Alphabétiquement     [«   »]
δαχθεὶς 1
δὲ 457
δε 1
δέ 37
δἐ 14
δεδειπνηκέναι 1
Δεδιότα 1
Fréquences     [«    »]
37 ἂν
34 μετὰ
35 φησίν
37 δέ
37 εἶναι
39 αὐτοῦ
42 οὕτως
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

δέ


Livre, Chap.
[13, 8]   ἐγένετο κακὴ γυνὴ Μήδεια, Πηνελόπη  δέ   γε> μέγα πρᾶγμ' Ερεῖ τις
[13, 44]   καιρός ἐστιν ἐξάγειν; ~Καὶ Γναθαινίου  δέ   γε τῆς θυγατριδῆς αὐτῆς τάδε
[13, 26]   ἀναπράζοντες ὑπὸ τῆς ἰσχύος· ὅταν  δέ   γηράσκωσιν ἤδη, τὸτε θεῶν> ἐπὶ
[13, 44]   εἶναι τὸν σατράπην ἀπεδέξατο, εἶπεν  δέ·   δὸς ὅσον ἐπιθυμεῖς, πάτερ· οἶδα
[13, 72]   Αλεξανδρεὺς ἐν Αμφιτρύωνι. Οὗτος  δέ   ἐστιν Αἰσχύλος καὶ τὰ
[13, 49]   γνωρίμων οἶνον χρηστὸν μέν, ὀλίγον  δέ,   καὶ λέγοντος ὅτι δεκαέτης ἐστίν,
[13, 73]   κἀμὲ καὶ πάντας βροτούς. Τεκμήριον  δέ,   μὴ λόγῳ μόνον μάθῃς {ἔργῳ
[13, 8]   ἀνερρίφθω κύβος. (Α) Πέραινε, σωθείης  δέ   νῦν ἀληθινὸν εἰς πέλαγος αὑτὸν
[13, 13]   σφοδρότης δὲ θηρός,  δέ   πόνος ἀδάμαντος, φιλοτιμία δὲ
[13, 16]   οἷς τὴν αἰδῶ κατοικεῖν. Σοφοκλῆς  δέ   που περὶ τοῦ κάλλους τοῦ
[13, 43]   βραχύτερον, ἔσκωπτεν εἰς Αδωνιν. Αναγώγως  δέ   πως τοῦ μειρακίσκου καὶ τυραννικώτερον
[13, 94]   ἀφορμῆς δὲ δέομαι, καὶ οἴσω  δέ   σοι ἐννέ' ὀβολοὺς τῆς μνᾶς
[13, 32]   ἔνδον φύλακα πιστὴν ἔχειν. ~Καταλέξω  δέ   σοι, Κύνουλκε, Ιωνικήν τινα ῥῆσιν
[13, 68]   κυρίῳ καλέσας αὐτόν φησιν Ἐκμαθεῖν  δέ   σου ποθῶ μακρὰν άποικῶν κεῖθεν,
[13, 27]   σφόδρ' εἶναι πάνθ' ἕτοιμα, δεῖν  δέ   τι ἀγωνιᾶσαι καὶ ῥαπισθῆναί τε
[13, 18]   ἐποίησε καὶ οὐ γυναῖκα; Ἕτερον  δέ   τινα ἐπὶ ἵππου ἰδὼν παραπλησίως
[13, 49]   εἶπε, καὶ, ταῦτα τράγε. Πέμφαντος  δέ   τινος αὐτῇ τῶν γνωρίμων οἶνον
[13, 49]   κρήμνανται, εἶπεν Ὅτι φυχαγωγοῦσιν. Μαστιγίου  δέ   τινος μειρακιευομένου πρὸς αὐτὴν καὶ
[13, 47]   εἰς τὸν κάδον ἐμπέπτωκεν. Ἐπιδόντος  δέ   τινος οἶνον ἐν ψυκτηριδίῳ μικρὸν
[13, 47]   ποίαν; Εἰς Σίγειον» εἶπεν, Εἰσελθόντος  δέ   τινος ὡς αὐτὴν καὶ ἰδόντος
[13, 47]   ἔφη, ὡς τοσούτον ἐτῶν. Νεανίσκων  δέ   τινων παρὰ πότον ὑπὲρ αὐτῆς
[13, 49]   εἶπεν, ὅτι πολλὰς ἔχεις. Φιλάργυρος  δέ   τις ἐραστἠς ὑποκοριβόμενος αὐτὴν εἶπεν
[13, 29]   ὂν καλόν. Αναξίλας Νεοττίδι· Εὰν  δέ   τις μέτρια καὶ λέγουσα τοῖς
[13, 11]   ἔρωτι χαρίζεσθαι κατὰ καιρόν. Ετερος  δέ   τις προσέθηκε τῶν Εὐριπίδου τάδε·
[13, 21]   γεγονέναι λέγει. Οὐκ ἂν ἁμάρτοι  δέ   τίς σε καὶ πορνογράφον καλῶν,
[13, 86]   τῶν φορτικῶν ἐποίουν. Τῶν φιλοσόφων  δέ   τις συμπίνων ἡμῖν εἰσελθούσης αὐλητρίδος
[13, 92]   ἐκ τῆς Αττικῆς. Καὶ Σοφοκλῆς  δέ   τις ψηφίσματι ἐξήλασε πάντας φιλοσόφους
[13, 79]   παρελθόντος, ὡς ἱστορεῖ Τίμαιος. Αλλοι  δέ   φασι τῶν τοιούτων ἐρώτων κατάρξασθαι
[13, 83]   στέφανον χρυσοῦν κιττοῦ Πεπαρηθίων. Αὕτη  δέ,   φησί, καὶ ἔμελλε τὰ Πύθια
[13, 4]   Μελίβοιαν τὴν Αἴαντος μητέρα. Ησίοδος  δέ   φησι καὶ Ιππην καὶ Αἴγλην,
[13, 90]   Μυσρίλος ἐν Ιστορικοῖς Παραδόξοις. Ενιαχοῦ  δέ   φησιν αὐτὸς Θεόφραστος καὶ
[13, 66]   ποιητὴς ἤρα Γλυκέρας κοινόν ἐνεμεσήθη  δέ.   Φιλήμονος γὰρ ἑταίρας ἐρασθέντος καὶ
[13, 87]   ἑβδομήκοντα, μυροποιοὺς τεσσαράκοντα. Καὶ ὑμῖν  δέ,   ἑταῖροι, λέγω ὅτι οὐδέν
[13, 84]   Σαπφοῦς, Μελήτου, Κλεομένους, Λαμυνθίου. Υμεῖς  δέ,   φιλόσοφοι, κἂν ἐρασθέντες ποτὲ
[13, 33]   τοῖς Κορινθίοις τὸ πρᾶγμα. Πιστεύων  δέ,   ὡς ἕοικεν, αὐτῷ πεποίηκεν εὐθέως·
[13, 89]   τῷ μετ' αὐτὸν τυραννεύσαντι. Συνέβη  δέ   ὥς φησι, τὸν Χάρμον ἐραστὴν
[13, 12]   αἰσχροῦ καὶ ἐπονειδίστου βίου. Σάμιοι  δέ,   ὥς φησιν Ερξίας ἐν Κολοφωνιακοῖς,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005