Alphabétiquement     [«   »]
Ως 10
ὡς 145
Ὡς 2
ὥς 44
ὡσαύτως 1
ὡσεὶ 1
ὦσιν 2
Fréquences     [«    »]
43 αὐτῷ
43 οὖν
44 παρὰ
44 ὥς
45 αὐτὴν
45
49 αὐτὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

ὥς


Livre, Chap.
[13, 76]   Αλλ' ἐγώ τᾶσδ' ἕκατι κηρὸς  ὥς   δαχθεὶς ἕλᾳ ἱρᾶν μελισσᾶν τήκομαι,
[13, 54]   τὸν τῆς ἡδονῆς τοῖχον ὑποσκάπτοντες,  ὥς   που Ἐρατοσθένης ἔφη. Κἀμοὶ
[13, 53]   τὸν τῆς ἡδονῆς τοῖχον ὑποσκάπτοντες,  ὥς   που Ἐρατοσθένης ἔφη. Κἀμοὶ
[13, 27]   οὓς ἐδίδαξαν ἀριστερὰ γράμματα Μοῦσαι,  ὥς   τις ἔφη τῶν παρῳδῶν. ~Εγὼ
[13, 92]   διότι τοὺς τὰς τῶν λόγων,  ὥς   φασι, δυνάμεις παραδιδόντας τοῖς νέοις
[13, 42]   χρήσας τότε. Εν συμποσίῳ δ'  ὥς   φασι, παρὰ τῇ Μανίᾳ παρεδέξατ'
[13, 20]   νῦν οἱ Αθάνατοι καλούμενοι Αἰθίοπες,  ὥς   φησι Βίων ἐν Αἰθιοπικοῖς. Ως
[13, 70]   δραχμῶν φοιτᾶν πρὸς τὸν βουλόμενον,  ὥς   φησι Γοργίας ἐν τῷ περὶ
[13, 92]   Ζήνωνος τοῦ Επικουρείου ἐξαιτηθεὶς ἀνῃρέθη,  ὥς   φησι Δημήτριος Μάγνης ἐν
[13, 65]   θυγατέρα ἐξέδοτο Φράστορι τῷ Αἰγιαλεῖ,  ὥς   φησι Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ
[13, 65]   δι' αὐτὴν καὶ Λαμπιτὼ προσηγορεύετο,  ὥς   φησι Δίυλλος· ἐκαλεῖτο δἐ καὶ
[13, 59]   οὐκ ἔτι εἶπεν ἄλλην δίκην,  ὥς   φησι Επρμιππος. Ο δὲ Υπερείδης
[13, 37]   καὶ τῆς Αριστοξένης. ~Θεμιστοκλῆς τε,  ὥς   φησι Ιδομενεύς, οὐχ ἅρμα ζευξάμενος
[13, 10]   Κρισαικὸς δὲ πόλεμος ὀνομαζόμενος,  ὥς   φησι Καλλισθένης ἐν τῷ περὶ
[13, 4]   τοὺς πρὸς Αριάδνην ὅρκους παρέβη,  ὥς   φησι Κέκρωψ. Φερεκύδης προστίθησι καὶ
[13, 56]   πυρκαιῆς. Περικλῆς δὲ Ολύμπιος,  ὥς   φησι Κλέαρχος ἐν πρώτῳ Ἐρωτικῶν,
[13, 70]   Εκάτερος γὰρ τούτων τῶν ποιητῶν,  ὥς   φησι Κλέαρχος ἐν τοῖς Ερωτικοῖς,
[13, 84]   τυχεῖν, μάθετε παύονται οἱ ἔρωτες,  ὥς   φησι Κλέαρχος. τε γὰρ
[13, 10]   ἐπ' Αἴγυπτον δὲ Καμβύσου στρατεία,  ὥς   φησι Κτησίας, διὰ γυναῖκα ἐγένετο.
[13, 1]   καὶ εἰληφέναι καὶ δεδωκέναι πληγάς,  ὥς   φησι Λυκόφρων Χαλκιδεὺς ἐν
[13, 66]   ἐραστήν. Εφ' οἷς Ιωνες ἀγασθέντες,  ὥς   φησι Μενέτωρ ἐν τῷ περὶ
[13, 61]   ἑταίρας ἦν υἱὸς Ολυμπίας Λακαίνης,  ὥς   φησι Νικίας Νικαιεὺς ἐν
[13, 70]   καλοῦ Φάωνος ἐρασθεῖσα περιβόητος ἦν,  ὥς   φησι Νύμφις ἐν Περίπλῳ Ασίας.
[13, 31]   Αφροδίτης ἱερόν ἐστι παρὰ Αβυδηνοῖς,  ὥς   φησι Πάμφιλος· κατεχομένης γὰρ τῆς
[13, 51]   ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις δούλαις,  ὥς   φησι Πολέμων έν τοῖς περὶ
[13, 34]   μεθ' ἡμῶν. ~Εν δὲ Λακεδαίμονι,  ὥς   φησι Πολέμων περιηγητὴς ἐν
[13, 67]   τε αὐτὴν ἐπὶ τὰς ταφάς,  ὥς   φησι Ποσειδώνιος ἐν τῇ δευτέρᾳ
[13, 46]   πότον ὡς διαφθειρούσης τοὺς νέους,  ὥς   φησι Σάτυρος ἐν τοῖς Βίοις,
[13, 5]   εἴκοσι καὶ δυσὶν οἷς ἐβασίλευεν,  ὥς   φησι Σάτυρος ἐν τῷ περὶ
[13, 89]   μετ' αὐτὸν τυραννεύσαντι. Συνέβη δέ  ὥς   φησι, τὸν Χάρμον ἐραστὴν τοῦ
[13, 75]   ψακάδεσσιν. ~Αρχύτας δ' ἁρμονικός,  ὥς   φησι Χαμαιλέων, Αλκμᾶνα γενομέναι τῶν
[13, 84]   δ' ἐστὶν ἔργον τὸ ἄγαλμα,  ὥς   φησιν Αδαῖος Μιτυληναῖος ἐν
[13, 59]   ἔχουσα ἐπιγραφὴν Φρύνη Επικλέους Θεσπική»  ὥς   φησιν Αλκέτας ἐν β' περὶ
[13, 19]   δὲ σοφὸς ἐκεῖνος Ζήνων,  ὥς   φησιν Αντίγονος Καρύστιος, προμαντευόμενος
[13, 3]   καὶ διὰ τὸ τὴν βασιλίδα,  ὥς   φησιν Δίνων ἐν τοῖς Περσικοῖς,
[13, 56]   καὶ συνῆν ταύτῃ μέχρι θανάτου,  ὥς   φησιν Ἕρμιππος ἐν τῷ περὶ
[13, 12]   καὶ ἐπονειδίστου βίου. Σάμιοι δέ,  ὥς   φησιν Ερξίας ἐν Κολοφωνιακοῖς, γυμνάσιον
[13, 61]   δὲ δυσμαῖς ὢν τοῦ βίου,  ὥς   φησιν Ηγήσανδρος, Αρχίππην ἠγάπησεν τὴν
[13, 78]   Μελὰνιππος δ' ἦν τὰ παιδικά,  ὥς   φησιν Ηρακλείδης Ποντικὸς ἐν
[13, 63]   ῥήτωρ περὶ τὰ ἀφροδίσια,  ὥς   φησιν Ιδομενεύς. Αριστάρχου γοῦν τινος
[13, 89]   εἶδος πάνυ καλὴ καὶ σοφή,  ὥς   φησιν Ιππίας σοφιστὴς ἐν
[13, 34]   ἦν αὐτοῦ τῆς ὥρας ἐραστής,  ὥς   φησιν Λυσίας ῥήτωρ ἐν
[13, 64]   διαδήματος κοινωνὸν εἶχε τῆς βασιλείας,  ὥς   φησιν Νικόλαος Δαμασκηνός. Πτολεμαῖός
[13, 18]   τὸν πώγωνα κατ' Αλέξανδρον εὑρημένους,  ὥς   φησιν ὑμῶν Χρύσιππος ἐν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005