Alphabétiquement     [«   »]
Υπνωμέναι 1
Υπο 1
Υπό 1
ὑπὸ 55
ὑπο 2
ὑπό 3
ὕπο 1
Fréquences     [«    »]
54 ἑταίρας
54 μὴ
53 οὐκ
55 ὑπὸ
56 αὐτῆς
57 οἱ
61 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

ὑπὸ


Livre, Chap.
[13, 10]   τὴν Νειτῆτιν Κύρῳ πεμφθῆναί φασιν  ὑπὸ   Αμάσιδος· ἐξ ἧς γεννηθῆναι τὸν
[13, 10]   ἧτταν πρὸς Κυρηναίους καὶ ἀνῄρητο  ὑπὸ   Αμάσιδος. Ησθεὶς οὖν Καμβύσης
[13, 72]   τινάς φησιν εἰς αὐτὴν πεποιῆσθαι  ὑπὸ   Ανακρέοντος τάδε Σφαίρῃ δεῦτέ με
[13, 78]   κατὰ τῶν Πεισιστρατιδῶν θάνατος  ὑπὸ   Αρμοδίου καὶ Αριστογείτονος γενόμενος, περὶ
[13, 64]   τοῦ βασιλέως ἐρωμένη ἦν· ἥτις  ὑπὸ   Γαλατῶν Σελεύκου νικηθέντος καὶ μόλις
[13, 28]   αἵ τε τάχιστα ἀνδρῶν φορτηγῶν  ὑπὸ   γούνατα μισθοῦ ἔλυσαν, ἀλλὰ περὶ
[13, 85]   Μὺκονον καὶ πάντων ἀπολομένων μόνος  ὑπὸ   δελφῖνος ἐσώθη Κοίρανος. Τελευτήσαντος
[13, 79]   φυγεῖν. Πράξιλλα δ' Σικυωνία  ὑπὸ   Διός φησιν ἁρπασθῆναι τὸν Χρύσιππον
[13, 41]   ὅτι προίετο, ἐνουθετήθη τοῦτό πως  ὑπὸ   Διφίλου. Μετὰ ταῦτα δ'
[13, 78]   τοῦτο ἔδειξεν συνταχθεὶς Θήβησιν  ὑπὸ   Επαμινώνδου ἱερὸς λόχος καὶ
[13, 59]   Φρύνη ἐκ Θεσπιῶν. Κρινομένη δὲ  ὑπὸ   Εὐθίου τὴν ἐπὶ θανάτῳ ἀπέφυγεν
[13, 92]   γράψας τὰ κατ' Επικούρου βιβλία  ὑπὸ   Ζήνωνος τοῦ Επικουρείου ἐξαιτηθεὶς ἀνῃρέθη,
[13, 3]   Ο δ' Αγαμέμνων ὡς πολυγύναιος  ὑπὸ   Θερσίτου λοιδορεῖται Πλεῖαί τοι χαλκοῦ
[13, 64]   Εἰρήνην εἶχε τὴν ἑταίραν, ἥτις  ὑπὸ   Θρᾳκῶν ἐν Εφέσῳ ἐπιβουλευομένου τοῦ
[13, 38]   γένηται νόθον εἶναι, αὐτὸς ἀπεδείχθη  ὑπὸ   Καλλιάδου τοῦ κωμικοῦ ἐκ Χορηγίδος
[13, 89]   βασιλεὺς καταστασιάτας φυγαδευθῆναι ἐποίησεν  ὑπὸ   Λακεδαιμονίων. Καλλίστη δ' ἦν καὶ
[13, 64]   ἣν αὐτὸς μὲν ἐσώθη ἐπιβουλευόμενος  ὑπὸ   Λαοδίκης, δὲ κατεκρημνίσθη, ὡς
[13, 25]   τὸν ἁρπασθείσας ἀπ' αὐτῆς θεραπαίνας  ὑπὸ   Μεγαρέων ἀνερρίπισεν τὸ δεινόν· πόρνην
[13, 93]   ἐστὶν συγγράμματα, ἐχαρίσθη δὲ αὐτῷ  ὑπὸ   Ξανθίππης τῆς Σωκράτους γυναικὸς μετὰ
[13, 71]   ἐπέβη ποταμοῦ δαρδάνη δὲ θανοῦσαν  ὑπὸ   ξηρὴν θέτο γαῖαν κλαίων, αἰάζων
[13, 55]   Αἰγινῃ τοῖς Ποσειδωνίοις· καὶ ὀνειδιζόμενος  ὑπὸ   οἰκέτου, ὅτι Σὺ μὲν αὐτῇ
[13, 71]   Εὐρυπόλου πολιῆται Κῷοι χάλκειον θῆκαν  ὑπὸ   πλατάνῳ Βιττίδα μολπάζοντα θοήν, περὶ
[13, 71]   ὃν Γαλατείης αὐτοῖς μηλείοις θήκαθ'  ὑπὸ   προγόνοις. Οἶσθα δὲ καὶ τὸν
[13, 87]   θῆλυν αὐχένα δὲ ῥαγέντων χλανιδίων  ὑπὸ   πτύχας ἔφαινε μηρὸν, κἀξεπεσφραγίζετο ὥρας
[13, 94]   παθόντ' ἄνδρ' ἐχρῆν καθήμενον ὑψηλῶς  ὑπὸ   σκιαδείῳ, κατεσκευασμένον συνέδριον τοῖς μειρακίοις
[13, 71]   ἐκ συνοχῶν πάσας ἀμφὶ γυναῖκας  ὑπὸ   σκολιοῖο τυπέντα τόξου νυκτερινὰς οὐκ
[13, 76]   ἔρος οὐδεμίαν κατακητος ὥραν, ἅθ'  ὑπὸ   στεροπᾶς φλέγων Θρηίκιος βορέας, ἀίσσων
[13, 44]   φιλεῖν τὸν μηδὲν ὠφέλημα, τὸν  ὑπὸ   τὰς στέγας τὸν κοῖλον Αργος
[13, 59]   τῇ τοῦ Ερωτος βάσει τῇ  ὑπὸ   τὴν σκηνὴν τοῦ θεάτρου ἐπέγραψε
[13, 34]   Λακεδαίμων μοιχὀν ἐπιθυμεῖ λαβεῖν; ὁ>  ὑπὸ   τῆς Αγιδος ἀναπώμενος γυναικὸς ἐπὶ
[13, 64]   δὲ Λαοδίκη τὸ ποιηθὲν  ὑπὸ   τῆς Δανάης κατεκρήμνισεν τὴν ἄνθρωπον,
[13, 26]   ἐσθίουσι καὶ λαγὼς μετέωρ' ἀναπράζοντες  ὑπὸ   τῆς ἰσχύος· ὅταν δέ γηράσκωσιν
[13, 67]   ἀνδρῶν εἶναι καὶ> μάλιστα μὲν  ὑπὸ   τῆς πόλεως δημοσίᾳ κατεσκευασμένον, εἰ
[13, 22]   καὶ θρηνῶν τις αὑτὸν παράγεται  ὑπὸ   Τιμοκλέους ἐν Νεαίρᾳ· Αλλ' ἔγωγ'
[13, 46]   Γοργίας δὲ πλέονας, παραλειφθῆναι φάσκοντες  ὑπὸ   τοῦ Αριστοφάνους μετὰ ἑταιρῶν πλειόνων
[13, 42]   Αἰτουμένην λέγουσι τὴν πυγήν ποτε  ὑπὸ   τοῦ βασιλέως Μανίαν Δημητρίου ἀνταξιῶσαι
[13, 77]   αὑτοῖς φασιν ἁρπασθῆναι τὸν Γανυμήδην  ὑπὸ   τοῦ Διὸς καὶ τὸν τόπον
[13, 91]   τὰς προσηγορίας καὶ τίνες οἱ  ὑπὸ   τοῦ Κύκλωπος αὐτῶν καταβρωθέντες ὑπὸ
[13, 68]   τοῖς ἐν Ταρσῷ καὶ ὁρᾷ  ὑπὸ   τοῦ λαοῦ προσκυνουμένην καὶ βασίλισσαν
[13, 46]   ~Μέχρι μὲν τούτων μνημονεύω τῶν  ὑπὸ   τοῦ Μάχωνος εἰρημένων. Αἱ γὰρ
[13, 83]   παῖς πρὸς Φίλιππον ἀχθεὶς  ὑπὸ   τοῦ πατρὸς κἀκεῖ προαγωγευόμενος οὐδὲν
[13, 50]   τοῖς ἐν Ταρσῷ καὶ προσκυνεῖσθαι  ὑπὸ   τοῦ πλῆθους βασίλισσαν προσαγορευομένην· Ἀπειρῆσθαι
[13, 83]   τὰ Πύθια αὐλεῖν, εἰ μὴ  ὑπὸ   τοῦ πλήθους ἐκωλύθη. Τῷ δὲ
[13, 83]   Αὕτη Φαρσαλία ἐν Μεταποντίῳ  ὑπὸ   τῶν ἐν τῇ ἀγορᾳ μάντεων,
[13, 14]   Εἶτ' οὐ δικαίως ἔστ' ἀπεψηφισμένος  ὑπὸ   τῶν θεῶν τῶν δώδεκ' εἰκότως
[13, 13]   Φαίδρου Αλέξιδος· Πορευομένῳ ἐκ Πειραιῶς  ὑπὸ   τῶν κακῶν καὶ τῆς ἀπορίας
[13, 91]   ὑπὸ τοῦ Κύκλωπος αὐτῶν καταβρωθέντες  ὑπὸ   τῶν Λαιστρυγόνων καὶ εἰ ὄντως
[13, 3]   φησιν Δίνων ἐν τοῖς Περσικοῖς,  ὑπὸ   τῶν παλλακίδων θρησκεύεσθαι προσκυνοῦσι γοῦν
[13, 70]   τοῦ τυρρανονκτονήσαντος ἥτις καὶ αἰκιζομένη  ὑπὸ   τῶν περὶ Ιππίαν τὸν τὺραννον
[13, 64]   ἐκφήνασα ἑαυτήν ἥτις ἦν περισπουδάστως  ὑπὸ   τῶν Ροδίων τῷ Σελεύκῳ διεπέμφθη.
[13, 13]   ἐν Αποκοπτομένῳ· Λέγεται γὰρ λόγος  ὑπὸ   τῶν σοφιστῶν μὴ πέτεσθαι τὀν
[13, 26]   ἦν μὲν> νεοττὸς καὶ νέα,  ὑπὸ   τῶν στατήρων ἦν ἀπηγριωμένη, εἶδες
[13, 90]   Αθηνᾷ, τὸν δὲ νικήσαντα ταινιούμενον  ὑπὸ   τῶν φίλων καὶ πομπεύοντα ἕως
[13, 34]   Μελίσσῃ κώμῃ τῆς Φρυγίας, ἐπιβουλευθεὶς  ὑπὸ   Φαρναβάζου. Εἴδομεν δὲ καὶ ἡμεῖς
[13, 10]   Θηβαίαν γένος, ὄνομα Θεανώ, ἁρπασθεῖσαν  ὑπὸ   Φωκέως τινός. Δεκαετὴς δὲ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005