Alphabétiquement     [«   »]
Σώφρων 1
τ 23
Τὰ 3
τὰ 70
τᾷ 1
τἀγγεῖον 1
Τάδ 1
Fréquences     [«    »]
65 διὰ
62 κατὰ
64 ὅτι
70 τὰ
76 οὐ
81 τὰς
83 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

τὰ


Livre, Chap.
[13, 87]   Δαρείου ἐγκρατὴς γενέσθαι. Καταριθμησάμενος οὖν  τὰ   αἰχμάλωτα γράφει καὶ ταῦτα Παλλακίδας
[13, 12]   καὶ τὠλύμπια Ηλεῖοι Ρόδιοί τε  τὰ   Αλίεια καὶ ἐν ταῖς δημοτελέσι
[13, 3]   τὸν Γλαύκης γάμον, ἤδη εἰς  τὰ   ἀμείνω καὶ Ελληνικὰ ἐκδεδιῃτημένη. Και
[13, 88]   τῇ Ιοῖ ἔαρος τέκνα προσηγόρευε  τὰ   ἄνθη· Ἀνθηροῦ τέκνα ἔαρος πέριξ
[13, 88]   ὢν ποιητὴς οὗτος ἐπὶ  τὰ   ἄνθη καὶ ἐν Αλφεσιβοίᾳ φησίν·
[13, 70]   τῶν Ατρειδῶν σῴζουσα, ὡς οἱ  τὰ   Αργολικὰ γράψαντες ἱστοροῦσιν. Ενδοξος δ'
[13, 63]   δ' ἦν ῥήτωρ περὶ  τὰ   ἀφροδίσια, ὥς φησιν Ιδομενεύς. Αριστάρχου
[13, 63]   τις περὶ Δημοσθένους λέγειν δύναιτο;  τὰ   γὰρ ἐνιαυτῷ μελετηθέντα ἐκείνῳ μία
[13, 18]   φῶς ἔρωτος. ~Υμεῖς δὲ ξυρουμένους  τὰ   γένεια περιφέρετε τοὺς ἐρωμένους· τοῦ
[13, 12]   ᾔδεσαν δῆλον ἐκ τοῦ κατὰ  τὰ   γυμνάσια αὐτὸν συνιδρῦσθαι Ερμῇ και
[13, 20]   καὶ βαδίζειν ἥδιστόν ἐστιν ἐπὶ  τὰ   γυμνάσια καὶ τοὺς δρόμους καὶ
[13, 44]   ἐκατήσῃ ποτε ἐκ τῆς ὁδου,  τὰ   γύναια ταυτὶ καταβαλῶ σὺν τοῖς
[13, 31]   μὲν ἑταίρας ἡδονῆς ἕνεκα ἔχομεν,  τὰ   δὲ παλλακὰς τῆς καθ' ἡμέραν
[13, 44]   δ' εἰς τὴν πορφύραν καὶ  τὰ   δόρατ' ἀποβλέψασα δραχμὰς χιλίας ἔταξεν.
[13, 43]   χιόνα σαπέδρην θ' ἕνα, αἰσχυνομένη  τὰ   δῶρα μή τις καταμάθῃ φυλαττομένη
[13, 7]   ψέγων τὸ τῆς γαμετῆς ὄνομα  τὰ   ἐκ τών Μάντεων Αλέξιδος προηνέγκατο
[13, 37]   ὡς αἰτίας γενομένης τοῦ ἐμπρησθῆναι  τὰ   ἐν Περσεπόλει βασίλεια. Αὕτη δὲ
[13, 78]   φιλότατος. Διαβόητα δ' ἐστὶν καὶ  τὰ   ἐπὶ Κρατίνῳ τῷ Αθηναίῳ γενόμενα
[13, 15]   τοὺς τὰ τῆς στοᾶς αἱρουμένους  τὰ   Ερμείου τοῦ Κουριέως ἐκ τῶν
[13, 12]   ἱδρυσάμενοι συνθύουσιν αὐτῷ. Θεσπιεῖς τε  τὰ   Ερωτίδεια τιμῶσιν καθάπερ Αθηναῖοι τὰ
[13, 75]   δ' ἐναγώνιος ἦν περὶ  τὰ   ἐρωτικὰ πραγματεία, καὶ οὐδεὶς ἡγεῖτο
[13, 31]   δὲ καὶ οἱ Μακεδόνων βασιλεῖς  τὰ   Εταιρίδεια. Πόρνης δὲ Αφροδίτης ἱερόν
[13, 21]   ὃς οὐδ' ἐγκαλύπτεται, ἀλλ' ἀναφανδὸν  τὰ   Εὐβούλου αἰεὶ ἐκ Κερκώπων λέγει·
[13, 73]   καὶ τήν Αφροδίτην τὴν χρυσῆν,  τὰ   Εὐριπίδου ἐπὶ νοῦν λαμβάνων λέγω
[13, 75]   ποιητὴς καὶ Σοφοκλῆς ἦγον εἰς  τὰ   θέατρα διὰ τῶν τραγῳδιῶν τοὺς
[13, 86]   ἐπικαλούμενον Τυρρηνόν, ὅτι τῶν αὐλητρίδων  τὰ   ἱμάτια περιέδυεν. ~Εσπουδάκεσαν δὲ καὶ
[13, 54]   Ἐρατοσθένης ἔφη. Κἀμοὶ μὲν  τὰ   καλὰ τῶν ἑταιρῶν ἀποφθέγματα πεπεράνθω
[13, 53]   Ἐρατοσθένης ἔφη. Κἀμοὶ μὲν  τὰ   καλὰ τῶν ἑταιρῶν ἀποφθέγματα πεπεράνθω
[13, 11]   κἀνθρώπων Ερως, μὴ δίδασκε  τὰ   καλὰ φαίνεσθαι καλὰ τοῖς
[13, 20]   δ' οὐχι καὶ τῶν ἀψύχων  τὰ   κάλλιστα προκρίνομεν; ἐπαινοῦντες τῶν Σπαρτιατῶν
[13, 95]   οὐκ ἀποδίδωσι, δικάζονται αὐτῷ συγκλείσαντες  τὰ   καπηλεῖα, οἱ δὲ γείτονες οὕτως
[13, 92]   ἐχρήσατο Διότιμος δ' γράψας  τὰ   κατ' Επικούρου βιβλία ὑπὸ Ζήνωνος
[13, 19]   μικρὰ καὶ {τῶν} ἥλων ἐμπιπλάντες  τὰ   καττύματα καὶ κιναίδους καλοῦντες τοὺς
[13, 88]   ἀνθέων ἄλογχον ἐστράτευσαν, ἡδοναῖς θηρώμενου  τὰ   λειμώνων τέκνα. Εν δὲ Διονύσῳ·
[13, 94]   ἐγώ, εἰ καί πολλά ἐστι  τὰ   λεχθέντα, διὰ τὸν βρένθον ὑμῶν
[13, 43]   ἑωθινόν, μακρὰς δὲ πράττειν εἰς  τὰ   λοιπὰ ξυμβολὰς. Γνάθαινα δ' αὑτῆς
[13, 72]   δέ ἐστιν Αἰσχύλος καὶ  τὰ   Μεσσηνιακὰ ἔπη συνθείς, ἀνήρ εὐπαίδευτος.
[13, 43]   τραγήματ' ἔριφον, ταινίας, ὄψον, μάγειρον,  τὰ   μετὰ ταῦτ' αὐλητρίδα. Καὶ τῶν
[13, 57]   δὲ καὶ ἄλλα μαρτύρια ἐνατίθεμαι  τὰ   νῦν, ἕως ἂν ἀπομνημονεύσω τὸν
[13, 85]   πελάγους ἀπήντα καὶ ἀναλαμβάνων ἐπὶ  τὰ   νῶτα ἔφερεν ἐπὶ πλεῖστον νηχόμενος
[13, 95]   οἰκίαν ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ἀπαιτήσοντες  τὰ   ὀφειλόμενα ἔρχονται ὥστε οἶεσθαι τοὺς
[13, 77]   οἱ ἐν Εὐβοίᾳ Χαλκιδεῖς περὶ  τὰ   παιδικὰ δαιμονίως ἐπτόηνται. Εχεμένης γοῦν
[13, 78]   Μελανίππου ἔρως> Μελὰνιππος δ' ἦν  τὰ   παιδικά, ὥς φησιν Ηρακλείδης
[13, 12]   τὰ Ερωτίδεια τιμῶσιν καθάπερ Αθηναῖοι  τὰ   Παν> αθήναια καὶ τὠλύμπια Ηλεῖοι
[13, 44]   ἔμπορον ἐραστὴν εὐτελῶς ἐπ' ἀστράβης,  τὰ   πάντ' ἔχουσ' ὀνάρια μεθ' ἑαυτῆς
[13, 10]   σφόδρα ἐρεθισθεὶς ἐκμανθάνει παρ' αὐτῆς  τὰ   πάντα καὶ δεηθείσης ἐκδικῆσαι τοῦ
[13, 64]   Λαοδίκης Δανάη, πιστευομένη ὑπ' αὐτῆς  τὰ   πάντα, Λεοντίου δ' οὖσα τῆς
[13, 65]   ὡς ἀσεβοῦντα καὶ θύοντα παρὰ  τὰ   πάτρια τὰς θυσίας ἐκολάσατε καὶ
[13, 79]   τυραννίδα. Οὐκ ἀγνοῶ δὲ ὅτι  τὰ   περὶ Κτατῖνον καὶ Αριστόδημον πεπλάσθαι
[13, 10]   δ' Εὐρυδίκην Μακεδονικῶς καθωπλισμένην, ἀσκηθεῖσαν  τὰ   πολεμικὰ παρὰ Κύννῃ τῇ Ιλλυρίδι.
[13, 58]   τὴν γνώμην, εἴ τις θέωροίη  τὰ   πραχθέντα αὐτῷ περὶ τὴν Λάκωνος
[13, 14]   θρασὺς καὶ σοβαρός, ἀποκόψαντες αὐτοῦ  τὰ   πτερά, ἵνα μὴ πέτηται πρὸς
[13, 83]   Αὕτη δέ, φησί, καὶ ἔμελλε  τὰ   Πύθια αὐλεῖν, εἰ μὴ ὑπὸ
[13, 6]   ἀποτετιλμένη Βλέμμα καὶ φωνὴ γυναικός,  τὰ   σκέλη δὲ κοψίχου. Σφίγγα Θηβαίαν
[13, 6]   αὐτῆς τὸν βίον παρείλετο πάντα  τὰ   σκεύη γὰρ ἕλκων ᾤχετ' ἐκ
[13, 59]   περιρήξας τοὺς χιτωνίσκους γυμνά τε  τὰ   στέρνα ποιήσας τοὺς ἐπιλογικοὺς οἴκτους
[13, 41]   Μανία· Γνάθαινα δ' εἰς  τὰ   στρώμαθ' ὅτι προίετο, ἐνουθετήθη τοῦτό
[13, 83]   τὴν κόμην, ὄντι καλῷ συγγενόμενον  τὰ   Συβαριτῶν ἀναθήματα, στλεγγίδια χρυσᾶ τέσσαρα.
[13, 63]   τῷ περὶ Χρυσίου λόγῳ προαγήοχε  τὰ   τέκνα ἐπὶ τὸ δικαστήριον ὡς
[13, 20]   γίνεται κάλλους, καὶ τῷ πρώτῳ  τὰ   τῆς θεοῦ φέρειν τεύχη δίδοται,
[13, 15]   Μυρτίλος κᾆτα ἀποβλέψας εἰς τοὺς  τὰ   τῆς στοᾶς αἱρουμένους τὰ Ερμείου
[13, 94]   γένει ἁρμόζοντα δεῖν εἶναι καὶ  τὰ   τῆς τέχνης. Εξῆς δὲ τούτοις
[13, 75]   καλοῦσι τὴν τραγῳδίαν· καὶ ἐδέχοντο  τὰ   τοιαῦτα ᾄσματα οἱ θεαταί. ~Καὶ
[13, 48]   θυγατέρα εἰσιέναι, κατὰ ζῆλον τῶν  τὰ   τοιαῦτα συυταξαμένων φιλοσόφων. Ἀνέγραψε δ'
[13, 51]   ένδοξοτάτης ὀνόματι κεχρημένην· ἐκεκώλυτο γὰρ  τὰ   τοιαῦτα τίθεσθαι ὀνόματα οὐ μόνον
[13, 79]   ὦσιν, ἀληθεῖς εἶναι πιστεύετε, καὶ  τὰ   τοιαῦτα τῶν ποιημάτων περὶ
[13, 43]   ἄνερ, πόθεν ἔχεις ταῦτ' ἔφη,  τὰ   τραύματα; Κἀκεῖνος αὐτῇ συντόμως ἀπεκρίνατο
[13, 24]   μὴ καταναλίσκειν εἰς οὐδὲν δέον  τὰ   τῶν υἱῶν κέρματα. Οντως γὰρ
[13, 47]   Ἤτοι τήν λήκυθον, ἔφη,  τὰ   ὑποδήματα. ~Μετάνειρα δὲ ἑταίρα,
[13, 93]   φύσιν περιττὴν ἔχοντος, ὧνπερ ὑμεῖς  τὰ   χείρω μερισάμενοι τηρεῖτε. Αἰσθήσει τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005