Alphabétiquement     [«   »]
τεχνῶν 1
Τέως 1
Τῇ 2
τῇ 96
τὴ 1
τῃ 1
τᾖ 1
Fréquences     [«    »]
87 ἦν
93 πρὸς
92 τε
96 τῇ
102 τοῖς
102 τοὺς
103
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

τῇ


Livre, Chap.
[13, 83]   ἐν Μεταποντίῳ ὑπὸ τῶν ἐν  τῇ   ἀγορᾳ μάντεων, γενομένης φωνῆς ἐκ
[13, 56]   ἐκινδύνευε. Καὶ Κίμωνος δ' Ἐλπινίκῃ  τῇ   ἀδελφῇ παρανόμως συνόντος, εἶθ' ὕστερον
[13, 12]   Ερωτα ὥστε τῆς Ακαδημίας ἐκδήλως  τῇ   Αθηνᾷ καθιερωμένης αὐτόθι τὸν Ερωτα
[13, 90]   ἀνατίθεσθαί φησιν Διονύσιος Λευκρικὸς  τῇ   Αθηνᾷ, τὸν δὲ νικήσαντα ταινιούμενον
[13, 69]   τοὐπίγραμμα Ποσείδιππος, {καίτοι} καὶ ἐν  τῇ   Αἰθιοπίᾳ πολλάκις αὐτῆς μνημονεύσας. Εστὶ
[13, 89]   Ιστοριῶν ὅτι παρ' Ολυμπιάδι οὖσαν  τῇ   Αλεξάνδρου μητρὶ ᾔτει πρὸς γάμον
[13, 89]   Ανοῦτις, καλλίστη ἦν τῶν ἐν  τῇ   Ασίᾳ γυναικῶν καὶ ἀκολαστοτάτη. Φύλαρχος
[13, 65]   ἐπὶ τῆς ἐσχάρας τῆς ἐν  τῇ   αὐλῇ Ελευσῖνι προσαγούσῃ ἱερεῖον θύσειεν,
[13, 86]   ἀρχῇ οὐδ' ἄν παρακαθίσαι ἐπιτρέπων  τῇ   αὐλητρίδι» Μήποτε αὐτό ἐστι {ὁ}
[13, 32]   πόλις εὔχηται περὶ μεγάλων  τῇ   Αφροδίτῃ, συμπαραλαμβάνεσθαι πρὸς τὴν ἱκετείαν
[13, 33]   παραγενομένου τοῦ Ξενοφῶντος καὶ θύοντος  τῇ   Αφροδίτῃ συνέθυσαν. Διόπερ ἔφη·
[13, 84]   φιλόσοφοι, οἱ παρὰ φύσιν  τῇ   Αφροδίτῃ χρώμενοι καὶ ἀσεβοῦντες εἰς
[13, 80]   εἰσὶν αἰχμάλωτοι, ἀλλ' ὡς ἔτι  τῇ   βασιλείᾳ ὄντος πάντα αὐταῖς χορηγεῖσθαι
[13, 89]   τῶν Αἰγυπτίων βασιλεὺς Στρατίρᾳ  τῇ   βασιλέως γυναικί. Θεόπομπος δὲ ἐν
[13, 44]   παρὰ τὸν πότον ταῦτ' ἔλεγε  τῇ   Γναθαινίῳ, αὐτὸν μὲν ἀξιοῦντα μὴ
[13, 84]   καὶ χηνὶ τῇ μὲν κύων,  τῇ   δὲ περιστερά, τῇ δὲ χὴν
[13, 84]   μὲν κύων, τῇ δὲ περιστερά,  τῇ   δὲ χὴν προσῆλθον καὶ ἐπεπήδησαν
[13, 89]   περὶ ἧς φησι Φύλαρχος ἐν  τῇ   δεκάτῃ τῶν Ιστοριῶν ὅτι παρ'
[13, 35]   ὁπότε Χάρης Μιτυληναῖος ἐν  τῇ   δεκάτῃ τῶν Ιστοριῶν περὶ Αλέξανδρόν
[13, 67]   ταφάς, ὥς φησι Ποσειδώνιος ἐν  τῇ   δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ τῶν Ιστοριῶν,
[13, 37]   Εὔμαχος δὲ Νεαπολίτης ἐν  τῇ   δευτέρᾳ τῶν περὶ Αννίβαν Ιστοριῶν
[13, 85]   ἀποδιδόναι ἐπιστάμενον. Φύλαρχος γοῦν ἐν  τῇ   δωδεκάτῃ Κοίρανος, φησίν, Μιλήσιος
[13, 32]   Θεόπομπος ἱστορεῖ καὶ Τίμαιος ἐν  τῇ   ἑβδόμῃ, αἱ Κορίνθιαι ἑταῖραι εὔξαντο
[13, 89]   βασιλέως γυναικί. Θεόπομπος δὲ ἐν  τῇ   ἕκτῃ καὶ πεντηκοστῇ τῶν Ιστοριῶν
[13, 40]   Ηρακλείδης δὲ Λέμβος ἐν  τῇ   ἕκτῃ καὶ τριακοστῇ τῶν Ιστοριῶν
[13, 56]   καθόδου αὐτοῦ Περικλῆς τὸ  τῇ   Ἐλπινίκῃ μιχθῆναι. Πυθαίνέτος δ' ἐν
[13, 85]   λόγος, ὡς ἱστορεῖ Δοῦρις ἐν  τῇ   ἐνάτῃ. Ο δὲ λόγος ἐστὶν
[13, 89]   καὶ ἀκολαστοτάτη. Φύλαρχος δὲ ἐν  τῇ   ἐννεακαιδεκάτῃ Τιμῶσάν φησι τὴν Οξυάρτου
[13, 90]   ἀναστῆσαι Δήμητρι Ελευσινίᾳ, ἧς ἐν  τῇ   ἑορτῇ καὶ τὸν τοῦ κάλλους
[13, 81]   δὲ μὲν Ερετριεὺς ἐνωπήθη  τῇ   ἐπιραπὶζει, δὲ πάλιν τοῦ
[13, 65]   κατηγορήθη αὐτοῦ καὶ ὅτι Σινώπῃ  τῇ   ἑταίρᾳ Αλῴοις ἐπὶ τῆς ἐσχάρας
[13, 62]   τῷ περὶ Ισοκράτους προβαίνοντά φησι  τῇ   ἡλικίᾳ τὸν Ισοκράτη ἀναλαβεῖν Λαγίσκαν
[13, 95]   δὲ ἐπὶ τὴ οἰκίαν ἅμα  τῇ   ἡμέρᾳ ἀπαιτήσοντες τὰ ὀφειλόμενα ἔρχονται
[13, 85]   λιμένι πλῆθος δελφίνων ἐφάνη ἐν  τῇ   ἡμέρᾳ ἐκείνῃ μικρὸν ἀπωτέρω τῶν
[13, 65]   θύσειεν, νομίμου ὄντος ἐν ταύτῃ  τῇ   ἡμέρᾳ ἱερεῖα μὴ θύειν, οὐδὲ
[13, 80]   γενέσθαι Τάλων. Διότιμος δ' ἐν  τῇ   Ηρακλείᾳ Εὐρυσθέα φησὶν Ηρακλέους γενέσται
[13, 43]   ἱστῶντα κρεοπῶλην τιν' ἀστεῖον πάνυ  τῇ   θ' ἡλικίᾳ σφόδρα νέον
[13, 83]   Πλεισθένους ἀνάθημα Ονόμαρχος ἔδωκε. Φαρσαλίᾳ  τῇ   Θεσσαλίδι ὀρχηστρίδι δάφνης στέφανον χρυσοῦν
[13, 89]   καλήν φησι γεγονέναι, ἥτις καὶ  τῇ   θεῷ εἶκαστο τὴν μορφήν. Στεφανόπωλις
[13, 32]   ὡς πλείστας, καὶ ταύτας προσεύχεσθαι  τῇ   θεῷ καὶ ὕστερον ἐπὶ τοῖς
[13, 33]   καὶ αὐτὸς ἀπάξειν ἑταίρας εὔξατο  τῇ   θεῷ νικήσας. Πίνδαρός τε τὸ
[13, 32]   Καὶ οἱ ἰδιῶται δὲ κατεύχονται  τῇ   θεῷ τελεσθέντων περὶ ὧν ἂν
[13, 32]   Σιμωνίδης ἀναθέντων τῶν Κορινθίων πίνακα  τῇ   θεῷ τὸν ἔτι καὶ νῦν
[13, 47]   Ως δ' τὴν μνᾶν  τῇ   θυγατρὶ δοὺς αὐτῆς οὐδὲν ἐτι
[13, 43]   καὶ τυραννικώτερον αὐτῇ συναντήσαντος ἐμβλέψασα  τῇ   θυγατρὶ μετ' αὐτῆς συνπρορευομένῃ λέγει·
[13, 10]   ἀσκηθεῖσαν τὰ πολεμικὰ παρὰ Κύννῃ  τῇ   Ιλλυρίδι. ~Επὶ τούτοις τοῖς λόγοις
[13, 88]   ἀνέμοις ἐνετρύφων φορούμεναι. Εν δὲ  τῇ   Ιοῖ ἔαρος τέκνα προσηγόρευε τὰ
[13, 81]   ἤγεν, ἵνα δὴ κεφαλὴ  τῇ   κεφαλῇ ἀσσοτέρα γένηται. Ως δ'
[13, 5]   Σοφοκλῆς ἐπεὶ ἔν γε  τῇ   κλίνῃ φιλογύνης. ~Αἱ δὲ γαμεταὶ
[13, 42]   συμποσίῳ δ' ὥς φασι, παρὰ  τῇ   Μανίᾳ παρεδέξατ' αὐτὴν τῶν πονηρῶν
[13, 36]   ἱστορεῖ γενέσθαι καὶ Αριστοτέλης ἐν  τῇ   Μασσαλιωτῶν Πολιτείᾳ οὕτως· Φωκαεῖς οἱ
[13, 84]   κυνὶ καὶ περιστερᾳ καὶ χηνὶ  τῇ   μὲν κύων, τῇ δὲ περιστερά,
[13, 10]   γεννηθῆναι τὸν Καμβύσην, ὃν ἐκδικοῦντα  τῇ   μητρὶ ἐπ' Αἴγυπτον ποιήσασθαι στρατείαν.
[13, 43]   ἀποτιθείσης πᾶν σχεδὸν τῆς Δεξιθέας  τῇ   μητρί, Νὴ τὴν Αρτεμιν, εἰ,
[13, 43]   ᾔδει, Γνάθαινα, τοῦτ' ἐγώ,  τῇ   μητρὶ συνεδείπνουν ἄν, οὐχὶ σοί,
[13, 85]   θάλατταν γιγνομένης κατὰ τύχην {ἐν  τῇ   Μιλήτῳ} ἐν τῷ λιμένι πλῆθος
[13, 91]   καταλέξαντος καὶ πάντων αὐτὸν ἐπὶ  τῇ   μνήμῃ θαυμασάντων Κύνουλκος ἔφη
[13, 10]   Αμάσιδος. Ησθεὶς οὖν Καμβύσης  τῇ   Νειτήτιδι καὶ σφόδρα ἐρεθισθεὶς ἐκμανθάνει
[13, 20]   τοῖς ξένοις. Εν Χίῳ δὲ  τῇ   νήσῳ καὶ βαδίζειν ἥδιστόν ἐστιν
[13, 14]   τὰς δὲ πτέρυγας ἃς εἶχε  τῇ   Νίκῃ φορεῖν ἔδοσαν, περιφανὲς σκῦλον
[13, 75]   πρὸς Πάτροκλον, δ' ἐν  τῇ   Νιόβῃ τὸν τῶν παίδων· Διὸ
[13, 5]   δὲ ἀδελφιδῆν καὶ ταύτην ἐπεισάγων  τῇ   Ολυμπῖοιάδι ἅπαντα τὸν βίον τὸν
[13, 5]   Γήμας δὲ καὶ ταύτην ἐπεισήγαγεν  τῇ   Ολυμποιάδι. Επὶ πάσαις δ' ἔγημε
[13, 36]   τῷ Εὐξένῳ· ὄνομα δ' ἦν  τῇ   παιδὶ Πέττα. Τούτου δὲ συμπεσόντος
[13, 85]   Τελευτήσαντος δ' αὐτοῦ γηραιοῦ ἐν  τῇ   πατρίδι καὶ τῆς ἐκφορᾶς παρὰ
[13, 89]   ἐπιγραφομένῳ Συναγωγή. Δίνων δ' ἐν  τῇ   πέπτῃ τῶν Περσικῶν τῆς πρώτης
[13, 34]   καὶ πολλοῖς ἐγνωσμένου τῶν ἐν  τῇ   πόλει. Ανάθημα δ' αὐτῆς ἐστιν
[13, 24]   Δεινά, δεινὰ κοὐκ ἀνασχετὰ ἐν  τῇ   πόλει πράττουσιν οἱ νεώτεροι. Οπου
[13, 12]   δὲ οὐδενός. Διὸ καὶ ἐν  τῇ   Πολιτείᾳ ἔφη τὸν Ερωτα θεὸν
[13, 31]   γενομένους ἐγκρατεῖς τῆς ἐλευθερίας χαριστήρια  τῇ   πόρνῃ ἀποδιδόντας Αφροδίτης Πόρνης ναὸν
[13, 85]   μυίας ἀπεσόβει ὅτε δὲ κλαίοι,  τῇ   προβοσκίδι τὴν σκάφην ἐκίνει καὶ
[13, 67]   λαβεῖν αὐτόν; Θεόπομπος δ' ἐν  τῇ   πρὸς Αλέξανδρον Επιστολῇ τὴν Αρπάλου
[13, 87]   ὡς δῆλον ποιεῖ Παρμενίων ἐν  τῇ   πρὸς Αλέξανρον Επιστολῇ, ἣν ἐπέστειλεν
[13, 37]   τὸ μέγα μνημεῖον ὑπῆρχεν ἐπὶ  τῇ   πρὸς Ελευσῖνι θαλάσσῃ, καὶ Μύρτιον
[13, 93]   μερισάμενοι τηρεῖτε. Αἰσθήσει τε γὰρ  τῇ   πρὸς ὄσφρανσιν καὶ πρὸς τὸ
[13, 83]   ἀσπίδα ταύτην ἐν Δελφοῖς ἐν  τῇ   στοᾳ. Εν δὲ τῷ αὐτῷ
[13, 94]   μυρεψικὴ τέχνη ἀκολουθός τε  τῇ   Σωκράτους φιλοσοφίά, ἀνδρὸς τοῦ καὶ
[13, 4]   Αριάδνην ἥρπασεν. Ιστρος γοῦν ἐν  τῇ   τεσσαρεκαιδεκάτῃ τῶν Αττικῶν καταλέγων τὰς
[13, 64]   καὶ περὶ Μύστας ἱστορεῖ ἐν  τῇ   τεσσαρεσκαιδεκάτῃ οὕτως Μύστα Σελεύκου τοῦ
[13, 37]   πρὸς ἀφροδίσια. Πολύβιος δὲ ἐν  τῇ   τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τῶν Ιστοριῶν Κλεινοῦς φησι
[13, 59]   ἀπ' αὐτῆς ἐπλάσατο καὶ ἐν  τῇ   τοῦ Ερωτος βάσει τῇ ὑπὸ
[13, 56]   ἀφροδίσια πάνυ καταφερής· ὅστις καὶ  τῇ   τοῦ υἱοῦ γυναικὶ συνῆν, ὡς
[13, 55]   ἡδὶ Μεγακλέους. Τίμαιος δ' ἐν  τῇ   τρισκαιδεκάτῃ τῶν Ιστοριῶν ἐξ Ὑκκάρων·
[13, 92]   τὴν Ιστορίαν. Εἰπόντος δ' ἐν  τῇ   τρίτῇ καὶ εἰκοστῇ» Μυρτίλος
[13, 37]   Νεάνθης δ' Κυζικηνὸς ἐν  τῇ   τρίτῃ καὶ τετάρτῃ τῶν Ελληνικῶν
[13, 84]   ἱστορεῖ Δοῦρις Σάμιος ἐν  τῇ   τρίτῃ τῶν περὶ Αγαθοκλέα Ιστοριῶν.
[13, 89]   τῶν πανταχοῦ γυναικῶν ἐν Τενέδῳ  τῇ   Τρωικῇ νήσῳ. ~Οἶδα δὲ καὶ
[13, 12]   παρατάξεων Ερωτι προθύονται, ὡς ἐν  τῇ   τῶν παραταττομένων φιλίᾳ κειμένης τῆς
[13, 59]   δὲ τῶν Ελευσινίων πανηγύρει καὶ  τῇ   τῶν Ποσειδωνίων ἐν ὄψει τῶν
[13, 59]   ἐν τῇ τοῦ Ερωτος βάσει  τῇ   ὑπὸ τὴν σκηνὴν τοῦ θεάτρου
[13, 60]   Αμφις ἐν Κουρίδι. Παρεσίτει δὲ  τῇ   Φρύνῃ Γρυλλίων εἷς ὢν τῶν
[13, 59]   Επρμιππος. Ο δὲ Υπερείδης συναγορεύων  τῇ   Φρύνῃ, ὡς οὐδὲν ἤνυε λέγων
[13, 18]   ἔφησεν· Μή τι ἔχεις ἐγκαλεῖν  τῇ   φύσει, ὅτι ἄνδρα σὲ ἐποίησε
[13, 81]   ἦν οἱ κάρτα πλησίον, περιλαβὼν  τῇ   χειρὶ ἐφίλησεν. Επικροτησάντων δὲ πάντων
[13, 39]   νάδρον τινὰ διένευσ' ἐνεγκεῖν εὐχερῆ,  τῇ   χειρί τε ταἰδοῖον ἀποτρίψας {καὶ}
[13, 24]   τετρεμαίνοντα καὶ φοβούμενον {Δεδιότα, ἐν  τῇ   χειρὶ τὴν ψυχὴν ἔχοντα} ἃς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005