Alphabétiquement     [«   »]
Μέχρι 1
μέχρι 9
Μή 3
μὴ 54
μή 10
μήδ 1
μηδαμῶς 1
Fréquences     [«    »]
54 ἑταίρας
53 οὐκ
49 τις
54 μὴ
55 ὑπὸ
56 αὐτῆς
57 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

μὴ


Livre, Chap.
[13, 55]   αὐτὸς αὐτῆς ἀπολαύω, οὐχ ἵνα  μὴ   ἄλλος. Τοῦ δὲ Διογένους εἰπόντος
[13, 76]   γαμεῖν, ὥρη δὲ πεπαῦσθαι, καὶ  μὴ   ἀναμένειν ἔστ' ἂν ἐκεῖνό τις
[13, 48]   τὴν πλησίον κλινην Πρόσεχε, φησί,  μὴ   ἀνατραπῇς. Τοῦτο ἱστορεῖ Ηγήσανδρος. Αριστόδημος
[13, 59]   καὶ ζάκορον Αφροδίτης ἐλέῳ χαρισαμένους  μὴ   ἀποκτεῖναι. Καὶ ἀφεσθείσης ἐγράφη μετὰ
[13, 2]   ἐν τῷ περὶ Εὐγενείας Εἰ  μὴ   ἄρα συγκεχωρημένον κατὰ ψήφισμα τοῦτο
[13, 85]   βρέφος ὑπέμενεν, τὸ δὲ εἰ  μὴ   βλέποι τὸ παιδίον ἤσχαλλεν. Οτ'
[13, 59]   Φρύνη καλὴ ἐν τοῖς  μὴ   βλεπομένοις. Διόπερ οὐδὲ ῥᾳδίως ἦν
[13, 8]   καὐτος διὰ τοῦτό σοι παραινῶ  μὴ   γαμεῖν. (Β) Δεδογμένον τὸ πρᾶγμ'
[13, 10]   μὲν ἑαυτοῦ οὐκ ἔδωκεν, ὑπονοήσας  μὴ   γυναικὸς ἕξειν αὐτὴν τιμὴν ἀλλὰ
[13, 44]   Γναθαίνον δ' εἶπ' τάλαν,  μὴ   δῆτ' ἄνερ· οὐδέποτε γὰρ τοῦτ'
[13, 11]   θεῶν τε κἀνθρώπων Ερως,  μὴ   δίδασκε τὰ καλὰ φαίνεσθαι καλὰ
[13, 11]   μὲν δρῶν τίμιος θεοῖς ἔσῃ,  μὴ   δρῶν δ' ὑπ' αὐτοῦ τοῦ
[13, 43]   φυλαττομένη τε πόλυ μάλιστα Δίφιλον,  μὴ   δῷ δίκην μετὰ ταῦτα κωμῳδουμένη,
[13, 47]   διάκεισαι. Τί οὖν οἶει, εἰ  μὴ   ἐδευτεροποίτουν; Τῷ λιμῷ ἄν, ἔφη,
[13, 38]   ἐπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος, ὃς ἂν  μὴ   ἐξ ἀστῆς γένηται νόθον εἶναι,
[13, 44]   εἶπεν τρισάθλιε ὀνηλάτ' εἰ  μὴ   θᾶττον ἐκατήσῃ ποτε ἐκ τῆς
[13, 65]   ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἱερεῖα  μὴ   θύειν, οὐδὲ ἐκείνου οὔσης τῆς
[13, 50]   πᾶσι μὴ στεφανοῦν Ἅρπαλον, ἐὰν  μὴ   καὶ Γλυκέραν στεφανῶσιν. Ἐν Ῥωσσῷ
[13, 81]   κάρτα δεῖ τὸ καλὸν τῶ  μὴ   καλῷ φαινομένῳ εἰκάζειν ἄν. Γελάσας
[13, 24]   ἐπὶ τῶν οἰκημάτων ἀσπάζεσθαι καὶ  μὴ   καταναλίσκειν εἰς οὐδὲν δέον τὰ
[13, 90]   γὰρ οὕτως καλόν, εἰ δὲ  μὴ,   κίνδυνον ἔχον ἐπ' ἀκολασίαν. ~Τοσαῦτα
[13, 24]   ῥικνῇ, νέᾳ, παλαιᾷ, μεσοκόπῳ, πεπαιτέρᾳ·  μὴ   κλίμακα στησάμενον εἰσβῆναι λάθρᾳ μηδὲ
[13, 24]   πρίασθαι κέρματος τὴν ἡδονήν, καὶ  μὴ   λαθραίαν Κύπριν αἰσχίστην νόσων πασῶν,
[13, 73]   καὶ πάντας βροτούς. Τεκμήριον δέ,  μὴ   λόγῳ μόνον μάθῃς {ἔργῳ δὲ
[13, 81]   τὰς τοῦ θεοῦ κόμας καὶ  μὴ   μελαίνας, χεῖρον ἂν ἦν τὸ
[13, 74]   οὖν ποιητήν. Οστις δ' Ερωτα  μὴ   μόνον κρίνει θέον, σκαιός
[13, 67]   μετενεγκαμένης τὴν πορνείαν ὥστε γίνεσθαι  μὴ   μόνον τρίδουλον, ἀλλὰ καὶ τρίπορνον
[13, 25]   ἃπασι καὶ κατεσκευασμένας. Εστᾶσι γυμναί,  μὴ   ξαπατηθῇς· πάνθ' ὅρα. Οὐκ εὖ
[13, 18]   Εν Ρόδῳ δὲ νόμου ὄντος  μὴ   ξύρεσθαι οὐδ' ἐπιληψόμενος οὐδείς
[13, 66]   σφοδρῶς ἐρῶν ἠξίωσε τὴν Βακχίδα  μὴ   περιιδεῖν αὐτον ἀπολλύμενον. Καὶ
[13, 94]   Αριστογείτονι προσελθὼν πρὸς ἐμὲ ἐδεῖτο  μὴ   περιιδεῖν αὐτὸν διὰ τοὺς τόκους
[13, 13]   γὰρ λόγος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν  μὴ   πέτεσθαι τὀν θεὸν τὸν Ερωτα,
[13, 14]   ἀποκόψαντες αὐτοῦ τὰ πτερά, ἵνα  μὴ   πέτηται πρὸς τὸν οὐρανὸν πάλιν,
[13, 81]   Ἄπο τοίνυν φύσησον αὐτὸ, ἵνα  μὴ   πλύνοιντο δάκτυλός σευ. Προσαγαγόντος
[13, 76]   ἀκτῖνας προσώπου μαρμαριζοίσας δρακεὶς ὃς  μὴ   πόθῳ κυμαίνεται, ἐξ ἀδάμαντος
[13, 17]   πρὸς> ὄσσων μαμρμαριζοίσας δρακεὶς ὅς  μὴ   πόθῳ κυμαίνεται, ἐξ ἀδάμαντος
[13, 76]   καὶ ἔρωτι χαρίζεσθαι κατὰ καιρόν  μὴ   πρεσβυτέραν ἀριθμοῦ δίωκε, θυμέ, πρᾶξιν.
[13, 25]   φύσιν ἁμαρτάνοντάς τ' εἰς  μὴ   προσῆκον ἦν, στῆσαι πριάμενόν τοι
[13, 35]   φησι ὀνείρατι θεασαμένους τινὰς οὓς  μὴ   πρότερον εἶδον ἐρασθῆναι αὐτῶν· γράφει
[13, 50]   βασίλισσαν προσαγορευομένην· Ἀπειρῆσθαι τε πᾶσι  μὴ   στεφανοῦν Ἅρπαλον, ἐὰν μὴ καὶ
[13, 68]   ἱστορεῖ, φάσκων ἀπειρηκέναι τὸν Αρπαλον  μὴ   στεφανοῦν ἑαυτόν, εἰ μή τις
[13, 44]   Γναθαινίου λέγων, ἑτέρῳ τρόπῳ μὲν  μὴ   συγγεγενῆσθαι μηδενί, ἑξῆς καθιππάσθαι, δ'
[13, 19]   παρακούσαντες αὐτοῦ τῶν λόγων καὶ  μὴ   συνέντες ἔσονται ῥυπαροὶ καὶ ἀνελεύθεροι,
[13, 27]   τὸ χρῶμα, πνεῦμα, δαίμονες. Τὸ  μὴ   σφόδρ' εἶναι πάνθ' ἕτοιμα, δεῖν
[13, 44]   τῇ Γναθαινίῳ, αὐτὸν μὲν ἀξιοῦντα  μὴ   τετευχέναι τούτου παρ' αὐτῆς μηδέποτε
[13, 41]   ἑταίραν ἐκ μέσης τῆς Ελλάδος,  μὴ   τὴν Αθηναίων τι κωλῦσαι πόλιν,
[13, 45]   ἀπεκρίθη Τί δ' αἰσχρόν, εί  μὴ   τοῖσι χρωμένοις δοκεῖ; Η Γλυκέριον
[13, 84]   καὶ ἀσεβοῦντες εἰς τὴν θεόν,  μὴ   τὸν αὐτὸν διαφθαρῆτε τρόπον. Τότε
[13, 85]   αὐτὸ ἐν σκάφῃ. Εἰ δὲ  μὴ   τοῦτο πεποιήκοι, τροφὴν οὐκ ἐλάμβανεν
[13, 15]   αὐτου. Θρυλεῖτε γὰρ ὅτι δεῖ  μὴ   τῶν σωμάτων ἀλλὰ τῆς ψυχῆς
[13, 83]   ἔμελλε τὰ Πύθια αὐλεῖν, εἰ  μὴ   ὑπὸ τοῦ πλήθους ἐκωλύθη. Τῷ
[13, 24]   εἰ> Εὐβούλου τὸ δρᾶμα καὶ  μὴ   Φιλίππου, φησίν· Οστις λέχη γὰρ
[13, 23]   ὡς κομψὸν φορεῖ. Ἂν δὲ  μὴ   χαίρῃ γελώσα, διατελεῖ τὴν ἡμέραν
[13, 93]   ἐπιεικῇ καὶ μέτριον, πλήν εἰ  μὴ   ὡς ἀληθῶς τοῦ σοφοῦ Σωκράτους
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005