Alphabétiquement     [«   »]
τοὐνόματος 1
τοὐπίγραμμα 1
τούς 1
τοὺς 102
Τοὺς 1
τοῦς 1
τοῦτ 13
Fréquences     [«    »]
93 πρὸς
96 τῇ
102 τοῖς
102 τοὺς
103
103 Καὶ
111 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

τοὺς


Livre, Chap.
[13, 2]   περὶ Παροιμιῶν ἐν Λακεδαίμονιν φησί,  τοὺς   ἀγάμους αἱ γυναῖκες ἐν ἑορτῇ
[13, 80]   Ηρακλέους γενέσται παιδικά, διόπερ καὶ  τοὺς   ἄθλους ὑπομεῖναι. Αγαμέμνονά τε Αργύννου
[13, 92]   ὑμῶν φιλοτιμίας καὶ ἔριδας καὶ  τοὺς   ἀκαίρους ἐλέγχους δι' οὓς Σωκράτης
[13, 19]   τὴν ὑπήνην καὶ τὸν ὄρρον  τοὺς   ἀκολουθοῦντας ἐν τῷ Λυκείῳ μετὰ
[13, 91]   ἐπιτρῖψαι μᾶλλον σωφρονίσαι δυναμένων  τοὺς   ἀκούοντας. Καὶ ἐὰν μέν τίς
[13, 95]   καταπαύσω τὸν πρὸς σὲ καὶ  τοὺς   ἄλλους κύνας ἐνταῦθα λόγον.
[13, 31]   πρῶτον Ιάσοντα τὸν Αἴσονος συναγαγόντα  τοὺς   Αργοναύτας Εταιρείῳ Διὶ θῦσαι καὶ
[13, 21]   Πατροκλέους, εἰ γνήσιος λόγος,  τοὺς   Αρεοπαγίτας φησιν ἀριστήσαντά τινα ἐν
[13, 31]   τῆς πόλεως δουλείᾳ τοὺς φρουροὺς  τοὺς   αὐτῇ ποτε θύσαντας, ὡς ἱστορεῖ
[13, 56]   Στησίμρροτος Θάσιος ἱστορεῖ, κατὰ  τοὺς   αὐτοὺς αὐτᾡ χρόνους γενόμενος καὶ
[13, 95]   ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλους ἅπαντας  τοὺς   αὐτῷ κεχρημένους. Οὐχ οἱ μὲν
[13, 6]   ἥτις ὥσπερ Χίμαιρα πυρπολεῖ  τοὺς   βαρβάρους εἷς μόνος δ' ἱππεύς
[13, 60]   γ' ἀγῶν' ἀκήκοας. Βλάπτειν δοκοῦσα  τοὺς   βίους μείζους βλάβας τὴν ἡλιαίαν
[13, 35]   καὶ φίλους καὶ συγγενεῖς ἐποιεῖτο  τοὺς   γάμους, οὐ προειπῶν ὅτῳ μέλλοι
[13, 35]   τῆς κώμης γενόμενος ἐν  τοὺς   γάμους συνετέλουν καὶ καταλιπὼν ἔν
[13, 13]   ἔχειν ἐκεῖνον ἄλλως, ἠγνοηκότας δὲ  τοὺς   γραφεῖς ἔχοντα πτέρυγας αὐτὸν ζωγραφεῖν.
[13, 3]   μοι ἰης ἐκ νηδύος ἦσαν,  τοὺς   δ' ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ
[13, 24]   μὲν γέροντας ὄντας ἐπικαλούμεναι πατρίδια,  τοὺς   δ' ἀπφάρια, τοὺς νεωτέρους. Καὶ
[13, 13]   πέτεσθαι τὀν θεὸν τὸν Ερωτα,  τοὺς   δ' ἐρῶντας· αἰτίαν δ' ἔχειν
[13, 95]   ἐλάττους ἦσαν} τῆς χειρὸς  τοὺς   δακτύλους. Καί μοι ἀνάβητε τούτων
[13, 81]   τις εἰς ῥόδεον χρῶμα βάψειε  τοὺς   δακτύλους, πορφυροβάφου χεῖρας καὶ οὐ
[13, 86]   μετρίως αὐτοῖς χρωμένους ἐπαινεῖν δεῖ,  τοὺς   δὲ θηριωδῶς καὶ ἀπλήστως ψέγειν.
[13, 59]   αὐτῆς ἐπερρητόρευσεν δεισιδαιμονῆσαί τε ἐποίησεν  τοὺς   δικαστὰς τὴν ὑποφῆτιν καὶ ζάκορον
[13, 20]   ἐστιν ἐπὶ τὰ γυμνάσια καὶ  τοὺς   δρόμους καὶ ὁρᾶν προσπαλαίοντας τοὺς
[13, 92]   Σωκράτης μὲν ἀπέθανεν πρὸς  τοὺς   εἰς δικαστήρια ἀποκληρουμένους διαλεγόμενος περὶ
[13, 23]   αὐτήν, ὥστε τὴν εὐπυγίαν ἀναβοᾶν  τοὺς   εἰσιδόντας. Κοιλίαν ἁδρὰν> ἔχει· στηθί'
[13, 35]   πολὺν χρόνον Ομάρτης συναγαγὼν  τοὺς   ἐκ τῆς βασιλείας δυνάστας καὶ
[13, 31]   πᾶσαν, ἀλλὰ καὶ τελευσάσης συναγαγὼν  τοὺς   ἐκ τῆς χώρας Λυδοὺς πάντας
[13, 79]   παιδεραστεῖν παρὰ πρώτων Κρητῶν εἰς  τοὺς   Ελληνας παρελθόντος, ὡς ἱστορεῖ Τίμαιος.
[13, 46]   Σέ τε γὰρ λέγουσιν διαφθείρειν  τοὺς   ἐντυγχάνοντάς σοι ἀνωφελῆ καὶ ἐριστικὰ
[13, 47]   ἀπ' ἀγῶνός τινος, έν  τοὺς   Ἐπιγόνους εὐημερήκει, πίνειν μέλλοντος παρ᾽
[13, 59]   γυμνά τε τὰ στέρνα ποιήσας  τοὺς   ἐπιλογικοὺς οἴκτους ἐκ τῆς ὄψεως
[13, 16]   Καὶ Αριστοτέλης δὲ ἔφη  τοὺς   ἐραστὰς εἰς οὐδὲν ἄλλο τοῦ
[13, 75]   δὲ καὶ διὰ τὴν ὁμιλίαν  τοὺς   ἐραστὰς προσελκὺσασθαι. Λέγει δ' οὗτως
[13, 48]   συσσιτικὸν συνέγραφεν, καθ' ὃν δεῖ  τοὺς   ἐραστὰς ὡς αὐτὴν καὶ τὴν
[13, 15]   εἴκοσι ἐτῶν δεῖν λέγοντες συνέχειν  τοὺς   ἐρωμένους. Καί μοι δοκεῖ Αρίστων
[13, 16]   Αρίστων ἔφη, ὅθεν καὶ καλεῖσθαι  τοὺς   ἐρωμένους συνέβη παιδικά. Πρὸς ἀλήθειαν
[13, 18]   δὲ ξυρουμένους τὰ γένεια περιφέρετε  τοὺς   ἐρωμένους· τοῦ ξύρεσθαι τὸν πώγωνα
[13, 14]   φησὶν οὕτως· Τίς οὐχί φησι  τοὺς   ἐρῶντας ζῆν μόνους, οὓς> δεῖ
[13, 14]   ἐν τῷ Φιλαύλῳ· Τίς φησὶ  τοὺς   ἐρῶντας οὐχὶ νοῦν ἔχειν;
[13, 21]   Θεόφραστος ἐν τῷ Ερωτικῷ περὶ  τοὺς   ἔρωτας δεινὸν γεγονέναι λέγει. Οὐκ
[13, 75]   τὰ θέατρα διὰ τῶν τραγῳδιῶν  τοὺς   ἔρωτας, μὲν τὸν Αχιλλέως
[13, 28]   ἐν Παρακαταθήκῃ ἀπο τῶν ἑταιρῶν  τοὺς   ἑταίρους διαστέλλων φησί· Πεποιήκατ' ἔργον
[13, 28]   Εταίραν δὲ τὴν Αφροδίτην τὴν  τοὺς   ἑταίρους καὶ τὰς ἑταίρας συνάγουσαν·
[13, 20]   ἀπέκλινεν ἐπὶ τὴν πλουσίαν, ζημιῶσαι  τοὺς   ἐφόρους αὐτον, ἐπιλέγοντας ὅτι βασιλίσκους
[13, 21]   καὶ Παυσίαν ἔτι τε Νικοφάνη  τοὺς   ζωγράφους. Μνημονεύει δὲ αὐτῶν ὡς
[13, 19]   τὰ καττύματα καὶ κιναίδους καλοῦντες  τοὺς   μύρου προσβάλλοντας μικρῷ
[13, 39]   δ' εἶπ' Αλλὰ μήν, νὴ  τοὺς   θεούς, ἀπὸ βαλάνου τοῦτ' ἐστί,
[13, 85]   ταῦτα δι' ὅλης τῆς ἡμέρας  τοὺς   καλάμους λαμβάνων ἐκ τῶν παρατιθεμένων
[13, 20]   ἔοικεν. Καθίστων δὲ καὶ πολλοὶ  τοὺς   καλλίστους βασιλέας, ὡς μέχρι νῦν
[13, 20]   Καὶ γὰρ ἐν ταῖς Εὐανδρίαις  τοὺς   καλλίστους ἐγκρίνουσι καὶ τούτους πρωτοφορεῖν
[13, 20]   θεαὶ δὲ τίνας ἀναρπάζουσιν; οὐ  τοὺς   καλλίστους; Οἷς καὶ σύνεισιν· Ηὼς
[13, 12]   Κρῆτες δ' ἐν ταῖς παρατάξεσι  τοὺς   καλλίστους τῶν πολιτῶν κοσμήσαντες διὰ
[13, 24]   Αὐταὶ βιάζονται γὰρ εἰσέλκουσί τε  τοὺς   μὲν γέροντας ὄντας ἐπικαλούμεναι πατρίδια,
[13, 86]   ὑποπίωμεν ἐπορρεπεῖς εἶναι. Καὶ ἐνταῦθα  τοὺς   μὲν ἡμέρως τε καὶ μετρίως
[13, 74]   ναίουσιν εἴσω φῶς ὁρῶντες ἡλίου,  τοὺς   μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύς κράτη,
[13, 92]   σοφιστὰς τῆς Ρώμης ὡς διαφθείροντας  τοὺς   νέους, ἐπεὶ οὐκ οἶδ' ὅπως
[13, 20]   τοὺς δρόμους καὶ ὁρᾶν προσπαλαίοντας  τοὺς   νέους ταῖς κόραις. ~Καὶ
[13, 46]   Γλυκέρας παρὰ πότον ὡς διαφθειρούσης  τοὺς   νέους, ὥς φησι Σάτυρος ἐν
[13, 26]   γηράσκωσιν ἤδη, τὸτε θεῶν> ἐπὶ  τοὺς   νεώς ἵζουσι πεινῶντες κακῶς· κἄπειτα
[13, 24]   ἐπικαλούμεναι πατρίδια, τοὺς δ' ἀπφάρια,  τοὺς   νεωτέρους. Καὶ τῶνδ' ἑκάστην ἔστιν
[13, 95]   ἡλικίας αὐτῆς ἀπολαύων, ἧς ῥᾷον  τοὺς   ὀδόντας ἀριθμῆσαι {ὅσου ἐλάττους ἦσαν}
[13, 35]   διὰ γῆς πολλῆς, διώξας περὶ  τοὺς   ὀκτακοσίους σταδίους. Πλησίον δὲ τῆς
[13, 54]   παιδείας ἀμύητος ὢν ἐμακάριζε καὶ  τοὺς   ὁμοίως αὐτῷ ἐπὶ φιλοσοφίαν παρερχομένους,
[13, 53]   παιδείας ἀμύητος ὢν ἐμακάριζε καὶ  τοὺς   ὁμοίως αὐτῷ ἐπὶ φιλοσοφίαν παρερχομένους,
[13, 17]   Ενδυμίωνος οὐδὲ καθεύδοντος αὐτοῦ κατακαλύπτει  τοὺς   ὀφθαλμούς, ἀλλὰ ἀναπεπταμένων τῶν βλεφάρων
[13, 16]   σώματος τῶν ἐρωμένων ἀποβλέπειν  τοὺς   ὀφθαλμούς, ἐν οἷς τὴν αἰδῶ
[13, 50]   ὅτι λευκαὶ καὶ λεπταὶ οὖσαι  τοὺς   ὀφθαλμοὺς μεγάλους εἶχον. Αντιφάνης δὲ
[13, 63]   παροινήσας εἰς Νικόδημον ἐξέκοψεν αὐτοῦ  τοὺς   ὀφθαλμούς. Παραδέδοται δὲ καὶ περὶ
[13, 78]   αἱ φιλίαι) τὸ παράπαν ἐκώλυον  τοὺς   παιδικοὺς ἔρωτας, πανταχόθεν αὐτοὺς ἐκκόπτοντες.
[13, 95]   τὰ ὀφειλόμενα ἔρχονται ὥστε οἶεσθαι  τοὺς   παριόντας ἐπ' ἐκφορὰν αὐτοὺς ἥκειν
[13, 23]   τὸ κέρδος καὶ τὸ συλᾶν  τοὺς   πέλας πάντα τἄλλ' αὐταῖς πάρεργα
[13, 69]   Δωρίχης ἐστὶν αὕτη, καὶ  τοὺς   περιβοήτους ὀβελίσκους ἀναθεῖσα ἐν Δελφοῖς,
[13, 2]   οὖν τις ὁρμώμενος μέμψαιτ' ἂν  τοὺς   περιτιθέντας Σωκράτει δύο γαμετὰς γυναῖκας,
[13, 46]   Κελεύοντος οὖν τοῦ Διφίλου ὑπονίψαι  τοὺς   πόδας αὐτοῦ τὴν Γνάθαιναν,
[13, 5]   Μακεδὼν οὐκ ἐπήγετο μὲν εἰς  τοὺς   πολέμους γυναῖκας, ὥσπερ Δαρεῖος
[13, 43]   γὰρ ἐπιμελῶς εἰς αὐτὸν αἰεὶ  τοὺς   προλόγους ἐμβάλλομεν. Μαστιγίας μώλωπας ὑψηλοὺς
[13, 4]   καὶ Αἴγλην, δι' ἣν καὶ  τοὺς   πρὸς Αριάδνην ὅρκους παρέβη, ὥς
[13, 44]   τινός, τό τ' εἶδος αὐτῆς  τοὺς   ῥυθμούς τε καταμαθὼν ἐπυνθάνετο μίσθωμα
[13, 35]   θύγατερ Οδάτι, νῦν ποιούμεθα  τοὺς   σοὺς γάμους. Περιβλέψασα οὖν καὶ
[13, 92]   δ' οἱ πάντα ἄριστοι ἐξέβαλον  τοὺς   σοφιστὰς τῆς Ρώμης ὡς διαφθείροντας
[13, 43]   τάριχος εἶπε ταχέως ἀποφέρειν πρὸς  τοὺς   σπανίζειν ὁμολογουμένους ἁλῶν, τὴν χιόνα
[13, 78]   καὶ βασανιζόμενοι ἀναγκαζόμενοί τε λέγειν  τοὺς   συνειδότας οὐ μόνον οὐ κατεῖπον,
[13, 60]   διὰ τὸ ἀποσήθειν καὶ ἀποδύειν  τοὺς   συνόντας αὐτῇ, τὴν δὲ Θεσπικήν.
[13, 57]   κατάλογον γυναικῶν ποιουμὲνοις, οὐ κατὰ  τοὺς   Σωσικράτους τοῦ Φαναγορείιτου Ἠοίους
[13, 15]   Μυρτίλος κᾆτα ἀποβλέψας εἰς  τοὺς   τὰ τῆς στοᾶς αἱρουμένους τὰ
[13, 92]   Δημητρίῳ καὶ τοῖς νομοθέταις, διότι  τοὺς   τὰς τῶν λόγων, ὥς φασι,
[13, 2]   γυναῖκας τὸν βουλόμενον, ὅθεν καὶ  τοὺς   τῆς κωμῳδίας ποιητὰς ἀποσιωπῆσαι τοῦτο,
[13, 78]   τ' ἔλαβε τὸ δεινόν. Διὰ  τοὺς   τοιούτους οὖν ἔρωτας οἱ τύραννοι
[13, 94]   ἐδεῖτο μὴ περιιδεῖν αὐτὸν διὰ  τοὺς   τόκους ἐκ τῶν ὄντων ἐκπεσόντα.
[13, 14]   ἔχειν; πού τίς ἐστι  τοὺς   τρόπους ἀβέλτερος. Εἰ γὰρ ἀφέλοι
[13, 38]   τὸ γένος, σεμνῆς δ' ἄλλως  τοὺς   τρόπους. Μεταβάλλουσαι γὰρ αἱ τοιαῦται
[13, 23]   εὐθὺς ἀναπλάττουσι ταύτας, ὥστε μήτε  τοὺς   τρόπους μήτε τὰς ὄψεις ὁμοίας
[13, 93]   Αἰσχίνην τὸν Σωκρατικὸν τοιοῦτον γεγενῆσθαι  τοὺς   τρόπους ὁποῖίον φησι Λυσίας
[13, 27]   Φιλεταίρου Κυνηγίδα· Παῦσαι γέρων ὢν  τοὺς   τρόπους. Οὐκ οἶσθ' ὅτι οὔκ
[13, 49]   δὲ ὄντος ἐπεὶ γυμνὸς κατέκειτο,  τοὺς   τύπους τῶν πληγῶν ἰδοῦσα Πόθεν
[13, 78]   περιπατητικὸς περισπουδάστους φησίν γενέσθαι  τοὺς   τῶν παίδων ἔρωτας, ὅτι πολλάκις
[13, 95]   τὸν μὲν ἄνδρα αὐτῆς καὶ  τοὺς   υἱοὺς πτωχοὺς ἐποίησεν, αὐτὸν δὲ
[13, 92]   οὐκ ἐγὼ δικαίως πάντας ὑμᾶς  τοὺς   φιλοσόφους μισῶ μισοφιλολόγους ὄντας Οὕς
[13, 31]   κατεχομένης γὰρ τῆς πόλεως δουλείᾳ  τοὺς   φρουροὺς τοὺς αὐτῇ ποτε θύσαντας,
[13, 31]   μεθ' ὅπλων ἀφικομένους ἀνελεῖν μὲν  τοὺς   φύλακας, κρατήσαντας δὲ τῶν τειχῶν
[13, 59]   αὐτὴν εἰς τοὐμφρανὲς καὶ περιρήξας  τοὺς   χιτωνίσκους γυμνά τε τὰ στέρνα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005