Alphabétiquement     [«   »]
εῖναι 1
εἶναί 3
Εἶναι 1
εἶναι 37
εἵνεκα 2
εἴξασι 1
εἶπ 2
Fréquences     [«    »]
37 ἂν
37 δέ
35 φησίν
37 εἶναι
39 αὐτοῦ
42 οὕτως
42 ταῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

εἶναι


Livre, Chap.
[13, 35]   συνετίθετο Ομάρτης διὰ τὸ  εἶναι   ἀρρένων παίδων ἕρημος· ἤθελεν γὰρ
[13, 38]   μὴ ἐξ ἀστῆς γένηται νόθον  εἶναι,   αὐτὸς ἀπεδείχθη ὑπὸ Καλλιάδου τοῦ
[13, 73]   ἀνήρ εὐπαίδευτος. ~Υπολαμβάνων οὖν μέγαν  εἶναι   δαίμονα καὶ δυνατώτατον τὸν Ερωτα,
[13, 31]   τοῖς τὴν Λυδίαν οἰκοῦσιν ἄποπτον  εἶναι.   Δημοσθένης δ' ῥήτωρ ἐν
[13, 55]   μή τί σοι ἄτοπον δοκεῖ  εἶναι,   Διόγενες, οἰκιαν οἰκεῖν ἐν
[13, 95]   Πειραιεῖ διάκεινται ὥστε πολὺ ἀσφαλέστερον  εἶναι   δοκεῖν εἰς τὸν Ανδρίαν πλεῖν
[13, 86]   καὶ λέγοντος περὶ ἀφροδισίων ἁρμοστὸν  εἶναι   ἐν τῷ οἶνῳ μνείαν ποιεῖσθαι
[13, 85]   φησι καὶ τὸ γένος Ωλένιον  εἶναι,   Ερμειάς δ' τοῦ Ερμοδώρου,
[13, 95]   ἂν δανείσηται αὐτοῦ νομίζει  εἶναι   πατὴρ αὐτῷ
[13, 62]   Μετάνειραν τοῦ Λυσίου φησὶν ἐρωμένην  εἶναι.   Ηττητο δἐ καὶ Λυσίας
[13, 86]   ταῦτα ἡμᾶς ὅταν ὑποπίωμεν ἐπορρεπεῖς  εἶναι.   Καὶ ἐνταῦθα τοὺς μὲν ἡμέρως
[13, 67]   τινος ἑτέρου τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν  εἶναι   καὶ> μάλιστα μὲν ὑπὸ τῆς
[13, 41]   τὴν Μέλιτταν ὡς καλὴν ἔφασκον  εἶναι,   καὶ προσεξειργάζετο αὐτὴ τὸ πλεῖον.
[13, 94]   Εκάστῳ γὰρ γένει ἁρμόζοντα δεῖν  εἶναι   καὶ τὰ τῆς τέχνης. Εξῆς
[13, 93]   θαυμαστὸν καὶ τῷ συνανθρωπίζον οἰκουρὸν  εἶναι   καὶ φυλακτικὸν τοῦ τῶν εὖ
[13, 38]   Σικυῶνι Ποικίλης Στοᾶς θυγατέρα μὲν  εἶναι   Κλεάνδρος Αθηναίου, κατασκευάσαι δὲ Σικυωνίοις
[13, 23]   ἔχει τις· ζωγραφοῦσιν ἀσβόλῳ. Συμβέβηκ'  εἶναι   μέλαιναν· κατέπλασεν ψιμυθίῳ. Λευκόχρως λίαν
[13, 21]   τὸ κύριον αὐτῆς ὄνομα φάσκων  εἶναι   Μητίχην. ~Εστὶν δ' ἑταίρα, ὡς
[13, 50]   Ἄβυδος ἐλέγετο διὰ τὸ γραῦς  εἶναι.   Μνημονεύει δ' αὐτῆς Αντιφάνης ἐν
[13, 26]   ἵζουσι πεινῶντες κακῶς· κἄπειτα τοῦτ'  εἶναι   νομίζεται τέρας. Καὶ Λαὶς οὖν>
[13, 17]   θαυμαζόμενον τὴν μορφὴν καὶ καλὸν  εἶναι   νομιζόμενόν φησιν· Στᾶθι κἄντα, φίλος,
[13, 72]   Κύνουλκος ἀλλ' ἐρωτικὸς μὲν  εἶναι   ὁμολογῶ, ἐρωτομανὴς δὲ οὔ. Τίς
[13, 60]   Φρύνης τὸ κύριόν φησιν αὐτῆς  εἶναι   ὄνομα Μνησαρέτην. Οὐκ ἀγνοῶ δὲ
[13, 27]   Δοκεῖς γάρ μοι ἐκείνων εἷς  εἶναι   οὓς ἐδίδαξαν ἀριστερὰ γράμματα Μοῦσαι,
[13, 27]   πνεῦμα, δαίμονες. Τὸ μὴ σφόδρ'  εἶναι   πάνθ' ἕτοιμα, δεῖν δέ τι
[13, 79]   ταύτας, κἂν ψευδεῖς ὦσιν, ἀληθεῖς  εἶναι   πιστεύετε, καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν
[13, 14]   δεῖ γε πρῶτον μὲν στρατευτικωτάτους  εἶναι   πονεῖν τε δυναμένους τοῖς σώμασιν
[13, 60]   Διόδωρος περιηγητὴς Αναξιμένους φησὶν  εἶναι.   Ποσείδιππος δ' κωμικὸς ἐν
[13, 67]   γιγνομένην, ταύτης ἐτόλμησεν φίλος  εἶναι   σοῦ φάσκων ἱερὸν καὶ τέμενος
[13, 12]   Πολιτείᾳ ἔφη τὸν Ερωτα θεὸν  εἶναι   συνεργὸν ὑπάρχοντα πρὸς τὴν τῆς
[13, 86]   ἄν. Οἱ δὲ βουλόμενοι σωφρονικοὶ  εἶναι   σφόδρα μέχρι τινὸς διατηροῦσιν ἐν
[13, 71]   ὃν ἔξοχον ἔχρη Απόλλων ἀνθρώπων  εἶναι   Σωκράτη ἐν σοφίῃ Κύπρις μηνίουσα
[13, 55]   ἐξ Ὑκκάρου φησὶν Σικελικοῦ φρουρίου  εἶναι   τήν Λαίδα. Στράττις δ' ἐν
[13, 90]   ταύτην δὲ τύχης φύσεως  εἶναι   τιμήν, δέον προκεῖσθαι σωφροσύνης. Τὸ
[13, 3]   φησὶν Αριστοτέλης, εἰς χρῆσιν  εἶναι   τὸ πλῆθος τῶν γυναικῶν, ἀλλ'
[13, 44]   ἔνδον. δ' ἐπιδέξιον βουλόμενον  εἶναι   τὸν σατράπην ἀπεδέξατο, εἶπεν δέ·
[13, 12]   Κιτιέα ὑπολαμβάνειν τὸν Ερωτα θεὸν  εἶναι   φιλίας καὶ ἐλευθερίας, ἔτι δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005