Alphabétiquement     [«   »]
μέμφεται 1
μέμψαιτ 1
μέν 11
μὲν 122
μἐν 3
Μένανδρος 6
Μενάνδρου 1
Fréquences     [«    »]
111 εἰς
103
103 Καὶ
122 μὲν
133 γὰρ
144 περὶ
145 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

μὲν


Livre, Chap.
[13, 73]   παράγει τὴν Αφροδίτην λέγουσαν Ερᾷ  μὲν   ἁγνὸς οὐρανὸς τρῶσαι χθόνα, ἔρως
[13, 5]   ἔγημε Κλεοπάτραν ἐρασθεὶς τὴν Ιπποστράτου  μὲν   ἀδελφήν, Αττάλου δὲ ἀδελφιδῆν καὶ
[13, 67]   δὲ τῆς ἑταίρας φανήσεται τὸ  μὲν   Αθήνησι, τὸ δ' ἐν Βαβυλῶνι
[13, 76]   Ιβυκος βοᾳ καὶ κέκραγεν Ἦρι  μὲν   αἵ τε Κυδώνιαι μηλίδες ἀρδόμεναι
[13, 47]   σοι ἔδωκα. Ἐτύγχανεν δὲ  μὲν   αἰτίαν ἐχουσα λιθιᾶν, δὲ
[13, 85]   οἰνοχόου ἀλεκτρυών· ἐκαλεῖτο δἐ  μὲν   ἀλεκτρυὼν Κένταυρος, δὲ Σεκοῦνδος
[13, 29]   ἀρετὴν κεκτημένης ὄντως ἑταίρας. Αἱ  μὲν   ἄλλαι τοὔνομα βλάπτουσι τοῖς τρόποις
[13, 26]   ἀποτρέπω σε, γραμματικώτατε, διότι Τὰς  μὲν   ἄλλας ἔστιν αὐλούσας ἰδεῖν αὐλητρίδας
[13, 61]   δὸς δὲ γυναῖκα τήνδε νέων  μὲν   ἀναίνεσθαι φιλότητα καὶ εὐνήν,
[13, 95]   προσποιησάμενος οὕτω διέθηκεν ὥστε τὸν  μὲν   ἄνδρα αὐτῆς καὶ τοὺς υἱοὺς
[13, 44]   ταῦτ' ἔλεγε τῇ Γναθαινίῳ, αὐτὸν  μὲν   ἀξιοῦντα μὴ τετευχέναι τούτου παρ'
[13, 92]   ἀκαίρους ἐλέγχους δι' οὓς Σωκράτης  μὲν   ἀπέθανεν πρὸς τοὺς εἰς
[13, 66]   ἄζηλον συνιδοῦσα τῆς Βακχίδος τὸν  μὲν   ἀπέπεμψεν ἐκείνῃ, τῷ δὲ ὡμίλησε
[13, 61]   ἐπιτερπέσθω πολιοκροτάφοισι γέρουσιν, ὧν ἰσχὺς  μὲν   ἀπήμβλυνται, θυμὀς δὲ μενοινᾷ. Ταῦτα
[13, 93]   βιοῦντες. Εξ ὧν ἁπάντων ἀλλότριοι  μὲν   ἀρετῆς, μάταιοι δὲ ἐστὲ> εἰς
[13, 5]   ἐν αὐτοῖς τοῖς γάμοις  μὲν   Ατταλος νῦν μέντοι γνήσιοι, ἔφη,
[13, 6]   οὐχ Υδρᾳ σύνεισι νῦν Γραῦς  μὲν   αὐτή, παραπέφυκε δ' Γνάθαινα
[13, 55]   ὀνειδιζόμενος ὑπὸ οἰκέτου, ὅτι Σὺ  μὲν   αὐτῇ τοσοῦτον ἀργύριον δίδως,
[13, 26]   τε διαχαλᾷ τοῦ σώματος, ἰδεῖν  μὲν   αὐτὴν ῥᾷόν ἐστιν πτύσαι·
[13, 16]   τιν' ὀμμάτων ἔχει· θάλπεται  μὲν   αὐτός, ἐξοπτᾷ δ' ἐμέ, ἴσον
[13, 4]   Θησέως γενομένας γυναῖκάς φησι τὰς  μὲν   αὐτῶν ἐξ ἔρωτος γεγενῆσθαι, τὰς
[13, 10]   καὶ Εὐρυδίκης. ἐν τὴν  μὲν   βακχικώτερον μετὰ τυμπάνων προελθεῖν, τὴν
[13, 13]   πόλλ' εἴδη φέρων. Η τόλμα  μὲν   γὰρ ἀνδρός, δὲ> δειλία
[13, 4]   δ' ἐγένετο καὶ Αἰγεύς Πρώτην  μὲν   γὰρ ἔγημε τὴν Οπλητος θυγατέρα,
[13, 50]   ἀπολογουμένους, μνησθήσομαι καὶ τούτων. Δημοσθένης  μὲν   γὰρ ἐν τῷ κατὰ Ανδροτίωνος
[13, 8]   πρῶτον οὐκ ἐρῶ κακῶς.  μὲν   γὰρ ἦν ἄπειρος, οἶμαι, τοῦ
[13, 84]   χρόνον, καθάπερ ἱστορεῖ Κλέαρχος. Εμοὶ  μὲν   γὰρ καὶ κατὰ φύσιν δοκεῖ
[13, 23]   τῶν ἑταιρῶν οὕτως ἐκτίθεται· Πρῶτα  μὲν   γὰρ πρὸς τὸ κέρδος καὶ
[13, 8]   γήμας δεύτερος θνητῶν. Ο  μὲν   γὰρ πρῶτος οὐδὲν ἠδίκει οὔπω
[13, 24]   βιάζονται γὰρ εἰσέλκουσί τε τοὺς  μὲν   γέροντας ὄντας ἐπικαλούμεναι πατρίδια, τοὺς
[13, 6]   φησὶ, παιδίσκη δίπους. εἶθ'  μὲν   γνοὺς ταῦτ' ἀπῆλθεν εὐθὺς ὥσπερ
[13, 81]   Ερυθραῖος γραμμάτων ἐὼν διδάσκαλος Σοφὸς  μὲν   δὴ σύ γε εἶ,
[13, 11]   μόχθους εὐτυχῶς συνεκπόνει. Καὶ ταῦτα  μὲν   δρῶν τίμιος θεοῖς ἔσῃ, μὴ
[13, 10]   τῶν θυγατέρων. δὲ τῶν  μὲν   ἑαυτοῦ οὐκ ἔδωκεν, ὑπονοήσας μὴ
[13, 20]   προαιρεῖται. Εὐριπίδης τε ἔφη· Πρῶτον  μὲν   εἶδος ἄξιον τυραννίδος Καὶ οἱ
[13, 38]   ἐν Σικυῶνι Ποικίλης Στοᾶς θυγατέρα  μὲν   εἶναι Κλεάνδρος Αθηναίου, κατασκευάσαι δὲ
[13, 72]   εἴρηκεν Κύνουλκος ἀλλ' ἐρωτικὸς  μὲν   εἶναι ὁμολογῶ, ἐρωτομανὴς δὲ οὔ.
[13, 5]   ποτηρίῳ. Καὶ μετὰ ταῦτα Ολυμπιὰς  μὲν   εἰς Μολοττοὺς ἔφυγεν, Αλέξανδρος δ'
[13, 5]   δ' Μακεδὼν οὐκ ἐπήγετο  μὲν   εἰς τοὺς πολέμους γυναῖκας, ὥσπερ
[13, 4]   ἐκ νομίμων γάμων ἐξ ἁρπαγῆς  μὲν   Ελένην, Αριάδνην, Ιππολύτην καὶ τὰς
[13, 72]   γὰρ ἀπ' εὐκτίνου Λέσβου) τὴν  μὲν   ἐμὴν κόμην (λευκὴ γάρ) καταμέμφεται,
[13, 58]   πολυτελεστάτην ἑταίραν ἀνέλαβε, καὶ ταύτην  μὲν   ἐν ἄστει εἶχεν, ἐν Πειραιεῖ
[13, 70]   εἰς ἐπιθυμίαν καταστὰς ἐποίησεν  μὲν   ἐν ἐλεγείος, δ' ἐν
[13, 31]   ἐν Σάμῳ Αφροδίτην, ἣν οἵ  μὲν   ἐν καλάμοις καλοῦσιν, οἵ δὲ
[13, 67]   καὶ πάντες ἐθαύμαζον, ὅτι τῶν  μὲν   ἐν Κιλικίᾳ τελευτησάντων ὑπὲρ τῆς
[13, 14]   τόξα αὐτὸν ἐντείνεσθαι χαρίτων, τὸ  μὲν   ἐπ' εὐαίωνι τύχᾳ, τὸ δ'
[13, 60]   ἀναγράφει Φρύνας γεγονέναι, ὧν τὴν  μὲν   ἐπικαλεῖσθαι Κλαυσιγέλωτα, τὴν δὲ Σαπέρδιον.
[13, 81]   ποιήσειεν ἄν> Γελασάντων δὲ  μὲν   Ερετριεὺς ἐνωπήθη τῇ ἐπιραπὶζει,
[13, 71]   Λυδῆς δ' Αντίμαχος Λυδηίδος ἐκ  μὲν   ἔρωτος πληγεὶς Πακτωλοῦ ῥεῦμ' ἐπέβη
[13, 64]   τῆς Εφέσου δι' ἣν αὐτὸς  μὲν   ἐσώθη ἐπιβουλευόμενος ὑπὸ Λαοδίκης,
[13, 31]   ὃν Απολλόδωρος εἴρηκε, φησί· Τὰς  μὲν   ἑταίρας ἡδονῆς ἕνεκα ἔχομεν, τὰ
[13, 68]   πράττουσι τί. (Α) Οτε  μὲν   ἔφασκον δοῦλον ἐκτῆσθαι βίον, ἰκανὸν
[13, 18]   καὶ τούτοις ἀκολούθως ἠμφιεσμένον, πρότερον  μὲν   ἔφησε ζητεῖν τί ἐστιν
[13, 52]   β' λέγων οὕτως· Ὥστε Λαὶς  μὲν   δοκοῦσα τῶν πώποτε διενηνοχέναι
[13, 52]   Φιλέταιρος ἐν Χυναγίδι· οὐχὶ Κερκώπη  μὲν   ἤδη γέγον' ἔτη τρισχίλια,
[13, 55]   Μεγαρόθεν, εἰσὶ δὲ Κορίνθιαι· Λαὶς  μὲν   ἡδὶ Μεγακλέους. Τίμαιος δ' ἐν
[13, 55]   αὗται καὶ τίνες; Β. Νυνὶ  μὲν   ἥκουσιν Μεγαρόθεν, εἰσὶ δὲ Κορίνθιαι·
[13, 86]   ἐπορρεπεῖς εἶναι. Καὶ ἐνταῦθα τοὺς  μὲν   ἡμέρως τε καὶ μετρίως αὐτοῖς
[13, 37]   καὶ Ποθεινῆς προσαγορεύονται; καίτοι Μνησὶς  μὲν   ἦν αὐλητρὶς και Ποθεινὴ Μύρτιον
[13, 67]   Πυθιονίκην περιέστειλεν τελευτήσασαν. βακχίδος  μὲν   ἦν δούλη τῆς αὐλητρίδος, ἐκείνη
[13, 41]   Μέλιττ' ἦν ὄνομα. Τῳ μεγέθει  μὲν   ἦν> τῶν τότε γυναικῶν βραχύ
[13, 5]   δύο Θετταλίδων γυναικῶν, ὧν  μὲν   ἦν Φεραία Νικησίπολις, ἥτις αὐτῷ
[13, 95]   τοὺς αὐτῷ κεχρημένους. Οὐχ οἱ  μὲν   κάπηλοι οἱ ἐγγὺς οἰκοῦντες, παρ'
[13, 76]   αὐτοῦ ἐρώμενος, τί φησιν Χρῆν  μὲν   κατὰ καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμέ,
[13, 60]   ἐὰν ἐπιγράψωσιν Θηβαῖοι ὅτι Αλέξανδρος  μὲν   κατέσκαψεν, ἀνέστησεν δὲ Φρύνη
[13, 20]   καλλίστους; Οἷς καὶ σύνεισιν· Ηὼς  μὲν   Κεφάλῳ καὶ Κλείτῳ καὶ Τιθωνῷ,
[13, 17]   Χαρίτων θάλος, καλλικόμων μελέδημα, σὲ  μὲν   Κύπρις τ' ἀγανοβλέφαρος Πειθὼ
[13, 84]   καὶ περιστερᾳ καὶ χηνὶ τῇ  μὲν   κύων, τῇ δὲ περιστερά, τῇ
[13, 71]   ἄμμιγα Λεσβιάσι φοίτα δ' ἄλλοτε  μὲν   λείπων Σάμον, ἄλλοτε δ' αὐτὴν
[13, 12]   συνιδρῦσθαι Ερμῇ και Ηρακλεῖ, τῷ  μὲν   λόγου, τῷ δ' ἀλκῆς προεστῶτι·
[13, 31]   τῆς χώρας Λυδοὺς πάντας ἔχωσε  μὲν   {Λυδίας} τὸ νῦν ἔτι καλούμενον
[13, 44]   τῆς Γναθαινίου λέγων, ἑτέρῳ τρόπῳ  μὲν   μὴ συγγεγενῆσθαι μηδενί, ἑξῆς καθιππάσθαι,
[13, 37]   Υπομνημάτων, πλείστας ἔσχεν ἐρωμένας, Διδύμην  μὲν   μίαν τῶν ἐπιχωρίων γυναικῶν μάλ'
[13, 54]   εἶδος μεταβήσομαι λόγων. Καὶ πρῶτον  μὲν   μνησθήσομαι τοῦ φιλαληθεστάτου Επικούρου· ὅστις
[13, 53]   εἶδος μεταβήσομαι λόγων. Καὶ πρῶτον  μὲν   μνησθήσομαι τοῦ φιλαληθεστάτου Επικούρου· ὅστις
[13, 71]   μαλακοῦ πνεῦμ' ἀπὸ πενταμέτρου. Καίετο  μὲν   Ναννοῦς πολιῷ δ' ἐπὶ πολλάκι
[13, 26]   τέρας. Αὕτη γὰρ ὁπότ' ἦν  μὲν>   νεοττὸς καὶ νέα, ὑπὸ τῶν
[13, 7]   γε καὶ μάλ' εἰκότως.  μὲν   νόμῳ γὰρ καταφρονοῦσ' ἔνδον μένει,
[13, 46]   οὐκ ἔσχεν. Αναγέγραφε γοῦν Αριστοφάνης  μὲν   Βυζάντιος ἑκατὸν καὶ λε'
[13, 18]   πάντες χρῶνται αὐτῷ. Καὶ ταῦτα  μὲν   θαυμάσιος εἴρηκε Χρύσιππος.
[13, 68]   λέγων ὧδε Ἔστιν δ' ὅπου  μὲν   κάλαμος πέφυχ' ὅδε φέτωμ'
[13, 71]   καὶ πᾶσαν τρυόμενον λαλιήν. Οὐδὲ  μὲν   οὐδ' ὁπόσοι σκληρὸν βίον ἐστήσαντο
[13, 6]   πόρνας καλεῖν, αἳ λαλοῦσ' ἁπλῶς  μὲν   οὐδέν, ἀλλ' ἐν αἰνιγμοῖς τισιν,
[13, 22]   δοκεῖ, ὅστις γε παρὰ ταύτην  μὲν   οὐκ εἰσέρχεται, παρὰ δὲ Σινώπῃ
[13, 95]   μοι ἀνάβητε τούτων μάρτυρες. Ο  μὲν   οὖν βίος τοῦ σοφιστοῦ τοιοῦτος»
[13, 45]   βασιλεὺς λέγει· Εἰς τὴν λεκάνην  μὲν   οὖν· δοκεῖς γάρ μοι πολύν,
[13, 14]   οὐδὲν ἄλλο πλὴν τεθνηκέναι. Εγὼ  μὲν   οὖν καὐτὸς κιθαριστρίας ἐρῶν, παιδὸς
[13, 95]   βίος τοῦ σοφιστοῦ τοιοῦτος» Ο  μὲν   οὖν Λυσίας, Κύνουλκε, οὕτως.
[13, 29]   γοῦν ἁπλῆ τις; Β. ἀστεία  μὲν   οὖν, νὴ τὀν Δία.
[13, 41]   ἧς ἅπαντές εἰσ' ἐπηνορθωμένοι. Τὸ  μὲν   οὗν ὑπάρχον εὐθέως ἐκ παιδἰου
[13, 75]   Μεγαλοστράτης οὐ μετρίως ἐρασθείς, ποιητρίας  μὲν   οὔσης, δυναμένης δὲ καὶ διὰ
[13, 43]   κατὰ τὸ ἑξῆς μνημονεῦσαι. Γναθαίνης  μὲν   οὕτως· {Παρὰ Γναθαίνῃ Δίφιλος πίνων
[13, 6]   ἐξίητε τοῦ θέρους, ἀπὸ τῶν  μὲν   ὀφθαλμῶν ὑδρορρόαι δύο ῥέουσι μέλανος,
[13, 88]   ἐν Αλφεσιβοίᾳ φησίν· Καὶ σώματος  μὲν   ὄψεις κατειργάζετο στίλβοντα λευκῷ χρώματι
[13, 82]   τείχους ἀπήγαγε χρησόμενος αὐτῷ. Ο  μὲν   παῖς τὸ ἴδιον ἱμάτιον ἐπὶ
[13, 60]   δὲ ἐν ἕκτῳ Κωμῳδουμένων τὴν  μὲν   παρὰ τοῖς ῥήτορσί φησιν ὀνομαζομένην
[13, 33]   θεῷ νικήσας. Πίνδαρός τε τὸ  μὲν   πρῶτον ἔγραψεν εἰς αὐτὸν ἐγκώμιον,
[13, 67]   τῷ μεγέθει. Τοῦτο δὲ τὸ  μὲν   πρῶτον, ὅπερ εἰκός, Μιλτιάδου
[13, 68]   θάλατταν καὶ ἀποστάντος. Καὶ τῆς  μὲν   Πυθιονίκης ὡς τεθνηκυίας μέμνηται, τῆς
[13, 69]   Εστὶ δὲ> τόδε Δωρίχα, ὀστέα  μὲν   σὰ πάλαι κόνιν, ἕσσατο δ'
[13, 71]   δ' ἦλθον ὑφ' ἡνιόχον. Οἵη  μὲν   Σάμιον μανίη κατέδησε Θεανοῦς Πυθαγόρην,
[13, 74]   εἴσω φῶς ὁρῶντες ἡλίου, τοὺς  μὲν   σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύς κράτη, σφάλλω
[13, 14]   μόνους, οὓς> δεῖ γε πρῶτον  μὲν   στρατευτικωτάτους εἶναι πονεῖν τε δυναμένους
[13, 54]   που Ἐρατοσθένης ἔφη. Κἀμοὶ  μὲν   τὰ καλὰ τῶν ἑταιρῶν ἀποφθέγματα
[13, 53]   που Ἐρατοσθένης ἔφη. Κἀμοὶ  μὲν   τὰ καλὰ τῶν ἑταιρῶν ἀποφθέγματα
[13, 43]   δίκην μετὰ ταῦτα κωμῳδουμένη, τὀ  μὲν   τάριχος εἶπε ταχέως ἀποφέρειν πρὸς
[13, 52]   τὸ πρῶτον ἐγένετο. Οὐχὶ Λαὶς  μὲν   τελευτῶσ' ἀπέθανεν βινουμένη, Ἰσθμιὰς δὲ
[13, 6]   δὲ σκοπεῖν ἀπ' ἀρχῆς πρῶτα  μὲν   τὴν Πλαγγόνα, ἥτις ὥσπερ
[13, 50]   μέμνηται καὶ Φανοστράτης. Καὶ περὶ  μὲν   τῆς Σινώπης Ηρόδικος Κρατήτειος
[13, 75]   τῶν τραγῳδιῶν τοὺς ἔρωτας,  μὲν   τὸν Αχιλλέως πρὸς Πάτροκλον,
[13, 64]   καταφρονοῦσι τοῦ θείου, ὅτε ἐγὼ  μὲν   τὸν γενόμενόν μοι ἄνδρα σώσατα
[13, 84]   μνημονεύων φησί λλ' ἐν Σάμῳ  μὲν   τοῦ λιθίνου ζῴου ποτὲ ἄνθρωπος
[13, 31]   αὐτίκα μεθ' ὅπλων ἀφικομένους ἀνελεῖν  μὲν   τοὺς φύλακας, κρατήσαντας δὲ τῶν
[13, 46]   οἷός ἐστιν ἀνακάμπτειν πάλιν; ~Μέχρι  μὲν   τούτων μνημονεύω τῶν ὑπὸ τοῦ
[13, 58]   Ἐπαμινώνδας δ' Θηβαῖος σεμνότερον  μὲν   τούτων, οὐκ εὐσχημόνως δὲ περὶ
[13, 65]   τοῦ Παιανιέως, ὃς ἦν Δήμωνος  μὲν   υἱός, Δημοχάρους δὲ ἀδελφιδοῦς. Τὴν
[13, 67]   ἀγαθῶν ἀνδρῶν εἶναι καὶ> μάλιστα  μὲν   ὑπὸ τῆς πόλεως δημοσίᾳ κατεσκευασμένον,
[13, 95]   ὅσους δ' ἐράνους συνείλεκται, τὰς  μὲν   ὑπολοίπους φορὰς οὐ κατατίθησιν, ἀλλὰ
[13, 35]   Αδώνιδος ἐγεννήθησαν. Εκυρίευσεν δὲ  μὲν   Υστάσπης Μηδίας καὶ τῆς ὑποκάτω
[13, 28]   ἔτι· Λατὼ καὶ Νιόβα μάλα  μὲν   φίλαι ἦσαν ἑταῖραι. Καλοῦσι δὲ
[13, 71]   ἐρωτικῶν, οὑτωσί πως λέγων ~Οἵην  μὲν   φίλος υἱὸς ἀνήγαγεν Οἰάγροιο Αγριόπην
[13, 71]   βλέμμ' ὑπέμεινε κυνός, ἐν πυρὶ  μὲν   φωνὴν τεθοωμένου, ἐν πυρὶ δ'




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005