Alphabétiquement     [«   »]
φησί 24
φησὶ 11
φήσι 2
φησι 61
Φησὶν 1
φησιν 42
φησίν 35
Fréquences     [«    »]
56 αὐτῆς
61 ἐκ
57 οἱ
61 φησι
62 ἔφη
62 κατὰ
64 ὅτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

φησι


Livre, Chap.
[13, 94]   ἐλλαλεῖν δι' ἡμέρας. Εἶθ' ἑξῆς  φησι·   Αὐτίκ' οὐδεὶς οὔτε μαγείραιναν εἶδε
[13, 90]   Νικίας ἐν τοῖς Αρκαδικοῖς διαθεῖναί  φησι   αὐτὸν Κύψελον, πόλιν κτίσαντα ἐν
[13, 20]   οἱ Αθάνατοι καλούμενοι Αἰθίοπες, ὥς  φησι   Βίων ἐν Αἰθιοπικοῖς. Ως ἔοικε
[13, 89]   Αθηνᾶς πειραν εἶδος ἔχουσαν, καλήν  φησι   γεγονέναι, ἥτις καὶ τῇ θεῷ
[13, 83]   αὐτῷ συγγράμματι Θεόπομπος φιλογύναιον μέν  φησι   γεγονέναι Φάυλλον τὸν Φωκέων τύραννον,
[13, 38]   τὸ γένος ἀπὸ Παφλαγονίας υἱόν  φησι   γενέσθαι Καρύστιος ἐν Ιστορικοῖς Υπομνήμασιν.
[13, 80]   δὲ τοῦ δικαίου Ιβυκος ἐραστήν  φησι   γενέσθαι Τάλων. Διότιμος δ' ἐν
[13, 89]   τῷ τῆς Ασίας Περίπλῳ καλλίονάς  φησι   γίνεσθαι γυναῖκας τῶν πανταχοῦ γυναικῶν
[13, 70]   φοιτᾶν πρὸς τὸν βουλόμενον, ὥς  φησι   Γοργίας ἐν τῷ περὶ Εταιρῶν.
[13, 92]   τοῦ Επικουρείου ἐξαιτηθεὶς ἀνῃρέθη, ὥς  φησι   Δημήτριος Μάγνης ἐν τοῖς
[13, 65]   ἐξέδοτο Φράστορι τῷ Αἰγιαλεῖ, ὥς  φησι   Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας.
[13, 14]   κακῶς αὐτοῦ τὰς δυνάμεις διαιρῶν  φησι   δίδυμα {γὰρ} τόξα αὐτὸν ἐντείνεσθαι
[13, 65]   αὐτὴν καὶ Λαμπιτὼ προσηγορεύετο, ὥς  φησι   Δίυλλος· ἐκαλεῖτο δἐ καὶ Χαριτοβλέφαρος.
[13, 10]   Σάμιος καὶ πρῶτον γενέσθαι πόλεμόν  φησι   δύο γυναικῶν τὸν> Ολυμπιάδος καὶ
[13, 6]   οὔκ εἰσιν τοιαῦται οἵας Εὔβουλός  φησι   ἐν Στεφανοπώλισιν Μὰ Δι' οὐχὶ
[13, 59]   ἔτι εἶπεν ἄλλην δίκην, ὥς  φησι   Επρμιππος. Ο δὲ Υπερείδης συναγορεύων
[13, 21]   ἐμιμήσω Θεόμανδρον τὸν Κυρηναῖον, ὅν  φησι   Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ Εὐδαιμονίας
[13, 37]   τῆς Αριστοξένης. ~Θεμιστοκλῆς τε, ὥς  φησι   Ιδομενεύς, οὐχ ἅρμα ζευξάμενος ἑταιρῶν
[13, 34]   τῆς διαβοήτου ἑταίρας Κοττίνας, ἥν  φησι   καὶ βοῦν ἀναθεῖναι χαλκῆν, γράφων
[13, 4]   τὴν Αἴαντος μητέρα. Ησίοδος δέ  φησι   καὶ Ιππην καὶ Αἴγλην, δι'
[13, 85]   ἐν τῷ Ερωτικῷ Αμφίλοχον καλεῖσθαί  φησι   καὶ τὸ γένος Ωλένιον εἶναι,
[13, 10]   Κρισαικὸς δὲ πόλεμος ὀνομαζόμενος, ὥς  φησι   Καλλισθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ
[13, 4]   πρὸς Αριάδνην ὅρκους παρέβη, ὥς  φησι   Κέκρωψ. Φερεκύδης προστίθησι καὶ Φερέβοιαν.
[13, 56]   Περικλῆς δὲ Ολύμπιος, ὥς  φησι   Κλέαρχος ἐν πρώτῳ Ἐρωτικῶν, οὐχ
[13, 70]   γὰρ τούτων τῶν ποιητῶν, ὥς  φησι   Κλέαρχος ἐν τοῖς Ερωτικοῖς, τῆς
[13, 84]   μάθετε παύονται οἱ ἔρωτες, ὥς  φησι   Κλέαρχος. τε γὰρ περὶ
[13, 37]   τὴν Αττικὴν ἑταίραν; περὶ ἧς  φησι   Κλείταρχος ὡς αἰτίας γενομένης τοῦ
[13, 10]   Αἴγυπτον δὲ Καμβύσου στρατεία, ὥς  φησι   Κτησίας, διὰ γυναῖκα ἐγένετο. Ο
[13, 1]   εἰληφέναι καὶ δεδωκέναι πληγάς, ὥς  φησι   Λυκόφρων Χαλκιδεὺς ἐν τοῖς
[13, 93]   τοιοῦτον γεγενῆσθαι τοὺς τρόπους ὁποῖίον  φησι   Λυσίας ῥήτωρ ἐν τοῖς
[13, 66]   Εφ' οἷς Ιωνες ἀγασθέντες, ὥς  φησι   Μενέτωρ ἐν τῷ περὶ Αναθημάτων,
[13, 62]   ἐπιτήδειος, Φιλωνίδης δ' ἐρᾶν  φησι.   Μνημονεύει αὐτῆς καὶ Αριστοφάνης ἐν
[13, 61]   ἦν υἱὸς Ολυμπίας Λακαίνης, ὥς  φησι   Νικίας Νικαιεὺς ἐν ταῖς
[13, 70]   Φάωνος ἐρασθεῖσα περιβόητος ἦν, ὥς  φησι   Νύμφις ἐν Περίπλῳ Ασίας. Νικαρέτη
[13, 35]   δεκάτῃ τῶν Ιστοριῶν περὶ Αλέξανδρόν  φησι   ὀνείρατι θεασαμένους τινὰς οὓς μὴ
[13, 30]   τῶν τοιούτων Εφιππος ἐν Σαπφοῖ  φησι·   Οταν γὰρ ὦν νέος ἀλλότριον
[13, 82]   Ρόδιος ἐν τοῖς Ιστορικοῖς Υπομνήμασίν  φησι   ὅτι Σοφοκλῆς εὐπρεπῆ παῖδα ἔξω
[13, 5]   Ιερώνυμος γοῦν ἐν Ιστορικοῖς Υπομνήμασίν  φησι   οὕτως Εἰπόντος Σοφοκλεῖ τινος ὅτι
[13, 31]   ἱερόν ἐστι παρὰ Αβυδηνοῖς, ὥς  φησι   Πάμφιλος· κατεχομένης γὰρ τῆς πόλεως
[13, 22]   δ' Ορεσταυτοκλείδης ὁ> αὐτος Τιμοκλῆς  φησι·   Περὶ δὲ τὸν πανάθλιον εὕδουσι
[13, 51]   καὶ ταῖς ἄλλαις δούλαις, ὥς  φησι   Πολέμων έν τοῖς περὶ Ἀκροπόλεως.
[13, 34]   ἡμῶν. ~Εν δὲ Λακεδαίμονι, ὥς  φησι   Πολέμων περιηγητὴς ἐν τῷ
[13, 67]   αὐτὴν ἐπὶ τὰς ταφάς, ὥς  φησι   Ποσειδώνιος ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ
[13, 91]   Αλλὰ καὶ Ηράκλειτος ο θεῖός  φησι   Πουλυμαθίη νόον {ἔχειν} οὐ διδάσκει.
[13, 46]   ὡς διαφθειρούσης τοὺς νέους, ὥς  φησι   Σάτυρος ἐν τοῖς Βίοις, ὑποτυχοῦσα
[13, 5]   καὶ δυσὶν οἷς ἐβασίλευεν, ὥς  φησι   Σάτυρος ἐν τῷ περὶ τοῦ
[13, 50]   περὶ ὧν προειρημένος Απολλόδωρός  φησι·   Σταγόνιον καὶ Ἄνθις ἀδελφαί· αὗται
[13, 4]   τὰς τοῦ Θησέως γενομένας γυναῖκάς  φησι   τὰς μὲν αὐτῶν ἐξ ἔρωτος
[13, 67]   περὶ τῆς εἰς Τροφωνίου Καταβάσεώς  φησι   Ταὐτὸ δὲ πάθοι τις ἂν
[13, 62]   ἐν τῷ περὶ Ισοκράτους προβαίνοντά  φησι   τῇ ἡλικίᾳ τὸν Ισοκράτη ἀναλαβεῖν
[13, 89]   δὲ ἐν τῇ ἐννεακαιδεκάτῃ Τιμῶσάν  φησι   τὴν Οξυάρτου παλλακίδα πάσας γυναῖκας
[13, 37]   τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τῶν Ιστοριῶν Κλεινοῦς  φησι   τῆς οἰνοχούσης αὐτῳ εἰκόνας πολλὰς
[13, 16]   Πέλοπος διαλεγομένην ποιήσας τὴν Ιπποδάμειάν  φησι·   Τοιάνδ' ἐν ὄψει λύγγα θηρατηρίαν
[13, 83]   συληθέντων ἐκ Δελφῶν Χρημάτων Ασώπιχόν  φησι   τὸν Επαμινώνδου ἐρώμενον τὸ Λευκτρικὸν
[13, 14]   δ' ἐν τῷ Ερωτικῷ Χαιρήμονά  φησι   τὸν τραγικὸν λέγειν, ὡς τὸν
[13, 37]   τῶν περὶ Αννίβαν Ιστοριῶν Ιερώνυμόν  φησι   τὸν τυραννήσαντα Συρακοσίων ἀγαγέσθαι γυναῖκα
[13, 89]   αὐτὸν τυραννεύσαντι. Συνέβη δέ ὥς  φησι,   τὸν Χάρμον ἐραστὴν τοῦ Ιππίου
[13, 14]   Τραυματίᾳ φησὶν οὕτως· Τίς οὐχί  φησι   τοὺς ἐρῶντας ζῆν μόνους, οὓς>
[13, 37]   Ελληνικῶν Ιστοριῶν Εὐτέρπης αὐτὸν εἶναί  φησι   υἱόν. Κῦρος δὲ ἐπὶ
[13, 89]   Παντίκα Κυπρία, περὶ ἧς  φησι   Φύλαρχος ἐν τῇ δεκάτῃ τῶν
[13, 75]   ~Αρχύτας δ' ἁρμονικός, ὥς  φησι   Χαμαιλέων, Αλκμᾶνα γενομέναι τῶν ἐρωτικῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005