Alphabétiquement     [«   »]
αὐτόμολον 1
αὐτόμολος 2
αὐτόν 8
αὐτὸν 49
αὐτον 4
αὐτὀν 1
αὑτὸν 8
Fréquences     [«    »]
45 αὐτὴν
45
44 ὥς
49 αὐτὸν
49 τις
53 οὐκ
54 ἑταίρας
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

αὐτὸν


Livre, Chap.
[13, 43]   σῶν δραμάτων γὰρ ἐπιμελῶς εἰς  αὐτὸν   αἰεὶ τοὺς προλόγους ἐμβάλλομεν. Μαστιγίας
[13, 80]   ἐν ὄψει θεάτρου ὅλου καταφιλεῖν  αὐτὸν   ἀνακλάσαντα, καὶ τῶν θεατῶν ἐπιφωνησάντων
[13, 56]   δ' Σωκρατικὸς ἐρασθέντα φησὶν  αὐτὸν   Ασπασίας δὶς τῆς ἡμέρας εἰσιόντα
[13, 46]   ἱστορεῖ. Εν ἀγῶνι οὖν ποτε  αὐτὸν   ἀσχημονήσαντα σφόδρα ἀρθῆναι ἐκ τοῦ
[13, 80]   Ηλίῳ τὰς χεῖρας ἀνατείνας  αὐτὸν   βασιλεύειν Αλέξανδρον. Ραδαμάνθυος δὲ
[13, 42]   αὐτόμολον ἔσκωπτε ῥίψασπίν τ' ἔφη  αὐτὸν   γεγονέναι προσβολῆς οὔσης ποτέ. Ο
[13, 4]   καὶ Σίνιδος θυγατέρας, νοίμίμως δ'  αὐτὸν   γῆμαι Μελίβοιαν τὴν Αἴαντος μητέρα.
[13, 95]   καὶ τοὺς υἱοὺς πτωχοὺς ἐποίησεν,  αὐτὸν   δὲ ἀντὶ καπήλου μυροπώλην ἀπέδειξεν
[13, 94]   πρὸς ἐμὲ ἐδεῖτο μὴ περιιδεῖν  αὐτὸν   διὰ τοὺς τόκους ἐκ τῶν
[13, 84]   εἰς τὴν θεόν, μὴ τὸν  αὐτὸν   διαφθαρῆτε τρόπον. Τότε γὰρ καὶ
[13, 33]   τὸ μὲν πρῶτον ἔγραψεν εἰς  αὐτὸν   ἐγκώμιον, οὗ ἀρχή τρισολυμπιονίκαν
[13, 37]   τετάρτῃ τῶν Ελληνικῶν Ιστοριῶν Εὐτέρπης  αὐτὸν   εἶναί φησι υἱόν. Κῦρος δὲ
[13, 78]   κατεῖπον, ἀλλὰ καὶ τὸν Φάλαριν  αὐτὸν   εἰς ἔλεον τῶν βασάνων ἤγαγον,
[13, 27]   καὶ τοῦ Μάγνου ἐπιραπίσαι βουληθέντος  αὐτὸν   εἰς τιμὴν τοῦ Μυρτίλου, φθάσας
[13, 85]   θάλατταν ἐκολύβα. Δελφὶς δὲ πρὸς  αὐτὸν   ἐκ τοῦ πελάγους ἀπήντα καὶ
[13, 64]   Αρτέμιδος ἱερὸν συγκατέφυγεν καὶ ἀποκτεινάντων  αὐτὸν   ἐκείνων Εἰρήνη ἐχομένη τῶν
[13, 52]   Θεόφιλος Φιλαύλῳ· τοῦ μή ποτ'  αὐτὸν   ἐμπεσεῖν εἰς Λαίδα φερόμενον
[13, 59]   δὲ ἑλομένη τὸν Ερωτα ἀνέθηκεν  αὐτὸν   ἐν Θεσπιαῖς. Αὐτῆς δὲ τῆς
[13, 14]   διαιρῶν φησι δίδυμα {γὰρ} τόξα  αὐτὸν   ἐντείνεσθαι χαρίτων, τὸ μὲν ἐπ'
[13, 78]   ἐν β' περὶ Τελετῶν, ἑκὼν  αὐτὸν   ἐπέδωκεν {ὁ Κρατῖνος} ὑπὲρ τῆς
[13, 80]   Ως δ' Αλέξανδρος παρὰ Κρατερῷ  αὐτὸν   ἐπῄνεσεν γενομένου πότου, Χάρων
[13, 91]   Μυρτίλου ἑξῆς καταλέξαντος καὶ πάντων  αὐτὸν   ἐπὶ τῇ μνήμῃ θαυμασάντων
[13, 94]   νομίζω δ' οὐκ ἂν ῥᾳδίως  αὐτὸν   ἑτέραν ταύτῆς συκοφαντωδεστέραν ἐξευρεῖν. Οὗτος
[13, 14]   πρὸς τὸν οὐρανὸν πάλιν, δεῦρ'  αὐτὸν   ἐφυγάδευσαν ὡς ἡμᾶς κάτω, τὰς
[13, 13]   δὲ τοὺς γραφεῖς ἔχοντα πτέρυγας  αὐτὸν   ζωγραφεῖν. ~(Θεόφραστος δ' ἐν τῷ
[13, 54]   παιδείας ἐπὶ φιλοσοφίαν ὥρμησαι. Ὅθεν  αὐτὸν   καὶ Τίμων φησὶν Γραμμοδιδασκαλίδην,
[13, 53]   παιδείας ἐπὶ φιλοσοφίαν ὥρμησαι. Ὅθεν  αὐτὸν   καὶ Τίμων φησὶν Γραμμοδιδασκαλίδην,
[13, 25]   ἱστορεῖ ἐν τρίτῳ Κολοφωνιακῶν φάσκων  αὐτὸν   καὶ πανδήμου Αφροδίτης ἱερὸν πρῶτον
[13, 48]   τοιαῦτα συυταξαμένων φιλοσόφων. Ἀνέγραψε δ'  αὐτὸν   Καλλίμαχος ἐν τῷ τρίτῳ πίνακι
[13, 83]   ἐπὶ τῆς ἀσπίδος καὶ θαυμαστῶς  αὐτὸν   κινδυνεύειν, ἀνακεῖσθαί τε τὴν ἀσπίδα
[13, 5]   δὲ ὅτε εἷλεν, ἧκε πρὸς  αὐτὸν   Κοθήλας τῶν Θρᾳκῶν βασιλεὺς
[13, 90]   ἐν τοῖς Αρκαδικοῖς διαθεῖναί φησι  αὐτὸν   Κύψελον, πόλιν κτίσαντα ἐν τῷ
[13, 44]   πότον ταῦτ' ἔλεγε τῇ Γναθαινίῳ,  αὐτὸν   μὲν ἀξιοῦντα μὴ τετευχέναι τούτου
[13, 84]   ἀφεῖναι τὸν ἄνθρωπον δεδωκέναι γὰρ  αὐτὸν   μισθόν. ~Καὶ ἄλογα δὲ ζῷα
[13, 74]   δαιμόνων ἐβοήθησεν αὐτῷ. Κατὰ τὸν  αὐτὸν   οὖν ποιητήν. Οστις δ' Ερωτα
[13, 68]   τῶν βαρβάρων τινὲς μάγοι ὁρῶντες  αὐτὸν   παγκάκως διακείμενον ἔπεισαν ὡς ἄξουσι
[13, 63]   τινος ἐρασθεὶς μειρακίου καὶ δι'  αὐτὸν   παροινήσας εἰς Νικόδημον ἐξέκοψεν αὐτοῦ
[13, 86]   προσθέντι ἠμφισβήτει καὶ οὐκ ἔφη  αὐτὸν   πεπρακέναι καὶ τέλος εἰς πυγμὰς
[13, 59]   ἐπὶ κίονος Πεντελικοῦ Κατεσκεύασε δ'  αὐτὸν   Πραξιτέλης. Ὃν καὶ θεασάμενος Κράτης
[13, 30]   χεῖρα προσβάλῃ βορᾷ, διδόναι νόμιζ'  αὐτὸν   σὺ τῆς νυκτὸς λόγον. Τὰ
[13, 80]   ἀναπηδήσας πρὸς τὸν Ζήνωνα ἔπεισεν  αὐτὸν   συγκωμάσαι αὑτῷ πρὸς Αριστοκλέα τὸν
[13, 80]   νηχόμενον ἐν καὶ τελευτήσαντα  αὐτὸν   (συνεχῶς γὰρ ἐν τῷ ποταμῷ
[13, 12]   ἐκ τοῦ κατὰ τὰ γυμνάσια  αὐτὸν   συνιδρῦσθαι Ερμῇ και Ηρακλεῖ, τῷ
[13, 72]   Καὶ τὴν Σαπφώ δὲ πρὸς  αὐτὸν   ταῦτά φησιν εἰπεῖν κεῖνον,
[13, 82]   Σοφοκλῆς ἀκούσας ἐποίησε εἰς  αὐτὸν   τὸ τοιοῦτον ἐπίγραμμα, χρησάμενος τῷ
[13, 76]   ἐκεῖνό τις φθέγξηται κατὰ τὸν  αὐτὸν   τοῦτον φιλόσοφον Ἡνίκ' ἐχρῆν δύνειν,
[13, 50]   πάλιν τὰς Αφύας καλουμένας τὸν  αὐτὸν   τρόπον ἐκαλέσατε. Ἑταιρῶν ἐπωνυμίαι αἱ
[13, 89]   Ιππίᾳ περικαλλεστάτην οὖσαν τῷ μετ'  αὐτὸν   τυραννεύσαντι. Συνέβη δέ ὥς φησι,
[13, 5]   κύλικι τὸν Ατταλον, ἔπειτα κἀκεῖνος  αὐτὸν   τῷ ποτηρίῳ. Καὶ μετὰ ταῦτα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005