Alphabétiquement     [«   »]
τί 16
Τί 10
Τὶ 1
τι 32
τίγριν 3
τίγρις 1
Τίγρις 1
Fréquences     [«    »]
31 ἱστορεῖ
31 Ο
31 ὧν
32 τι
34 ἐξ
34 μετὰ
35 φησίν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

τι


Livre, Chap.
[13, 27]   εἶναι πάνθ' ἕτοιμα, δεῖν δέ  τι   ἀγωνιᾶσαι καὶ ῥαπισθῆναί τε καὶ
[13, 1]   δὲ δῆλος ἦν οὐ πάνυ  τι   ἀποδεχόμενος, δεῖ γάρ, ἔφησεν,
[13, 14]   πολλάκις τοῖς εὐπροροῦσιν οὐ λαβεῖν  τι   βούλεται. Αλεξις Ελένῃ· Ως ὅστις
[13, 42]   Γελάσασ' Ανω, βέλτιστε, φησίν. Υπό  τι   γὰρ δέδοικά σε, μή μου
[13, 42]   ποτέ. Ο δ' στρατιώτης ὑπό  τι   δὴ> σκυθρωπάσας ἀπέπεμψε ταύτην· διαλιποῦσα
[13, 11]   περὶ τοῦ ἔρωτος καὶ αὐτούς  τι   εἰπεῖν καὶ περὶ κάλλους. Καὶ
[13, 13]   καὶ θεούς, οὐκ οἶδ'  τι   ἐστίν, ἀλλ' ὅμως ἔχει γέ
[13, 57]   ~Καὶ Οὐλπιανόύς, ὥσπερ ἕρμαιόν  τι,   ἔτι λαλοῦντος τοῦ Μυρτίλου ἔφη,
[13, 18]   ἔχοντα τὸ γένειον ἔφησεν· Μή  τι   ἔχεις ἐγκαλεῖν τῇ φύσει, ὅτι
[13, 57]   ἡμεῖς, τῷ Σελεύκῳ πάλιν ἔδει  {τι}   ἡμᾶς παρ' ἡμῶν ἀντιπέμψαι θηρίον
[13, 18]   ξυρούμενον ὁρᾷς, τοῦτον ἔχει  τι   θάτερον· γὰρ στρατεύειν ἐπινοεῖν
[13, 86]   ἀνώρμων καὶ ἐβόων ὡς θαυμαστόν  τι   θέαμα θεώμενοι καὶ μακάριον τὸν
[13, 41]   ἦν> τῶν τότε γυναικῶν βραχύ  τι   καταδεεστέρα· φωνῇ δ' ὁμιλίᾳ τε
[13, 41]   τῆς Ελλάδος, μὴ τὴν Αθηναίων  τι   κωλῦσαι πόλιν, ὑφ' ἧς ἅπαντές
[13, 34]   ἧς διὰ τὴν ἐπιφάνειαν οἴκημά  τι   λέγεται καὶ νῦν ἐγγυτάτω τῆς
[13, 30]   τοῦτο δ' ἦν, ἵνα μή  τι   λυπήσειε τὸν ἐραστὴν φιλῶν. Καλῶς
[13, 43]   νὴ τὼ θεώ Λέγουσι Ποντικόν  τι   μειρακύλλιον ἀναπαυόμενον μετὰ Γναθαίνης ἀξιοῦν
[13, 39]   Υπερβολῇ δὲ τῆς Λεαίνης σχῆμά  τι   περαινομένης εὖ παρά τε τῷ
[13, 82]   Ηλίου καὶ Βορέου λόγῳ, καί  τι   πρὸς μοιχείαν αὐτοῦ παραινιττόμενος Ηλιος
[13, 18]   δρᾶν ἐναντία, πλουσιακὸν τούτῳ  τι>   προσπίπτει κακόν. Τί γὰρ αἱ
[13, 2]   ὅτι ἐν Λακεδαίμονι εἰς οἴκημά  τι   σκοτεινὸν πᾶσαι ἐνεκλείοντο αἱ κόραι,
[13, 18]   ἕκαστος ἡμῶν φαίνεται, εἰ μή  τι   ταύταις ἀντιπράττεσθ' ὑπονοεῖς; Διογένης δὲ
[13, 71]   οἰκί' ἐς Ασπασίης πωλεύμενος οὐδέ  τι   τέκμαρ εὗρε, λόγῳ πολλὰς εὑρόμενος
[13, 53]   τινος τροχιλίας Μυρτίλος Μή  τι   τοιοῦτοι ὑμεῖς οἱ φιλόσοφοι, ἔφη,
[13, 54]   τινος τροχιλίας Μυρτίλος Μή  τι   τοιοῦτοι ὑμεῖς οἱ φιλόσοφοι, ἔφη,
[13, 13]   ἐστίν, ἀλλ' ὅμως ἔχει γέ  τι   τοιοῦτον, ἐγγύς τ' εἰμὶ τοὐνόματος.
[13, 23]   ἐντρίβεται. Καλὸν ἔχει τοῦ σώματός  τι·   τοῦτο γύμνον δείκνυται. Εὐφυεῖς ὀδόντας
[13, 21]   ἦλθον. Ηδέως ἐνταῦθά πως λάχανόν  τι   τρώγων Ωκιμον διεφθάρην· κἀνταῦθα κατελήρησα
[13, 15]   πάντα τἀν τοῖς πίναξι, πρίν  τι   τῷ σόφῳ δοῦναι, αὐτοὶ καταρροφεῖτε
[13, 33]   τὰς ἑταίρας διαλεγόμενος ἠγωνια ποῖόν  τι   φανήσεται τοῖς Κορινθίοις τὸ πρᾶγμα.
[13, 34]   ὑπὲρ τὸ τῆς Χαλκιοίκου βοίδιόν  τι   χαλκοῦν καὶ τὸ προειρημένον εἰκόνιον.
[13, 29]   δ' ἐπιτρόπου καὶ συγγενῶν, ἦθός  τι   χρυσοῦν πρὸς ἀρετὴν κεκτημένης ὄντως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005