Alphabétiquement     [«   »]
ὤν 1
ὢν 18
ὦν 1
ὧν 31
ὦναιδές 1
ὠνείδισας 1
ὠνησάμενος 1
Fréquences     [«    »]
31 εἰ
31 ἱστορεῖ
31 Ο
31 ὧν
32 τι
34 ἐξ
34 μετὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

ὧν


Livre, Chap.
[13, 32]   κατεύχονται τῇ θεῷ τελεσθέντων περὶ  ὧν   ἂν ποιῶνται τὴν δέησιν ἀπάξειν
[13, 93]   ἄνοικοι καὶ ἀνέστοι βιοῦντες. Εξ  ὧν   ἁπάντων ἀλλότριοι μὲν ἀρετῆς, μάταιοι
[13, 24]   ἁγνοῖς ὕδασι κηπεύει κόρας· παρ'  ὧν   βεβαίως ἀσφαλῶς τ' ἔξεστί σοι
[13, 73]   πάντα καὶ τρέφουσ' ἃμα, δι'  ὧν   βρότειον ζῇ τε καὶ θάλλει
[13, 7]   ἔτι ὧν οὐκ ἐχρῆν ἄρχουσιν,  ὧν   δ' ἄρχειν ἐχρῆν ἀμελοῦσιν, ἐπιορκοῦσιν,
[13, 87]   Οἰνεὺς περὶ παρθένων τινῶν διηγούμενος  ὧν   ἐθεᾶτό φησιν ἐν ὁμωνύμῳ δράματι·
[13, 52]   Θάλλουσαν τούτων τινά,  ὧν   ἐμπλέκουσι τοῖς λίνοις αἱ μαστροποί,
[13, 70]   γενομένης ἔγραψεν ἐλεγειακὰ τρία βιβλία,  ὧν   ἐν τῷ τρίτῳ κατάλογον ποιεῖται
[13, 12]   λόγου, τῷ δ' ἀλκῆς προεστῶτι·  ὧν   ἐνωθέντων φιλία τε καὶ ὁμόνοια
[13, 46]   τοσοῦτον πλῆθος ἤνεγκαν ἑταιρῶν, περὶ  ὧν   ἐπεξελεύσομαι ὅσον γε δύναμαι, ὅσον
[13, 24]   ἐφεξῆς τ' ἐπὶ κέρως τεταγμένας·  ὧν   ἔστιν ἐκλεξάμενον τις ἥδεται,
[13, 23]   ἔχει· στηθί' ἔστ' αὐταῖσι τούτων  ὧν   ἔχουσ' οἱ κωμικοί· ὀρθὰ προσθεῖσαι
[13, 12]   τε καὶ ὁμόνοια γεννᾶται, δι'  ὧν   καλλίστη ἐλευθερία τοῖς ταῦτα
[13, 5]   ἐπαιδοποιήσατο ἐκ δύο Θετταλίδων γυναικῶν,  ὧν   μὲν ἦν Φεραία Νικησίπολις,
[13, 11]   τοῦ σκηνικοῦ φιλοσόφου Εὐριπίδου ἀσμάτων,  ὧν   ἦν τάδε· Παίδευμα δ' Ερως
[13, 25]   Αφροδίτης ἱερὸν πρῶτον ἱδρύσασθαι ἀφ'  ὧν   ἠργυρίσαντο αἱ προστᾶσαι τῶν οἰκημάτων.
[13, 61]   δ' ἐπιτερπέσθω πολιοκροτάφοισι γέρουσιν,  ὧν   ἰσχὺς μὲν ἀπήμβλυνται, θυμὀς δὲ
[13, 4]   κατἀ διάφορα γιγνόμενος χωρία ἐξ  ὧν   καὶ τὸ τῶν τέκνων αὐτῷ
[13, 64]   δὲ συλλαβών καὶ προσποιηθεὶς περὶ  ὧν   λέγει δύ' ἡμέρας παρῃτήσατο εἰς
[13, 35]   νεώτερος ἦν ἀδελφὸς Ζαριάδρη, περὶ  ὧν   λέγουσιν οἱ ἐπιχώριοι ὅτι ἐξ
[13, 69]   περιβοήτους ὀβελίσκους ἀναθεῖσα ἐν Δελφοῖς,  ὧν   μέμνηται Κρατῖνος διὰ τούτων Εἰς
[13, 31]   καὶ μεθυσθένθας ἑταίρας πλείονας προσλαβεῖν,  ὧν   μίαν κατακοιμηθέντας αὐτοὺς ἰδοῦσαν ἀνελομένην
[13, 50]   Ἑταιρῶν ἐπωνυμίαι αἱ ἀφύαι, περὶ  ὧν   προειρημένος Απολλόδωρός φησι· Σταγόνιον
[13, 93]   εὖ δρώντων βίου πάντων περιττότατον  ὧν   οὐδέτερον πρόσεστιν ὑμῖν τοῖς τὸν
[13, 43]   ἑταιρῶν ἀπομνημονεύματα Μάχων συνήγαγεν,  ὧν   οὐκ ἄκαιρόν ἐστιν κατὰ τὸ
[13, 7]   δ' ἀδικοῦσαι καὶ προσεγκαλοῦσ' ἔτι  ὧν   οὐκ ἐχρῆν ἄρχουσιν, ὧν δ'
[13, 95]   κάπηλοι οἱ ἐγγὺς οἰκοῦντες, παρ'  ὧν   προδόσεις λαμβάνων οὐκ ἀποδίδωσι, δικάζονται
[13, 11]   φαίνεσθαι καλὰ τοῖς ἐρῶσιν  ὧν   σὺ δημιουργὸς εἶ μοχθοῦσι μόχθους
[13, 7]   εἰσὶν οἱ τέττιγες οὐκ εὐδαίμονες,  ὧν   ταῖς γυναιξὶν οὐδ' ὁτιοῦν φωνῆς
[13, 60]   Εταιρῶν δύο ἀναγράφει Φρύνας γεγονέναι,  ὧν   τὴν μὲν ἐπικαλεῖσθαι Κλαυσιγέλωτα, τὴν
[13, 84]   θησαυρῷ παίδές εἰσιν λίθινοι δύο,  ὧν   τοῦ ἑτέρου Δελφοί φασι τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005