Alphabétiquement     [«   »]
ταινίας 1
ταινιούμενον 1
Ταῖς 1
ταῖς 42
τακερόν 1
τάλαιν 1
ταλαιπώρου 2
Fréquences     [«    »]
39 αὐτοῦ
37 εἶναι
42 οὕτως
42 ταῖς
42 φησιν
43 αὐτῷ
43 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

ταῖς


Livre, Chap.
[13, 3]   καὶ διὰ τῆς ἐν  ταῖς   ἀδηφαγίαις ἀπεψίας, ὥστε εἰκότως ἔρρωντο
[13, 44]   τῳ θυγατρίῳ μου διπλοῦν. Εν  ταῖς   Αθήναις χαλκοτύπος σφόδρ' εὐφυής, καταλελυκυίας
[13, 51]   μόνον ταῖς ἑταιρούσαις, ἀλλὰ καὶ  ταῖς   ἄλλαις δούλαις, ὥς φησι Πολέμων
[13, 68]   προσκυνουμένην καὶ βασίλισσαν προσαγορευομένην καὶ  ταῖς   ἄλλαις δωρεαῖς τιμωμένην, αἷς πρέπον
[13, 44]   σὺν τοῖς ὀναρίοις, φήσι, καὶ  ταῖς   ἀστράβαις. Γναθαίνον δ' εἶπ'
[13, 70]   τὸν τὺραννον οὐδὲν ἐξειποῦσα ἐναπέθανεν  ταῖς   βασάνοις. Στρατοκλῆς δ' ῥήτωρ
[13, 23]   μικρά τις οὔσα· φελλὸς ἐν  ταῖς   βαυκίσιν ἐγκεκάττυται. Μακρά τις· διάβαθρον
[13, 7]   οἱ τέττιγες οὐκ εὐδαίμονες, ὧν  ταῖς   γυναιξὶν οὐδ' ὁτιοῦν φωνῆς ἔνι
[13, 73]   σεμνότατος δ' Αἰσχύλος ἐν  ταῖς   Δαναίσιν αὐτὴν παράγει τὴν Αφροδίτην
[13, 12]   τε τὰ Αλίεια καὶ ἐν  ταῖς   δημοτελέσι δὲ σπονδαῖς ὡς ἐπίπαν
[13, 86]   καθάπερ αὐταῖς ἔθος ἐστίν, ἐν  ταῖς   διαζώστραις γυμναὶ ὠχροῦντο, οὐκ ἔτι
[13, 79]   χαίρουσιν ὡς πολλάκις ἐνίους ἐπι  ταῖς   δοραῖς μετὰ δύο ἐρωμένον ἀναπαύεσθαι.
[13, 64]   ἄλλων αἰχμαλώτων καὶ πραθεῖσα ὁμοίως  ταῖς   ἑαυτῆς θεραπαινίσιν ἦλθεν εἰς Ρόδον
[13, 35]   δἐ ταῖς ἰδιωτικαῖς οἰκίαις· καὶ  ταῖς   ἑαυτῶν θυγατράσιν οἱ πολλοὶ τῶν
[13, 33]   πόλις, ἕτερα δὲ χωρίς ἐστι  ταῖς   ἐλευθέραις. Ταῖς ἡμέραις ταύταις δὲ
[13, 28]   Σαπφώ· Τὰδε νῦν ἑταίραις  ταῖς   ἐμαῖσι τερπνὰ καλῶς ἀείσω. Καὶ
[13, 81]   Ιων γοῦν ποιητὴς ἐν  ταῖς   ἐπιγραφομέναις Επιδημίαις γράφει οὓτως Σοφοκλεῖ
[13, 39]   ~Μάχων δ' κομῳδιοποιὸς ἐν  ταῖς   ἐπιγραφομέναις Χρείαις φησὶν οὕτως· Υπερβολῇ
[13, 62]   καλὴν, ὡς Λυσίας ἱστορεῖ ἐν  ταῖς   Επιστολαῖς. Δημοσθένης δ' ἐν τῷ
[13, 33]   ἐν Φιλούσῃ φησίν· Αφροδίσι' ἦγε  ταῖς   ἑταίρας πόλις, ἕτερα δὲ
[13, 51]   τοιαῦτα τίθεσθαι ὀνόματα οὐ μόνον  ταῖς   ἑταιρούσαις, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις
[13, 20]   τὸ κάλλος. Καὶ γὰρ ἐν  ταῖς   Εὐανδρίαις τοὺς καλλίστους ἐγκρίνουσι καὶ
[13, 77]   πολλοί. Παρὰ γὰρ τὰς ἄλλας  ταῖς   εὐνομουμέναις πόλεσιν ἐπὶ τῆς Ελλἀδος
[13, 77]   τοὺ παιδικοὺς ἔρωτας τῶν ἐπὶ  ταῖς   θηλείαις προκρίνουσι πολλοί. Παρὰ γὰρ
[13, 78]   καὶ τὰς παλαὶστρας ὥσπερ ἀντιτειχίσαμτα  ταῖς   ἰδίαις ἀκροπόλεσιν ἐνεπίμπρασάν τε καὶ
[13, 35]   καὶ τοῖς βασιλείοις, ἔτι δἐ  ταῖς   ἰδιωτικαῖς οἰκίαις· καὶ ταῖς ἑαυτῶν
[13, 35]   θυγάτηρ Οδάτις· περὶ ἧς ἐν  ταῖς   ἱστορίαις γέγραπται ὡς ἄρα κατὰ
[13, 91]   Φυλάρχου μνήμην ποιούμενος ὅτι ἐν  ταῖς   Κείων πόλεσιν οὒτε ἑταίρας οὒτε
[13, 20]   καὶ ὁρᾶν προσπαλαίοντας τοὺς νέους  ταῖς   κόραις. ~Καὶ Κύνουλκος ταυτὶ
[13, 55]   Θετταλοῦ, κατὰ φθόνον καὶ δυσζηλίαν  {ταῖς}   ξυλίναις χελώναις τυπτομένην ἐν Αφροδίτης
[13, 12]   νίκης. Καὶ Κρῆτες δ' ἐν  ταῖς   παρατάξεσι τοὺς καλλίστους τῶν πολιτῶν
[13, 79]   Ακαδημαικός, πρὸ τῶν γάμων  ταῖς   παρθένοις ὡς παιδικοῖς νόμος ἐστὶν
[13, 50]   δ' εἴρηκε καὶ Κλείταρχος ἐν  ταῖς   περὶ Αλέξανδρον Ιστορίαις. δὲ
[13, 40]   δ' τοῦ Αγησάρχου ἐν  ταῖς   περὶ τὸν Φιλοπάτορα Ιστορίας βασιλέων
[13, 79]   φησὶν Πολέμων περιηγητὴς ἐν  ταῖς   πρὸς τὸν Νεάνθην Αντιγραφαῖς. Υμεῖς
[13, 44]   θελούσης παρὰ πότον φιλεῖν, καθάπερ  ταῖς   πρότερον ἡμέραις ἀεί, ὀργιζομένης δὲ
[13, 10]   πυνθανόμενος τὰς Αἰγυπτίας γυναῖκας ἐν  ταῖς   συνουσίαις διαφέρειν τῶν ἄλλων ἔπεμψεν
[13, 19]   καὶ τὴν εὐτέλειαν εὑρίσκεσθε ἐπὶ  ταῖς   τῆς φιλαργυρίας θύραις ῥυπαρῶς ζῶντες
[13, 56]   φάσκων τῆς δεούσης τετυχηκέναι ἐν  ταῖς   τοῦ φιλοσόφου διαθήκαις. δὲ
[13, 5]   μισογύνης ἐστὶν Εὐριπίδης, ἔν γε  ταῖς   τραγῳδίαις, ἔφη Σοφοκλῆς ἐπεὶ
[13, 61]   φησι Νικίας Νικαιεὺς ἐν  ταῖς   τῶν φιλοσόφων Διαδοχαῖς. Σοφοκλῆς δ'
[13, 37]   μονοχίτωνας καὶ ῥυτὸν ἐχούσας ἐν  ταῖς   χερσίν. Αἱ δὲ κάλλισται τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005