Alphabétiquement     [«   »]
Κασσάνδραν 2
κατ 12
Κατὰ 2
κατὰ 62
κατἀ 1
κᾆτα 1
Κᾆτα 1
Fréquences     [«    »]
61 ἐκ
62 ἔφη
61 φησι
62 κατὰ
64 ὅτι
65 διὰ
70 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

κατὰ


Livre, Chap.
[13, 50]   Δημοσθένης μὲν γὰρ ἐν τῷ  κατὰ   Ανδροτίωνος Σινώπης μέμνηται καὶ Φανοστράτης.
[13, 52]   καὶ Ὑπερείδης μέμνηται ἐν τῷ  κατὰ   Αρισταγόρας β' λέγων οὕτως· Ὥστε
[13, 50]   ἐφθειρίζετο. Ὑπερείδης δ' ἐν τῷ  κατὰ   Αρισταγόρας φησί Καὶ πάλιν τὰς
[13, 89]   γὰρ γέρων ἀοιδὸς κελαδεῖ Μναμοσύναν»  κατὰ   Εὐριπίδην διαβόητοι γεγόνασι γυναῖκες. Θαργηλία
[13, 48]   αὐτὴν καὶ τὴν θυγατέρα εἰσιέναι,  κατὰ   ζῆλον τῶν τὰ τοιαῦτα συυταξαμένων
[13, 36]   συμπεσόντος καὶτοῦ πατρὸς ἀξιοῦντος ὡς  κατὰ   θεὸν γενομένης τῆς δόσεως ἔχειν
[13, 76]   ἐρώμενος, τί φησιν Χρῆν μὲν  κατὰ   καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμέ, σὺν
[13, 11]   καὶ ἐρᾶν καὶ ἔρωτι χαρίζεσθαι  κατὰ   καιρόν. Ετερος δέ τις προσέθηκε
[13, 76]   καὶ ἐρᾶν καὶ ἔρωτι χαρίζεσθαι  κατὰ   καιρόν μὴ πρεσβυτέραν ἀριθμοῦ δίωκε,
[13, 72]   Σαπφὼ καὶ Ανακρέοντα, τὸν μἐν  κατὰ   Κῦρον καὶ Πολυκράτην γενόμενον, τὴν
[13, 62]   Καὶ Λυσίας δ' ἐν τῷ  κατὰ   Λαίδος, εἰ γνήσιος λόγος,
[13, 51]   οὐδέν. Καὶ Λυκοῦργος ἐν τῷ  κατὰ   Λεωκράτους Εἰρηνίδος έταίρας μέμνηται ὡς
[13, 50]   δ' αὐτὸς Ὑπερείδης ἐν τῷ  κατὰ   Μαντιθέου αίκίας περὶ Γλυκέρας τάδε
[13, 51]   Αντειά ἐστιν. Καὶ τὸν  κατὰ   Νεαίρας δὲ λόγον γράψας μνημονεύει
[13, 31]   δ' ῥήτωρ ἐν τῳ  κατὰ   Νεαίρας λόγῳ, εἰ γνήσιος, ὃν
[13, 65]   ὥς φησι Δημοσθένης ἐν τῷ  κατὰ   Νεαίρας. Ὃς καὶ περὶ Σινώπης
[13, 62]   Επιστολαῖς. Δημοσθένης δ' ἐν τῷ  κατὰ   Νεαίρας τὴν Μετάνειραν τοῦ Λυσίου
[13, 70]   ἑταίρα, ἀλλὰ καὶ γονέων καὶ  κατὰ   παιδείαν ἐπέραστος ἦν, ἠκροᾶτο δὲ
[13, 51]   δὲ ὙπερεΙδης μνημονεύει ἐν τῷ  κατὰ   Πατροκλέους. Αὕτη δὲ ὅτι Αἴξ
[13, 21]   βωμολοχεύσθαι. Υπερείδης δὲ ἐν τῷ  κατὰ   Πατροκλέους, εἰ γνήσιος λόγος,
[13, 51]   αὐλητρίδος Ὑπερείδης μνημονεύει έν τῷ  κατὰ   Πατροκλέους. Περὶ ἧς ἄξιον θαυμάζειν
[13, 89]   τὴν Λυσανδρίδου μητέρα πασῶν τῶν  κατὰ   Πελοπόννησον γυναικῶν γεγονέναι καλλίονα ἀπέκτειναν
[13, 5]   Βίου δὲ Φίλιππος αἰεὶ  κατὰ   πόλεμον ἐγάμει. Εν ἔτεσι γοῦν
[13, 12]   κεχωρισμένον ᾔδεσαν δῆλον ἐκ τοῦ  κατὰ   τὰ γυμνάσια αὐτὸν συνιδρῦσθαι Ερμῇ
[13, 28]   γάρ, ἄνδρες σύσσιτοι, οὐ  κατὰ   τὰς Μεταγένους Αὔρας τὸν
[13, 37]   οἰνοχούσης αὐτῳ εἰκόνας πολλὰς ἀνακεῖσθαι  κατὰ   τὴν Αλεξάνδρειαν μονοχίτωνας καὶ ῥυτὸν
[13, 67]   ἐπὶ τὴν Αθηναίων πόλιν ἀφικνούμενος  κατὰ   τὴν ἀπ' Ελευσῖνος τὴν ἱερὰν
[13, 83]   τῆς χαλκῆς, ἥν ἔστησαν Μεταποντῖνοι  κατὰ   τὴν Αριστέα τοῦ Προκονησίου ἐπιδημίαν,
[13, 35]   δὲ Οδάτις καλλίστη τῶν  κατὰ   τὴν Ασίαν γυναικῶν, καὶ
[13, 86]   δελφίνων καὶ τῶν ἐλεφάντων ἐστὲ  κατὰ   τὴν γνώμην ἀγριώτεροι ἔτι τε
[13, 84]   περὶ Αγαθοκλέα Ιστοριῶν. Κἀγὼ δὲ  κατὰ   τὴν Επικράτους Αντιλαίδα Τἀρωτίκ' ἐκμεμάθηκα
[13, 24]   σκύτη βλέπειν. οὐκ οἶδας  κατὰ   τὴν Εὐβούλον Παννυχίδα τὰς φιλῳδοὺς
[13, 27]   τῷ στόματι τὴν γλῶσσαν φορεῖς  κατὰ   τὴν Εφίππου Φιλύριαν. Δοκεῖς γάρ
[13, 15]   πρός τινα Αττικόν, μέγαν τινὰ  κατὰ   τὴν ἡλικίαν ἐπιδεικνύντα ὡς καλόν,
[13, 20]   δ' Λέμβος ἱστορεῖ ὅτι  κατὰ   τὴν Σπάρτην θαυμάζεται μᾶλλον ἀνὴρ>
[13, 27]   παραινεῖν ἔχω, ἑταῖρε Μυρτίλε. Καὶ  κατὰ   τὴν Φιλεταίρου Κυνηγίδα· Παῦσαι γέρων
[13, 30]   Αἰσχίνης ῥήτωρ ἐν τῷ  κατὰ   Τιμάρχου. ~Περὶ δὲ τῶν ἑταιρῶν
[13, 43]   συνήγαγεν, ὧν οὐκ ἄκαιρόν ἐστιν  κατὰ   τὸ ἑξῆς μνημονεῦσαι. Γναθαίνης μὲν
[13, 32]   Κύνουλκε, Ιωνικήν τινα ῥῆσιν ἐκτείνας  κατὰ   τὸν Αἰσχύλου περὶ ἑταιρῶν, ἀρξάμενος
[13, 19]   νὴ Δία, λεπτῶν, ἀσίτων, σκυτίνων,  κατὰ   τὸν Αντιφάνην. ~Επαινῶ δὲ καὶ
[13, 95]   Κύνουλκε, οὕτως. Εγὼ δὲ  κατὰ   τὸν Αρίσταρχον τὸν τραγικὸν ποιητήν
[13, 76]   ἔστ' ἂν ἐκεῖνό τις φθέγξηται  κατὰ   τὸν αὐτὸν τοῦτον φιλόσοφον Ἡνίκ'
[13, 21]   σὺ λέγειν, οὐ ῥοδοδάκτυλος οὖσα»  κατὰ   τὸν Κρατῖνον, ἀλλὰ βολίτινον ἔχων
[13, 11]   δ' ὀρθῶς, ὅταν ἔλθῃ. Καὶ  κατὰ   τὸν Πίνδαρον δὲ ἄλλος τις
[13, 93]   τοῖς Ομωνύμοις. ~Συνελόντι δὲ εἰπεῖν  κατὰ   τὸν Σολέα Κλέαρχον οὐ καρτερικὸν
[13, 35]   καὶ καλὸν καὶ ὅμοιον τῷ  κατὰ   τὸν ὕπνον ἑωραμένῳ περιχαρὴς γενομένη
[13, 35]   ταῖς ἱστορίαις γέγραπται ὡς ἄρα  κατὰ   τὸν ὕπνον ἰδοῦσα τὸν Ζαριάδρην
[13, 35]   οὖν ἀλλήλων ἐπιτυμοῦντες διὰ τὴν  κατὰ   τὸν ὕπνον φαντασίαν. Ἦν δὲ
[13, 25]   ἦν, στῆσαι πριάμενόν τοι γυναῖκας  κατὰ   τόπους κοινὰς ἃπασι καὶ κατεσκευασμένας.
[13, 56]   ὡς Στησίμρροτος Θάσιος ἱστορεῖ,  κατὰ   τοὺς αὐτοὺς αὐτᾡ χρόνους γενόμενος
[13, 57]   ἐγένου κατάλογον γυναικῶν ποιουμὲνοις, οὐ  κατὰ   τοὺς Σωσικράτους τοῦ Φαναγορείιτου Ἠοίους
[13, 85]   ἐκφορᾶς παρὰ τὴν θάλατταν γιγνομένης  κατὰ   τύχην {ἐν τῇ Μιλήτῳ} ἐν
[13, 43]   πόσου πωλεῖθ' ἕκαστον. Εἴτ' ἰδοῦσα  κατὰ   τύχην ἱστῶντα κρεοπῶλην τιν' ἀστεῖον
[13, 36]   Νάνος ἐπιτελῶν γάμους τῆς θυγατρὸς  κατὰ   τύχην παραγενόμενον τὸν Εὔξενον παρακέκληκεν
[13, 78]   Επαμινώνδου ἱερὸς λόχος καὶ  κατὰ   τῶν Πεισιστρατιδῶν θάνατος ὑπὸ Αρμοδίου
[13, 55]   Θετταλίᾳ, ἐρασθεῖσάν τινος Παυσανίου Θετταλοῦ,  κατὰ   φθόνον καὶ δυσζηλίαν {ταῖς} ξυλίναις
[13, 12]   δὲ καὶ οἱ τούτου πρεσβύτεροι  κατὰ   φιλοσοφίαν σεμνόν τινα τὸν Ερωτα
[13, 62]   Ναίδα ταύτην Λυσίας ἐν τῷ  κατὰ   Φιλωνίδου βιαίων, εἰ γνήσιος
[13, 51]   μνημονεύει αὐτῆς. Ἐν δὲ τῷ  κατὰ   Φιλωνίδου βιαίων Λυσίας, εἰ
[13, 60]   Παμφίλῃ. Αριστογείτων δὲ ἐν τῷ  κατὰ   Φρύνης τὸ κύριόν φησιν αὐτῆς
[13, 84]   Κλέαρχος. Εμοὶ μὲν γὰρ καὶ  κατὰ   φύσιν δοκεῖ πεποιηκέναι Κλεώνυμος
[13, 2]   Εὐγενείας Εἰ μὴ ἄρα συγκεχωρημένον  κατὰ   ψήφισμα τοῦτο ἐγένετο τότε διὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005