Alphabétiquement     [«   »]
ταχέως 2
τάχιστα 3
ταὼν 1
τε 92
τεθάφθαι 1
τεθνεῶτος 1
τεθνηκέναι 1
Fréquences     [«    »]
83 ἐπὶ
84
87 ἦν
92 τε
93 πρὸς
96 τῇ
102 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

τε


Livre, Chap.
[13, 86]   πότος προέβαινεν καὶ εἰσῆλθεν ἄλλα  τε   ἀκροάματα καὶ αἱ Θετταλαὶ αὗται
[13, 86]   κατὰ τὴν γνώμην ἀγριώτεροι ἔτι  τε   ἀνημερώτεροι. Καίτοι Περσαίου τοῦ Κιτιέως
[13, 70]   φίλοι, ἐξελαθόμεν ὑμῖν εἰπεῖν τήν  τε   Αντιμάχου Λυδήν, προσέτι δὲ καὶ
[13, 85]   τὸ ζῷον δελφὶς χάριν  τε   ἀποδιδόναι ἐπιστάμενον. Φύλαρχος γοῦν ἐν
[13, 80]   καὶ τοὺς ἄθλους ὑπομεῖναι. Αγαμέμνονά  τε   Αργύννου ἐρασθῆναι λόγος, ἰδόντα ἐπὶ
[13, 51]   ἐπεκαλεῖτο Νάννιον, ὅτι πρόσωπόν  τε   ἀστεῖον εἶχε καὶ έχρῆτο χρυσίοις
[13, 68]   καὶ αὑτὸν ἀνατιθέναι μέλλει. Παρέδωκέν  τε   αὐτῇ κατοικεῖν ἐν τοῖς βασιλείοις
[13, 67]   ἀποθανούσῃ πολυτάλαντον μνημεῖον κατεσκεύασεν Ἐκφέρων  τε   αὐτὴν ἐπὶ τὰς ταφάς, ὥς
[13, 73]   δὲ τίκτεται βροτοῖς μήλων  τε   βοσκὰς καὶ βίον Δημήτριον δένδρων
[13, 81]   παῖς ἐὼν δῆλος ἦν εἶπέ  τε   Βούλει με ἡδέως πίνειν φάντος
[13, 23]   ὥστε τῷ χρόνῳ σέσηρεν, ἄν  τε   βούλητ' ἄν τε μή. {Οψεις
[13, 35]   τοῦ κυλικείου καὶ δακρύουσαν κιρνᾶσάν  τε   βραδέως τὴν φιάλην εἶπεν πλησίον
[13, 86]   θεωρῶν πρὸς Αντίγονον παραγενομένων. Εκεῖνοι  {τε}   γὰρ ἠρίστων σφόδρα σκυθρωπῶς καὶ
[13, 46]   ἔχομεν αἰτίαν, Στίλιπων. Σέ  τε   γὰρ λέγουσιν διαφθείρειν τοὺς ἐντυγχάνοντάς
[13, 84]   ἔρωτες, ὥς φησι Κλέαρχος.  τε   γὰρ περὶ τὴν Πειρήνην χαλκῇ
[13, 93]   τὰ χείρω μερισάμενοι τηρεῖτε. Αἰσθήσει  τε   γὰρ τῇ πρὸς ὄσφρανσιν καὶ
[13, 71]   λειπόμενος πατρίδος Εκλεε δ' Ικαρίου  τε   γένος καὶ δῆμον Αμύκλου καὶ
[13, 26]   ἔτεσιν ἤδη τρέχει τὰς ἁρμονίας  τε   διαχαλᾷ τοῦ σώματος, ἰδεῖν μὲν
[13, 14]   πρῶτον μὲν στρατευτικωτάτους εἶναι πονεῖν  τε   δυναμένους τοῖς σώμασιν μάλιστα προσεδρεύειν
[13, 68]   στεφανώσειε καὶ τὴν πόρνην. Εστησέν  τε   εἰκόνα χαλκῆν τῆς Γλυκέρας ἐν
[13, 64]   οὐδ' ἀποκρίσεως αὐτὴν ἀξιῶσαι ἀπαγομένην  τε   ἐπὶ τὸ κρημνὸν εἰπεῖν ὡς
[13, 17]   ῥοδέοισιν ἐν ἄνθεσιν θρέψαν. Φρύνιχός  τε   ἐπὶ τοῦ Τρωίλου ἔφη λάμπειν
[13, 59]   τῆς ὄψεως αὐτῆς ἐπερρητόρευσεν δεισιδαιμονῆσαί  τε   ἐποίησεν τοὺς δικαστὰς τὴν ὑποφῆτιν
[13, 20]   τᾷ Σπάρτᾳ γεννᾶν προαιρεῖται. Εὐριπίδης  τε   ἔφη· Πρῶτον μὲν εἶδος ἄξιον
[13, 69]   ἤνεγκεν καὶ Ναύκρατις· Δωρίχαν  τε,   ἥν καλὴ Σαπφὼ ἐρωμένην
[13, 59]   ὡς οὐδὲν ἤνυε λέγων ἐπίδοξοί  τε   ἦσαν οἱ δικασταὶ καταψηφιούμενοι, παραγαγὼν
[13, 2]   τοῦ πράγματος ὕβριν φεύγοντες φιλοστοργῶσί  τε   καὶ ἐν ὥρᾳ προσίωσιν τοῖς
[13, 81]   στρατήγημα Τοιαῦτα πολλὰ δεξιῶς ἔλεγέν  τε   καὶ ἔπρησσεν ὅτε πίνοι {ἢ
[13, 32]   τὸ ἐπίγραμμα· Αἵδε ὑπὲρ Ελλήνων  τε   καὶ εὐθυμάχων πολιητᾶν ἔσταθεν εὔχεσθαι
[13, 73]   ἃμα, δι' ὧν βρότειον ζῇ  τε   καὶ θάλλει γένος. Καὶ
[13, 78]   ἀντιτειχίσαμτα ταῖς ἰδίαις ἀκροπόλεσιν ἐνεπίμπρασάν  τε   καὶ κατέσκαψαν· ὡς ἐποίησε Πολυκράτης
[13, 86]   Καὶ ἐνταῦθα τοὺς μὲν ἡμέρως  τε   καὶ μετρίως αὐτοῖς χρωμένους ἐπαινεῖν
[13, 12]   παραταττομένων φιλίᾳ κειμένης τῆς σωτηρίας  τε   καὶ νίκης. Καὶ Κρῆτες δ'
[13, 12]   ἀλκῆς προεστῶτι· ὧν ἐνωθέντων φιλία  τε   καὶ ὁμόνοια γεννᾶται, δι' ὧν
[13, 92]   ἐξεκηρύχθη καὶ Πρωταγόρας> ἐφυγαδεύσθη  τε   καὶ πλέων ναυαγίῳ ἐχρήσατο Διότιμος
[13, 27]   δέ τι ἀγωνιᾶσαι καὶ ῥαπισθῆναί  τε   καὶ πληγὰς λαβεῖν ἁπαλαῖσι χερσίν·
[13, 79]   ἱμειρων καὶ γλυκεροῦ στόματος. Αἰσχύλος  τε   καὶ Σοφοκλῆς ἀναφανδὸν ἔφασαν,
[13, 31]   ἐρωμὲνην περιβόητος γέγονεν, ἐγχειρίσας αὑτόν  τε   καὶ τὴν ἀρχὴν ἐκείνῃ πᾶσαν,
[13, 73]   καὶ δυνατώτατον τὸν Ερωτα, προσέτι  τε   καὶ τήν Αφροδίτην τὴν χρυσῆν,
[13, 11]   Σὺ δ' τύραννε θεῶν  τε   κἀνθρώπων Ερως, μὴ δίδασκε
[13, 44]   τ' εἶδος αὐτῆς τοὺς ῥυθμούς  τε   καταμαθὼν ἐπυνθάνετο μίσθωμα πράσσεται πόσον
[13, 8]   γεγάμηκεν, ὃν ἐγὼ ζῶντα περιπατοῦντά  τε>   κατέλιπον Μένανδρος δ' ἐν Αρρηφόρῳ
[13, 65]   τὰς θυσίας ἐκολάσατε καὶ ἄλλα  τε   κατηγορήθη αὐτοῦ καὶ ὅτι Σινώπῃ
[13, 23]   τις· διάβαθρον λεπτὸν φορεῖ τήν  τε   κεφαλὴν ἐπὶ τὸν ὦμον καταβαλοῦσ'
[13, 41]   τι καταδεεστέρα· φωνῇ δ' ὁμιλίᾳ  τε   κεχορηγημένη πάνυ τ' εὐπρόσωπος οὖσα
[13, 76]   καὶ κέκραγεν Ἦρι μὲν αἵ  τε   Κυδώνιαι μηλίδες ἀρδόμεναι ῥοὰν ἐκ
[13, 78]   ἐπιβουλεύοντες Φαλάριδι καὶ βασανιζόμενοι ἀναγκαζόμενοί  τε   λέγειν τοὺς συνειδότας οὐ μόνον
[13, 44]   τῆς Κορίνθου προσφάτως ἀφιγμένος πικρῶς  τε   λοιδορούμενος παρὰ τὸν πότον ταῦτ'
[13, 87]   δ' ἔπιπτον ἑλενίων ἔπι, ἴων  τε   μελανόφυκκα συγκλῶσαι πτερὰ κρόνον θ'
[13, 23]   σέσηρεν, ἄν τε βούλητ' ἄν  τε   μή. {Οψεις διὰ τούτων σκευοποιοῦσι
[13, 69]   ἕσσατο δ' ἑσμος χαίτης  τε   μύρων ἔκπνοος ἀμπεχόνη, ποτε
[13, 6]   οὐχὶ πόρρω που ποιεῖ τόν  τε   ναύκληρον λαβοῦσα καταπέπωκ' αὐτῷ σκάφει.
[13, 21]   ὡς Αριστείδην καὶ Παυσίαν ἔτι  τε   Νικοφάνη τοὺς ζωγράφους. Μνημονεύει δὲ
[13, 64]   φησιν Νικόλαος Δαμασκηνός. Πτολεμαῖός  τε   τὴν ἐν Εφέσῳ διέπων
[13, 26]   ῥᾷόν ἐστιν πτύσαι· ἐξέρχεταί  τε   πανταχόσ' ἤδη πιομένη, δέχεται δὲ
[13, 67]   βωμὸν Πυθιονίκης Αφροδίτης, ἃμα τῆς  τε   παρὰ θεῶν τιμωρίας καταφρονῶν καὶ
[13, 50]   τοῦ πλῆθους βασίλισσαν προσαγορευομένην· Ἀπειρῆσθαι  τε   πᾶσι μὴ στεφανοῦν Ἅρπαλον, ἐὰν
[13, 13]   ἀλλὰ συνενηνεγμένος πανταχόθεν ἑνὶ τύπῳ  τε>   πόλλ' εἴδη φέρων. Η τόλμα
[13, 1]   τὸν ταῦτα ἀποδεξόμενον ἀπὸ συμβόλων  τε   πολλάκις δεδειπνηκέναι καὶ περὶ ἑταίρας
[13, 42]   Μανίας ἄριστα παιζούσης σφόδρα ἀνισταμένης  τε   πολλάκις, εἰς δασύποδα αὐτὴν ἐπικροῦσαι
[13, 93]   διαγινώσκετε οὐδένα τῶν ὁμιλούντων, αἰσθήσει  τε   πολλῷ ὑστεροῦντες ἀργῶς καὶ ἀφυλάκτως
[13, 43]   δῶρα μή τις καταμάθῃ φυλαττομένη  τε   πόλυ μάλιστα Δίφιλον, μὴ δῷ
[13, 71]   Μουσαῖος Χαρίτων ἤρανος Αντιόπην  τε   πολὺν μὺστῃσιν Ελευσῖνος παρὰ πέζαν
[13, 74]   πάλιν Αφροδίτη φησίν Ὅσοι  τε   πόντον τερμόνων τ' Ατλαντικῶν ναίουσιν
[13, 55]   Τῆσδέ ποθ' μεγάλαυχος ἀνίκητός  τε   πρὸς ἀλκήν Ἑλλὰς δουλώθη κάλλεος
[13, 43]   ἐδίδου τοῖς γνωρίμοις λοπάδας συνάλμους  τε   συναρτύειν δοκῶν καὶ διψᾶν ὑπολειπόμενοι
[13, 12]   αθήναια καὶ τὠλύμπια Ηλεῖοι Ρόδιοί  τε   τὰ Αλίεια καὶ ἐν ταῖς
[13, 12]   Ερωτα ἱδρυσάμενοι συνθύουσιν αὐτῷ. Θεσπιεῖς  τε   τὰ Ερωτίδεια τιμῶσιν καθάπερ Αθηναῖοι
[13, 59]   καὶ περιρήξας τοὺς χιτωνίσκους γυμνά  τε   τὰ στέρνα ποιήσας τοὺς ἐπιλογικοὺς
[13, 39]   διένευσ' ἐνεγκεῖν εὐχερῆ, τῇ χειρί  τε   ταἰδοῖον ἀποτρίψας {καὶ} θιγὼν τοῖς
[13, 33]   δὲ κωμάζειν ἔθος ἐστὶν νόμος  τε   τὰς ἑταίρας ἐνθάδε μεθύειν> μεθ'
[13, 28]   ἀγορεύω ἄρτι χνοαζούσας αὐλητρίδας, αἵ  τε   τάχιστα ἀνδρῶν φορτηγῶν ὑπὸ γούνατα
[13, 94]   φιλοσόφῳ μυρεψικὴ τέχνη ἀκολουθός  τε   τῇ Σωκράτους φιλοσοφίά, ἀνδρὸς τοῦ
[13, 83]   καὶ θαυμαστῶς αὐτὸν κινδυνεύειν, ἀνακεῖσθαί  τε   τὴν ἀσπίδα ταύτην ἐν Δελφοῖς
[13, 50]   Γλυκέρας τάδε λέγει Ἄγων Γλυκέραν  τε   τὴν Θαλασσίδος, ζεῦγος ἔχων. Ἄδηλον
[13, 18]   γὰρ πάνυ τῷ ἀνδρὶ διά  τε   τὴν πολυμαθίαν καὶ τὴν τοῦ
[13, 84]   δυνησόμενος καὶ ὡς ἠδυνάτει διά  τε   τὴν ψυχρότητα καὶ τὸν ἀντίτυπον
[13, 33]   εὔξατο τῇ θεῷ νικήσας. Πίνδαρός  τε   τὸ μὲν πρῶτον ἔγραψεν εἰς
[13, 22]   καὶ Λύκᾳ καὶ Ναννίῳ ἑτέραις  τε   τοιαύταισι παγίσι τοῦ βίου ἔνδον
[13, 39]   σφόδρ' ἡδέως σχεῖν φασι κνησθῆναί  τε   τὸν Δημήτριον. Αποδοκιμαζούσης δὲ πάντα
[13, 14]   οὐχὶ τῶν φίλων φίλος, ἀδικεῖ  τε   τὸν Ερωτ' ἐμφανῶς θνητὸς θεόν,
[13, 90]   κρίσιν ἐπιτελεῖσθαι μετὰ σπουδῆς λαμβάνειν  τε   τοὺ νικήσαντας ἇθλα ὅπλα ἅπερ
[13, 24]   τέχνῃ. Αὐταὶ βιάζονται γὰρ εἰσέλκουσί  τε   τοὺς μὲν γέροντας ὄντας ἐπικαλούμεναι
[13, 93]   μελετᾶτε, κακολόγοι καὶ βοροὶ πρός  τε   τούτοις ἄνοικοι καὶ ἀνέστοι βιοῦντες.
[13, 86]   ἐν τοῖς πότοις γίνεσθαι, ἐν  τε   τῷ ἀγοράζειν πάνυ νεανικὸς ἦν
[13, 39]   σχῆμά τι περαινομένης εὖ παρά  τε   τῷ Δημητρίῳ εὐημερούσης, φασὶ καὶ
[13, 71]   λωτοῦ πιστότατον ταμίην Μοῦσαι παίδευσάν  τε   Φιλόξενον, οἷα τιναχθεὶς ὠρυγῇ ταύτης
[13, 45]   Αττικὴν ὠνησόμενος χελιδονείους ἰσχάδας Υμήττιόν  τε   φορτιούμενος μέλι. Λέγεται δ' ἐκείνην
[13, 30]   εἰσελθὼν ὄψον ἐσθίειν μάθῃ ἀσύμβολόν  τε   χεῖρα προσβάλῃ βορᾷ, διδόναι νόμιζ'
[13, 47]   έπί τινος ἀγγείου ᾠὰ εἰπόντος  τε   Ὠμὰ ταῦτα, Γνάθαινα, ἑφθά;
[13, 37]   Εὐξένου καὶ τῆς Αριστοξένης. ~Θεμιστοκλῆς  τε,   ὥς φησι Ιδομενεύς, οὐχ ἅρμα
[13, 46]   καὶ ἐριστικὰ σοφίσματα διδάσκοντα, ἐμέ  τε   ὡσαύτως. Μηθὲν οὖν διαφέρειν ἐπιτριβουμένοις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005