Alphabétiquement     [«   »]
τἀρχαῖον 1
Τἀρωτίκ 1
Τὰς 4
τὰς 81
τᾶς 1
τἀς 1
τᾶσδ 1
Fréquences     [«    »]
65 διὰ
76 οὐ
70 τὰ
81 τὰς
83 ἐπὶ
84
87 ἦν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

τὰς


Livre, Chap.
[13, 44]   θυγατριδῆς αὐτῆς τάδε ἀναγράφει· Εἰς  τὰς   Αθήνας παρεπιδημήσας ξένος σατράπης πάνυ
[13, 10]   ἐγένετο. Ο γὰρ Καμβύσης πυνθανόμενος  τὰς   Αἰγυπτίας γυναῖκας ἐν ταῖς συνουσίαις
[13, 77]   θηλείαις προκρίνουσι πολλοί. Παρὰ γὰρ  τὰς   ἄλλας ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν ἐπὶ
[13, 46]   ἀπομερίζουσαι· διόπερ καὶ εὔθικτοι πρὸς  τὰς   ἀπαντήσεις ἦσαν. Κατηγοροῦντος γοῦν ποτε
[13, 46]   Σφόδρα δ' ἧν εὔθικτος πρὸς  τὰς   ἀποκρίσεις Γνάθαινα. Καὶ ἄλλαι
[13, 39]   σφόδρα εὔθικτος καὶ ἀστικη πρὸς  τὰς   ἀποκρίσεις, καθάπερ καὶ Γνάθαινα, περὶ
[13, 10]   τοῦ Φωκέως θυγατέρα Μεγιστὼ καὶ  τὰς   Αργείων θυγατέρας ἐπανιούσας ἐκ τοῦ
[13, 26]   δολιχὸν τοῖς ἔτεσιν ἤδη τρέχει  τὰς   ἁρμονίας τε διαχαλᾷ τοῦ σώματος,
[13, 34]   ἐκώμαζεν, ἀπολιπὼν τὰς Λακαίνας καὶ  τὰς   Αττικάς. Μεδοντίδος γοῦν τῆς Αβυδηνῆς
[13, 95]   αὐτοῦ δεινὰ πάσχουσιν ὥστ' ἐκλιπόντες  τὰς   αὑτῶν οἰκίας ἑτέρας πόρρω μισθοῦνται
[13, 50]   κατὰ Αρισταγόρας φησί Καὶ πάλιν  τὰς   Αφύας καλουμένας τὸν αὐτὸν τρόπον
[13, 2]   τῶν ἐρωτικῶν ἐλέχθησαν. ~Καὶ γὰρ  τὰς   γαμετὰς καλὸς ἡμῶν ἑστιάτωρ
[13, 29]   τῶν πράσων ποιούμεναι τολύπας ἔσσατον  τὰς   γνάθους καὶ τῶν κρεῶν ἀπέβρυκον
[13, 6]   ψιμυθίοις οὐδ' ὥσπερ ὑμεῖς συκαμίνῳ  τὰς   γνάθους κεχριμέναι. Κἂν ἐξίητε τοῦ
[13, 81]   πορφυρέῳ ἐναλείψειε τουδὶ τοῦ παιδὸς  τὰς   γνάθους, οὐκ ἂν ἔτι καλὸς
[13, 81]   εὖ εἴρηκε Φρύνιχος πορφυρέας εἰπὼν  τὰς   γνάθους τοῦ καλοῦ. Εἰ γὰρ
[13, 20]   καλλίστη, καλλίστας γεννώσης τῆς Σπάρτης  τὰς   γυναῖκας. Διὸ καὶ φασὶν Αρχιδάμου
[13, 63]   καίτοι ἔθος ἐχόντων τῶν κρινομένων  τὰς   γυναῖκας ἐπάγεσθαι ἀλλ' αἰδοῖ τουτ'
[13, 75]   μέλος ἀκόλαστον, ὄντα καὶ περὶ  τὰς   γυναῖκας καὶ τὴν τοιαύτην μοῦσαν
[13, 4]   μὲν αὐτῶν ἐξ ἔρωτος γεγενῆσθαι,  τὰς   δ' ἐξ ἁρπαγῆς, ἄλλας δ'
[13, 80]   πρὸς πρεπωδέστατον. Αἰχμαλώτους γοῦν λαβὼν  τὰς   Δαρείου θυγατέρας καὶ τὴν γυναῖκα
[13, 31]   παλλακὰς τῆς καθ' ἡμέραν θεραπείας,  τὰς   δὲ γυναῖκας τοῦ παιδοποιεῖσθαι γνησίως
[13, 76]   ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμέ, σὺν ἡλικίᾳ  τὰς   δὲ Θεοξένου ἀκτῖνας προσώπου μαρμαριζοίσας
[13, 14]   αὐτὸν ἐφυγάδευσαν ὡς ἡμᾶς κάτω,  τὰς   δὲ πτέρυγας ἃς εἶχε τῇ
[13, 23]   Ισοστάσιον τὴν ἑταιρικὴν παρασκευὴν καὶ  τὰς   δι' ἐπιτεχνήσεως κομμώσεις τῶν ἑταιρῶν
[13, 75]   καὶ τὴν τοιαύτην μοῦσαν εἰς  τὰς   διατθριβάς. Διὸ καὶ λέγειν ἔν
[13, 79]   Αντιγραφαῖς. Υμεῖς δἐ, Κύνουλκε,  τὰς   διηγήσεις ταύτας, κἂν ψευδεῖς ὦσιν,
[13, 14]   ποιητὴς οὗτος οὐ κακῶς αὐτοῦ  τὰς   δυνάμεις διαιρῶν φησι δίδυμα {γὰρ}
[13, 24]   περὶ τὰς μαγαλομίσθους ἑταίρας καὶ  τὰς   ἐλευθέρας τῶν γυναικῶν ταυτὶ λέγων·
[13, 92]   προσίενται φιλοσοφίαν οὔτε> ῥητορικὴν διὰ  τὰς   ἐν τοῖς λόγοις ὑμῶν φιλοτιμίας
[13, 84]   παρὰ Μεταποντίνων γυναῖκας καὶ παρθένους  τὰς   ἐνδοξοτάτας καὶ καλλίστας διακοσίας, ὡς
[13, 24]   ~Διὸ συμβουλεύς σοι, Θετταλὲ ποικιλόδιφρε,  τὰς   ἐπὶ τῶν οἰκημάτων ἀσπάζεσθαι καὶ
[13, 21]   ὦναιδές, δράματα ἀπὸ ἑταιρῶν ἔσχε  τὰς   ἐπιγραφάς, Θάλαττα Διοκλέους, Φερεκράτους Κοριαννώ,
[13, 33]   τὴν ἀρχὴν εὐθέως πεποίηται πρὸς  τὰς   ἑταίρας, αἳ παραγενομένου τοῦ Ξενοφῶντος
[13, 31]   ἀγομένην ἐν Μαγνησίᾳ οὐ διὰ  τὰς   ἑταίρας, ἀλλὰ δι' ἑτέραν αἰτίαν,
[13, 33]   γυναιξί. Δῆλον γὰρ ὅτι πρὸς  τὰς   ἑταίρας διαλεγόμενος ἠγωνια ποῖόν τι
[13, 33]   κωμάζειν ἔθος ἐστὶν νόμος τε  τὰς   ἑταίρας ἐνθάδε μεθύειν> μεθ' ἡμῶν.
[13, 32]   ἔτι καὶ νῦν διαμένοντα καὶ  τὰς   ἑταίρας ἰδίᾳ γραψάντων τὰς τότε
[13, 69]   Ηρόδοτός φησιν, ἐπαφροδίτους ἔχειν  τὰς   ἑταίρας. ~Καί ἐξ Ερέσου
[13, 28]   Αφροδίτην τὴν τοὺς ἑταίρους καὶ  τὰς   ἑταίρας συνάγουσαν· τοῦτο δ' ἐστὶν
[13, 32]   τὴν δέησιν ἀπάξειν αὐτῇ καὶ  τὰς   ἑταίρας. ~Υπάρχοντος οὖν τοῦ τοιούτου
[13, 32]   Αφροδίτῃ, συμπαραλαμβάνεσθαι πρὸς τὴν ἱκετείαν  τὰς   ἑταίρας ὡς πλείστας, καὶ ταύτας
[13, 14]   γὰρ ἀφέλοι τις τοῦ βίου  τὰς   ἡδονάς, καταλείπετ' οὐδὲν ἄλλο πλὴν
[13, 60]   Φρύνη καὶ ὑπισχνεῖτο τειχιεῖν  τὰς   Θήβας, ἐὰν ἐπιγράψωσιν Θηβαῖοι ὅτι
[13, 20]   βοῦν ἄγειν, δὲ τρίτος  τὰς   θυηλὰς ἐπιτίθησιν. Ηρακλείδης δ'
[13, 65]   καὶ θύοντα παρὰ τὰ πάτρια  τὰς   θυσίας ἐκολάσατε καὶ ἄλλα τε
[13, 4]   μὲν Ελένην, Αριάδνην, Ιππολύτην καὶ  τὰς   Κερκύονος καὶ Σίνιδος θυγατέρας, νοίμίμως
[13, 31]   μίαν κατακοιμηθέντας αὐτοὺς ἰδοῦσαν ἀνελομένην  τὰς   κλεῖς καὶ τὸ τεῖχος ὑπερβᾶσαν
[13, 59]   πάντων ἀποθεμένη θοἰμάτιον καὶ λύσασα  τὰς   κόμας ἐνέβαινε θαλάττῃ· καὶ ἀπ'
[13, 34]   τῶν ἑταιρίδων θύρας ἐκώμαζεν, ἀπολιπὼν  τὰς   Λακαίνας καὶ τὰς Αττικάς. Μεδοντίδος
[13, 24]   σοι βιοῦσιν καὶ ἐσπουδακόσι περὶ  τὰς   μαγαλομίσθους ἑταίρας καὶ τὰς ἐλευθέρας
[13, 4]   τοῦ Θησέως γενομένας γυναῖκάς φησι  τὰς   μὲν αὐτῶν ἐξ ἔρωτος γεγενῆσθαι,
[13, 95]   μισθοῦνται ὅσους δ' ἐράνους συνείλεκται,  τὰς   μὲν ὑπολοίπους φορὰς οὐ κατατίθησιν,
[13, 28]   ἄνδρες σύσσιτοι, οὐ κατὰ  τὰς   Μεταγένους Αὔρας τὸν Αρισταγόρου
[13, 28]   ἦσαν ἑταῖραι. Καλοῦσι δὲ καὶ  τὰς   μισθαρνούσας ἑταίρας καὶ τὸ ἐπὶ
[13, 28]   ἃς Κύνουλκος τολμᾷ λοιδορεῖν,  τὰς>   μόνας τῶν ἄλλων γυναικῶν τῷ
[13, 87]   δὲ καὶ οἱ βασιλεῖς περὶ  τὰς   μουσουργούς, ὡς δῆλον ποιεῖ Παρμενίων
[13, 85]   παρατιθεμένων χορτασμάτων καθεὺδοντος τοῦ βρέφους  τὰς   μυίας ἀπεσόβει ὅτε δὲ κλαίοι,
[13, 58]   τούτων, οὐκ εὐσχημόνως δὲ περὶ  τὰς   ὁμιλίας ἐσφάλλετο τὴν γνώμην, εἴ
[13, 23]   ὥστε μήτε τοὺς τρόπους μήτε  τὰς   ὄψεις ὁμοίας διατελεῖν οὔσας ἔτι.
[13, 78]   ἐκκόπτοντες. Εἰσὶ δὲ οἱ καὶ  τὰς   παλαὶστρας ὥσπερ ἀντιτειχίσαμτα ταῖς ἰδίαις
[13, 20]   Σπαρτιατῶν τὸ ἔθος τὸ γυμνοῦν  τὰς   παρθένους τοῖς ξένοις. Εν Χίῳ
[13, 12]   Πεισιστρατίδαι ἐκπεσόντες ἐπεχείρησαν διαβάλλειν πρῶτον  τὰς   περὶ τὸν θεὸν τοῦτου πράξεις.
[13, 6]   Σφίγγα Θηβαίαν δὲ πάσας ἔστι  τὰς   πόρνας καλεῖν, αἳ λαλοῦσ' ἁπλῶς
[13, 40]   Δημητρίου δὲ τοῦ Πολιορκητοῦ μετὰ  τὰς   προειρημένας Μανίαν, Αντιγόνου δὲ Δημώ,
[13, 91]   ἔχοις ἂν οὕτως εὐρύθμως καταλέξαι  τὰς   προσηγορίας καὶ τίνες οἱ ὑπὸ
[13, 67]   παρὰ θεῶν τιμωρίας καταφρονῶν καὶ  τὰς   σὰς τιμὰς προπηλακίζειν ἐπιχειρῶν. Μνημονεύει
[13, 44]   στρατιωτικοῦ· μνᾶς πραξαμένη δὲ πέντε  τὰς   σπονδὰς ποοῦ καὶ στρῶσον ἡμῖν
[13, 44]   τὸν μηδὲν ὠφέλημα, τὸν ὑπὸ  τὰς   στέγας τὸν κοῖλον Αργος δωρεὰν
[13, 43]   ἐραστήν τινα στραγγευόμενον ὁρῶσα περὶ  τὰς   συμβολάς· Στρατοκλῆς ἐπ' ἐρίφοις, φησί,
[13, 28]   καὶ νῦν καὶ αἱ παρθένοι  τὰς   συνήθεις καὶ φίλας ἑταίρας, ὡς
[13, 67]   κατεσκεύασεν Ἐκφέρων τε αὐτὴν ἐπὶ  τὰς   ταφάς, ὥς φησι Ποσειδώνιος ἐν
[13, 40]   τῷ Δημητρίῳ, καὶ ὅτι ἀπέκτεινε  τὰς   τῆς Δημοῦς θεραπαίνας στρεβλῶν. ~Περὶ
[13, 32]   καὶ τὰς ἑταίρας ἰδίᾳ γραψάντων  τὰς   τότε ποιησαμένας τὴν ἱκετείαν καὶ
[13, 81]   γὰρ εἰ ἐποίησεν ζωγράφος  τὰς   τοῦ θεοῦ κόμας καὶ μὴ
[13, 4]   τῇ τεσσαρεκαιδεκάτῃ τῶν Αττικῶν καταλέγων  τὰς   τοῦ Θησέως γενομένας γυναῖκάς φησι
[13, 34]   τῆς Αγιδος ἀναπώμενος γυναικὸς ἐπὶ  τὰς   τῶν ἑταιρίδων θύρας ἐκώμαζεν, ἀπολιπὼν
[13, 92]   καὶ τοῖς νομοθέταις, διότι τοὺς  τὰς   τῶν λόγων, ὥς φασι, δυνάμεις
[13, 24]   οἶδας κατὰ τὴν Εὐβούλον Παννυχίδα  τὰς   φιλῳδοὺς κερμάτων παλευτρίας, πώλους Κύπριδος
[13, 80]   τοῦτο μαθὼν ηὔξατο τῷ Ηλίῳ  τὰς   χεῖρας ἀνατείνας αὐτὸν βασιλεύειν
[13, 33]   Πειθοῦς ἐν ἀφνειῷ Κορίνθῳ, αἵτε  τὰς   χλωρᾶς λιβάνου ξανθὰ δάκρη θυμιᾶτε,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005