Alphabétiquement     [«   »]
οὔ 3
Οὒ 1
οὗ 12
οὐδ 29
ουδαμενον 1
οὐδαμοῦ 2
οὐδαμου 1
Fréquences     [«    »]
28 ἐστιν
29 ἔτι
27 φησὶν
29 οὐδ
30 ἧς
31 ἀλλὰ
31 εἰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

οὐδ


Livre, Chap.
[13, 9]   γὰρ πηδαλίῳ πείθεται ὡς ἄκατος,  οὐδ'   ἄγκυραι ἔχουσιν· ἀπορρήξασα δὲ δεσμὰ
[13, 8]   ἐμβαλεῖς γὰρ πραγμάτων, οὐ Λιβυκὸν  οὐδ'   Αἰγαῖον οὐδὲ οὗ τῶν τριάκοντ'
[13, 86]   ὅτι ἡμῶν τινα προσβλέποντες, ἄλλα  οὐδ'   ἀλλήλους. Ως δὲ πότος
[13, 86]   ἐκεῖνος φιλόσοφος καὶ ἐν ἀρχῇ  οὐδ'   ἄν παρακαθίσαι ἐπιτρέπων τῇ αὐλητρίδι»
[13, 73]   οὐχ ὁρᾷς ὅση θεὸς ἥν  οὐδ'   ἂν εἴποις οὐδὲ μετρήσειας ἂν
[13, 21]   δὲ φαγεῖν πιεῖν οὐδεὶς  οὐδ'   ἂν οἰκέτης ἐτόλμησεν. Σεμνύνεσθαι γὰρ
[13, 64]   κίνδυνον, ἀνακρινομένην ὑπο τῆς Λοαδίκης  οὐδ'   ἀποκρίσεως αὐτὴν ἀξιῶσαι ἀπαγομένην τε
[13, 21]   τῆς τοῦ γραμματικοῦ τοῦδε, ὃς  οὐδ'   ἐγκαλύπτεται, ἀλλ' ἀναφανδὸν τὰ Εὐβούλου
[13, 51]   θαλλῷ χαίρουσιν αἱ αἶγες, διόπερ  οὐδ'   εἰς ἀκρόπολιν ἄνεισι τὸ ζῷον
[13, 22]   τοῦ βίου ἔνδον κάθητ' ἀπόπληκτος  οὐδ'   ἐξέρχεται. ~Αλεξις δ' ἐν τῷ
[13, 16]   τὸ κρέας οὐδὲ τὸν ἰχθὺν  οὐδ'   ἐπιθυμεῖ τῶν ὠμῶν καὶ τῶν
[13, 94]   ἀποδοκιμάσαντος, Σόλωνος δὲ τοῦ νομοθέτου  οὐδ'   ἐπιτρέποντος ἀνδρὶ τοιαύτης προίστασθαι τέχνης
[13, 6]   ταῦτ' ἀπῆλθεν εὐθὺς ὥσπερ Οἰδίπους>  οὐδ'   ἰδειν δόξας ἐκείνην, σῴζεται δ'
[13, 94]   μαγείραιναν εἶδε πώποτε οὔτε μὴν  οὐδ'   ἰχθυοπώλαιναν. Εκάστῳ γὰρ γένει ἁρμόζοντα
[13, 18]   δὲ νόμου ὄντος μὴ ξύρεσθαι  οὐδ'   ἐπιληψόμενος οὐδείς ἐστιν διὰ
[13, 81]   ἀπὸ στόματος ἰεῖσα φωνὰν παρθένος,  οὐδ'   ποιητής, ἔφη ὁ> λέγων
[13, 9]   εἴπἴς μόνον. ~Οὐκ αἰσθάνονται δ'  οὐδ'   οἱ παρ' ἠλικίαν νέας ἀγόμενοι
[13, 71]   δεινὴ μύθων κῆδος ἔχουσ' ἀρετή,  οὐδ'   οἳ δεινὸν ἔρωτος ἀπεστρέψαντο κυδοιμόν
[13, 52]   Τέλεσις ἕτερα μυρία; Θεολύτην δ'  (οὐδ᾽   οἶδεν οὐδεὶς ὅτε τὸ πρῶτον
[13, 51]   εἰς ἀκρόπολιν ἄνεισι τὸ ζῷον  οὐδ'   ὅλως Αθηνᾷ θύεται διὰ τοῦτο,
[13, 71]   πᾶσαν τρυόμενον λαλιήν. Οὐδὲ μὲν  οὐδ'   ὁπόσοι σκληρὸν βίον ἐστήσαντο ἀνθρώπων,
[13, 53]   έταιρείᾳ διαβόητον γενομένην; δὲ  οὐδ'   ὅτε φιλοσοφεῖν ἤρξατο ἐπαύσατο ἑταιροῦσα,
[13, 54]   έταιρείᾳ διαβόητον γενομένην; δὲ  οὐδ'   ὅτε φιλοσοφεῖν ἤρξατο ἐπαύσατο ἑταιροῦσα,
[13, 7]   οὐκ εὐδαίμονες, ὧν ταῖς γυναιξὶν  οὐδ'   ὁτιοῦν φωνῆς ἔνι Φιλέταιρος Κορινθιαστῇ·
[13, 20]   οὕτω ἐγὼν οὔπω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν  οὐδ'   οὕτω γεραρόν· βασιλῆι δὲ ἀνδρὶ
[13, 91]   δευτέρου ἴσως ἐρεῖς ὄνομα καὶ  οὐδ'   ταῦτ' ἐκ τῶν Στησιχόρου, σχολῇ
[13, 71]   πνεῦμα λαβεῖν βιότου. Οὐ μὴν  οὐδ'   υἱὸς Μήνης ἀγέραστον ἔθηκεν Μουσαῖος
[13, 25]   οὐδὲ εἷς ἀκκισμὸς οὐδὲ λῆρος,  οὐδ'   ὑφήρπασεν· ἀλλ' εὐθὺς ὡς βούλει
[13, 6]   Μὰ Δι' οὐχὶ περιπεπλασμέναι ψιμυθίοις  οὐδ'   ὥσπερ ὑμεῖς συκαμίνῳ τὰς γνάθους
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005