἠρῶντο ἐπικρατήσαντες τῶν ἐχθρῶν”  ταῦτα   λεγόντων ἀπιστέειν γὰρ τὸν Ἀδείμαντον,
[8, 90]   λαβεῖν τοιόνδε μισθόν. (ἔτι τούτων  ταῦτα   λεγόντων ἐνέβαλε νηὶ Ἀττικῇ Σαμοθρηικίη
[8, 69]   Πάμφυλοι, τῶν ὄφελος ἐστὶ οὐδέν”  ~ταῦτα   λεγούσης πρὸς Μαρδόνιον, ὅσοι μὲν
[8, 110]   ὦν καὶ ἐγένετο. ~Θεμιστοκλέης μὲν  ταῦτα   λέγων διέβαλλε, Ἀθηναῖοι δὲ ἐπείθοντο·
[8, 65]   ναυτικὸν τὸ Ξέρξεω ἀπολέεσθαι μέλλοι.  ταῦτα   μὲν Δίκαιος Θεοκύδεος ἔλεγε,
[8, 113]   πεζὸν καὶ τὴν ἄλλην ἵππον.  (ταῦτα   μὲν ἔθνεα ὅλα εἵλετο, ἐκ
[8, 125]   ἂν σὺ, ὤνθρωπε, ἐὼν Ἀθηναῖος”  ταῦτα   μέν νυν ἐς τοσοῦτο ἐγένετο.
[8, 19]   βασιλέος συμμάχων ἀποστήσειν τοὺς ἀρίστους.  (ταῦτα   μέν νυν ἐς τοσοῦτο παρεγύμνου,
[8, 92]   τῶν Αἰγινητέων τὸν μηδισμὸν ὀνειδίζων.  ταῦτα   μέν νυν νηὶ ἐμβαλὼν
[8, 28]   ἕτεροι τοιοῦτοι ἐν Ἄβῃσι ἀνακέαται.  ~ταῦτα   μέν νυν τὸν πεζὸν ἐργάσαντο
[8, 88]   γυναῖκες, αἱ δὲ γυναῖκες ἄνδρες”  ταῦτα   μὲν Ξέρξην φασὶ εἰπεῖν. ~ἐν
[8, 3]   τὴν ἡγεμονίην τοὺς Λακεδαιμονίους. ἀλλὰ  ταῦτα   μὲν ὕστερον ἐγένετο. ~τότε δὲ
[8, 144]   καὶ μεγάλα ἐστι τὰ διακωλύοντα  ταῦτα   μὴ ποιέειν μηδ᾽ ἢν ἐθέλωμεν,
[8, 62]   ἀλλ᾽ ἐμοὶ πείθεο. (εἰ δὲ  ταῦτα   μὴ ποιήσῃς, ἡμεῖς μὲν ὡς
[8, 100]   καὶ δοκέει ἐπισχεῖν, παρέχει ποιέειν  ταῦτα.   μηδὲ δυσθύμεε· οὐ γὰρ ἔστι
[8, 137]   πρεσβύτεροι ἕστασαν ἐκπεπληγμένοι, ὡς ἤκουσαν  ταῦτα·   δὲ παῖς, ἐτύγχανε γὰρ
[8, 110]   οἱ ἀνεγνωσμένοι ἦσαν, αὐτίκα μετὰ  ταῦτα   Θεμιστοκλέης ἄνδρας ἀπέπεμπε ἔχοντας
[8, 125]   δέ, ἐπείτε οὐκ ἐπαύετο λέγων  ταῦτα   Τιμόδημος, εἶπε οὕτω ἔχει
[8, 99]   δὲ περὶ τῶν νεῶν ἀχθόμενοι  ταῦτα   οἱ Πέρσαι ἐποίευν ὡς περὶ
[8, 26]   πάντων ἦν εἰρωτῶν αὐτοὺς  ταῦτα.   (οἳ δέ σφι ἔλεγον ὡς
[8, 25]   δύναμιν ὑπερβαλέεσθαι” ~ταῦτα ἐπαγγειλαμένου, μετὰ  ταῦτα   οὐδὲν ἐγίνετο πλοίων σπανιώτερον· οὕτω
[8, 21]   αὐτοῦ. οἳ δὲ ὡς ἐπύθοντο  ταῦτα,   οὐκέτι ἐς ἀναβολὰς ἐποιεῦντο τὴν
[8, 119]   τοῦτο πάθος· εἰ γὰρ δὴ  ταῦτα   οὕτω εἰρέθη ἐκ τοῦ κυβερνήτεω
[8, 65]   θεοῖσι μελήσει” (τὸν μὲν δὴ  ταῦτα   παραινέειν, ἐκ δὲ τοῦ κονιορτοῦ
[8, 23]   τοῖσι δὲ βαρβάροισι αὐτίκα μετὰ  ταῦτα   πλοίῳ ἦλθε ἀνὴρ Ἱστιαιεὺς ἀγγέλλων
[8, 100]   σοὺς δούλους. μάλιστα μέν νυν  ταῦτα   ποίεε· εἰ δ᾽ ἄρα τοι
[8, 102]   εἰ ἐθέλει τε καὶ ὑποδέκεται  ταῦτα   ποιήσειν, αὐτοῦ καταλιπεῖν σὺν τοῖσι
[8, 142]   Μαρδονίου λόγον. (τούτῳ μὲν γὰρ  ταῦτα   ποιητέα ἐστί· τύραννος γὰρ ἐὼν
[8, 25]   οὐδ᾽ ἐλάνθανε τοὺς διαβεβηκότας Ξέρξης  ταῦτα   πρήξας περὶ τοὺς νεκροὺς τοὺς
[8, 97]   δέ μιν πάντες οἱ ἄλλοι  ταῦτα   πρήσσοντα εὖ ἠπιστέατο ὡς ἐκ
[8, 100]   κατεργάσασθαι τὴν Ἑλλάδα· λογισάμενος ὦν  ταῦτα   προσέφερε τὸν λόγον τόνδε. (δέσποτα,
[8, 74]   οἳ δὲ ἐν Σαλαμῖνι ὅμως  ταῦτα   πυνθανόμενοι ἀρρώδεον, οὐκ οὕτω περὶ
[8, 40]   φυλακῇ, τὰ ἄλλα δὲ ἀπιέναι.  ταῦτα   πυνθανόμενοι οὕτω δὴ προσεδεήθησαν σφέων
[8, 110]   ἡσυχίην πολλὴν κομίζεο” οἳ μὲν  ταῦτα   σημήναντες ἀπέπλεον ὀπίσω. ~οἱ δὲ
[8, 79]   πολεμίων κύκλῳ. ἀλλ᾽ ἐσελθών σφι  ταῦτα   σήμηνον” δ᾽ ἀμείβετο τοῖσιδε.
[8, 102]   ἐπιτύχω εὖ βουλευσάμενος” ~ὃ μὲν  ταῦτα   συνεβουλεύετο, δὲ λέγει τάδε.
[8, 112]   Ἑλλήνων καὶ πολιορκέων ἐξαιρήσει. (λέγων  ταῦτα   συνέλεγε χρήματα μεγάλα παρὰ Καρυστίων
[8, 41]   τότε ἦν ἄψαυστος. σημηνάσης δὲ  ταῦτα   τῆς ἱρείης, μᾶλλόν τι οἱ
[8, 76]   οἱ ἐναντίοι. οἱ μὲν δὴ  ταῦτα   τῆς νυκτὸς οὐδὲν ἀποκοιμηθέντες παραρτέοντο.
[8, 100]   ~καὶ περὶ Πέρσας μὲν ἦν  ταῦτα   τὸν πάντα μεταξὺ χρόνον γενόμενον,
[8, 62]   αὐτοὺς ἐπιόντας ἀποκρούσεσθαι. ~σημαίνων δὲ  ταῦτα   τῷ λόγῳ διέβαινε ἐς Εὐρυβιάδην,
[8, 50]   Ἰσθμῷ ἐς τοὺς ἑωυτῶν ἐξοίσονται.  ~ταῦτα   τῶν ἀπὸ Πελοποννήσου στρατηγῶν ἐπιλεγομένων,
[8, 41]   δὲ ἐς Σαλαμῖνα. (ἔσπευσαν δὲ  ταῦτα   ὑπεκθέσθαι τῷ χρηστηρίῳ τε βουλόμενοι
[8, 144]   καὶ φίλον” ~πρὸς μὲν Ἀλέξανδρον  ταῦτα   ὑπεκρίναντο, πρὸς δὲ τοὺς ἀπὸ
[8, 112]   εἶναι κρέσσω. ~οὗτοι μὲν δὴ  ταῦτα   ὑποκρινάμενοι καὶ οὐ δόντες τὰ
[8, 144]   ἐς τὴν Βοιωτίην” οἳ μὲν  ταῦτα   ὑποκριναμένων Ἀθηναίων ἀπαλλάσσοντο ἐς Σπάρτην.
[8, 140]   δόλου καὶ ἀπάτης. (Μαρδόνιος μὲν  ταῦτα   Ἀθηναῖοι ἐνετείλατό μοι εἰπεῖν
[8, 7]   ἐκείνων λόγῳ ἐκφυγόντα περιγενέσθαι. ~πρὸς  ταῦτα   ὦν τάδε ἐμηχανῶντο· τῶν νεῶν
[8, 106]   ἐσομένην δίκην” (ὡς δέ οἱ  ταῦτα   ὠνείδισε, ἀχθέντων τῶν παίδων ἐς
[8, 76]   δὲ διαφθείρωσι. (ἐποίευν δὲ σιγῇ  ταῦτα,   ὡς μὴ πυνθανοίατο οἱ ἐναντίοι.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006