Alphabétiquement     [«   »]
μετ 7
Μετ 1
Μετὰ 5
μετὰ 34
μετά 5
Μεταβάλλουσαι 1
μεταβήσομαι 2
Fréquences     [«    »]
34 ἐξ
32 τι
31 ὧν
34 μετὰ
35 φησίν
37 ἂν
37 δέ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

μετὰ


Livre, Chap.
[13, 43]   Λέγουσι Ποντικόν τι μειρακύλλιον ἀναπαυόμενον  μετὰ   Γναθαίνης ἀξιοῦν πρῷον γενόμενον, ὥστε
[13, 3]   παρ' αὐτῷ καὶ οἱ γέροντες  μετὰ   γυναικῶν, Νέστωρ και Φοῖνιξ. Οὐ
[13, 60]   τῶν δικαστῶν καθ' ἕνα δεξιουμένη  μετὰ   δακρύων διέσωσε τὴν ψυχὴν μόλις.
[13, 79]   πολλάκις ἐνίους ἐπι ταῖς δοραῖς  μετὰ   δύο ἐρωμένον ἀναπαύεσθαι. Πέρσας δὲ
[13, 21]   ἐν τοῖς καπηλείοις συναναφύρῃ οὐ  μετὰ   ἑταίρων ἀλλὰ μετὰ ἑταιρῶν, μαστροπευούσας
[13, 21]   συναναφύρῃ οὐ μετὰ ἑταίρων ἀλλὰ  μετὰ   ἑταιρῶν, μαστροπευούσας περὶ σαυτὸν οὐκ
[13, 46]   παραλειφθῆναι φάσκοντες ὑπὸ τοῦ Αριστοφάνους  μετὰ   ἑταιρῶν πλειόνων καὶ τάσδε, τὴν
[13, 65]   αὖται δούλαι Κασίου τοῦ Ηλείου  μετὰ   καὶ ἄλλων ἑταιρῶν, Αντείας, Στρατόλας,
[13, 27]   φησὶ Τιμοκλῆς, Οσον τὸ μεταξὺ  μετὰ   κορίσκης μετὰ χαμαιτύπης τὴν
[13, 80]   ἀνακλάσαντα, καὶ τῶν θεατῶν ἐπιφωνησάντων  μετὰ   κρότου οὐκ ἀπειθήσας πάλιν ἀνακλάσας
[13, 42]   καὐτόν τινα. Δόντος δ' ἐπιστρέψασα  μετὰ   μικρὸν λέγει Αγαμέμνονος παῖ, νῦν
[13, 35]   {καὶ} διαλαθὼν τὴν στρατοπεδείαν διέβη  μετὰ   μόνου τοῦ ἁρματηλάτου καὶ νυκτὸς
[13, 19]   τοὺς ἀκολουθοῦντας ἐν τῷ Λυκείῳ  μετὰ   σοφιστῶν, νὴ Δία, λεπτῶν, ἀσίτων,
[13, 90]   Ηλείοις, καὶ τὴν κρίσιν ἐπιτελεῖσθαι  μετὰ   σπουδῆς λαμβάνειν τε τοὺ νικήσαντας
[13, 40]   βασιλεύοντα, Δημητρίου δὲ τοῦ Πολιορκητοῦ  μετὰ   τὰς προειρημένας Μανίαν, Αντιγόνου δὲ
[13, 43]   ἔριφον, ταινίας, ὄψον, μάγειρον, τὰ  μετὰ   ταῦτ' αὐλητρίδα. Καὶ τῶν ἐραστῶν
[13, 85]   οὐκ ἐλάμβανεν ἐλέφας. Καὶ  μετὰ   ταῦτα δι' ὅλης τῆς ἡμέρας
[13, 43]   μάλιστα Δίφιλον, μὴ δῷ δίκην  μετὰ   ταῦτα κωμῳδουμένη, τὀ μὲν τάριχος
[13, 85]   ἀφῆκεν εἰς τὸ πέλαγος. Καὶ  μετὰ   ταῦτα ναυαγίᾳ χρησάμενος περὶ Μὺκονον
[13, 5]   κἀκεῖνος αὐτὸν τῷ ποτηρίῳ. Καὶ  μετὰ   ταῦτα Ολυμπιὰς μὲν εἰς Μολοττοὺς
[13, 59]   μὴ ἀποκτεῖναι. Καὶ ἀφεσθείσης ἐγράφη  μετὰ   ταῦτα ψήφισμα, μηδένα οἰκτίζεσθαι τῶν
[13, 43]   ἐμβάλλομεν. Μαστιγίας μώλωπας ὑψηλοὺς ἔχων  μετὰ   τῆς Γναθαίνης ἀπὸ τύχης ἀνεπαύετο.
[13, 44]   Κρονίοις ἀπιοῦσαν εἶδε τὴν Γναθαίνιον  μετὰ   τῆς Γναθαίνης ἐξ Αφροδισίου τινός,
[13, 87]   Αλέξανρον Επιστολῇ, ἣν ἐπέστειλεν αὐτῷ  μετὰ   τὸ Δαμασκὸν ἑλεῖν καὶ τῆς
[13, 36]   ἐγίγνετο τόνδε τὸν> τρόπον· ἔδει  μετὰ   τὸ δεῖπνον εἰσελθοῦσαν τὴν παῖδα
[13, 37]   Αὕτη δὲ Θαὶς {καὶ}  μετὰ   τὸν Αλεξάνδρου θάνατον καὶ Προλεμαίῳ
[13, 93]   ὑπὸ Ξανθίππης τῆς Σωκράτους γυναικὸς  μετὰ   τὸν ἐκείνου θάνατον, ὡς οἱ
[13, 50]   περὶ τῆς Χίας Ἐπιστολῆς, ὅτι  μετὰ   τὸν τῆς Πυθιονίκης θάνατον
[13, 10]   ἐν τὴν μὲν βακχικώτερον  μετὰ   τυμπάνων προελθεῖν, τὴν δ' Εὐρυδίκην
[13, 64]   θεραπαινίδος τῆς τυχούσης συλληφθεῖσα ἀπήχθη  μετὰ   τῶν ἄλλων αἰχμαλώτων καὶ πραθεῖσα
[13, 85]   Διονύσιός τις ἦν παῖς, ὃς  μετὰ   τῶν ἄλλων ἐκ παλαίστρας παραγινόμενος
[13, 46]   ἐπιτριβουμένοις καὶ κακῶς πάσχουσιν {ἢ}  μετὰ   φιλοσόφου ζῆν ἑταίρας. Κατὰ
[13, 27]   τὸ μεταξὺ μετὰ κορίσκης  μετὰ   χαμαιτύπης τὴν νὺκτα κοιμᾶσθαι. Βαβαί,
[13, 5]   Αλέξανδρος ἀκούσας ἔβαλεν  μετὰ   χεῖρας εἶχεν κύλικι τὸν Ατταλον,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005