Alphabétiquement     [«   »]
ὅθεν 2
Ὅθεν 2
Οἱ 5
οἱ 57
οἵ 2
οἳ 3
οἷ 1
Fréquences     [«    »]
56 αὐτῆς
54 μὴ
55 ὑπὸ
57 οἱ
61 ἐκ
61 φησι
62 ἔφη
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

οἱ


Livre, Chap.
[13, 20]   καλλίστους βασιλέας, ὡς μέχρι νῦν  οἱ   Αθάνατοι καλούμενοι Αἰθίοπες, ὥς φησι
[13, 93]   μετὰ τὸν ἐκείνου θάνατον, ὡς  οἱ   ἀμφὶ τὸν Ιδομενέα φασίν. ~Αλλ'
[13, 86]   ὠχροῦντο, οὐκ ἔτι κατεῖχον αὑτοὺς  οἱ   ἄνδρες, ἀλλὰ ἐκ τῶν κλινῶν
[13, 87]   ἱμάτια περιέδυεν. ~Εσπουδάκεσαν δὲ καὶ  οἱ   βασιλεῖς περὶ τὰς μουσουργούς, ὡς
[13, 35]   ἐπεστάλκει γὰρ αὐτῷ ὅτι μέλλουσιν  οἱ   γάμοι συντελεῖσθαι. δὲ στρατοπεδεύων
[13, 3]   Κοιμῶνται γοῦν παρ' αὐτῷ καὶ  οἱ   γέροντες μετὰ γυναικῶν, Νέστωρ και
[13, 95]   δικάζονται αὐτῷ συγκλείσαντες τὰ καπηλεῖα,  οἱ   δὲ γείτονες οὕτως ὑπ' αὐτοῦ
[13, 59]   ἤνυε λέγων ἐπίδοξοί τε ἦσαν  οἱ   δικασταὶ καταψηφιούμενοι, παραγαγὼν αὐτὴν εἰς
[13, 95]   κεχρημένους. Οὐχ οἱ μὲν κάπηλοι  οἱ   ἐγγὺς οἰκοῦντες, παρ' ὧν προδόσεις
[13, 91]   τίς σου πύθηται τίνες ἦσαν  οἱ   εἰς δούρειον ἵππον ἐγκατακλεισθέντες, ἑνὸς
[13, 77]   Κρῆτες γοῦν, ὡς ἔφην, καὶ  οἱ   ἐν Εὐβοίᾳ Χαλκιδεῖς περὶ τὰ
[13, 36]   τῇ Μασσαλιωτῶν Πολιτείᾳ οὕτως· Φωκαεῖς  οἱ   ἐν Ιωνίᾳ ἐμπορίᾳ χρώμενοι ἔκτισαν
[13, 95]   ἥκειν τούτου τεθνεῶτος. Οὓτω δ'  οἱ   ἐν τῷ Πειραιεῖ διάκεινται ὥστε
[13, 81]   καὶ δεξιῷ. Ερμησίλεω δὲ ξένου  οἱ   ἐόντος καὶ προξένου Αθηναίων ἐστιῶντος
[13, 35]   ἀδελφὸς Ζαριάδρη, περὶ ὧν λέγουσιν  οἱ   ἐπιχώριοι ὅτι ἐξ Αφροδίτης καὶ
[13, 84]   ἐστι τὸ τυχεῖν, μάθετε παύονται  οἱ   ἔρωτες, ὥς φησι Κλέαρχος.
[13, 13]   μοι. καί μοι δοκοῦσιν ἀγνοεῖν  οἱ   ζωγράφοι τὸν Ερωτα, συντομώτατον δ'
[13, 75]   καὶ ἐδέχοντο τὰ τοιαῦτα ᾄσματα  οἱ   θεαταί. ~Καὶ Ρηγῖνος δὲ
[13, 20]   πρὸς ἀλλήλας, καὶ διὰ κάλλος  οἱ   θεοὶ ἀνηρείψαντο Διὶ οἰνοχόον τὸν
[13, 92]   τοῦτο Ξενοκράτης Πόλλ' ἀγαθὰ δοῖεν  οἱ   θεοὶ Δημητρίῳ καὶ τοῖς νομοθέταις,
[13, 10]   πέρας ἔσχεν τότε γὰρ εἷλον  οἱ   Θηβαῖοι τὴν Φωκίδα. Καὶ
[13, 32]   Πέρσαις Ελλάνων ἀκρόπολιν προδόμεν. Καὶ  οἱ   ἰδιῶται δὲ κατεύχονται τῇ θεῷ
[13, 54]   τοιοῦτοι ὑμεῖς οἱ φιλόσοφοι, ἔφη,  οἱ   καὶ πρὸ τῶν Ἡδονικῶν καλουμένων
[13, 53]   τοιοῦτοι ὑμεῖς οἱ φιλόσοφοι, ἔφη,  οἱ   καὶ πρὸ τῶν Ἡδονικῶν καλουμένων
[13, 78]   πανταχόθεν αὐτοὺς ἐκκόπτοντες. Εἰσὶ δὲ  οἱ   καὶ τὰς παλαὶστρας ὥσπερ ἀντιτειχίσαμτα
[13, 81]   ἀσσοτέρα γένηται. Ως δ' ἦν  οἱ   κάρτα πλησίον, περιλαβὼν τῇ χειρὶ
[13, 23]   ἔστ' αὐταῖσι τούτων ὧν ἔχουσ'  οἱ   κωμικοί· ὀρθὰ προσθεῖσαι τοιαῦτα τοὔκλυτον
[13, 55]   κλεινοῖς Θετταλικοῖς πεδίοις. Αὐτοσχεδιάζουσιν οὖν  οἱ   λέγοντες αὐτὴν ἐν Κορίνθῳ τεθάφθαι
[13, 31]   Εταιρίδεια προσαγονεῦσαι. Θύουσι δὲ καὶ  οἱ   Μακεδόνων βασιλεῖς τὰ Εταιρίδεια. Πόρνης
[13, 25]   Μεγαράδε νεανίαι κλέπτουσι μεθυσοκότταβοι· κᾆθ'  οἱ   Μεγαρῆς ὀδύναις πεφυσιγγωμένοι ἀντεξέκλεψαν Ασπασίας
[13, 10]   οἴομαι, ἄνδρες φίλοι, ὅτι καὶ  οἱ   μέγιτοι πόλεμοι διὰ γυναῖκας ἐγένοντο.
[13, 95]   ἅπαντας τοὺς αὐτῷ κεχρημένους. Οὐχ  οἱ   μὲν κάπηλοι οἱ ἐγγὺς οἰκοῦντες,
[13, 24]   ἀνασχετὰ ἐν τῇ πόλει πράττουσιν  οἱ   νεώτεροι. Οπου γὰρ οὐσῶν μειράκων
[13, 84]   διαφθαρῆτε τρόπον. Τότε γὰρ καὶ  οἱ   παῖδές εἰσιν καλοί, ὡς Γλυκέρα
[13, 92]   Δημοσθένους ἀνεψιοῦ. Καὶ Ρωμαῖοι δ'  οἱ   πάντα ἄριστοι ἐξέβαλον τοὺς σοφιστὰς
[13, 9]   μόνον. ~Οὐκ αἰσθάνονται δ' οὐδ'  οἱ   παρ' ἠλικίαν νέας ἀγόμενοι γυναῖκας
[13, 20]   μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος Καὶ  οἱ   παρ' Ομήρῳ δὲ δημογέροντες θαυμάζοντες
[13, 84]   οὖν καὶ ὑμεῖς, φιλόσοφοι,  οἱ   παρὰ φύσιν τῇ Αφροδίτῃ χρώμενοι
[13, 19]   τῆς προσποιητοῦ ἐπιτηδεύσεως ἔφη ὡς  οἱ   παρακούσαντες αὐτοῦ τῶν λόγων καὶ
[13, 23]   ἀνάγκης δεῖ γελᾶν, ἵνα θεωρώσ'  οἱ   παρόντες τὸ στόμ' ὡς κομψὸν
[13, 12]   καὶ Αθηναῖοι ἐλευθερίας ἔτυχον, καὶ  οἱ   Πεισιστρατίδαι ἐκπεσόντες ἐπεχείρησαν διαβάλλειν πρῶτον
[13, 7]   {τῶν ἐπῶν} δυστυχεῖς ἡμεῖς  οἱ>   πεπρακότες τὴν τοῦ βίου παρρησίαν
[13, 59]   Θεσπιαῖς. Αὐτῆς δὲ τῆς Φρύνης  οἱ   περικτίονες ἀνδριάντα ποιήσαντες ἀνέθηκαν ἐν
[13, 19]   Καὶ δὴ τοιοῦτοι ὑμῶν εἰσιν  οἱ   πλεῖστοι, συνεσπασμένοι καὶ κακοπινεῖς οὐ
[13, 64]   τὸ κρημνὸν εἰπεῖν ὡς δικαίως  οἱ   πολλοὶ καταφρονοῦσι τοῦ θείου, ὅτε
[13, 35]   οἰκίαις· καὶ ταῖς ἑαυτῶν θυγατράσιν  οἱ   πολλοὶ τῶν δυναστῶν ὄνομα τιθένται
[13, 94]   ποτε ἐπιχειρῆσαι οὐδὲ τολμῆσαι ἅπερ  οἱ   πονηρότατοι καὶ ἀδικώτατοι ἄνθρωποι ἐπιχειροῦσι
[13, 49]   τινι συμποσίῳ διὰ τίνα αἰτίαν  οἱ   στέφανοι κρήμνανται, εἶπεν Ὅτι φυχαγωγοῦσιν.
[13, 70]   ἀπὸ τῶν Ατρειδῶν σῴζουσα, ὡς  οἱ   τὰ Αργολικὰ γράψαντες ἱστοροῦσιν. Ενδοξος
[13, 7]   ἐν Υπνῳ φησίν· εἶτ' εἰσὶν  οἱ   τέττιγες οὐκ εὐδαίμονες, ὧν ταῖς
[13, 19]   ἔσονται ῥυπαροὶ καὶ ἀνελεύθεροι, καθάπερ  οἱ   τῆς Αριστίππου παρενεχθέντες αἱρέσεως ἄσωτοι
[13, 12]   πόλεως σωτηρίαν. Οτι δὲ καὶ  οἱ   τούτου πρεσβύτεροι κατὰ φιλοσοφίαν σεμνόν
[13, 78]   Διὰ τοὺς τοιούτους οὖν ἔρωτας  οἱ   τύραννοι (πολέμιοι γὰρ αὐτοῖς αὗται
[13, 91]   καταλέξαι τὰς προσηγορίας καὶ τίνες  οἱ   ὑπὸ τοῦ Κύκλωπος αὐτῶν καταβρωθέντες
[13, 54]   Μυρτίλος Μή τι τοιοῦτοι ὑμεῖς  οἱ   φιλόσοφοι, ἔφη, οἱ καὶ πρὸ
[13, 53]   Μυρτίλος Μή τι τοιοῦτοι ὑμεῖς  οἱ   φιλόσοφοι, ἔφη, οἱ καὶ πρὸ
[13, 2]   Μυρτώ, οὐ τοῦ δικαίου καλουμένου  (οἱ   χρόνοι γὰρ οὐ συγχωροῦσιν) ἀλλὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005