Alphabétiquement     [«   »]
προπηλακίζειν 1
προπιοῦσα 1
προπόσεις 1
πρὸς 93
πρός 2
Πρὸς 8
Προσαγαγόντος 1
Fréquences     [«    »]
84
87 ἦν
92 τε
93 πρὸς
96 τῇ
102 τοῖς
102 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

πρὸς


Livre, Chap.
[13, 52]   λέγων· Ἔπειτα τῆς αὐτῆς ὁδοῦ  πρὸς   Αερόπην ἐλθοῦσα πέμψαι στρώματα αὐτὴν
[13, 77]   μυρρίναι διάφοροι πεφύκασιν. Καὶ τὴν  πρὸς   Αθηναίους δ' ἔχθραν διελύσατο Μίνως,
[13, 6]   εἰσιν ἠρμένοι καὶ φέρονθ' ὑψοῦ  πρὸς   αἴθραν συντεμόντι δ' οὐδὲ ἓν
[13, 89]   τοῦ Ιππίου γενέσθαι καὶ τὸν  πρὸς   Ακαδημίᾳ Ερωτα ἱδρύσασθαι πρῶτον, ἐφ'
[13, 67]   αὐτόν; Θεόπομπος δ' ἐν τῇ  πρὸς   Αλέξανδρον Επιστολῇ τὴν Αρπάλου διαβάλλων
[13, 87]   δῆλον ποιεῖ Παρμενίων ἐν τῇ  πρὸς   Αλέξανρον Επιστολῇ, ἣν ἐπέστειλεν αὐτῷ
[13, 55]   ποθ' μεγάλαυχος ἀνίκητός τε  πρὸς   ἀλκήν Ἑλλὰς δουλώθη κάλλεος ἰσοθέου,
[13, 20]   ἐστιν. Θεαὶ περὶ κάλλους ἤρισαν  πρὸς   ἀλλήλας, καὶ διὰ κάλλος οἱ
[13, 78]   τῶν νέων ἀκμὴ καὶ τὸ  πρὸς   ἀλλήλους ἑταιρισκὸν συμφρονῆσαν πολλὰς τυραννίδας
[13, 3]   στρατείαν ἤθροισεν διόπερ φυλάτταται τὴν  πρὸς   ἄλλην κοινωνίαν. Ο δ' Αγαμέμνων
[13, 7]   τρόποις ὠνητέος ἄνθρωπός ἐστιν  πρὸς   ἄλλον ἀπιτέον. ~Εὔβουλος δ' ἐν
[13, 10]   συνουσίαις διαφέρειν τῶν ἄλλων ἔπεμψεν  πρὸς   Αμασιν τὸν Αἰγυπτίων βασιλέα, μίαν
[13, 86]   ἐπὶ τῶν ἐξ Αρκαδίας θεωρῶν  πρὸς   Αντίγονον παραγενομένων. Εκεῖνοι {τε} γὰρ
[13, 29]   καὶ συγγενῶν, ἦθός τι χρυσοῦν  πρὸς   ἀρετὴν κεκτημένης ὄντως ἑταίρας. Αἱ
[13, 4]   Αἴγλην, δι' ἣν καὶ τοὺς  πρὸς   Αριάδνην ὅρκους παρέβη, ὥς φησι
[13, 80]   Ζήνωνα ἔπεισεν αὐτὸν συγκωμάσαι αὑτῷ  πρὸς   Αριστοκλέα τὸν κιθαρῳδόν, οὗ σφόδρα
[13, 35]   αὐτὸ τοῦτο κἀκείνῳ πάθος συμπεσεῖν  πρὸς   αὐτὴν. Διετέλουν οὖν ἀλλήλων ἐπιτυμοῦντες
[13, 66]   Λόγους οὖν προσενέγκαντος τοῦ νεανίσκου  πρὸς   αὐτὴν Πλαγγὼν ἀκούουσα τῆς
[13, 49]   φυχαγωγοῦσιν. Μαστιγίου δέ τινος μειρακιευομένου  πρὸς   αὐτὴν καὶ φαμένου πολλαῖς συμπεπλέχθαι,
[13, 66]   ἀποστρέψαι θέλουσα τὸν νεανίσκον τοῦ  πρὸς   αὑτὴν ἔρωτος, ὡς ἀδύνατον ἦν,
[13, 85]   τὴν θάλατταν ἐκολύβα. Δελφὶς δὲ  πρὸς   αὐτὸν ἐκ τοῦ πελάγους ἀπήντα
[13, 5]   Θρᾀκην δὲ ὅτε εἷλεν, ἧκε  πρὸς   αὐτὸν Κοθήλας τῶν Θρᾳκῶν
[13, 72]   χάσκει. Καὶ τὴν Σαπφώ δὲ  πρὸς   αὐτὸν ταῦτά φησιν εἰπεῖν κεῖνον,
[13, 80]   καλὸς ἦν καὶ εἴχεν εὖ  πρὸς   αὐτόν. Ως δ' Αλέξανδρος παρὰ
[13, 86]   αὐλητρίδιον πριαμένου καὶ διοκνοῦντος εἰσαγαγεῖν  πρὸς   αὐτὀν διὰ τὸ τὴν αὐτὴν
[13, 56]   ἦν δ' οὗτος ὁ> ἀνὴρ  πρὸς   ἀφροδίσια πάνυ καταφερής· ὅστις καὶ
[13, 37]   ἄλλας δὲ πλείστας, ἐπιρρεπέστερος ὢν  πρὸς   ἀφροδίσια. Πολύβιος δὲ ἐν τῇ
[13, 89]   οὖσαν τῇ Αλεξάνδρου μητρὶ ᾔτει  πρὸς   γάμον Μόνιμος Πυθίωνος. Καὶ
[13, 10]   τὸν Αἰγυπτίων βασιλέα, μίαν αἰτῶν  πρὸς   γάμον τῶν θυγατέρων. δὲ
[13, 89]   δ' ἦν καὶ αὐτὴν ἐξέδωκε  πρὸς   γάμου κοινωνίαν Πεισίστρατος Ιππάρχῳ
[13, 49]   δύναμαι» εἶπε· πηλός έστι. Θαὶς  πρὸς   γράσωνα πορευομένη ἐραστήν, ἐπεὶ τις
[13, 72]   ἐμὴν κόμην (λευκὴ γάρ) καταμέμφεται,  πρὸς   δ' ἄλλην τινὰ χάσκει. Καὶ
[13, 76]   κεχάλκευεται μέλαιναν καρδίαν ψυχρᾷ φλογί,  πρὸς   δ' Αφροδίτας ἀτιμασθεὶς ἑλικοβλεφάρου
[13, 15]   Δῶρος ἦν ὄνομα· τὴν  πρὸς   Δόλωνά μοι, φησί, δοκῶ παρ'
[13, 7]   Η τῶν γὰρ ἀνδρῶν ἐστι  πρὸς   ἐκείνην μέλι οἳ μέν γε
[13, 37]   μέγα μνημεῖον ὑπῆρχεν ἐπὶ τῇ  πρὸς   Ελευσῖνι θαλάσσῃ, καὶ Μύρτιον καὶ
[13, 94]   τῷ τραπεζίτῃ καὶ Αριστογείτονι προσελθὼν  πρὸς   ἐμὲ ἐδεῖτο μὴ περιιδεῖν αὐτὸν
[13, 43]   ξυμβολὰς. Γνάθαινα δ' αὑτῆς εἶπε  πρὸς   ἐραστήν τινα στραγγευόμενον ὁρῶσα περὶ
[13, 54]   αὐτῆς τοῦτ' ἐμφανίζειν διὰ τῶν  πρὸς   Ερμαρχον Ἐπιστολῶν. ~Αρίστιππος δὲ κατ'
[13, 53]   αὐτῆς τοῦτ' ἐμφανίζειν διὰ τῶν  πρὸς   Ερμαρχον Ἐπιστολῶν. ~Τοσαῦτ' εἰπὼν μετά
[13, 24]   ἔστιν ἀδεῶς, εὐτελῶς, μεθ' ἡμέραν,  πρὸς   ἑσπέραν, πάντας τρόπους· ἃς δ'
[13, 18]   γὰρ αἱ τρίχες λυποῦσιν ἡμᾶς,  πρὸς   θεῶν; Δι' ἃς ἀνὴρ ἕκαστος
[13, 47]   έφοίτα μόνον, Παιδίον, ἐφη, ὤσπερ  πρὸς   Ἱππόμαχον τὸν παιδοτρίβην μνᾶν δοὺς
[13, 21]   ἐκλήθη αὕτη ἑταίρα, ἐπειδὴ  πρὸς   κλεψύδραν συνουσιάζεν ἕως κενωθῇ, ὡς
[13, 10]   βασιλείας διὰ τὴν γενομένην ἧτταν  πρὸς   Κυρηναίους καὶ ἀνῄρητο ὑπὸ Αμάσιδος.
[13, 51]   ἀρραβών. ~Λυσίας δ' ἐν τῷ  πρὸς   Λαίδα, εἴ {γε} γνήσιος
[13, 51]   τῆς ἑταίρας μέμνηται, κἀν τῷ  πρὸς   Μέδοντα ψευδομαρτυριῶν (Αντικύρας) Ἐπώνυμον ἐστὶ
[13, 82]   καὶ Βορέου λόγῳ, καί τι  πρὸς   μοιχείαν αὐτοῦ παραινιττόμενος Ηλιος ἦν,
[13, 44]   Γναθαίνιον εἰς Πειραιᾶ κατέβαινε  πρὸς   ξένον τινὰ ἔμπορον ἐραστὴν εὐτελῶς
[13, 17]   Τὰς δὲ Θεοξένου, φησίν, ἀκτῖνας  πρὸς>   ὄσσων μαμρμαριζοίσας δρακεὶς ὅς μὴ
[13, 93]   τηρεῖτε. Αἰσθήσει τε γὰρ τῇ  πρὸς   ὄσφρανσιν καὶ πρὸς τὸ οἰκεῖον
[13, 75]   ἔρωτας, μὲν τὸν Αχιλλέως  πρὸς   Πάτροκλον, δ' ἐν τῇ
[13, 80]   πρὸς τὸ καθῆκον ἐγκρατὴς καὶ  πρὸς   πρεπωδέστατον. Αἰχμαλώτους γοῦν λαβὼν τὰς
[13, 95]   ὑπάρχων, ἀλλὰ τιμωρούμενος, καταπαύσω τὸν  πρὸς   σὲ καὶ τοὺς ἄλλους κύνας
[13, 46]   χρόνον ἀπομερίζουσαι· διόπερ καὶ εὔθικτοι  πρὸς   τὰς ἀπαντήσεις ἦσαν. Κατηγοροῦντος γοῦν
[13, 46]   ἥκεις; Σφόδρα δ' ἧν εὔθικτος  πρὸς   τὰς ἀποκρίσεις Γνάθαινα. Καὶ
[13, 39]   Λάμια σφόδρα εὔθικτος καὶ ἀστικη  πρὸς   τὰς ἀποκρίσεις, καθάπερ καὶ Γνάθαινα,
[13, 33]   τὴν ἀρχὴν εὐθέως πεποίηται  πρὸς   τὰς ἑταίρας, αἳ παραγενομένου τοῦ
[13, 33]   ξυναῖς γυναιξί. Δῆλον γὰρ ὅτι  πρὸς   τὰς ἑταίρας διαλεγόμενος ἠγωνια ποῖόν
[13, 86]   οἶνῳ μνείαν ποιεῖσθαι καὶ γὰρ  πρὸς   ταῦτα ἡμᾶς ὅταν ὑποπίωμεν ἐπορρεπεῖς
[13, 46]   συνέβη καὶ οὐδὲν ἧττον ἐλθεῖν  πρὸς   τὴν Γνάθαιναν. Κελεύοντος οὖν τοῦ
[13, 45]   Καλλιστίου δὲ τῆς Υὸς καλουμένης  πρὸς   τὴν ἑαυτῆς λοιδορουμένης ποτὲ μητέρα
[13, 32]   περὶ μεγάλων τῇ Αφροδίτῃ, συμπαραλαμβάνεσθαι  πρὸς   τὴν ἱκετείαν τὰς ἑταίρας ὡς
[13, 81]   Προσαγαγόντος δ' αὐτοῦ τὸ πρόσωπον  πρὸς   τὴν κύλικα ἐγγυτέρω τὴν κύλικα
[13, 41]   Μετὰ ταῦτα δ' Γνάθαινα  πρὸς   τὴν Μανίαν ἐλοιδορεῖτο καὶ λέγει
[13, 12]   Ερωτα θεὸν εἶναι συνεργὸν ὑπάρχοντα  πρὸς   τὴν τῆς πόλεως σωτηρίαν. Οτι
[13, 28]   συνουσίαις μισθαρνεῖν ἑταιρεῖν, οὐκ ἔτι  πρὸς   τὸ ἔτυμον ἀναφέροντες, ἀλλὰ πρὸς
[13, 28]   πρὸς τὸ ἔτυμον ἀναφέροντες, ἀλλὰ  πρὸς   τὸ εὐσχημονέστερον, καθὸ δή καὶ
[13, 80]   βασιλεὺς οὗτος, οὕτως καὶ  πρὸς   τὸ καθῆκον ἐγκρατὴς καὶ πρὸς
[13, 23]   οὕτως ἐκτίθεται· Πρῶτα μὲν γὰρ  πρὸς   τὸ κέρδος καὶ τὸ συλᾶν
[13, 93]   γὰρ τῇ πρὸς ὄσφρανσιν καὶ  πρὸς   τὸ οἰκεῖον καὶ ἀλλότριον θαυμαστὸν
[13, 85]   τις φιλοστοργία γέγονε τοῦ θηρίου  πρὸς   τὸ παιδίον οὔτε γὰρ ἀπ'
[13, 81]   πορφυρέαις παρῇσι φῶς ἔρωτος. Καὶ  πρὸς   τόδε ἠμείφθη Ερετριεὺς
[13, 45]   ὥρας ποτὲ εἰσῆλθεν ἐπὶ κώθωνα  πρὸς   τὸν βασιλέα Πτολεμαῖον· εἰώθει δὲ
[13, 70]   τὸ καὶ δυὸ δραχμῶν φοιτᾶν  πρὸς   τὸν βουλόμενον, ὥς φησι Γοργίας
[13, 80]   ἔκ τινος πότου καὶ ἀναπηδήσας  πρὸς   τὸν Ζήνωνα ἔπεισεν αὐτὸν συγκωμάσαι
[13, 24]   πάντων ἐστὶν ἀθλιώτατος; Εξον θεωρήσαντι  πρὸς   τὸν ἥλιον γυμνὰς ἐφεξῆς ἐπὶ
[13, 47]   ὑπὲρ αὐτῆς τυπτόντων ἑαυτοὺς ἔφη  πρὸς   τὸν ἡττώμενον Θάρρει, παιδίον· οὐ
[13, 45]   ποθ' ὡς ἔοικ' αὐτήν, λέγειν  πρὸς   τὸν μετιόντα παῖδα· Πύθων, φήσ'
[13, 79]   Πολέμων περιηγητὴς ἐν ταῖς  πρὸς   τὸν Νεάνθην Αντιγραφαῖς. Υμεῖς δἐ,
[13, 35]   καλός. Πέμποντος οὖν τοῦ Ζαριάδρου  πρὸς   τὸν Ομάστην καὶ φιλοτιμουμένου γῆμαι
[13, 14]   τὰ πτερά, ἵνα μὴ πέτηται  πρὸς   τὸν οὐρανὸν πάλιν, δεῦρ' αὐτὸν
[13, 81]   μᾶλλον ἐρυθριάσαντος τοῦ παιδὸς εἶπε  πρὸς   τὸν συγκατακείμενον Ὡς καλῶς Φρύνιχος
[13, 17]   κοῦρον. Καὶ Σαπφὼ δὲ  πρὸς   τὸν ὑπερβαλλόντως θαυμαζόμενον τὴν μορφὴν
[13, 92]   οὓς Σωκράτης μὲν ἀπέθανεν  πρὸς   τοὺς εἰς δικαστήρια ἀποκληρουμένους διαλεγόμενος
[13, 43]   μὲν τάριχος εἶπε ταχέως ἀποφέρειν  πρὸς   τοὺς σπανίζειν ὁμολογουμένους ἁλῶν, τὴν
[13, 55]   λέγοντες αὐτὴν ἐν Κορίνθῳ τεθάφθαι  πρὸς   τῷ Κρανείῳ. ~Αριστοτέλης δ'
[13, 14]   παιδὸς κόρης, οὐ νοῦν ἔχω  πρὸς   τῶν θεῶν; κάλλει καλῆς, μεγέθει
[13, 43]   θ' ἡλικίᾳ σφόδρα νέον  πρὸς   τῶν θεῶν, μειράκιον, καλός,
[13, 83]   Εφεσίων ἀνάθημα. Οὗτος παῖς  πρὸς   Φίλιππον ἀχθεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς
[13, 10]   τοῦ Ιεροῦ Πολέμου ὅτε Κιρραῖοι  πρὸς   Φωκεῖς ἐπολέμησαν, δεκαέτης ἦν, ἁρπασάντων
[13, 42]   εἰθισμένων ἅπαντα τοῖς τρέφουσιν αἰεὶ  πρὸς   χάριν· βουλόμενος εἶωαι γλαφυρὸς ἀστεῖός
[13, 29]   λέγουσα τοῖς δεομένοις τινων ὑπουργῇ  πρὸς   χάριν, ἐκ τῆς ἑταιρείας ἑταίρα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005