Alphabétiquement     [«   »]
και 8
καί 5
καὶ 793
Καὶ 103
Καἱ 1
Καίετο 1
καινὰς 1
Fréquences     [«    »]
103
102 τοῖς
102 τοὺς
103 Καὶ
111 εἰς
122 μὲν
133 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

Καὶ


Livre, Chap.
[13, 46]   πρὸς τὰς ἀποκρίσεις Γνάθαινα.  Καὶ   ἄλλαι δὲ ἑταῖραι μέγα ἐφρόνουν
[13, 43]   μή μου προπεσούσης τοὐμπλόκιον ὑπερτράγῃς.  ~Καὶ   ἄλλων δὲ ἑταιρῶν ἀπομνημονεύματα
[13, 85]   ἄνθρωπον δεδωκέναι γὰρ αὐτὸν μισθόν.  ~Καὶ   ἄλογα δὲ ζῷα ἀνθρώπων ἠράσθη
[13, 8]   προὖπτον εἰδως αὑτὸν ἐνέβαλεν κακόν.  Καὶ   Αντιφάνης ἐν Φιλοπάτορι γεγάμηκε δήπου.
[13, 69]   Νείλου ναῦς ἐφ' ἁλὸς πελάγη.  Καὶ   Αρχεδίκη δ' ἦν ἐκ τῆς
[13, 25]   οἰμώζειν λέγ' ἀλλοτρία στί σοι.  Καὶ   Ασπασία δὲ Σωκρατικὴ ἐνεπορεύετο
[13, 59]   Αφροδίτης ἐλέῳ χαρισαμένους μὴ ἀποκτεῖναι.  Καὶ   ἀφεσθείσης ἐγράφη μετὰ ταῦτα ψήφισμα,
[13, 72]   τὸν Ερμησιάνακτα περὶ τοῦ ἔρωτος.  Καὶ   γὰρ Δίφιλος κωμῳδιοποιὸς πεποίηκεν
[13, 60]   γέγονεν ἐπιφανεστάτη πολὺ τῶν ἑταιρῶν.  Καὶ   γὰρ εἰ νεωτέρα τῶν τότε
[13, 20]   δὲ καὶ αὐτὸς τὸ κάλλος.  Καὶ   γὰρ ἐν ταῖς Εὐανδρίαις τοὺς
[13, 67]   Ελευσῖνος τὴν ἱερὰν ὁδὀν καλουμένην.  Καὶ   γὰρ ἐνταῦθα οὗ ἂν φανῇ
[13, 79]   ὡς παιδικοῖς νόμος ἐστὶν ὁμιλεῖν.  Καὶ   γὰρ νομοθέτης Σόλων ἔφη
[13, 48]   ἐπίκλην καταπεσόντος ἔν τινι κονιάματι,  Καὶ   γὰρ σύ, φησί, σαυτὸν ἐδωκας
[13, 2]   ἔρωτος καὶ τῶν ἐρωτικῶν ἐλέχθησαν.  ~Καὶ   γὰρ τὰς γαμετὰς καλὸς
[13, 71]   ὕμνων Τήιον ἀλγύνων ἄνδρα πολυφραδίῃ.  Καὶ   γὰρ τὴν μελιχρὸς ἐφωμίλησεν
[13, 18]   τῶν προτέρων οὐ χρωμένων αὐτῷ.  Καὶ   γὰρ Τιμόθεος αὐλητὴς πώγωνα
[13, 16]   τῶν ὠμῶν καὶ τῶν ἀνηδύντων.  Καὶ   γὰρ τὸ παλαιὸν παίδων ἤρων,
[13, 44]   ἐπὶ νομὴν καιρός ἐστιν ἐξάγειν;  ~Καὶ   Γναθαινίου δέ γε τῆς θυγατριδῆς
[13, 19]   παρενεχθέντες αἱρέσεως ἄσωτοι καὶ θρασεῖς.  Καὶ   δὴ τοιοῦτοι ὑμῶν εἰσιν οἱ
[13, 91]   σωφρονίσαι δυναμένων τοὺς ἀκούοντας.  Καὶ   ἐὰν μέν τίς σου πύθηται
[13, 86]   δὲ θηριωδῶς καὶ ἀπλήστως ψέγειν.  Καὶ   εἰ διαλεκτικοὶ συνελθόντες εἰς πότον
[13, 11]   τι εἰπεῖν καὶ περὶ κάλλους.  Καὶ   ἐλέχθησαν λόγοι φιλόσοφοι πάμπολλοι· ἐν
[13, 88]   ῥόδα εἶχον, τιθήνημ' ἔαρος ἐκπρεπέστατον.  Καὶ   ἐν Θυέστῃ· Ρόδ' ὀξυφεγγῆ κρίνεσιν
[13, 24]   μικροῦ πρίασθαι κέρματος τὴν ἡδονήν.  Καὶ   ἐν Ναννίῳ, εἰ> Εὐβούλου τὸ
[13, 22]   ἐφ' ἑκάστῳ τῆς θύρας ἀπεκλειόμην.  Καὶ   ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δ' Ορεσταυτοκλείδης
[13, 86]   ἡμᾶς ὅταν ὑποπίωμεν ἐπορρεπεῖς εἶναι.  Καὶ   ἐνταῦθα τοὺς μὲν ἡμέρως τε
[13, 89]   πρὸς γάμον Μόνιμος Πυθίωνος.  Καὶ   ἐπει ἦν ἀκόλαστος γυνή,
[13, 36]   καὶ στυνῴκει μεταθέμενος τοὔνομα Αριστοξένην.  Καὶ   ἔστι γένος ἐν Μασσιλίᾳ ἀπὸ
[13, 86]   ὅτι ἔξεστι αὐτῷ τούτων ἀπολαύειν.  Καὶ   ἕτερα τούτοις παραπλήσια πάνυ πολλὰ
[13, 34]   λόγῳ, καὶ ταύτης ἐκοινώνησεν αὐτῷ.  Καὶ   ἑτέρας δὲ δύο ἑταίρας παριήγετο
[13, 28]   ταῖς ἐμαῖσι τερπνὰ καλῶς ἀείσω.  Καὶ   ἔτι· Λατὼ καὶ Νιόβα μάλα
[13, 66]   Βακχίδα μὴ περιιδεῖν αὐτον ἀπολλύμενον.  Καὶ   Βακχὶς τὴν ὁρμὴν κατιδοῦσα
[13, 10]   Κρέοντος, Αγαμέμνονος διὰ Κασσάνδραν.  Καὶ   ἐπ' Αἴγυπτον δὲ Καμβύσου
[13, 5]   ἔφυγεν, Αλέξανδρος δ' εἰς Ιλλυριούς.  Καὶ   Κλεοπάτρα δ' ἐγέννησε τῷ
[13, 17]   αὐγαῖς ἀναπεπταμένοις ὄσσοις ἐκοίμιζεν κοῦρον.  Καὶ   Σαπφὼ δὲ πρὸς τὸν
[13, 9]   ἐκ νυκτῶν ἄλλον ἔχει λιμένα.  Καὶ   Θεόφιλος δὲ Νεοπτολέμῳ ἔφη οὐ
[13, 82]   τις εἷς τῶν χρηστῶν Αθηναίων.  ~Καὶ   Ιερώνυμος δ' Ρόδιος ἐν
[13, 27]   σοι παραινεῖν ἔχω, ἑταῖρε Μυρτίλε.  Καὶ   κατὰ τὴν Φιλεταίρου Κυνηγίδα· Παῦσαι
[13, 11]   χρῆσθαι δ' ὀρθῶς, ὅταν ἔλθῃ.  Καὶ   κατὰ τὸν Πίνδαρον δὲ ἄλλος
[13, 56]   βίου καὶ τῆς οὐσίας ἐκινδύνευε.  Καὶ   Κίμωνος δ' Ἐλπινίκῃ τῇ ἀδελφῇ
[13, 12]   τῆς σωτηρίας τε καὶ νίκης.  Καὶ   Κρῆτες δ' ἐν ταῖς παρατάξεσι
[13, 26]   κἄπειτα τοῦτ' εἶναι νομίζεται τέρας.  Καὶ   Λαὶς οὖν> ὀρθῶς νομίζοιτ' ἂν
[13, 51]   πολὺν έλλέβορον, ἄλλο δὲ οὐδέν.  Καὶ   Λυκοῦργος ἐν τῷ κατὰ Λεωκράτους
[13, 62]   ἔτι, τόν τ' αὐλοτρύπην αὐτόν  Καὶ   Λυσίας δ' ἐν τῷ κατὰ
[13, 35]   ἑνὶ τῶν περὶ αὑτὸν οἰκείων.  Καὶ   μετ' οὐ πολὺν χρόνον
[13, 85]   τροφὴν οὐκ ἐλάμβανεν ἐλέφας.  Καὶ   μετὰ ταῦτα δι' ὅλης τῆς
[13, 85]   παραιτησάμενος ἀφῆκεν εἰς τὸ πέλαγος.  Καὶ   μετὰ ταῦτα ναυαγίᾳ χρησάμενος περὶ
[13, 5]   ἔπειτα κἀκεῖνος αὐτὸν τῷ ποτηρίῳ.  Καὶ   μετὰ ταῦτα Ολυμπιὰς μὲν εἰς
[13, 95]   καὶ ἀδικώτατοι ἄνθρωποι ἐπιχειροῦσι πράττειν  ~Καὶ   μετά ταῦτα πάλιν καταδρομὴν αὐτοῦ
[13, 50]   αὐτὸς βασιλεὺς, Αλέξανδρος, φησίν·  Καὶ   μὴν ἀκούω μυριάδας τὸν Αρπαλον
[13, 68]   πυροὺς δ' οὐ μάλα (Β)  Καὶ   μὴν ἀκούω μυριάδας τὸν Αρπαλον
[13, 51]   Τήθης ἀναφέρουσα ἐκ τριπορνείας ὄνομα.  Καὶ   Νεμεάδος δὲ τῆς αὐλητρίδος Ὑπερείδης
[13, 89]   γυναῖκες, ὡς καὶ Θεόφραστος εἴρηκεν.  Καὶ   Νυμφόδωρος δ' ἐν τῷ τῆς
[13, 5]   καὶ οὐ νόθοι βασιλεῖς γεννηθήσονται.  Καὶ   Αλέξανδρος ἀκούσας ἔβαλεν
[13, 16]   Η γὰρ αἰδὼς ἄνθος ἐπισπείρει.  Καὶ   Αριστοτέλης δὲ ἔφη τοὺς
[13, 37]   Σόλων τῶν ἐν Κύπρῳ βασιλεύς.  Καὶ   δεύτερος δὲ τῆς Αἰγύπτου
[13, 10]   εἷλον οἱ Θηβαῖοι τὴν Φωκίδα.  Καὶ   Κρισαικὸς δὲ πόλεμος ὀνομαζόμενος,
[13, 21]   προσπαλαίοντας τοὺς νέους ταῖς κόραις.  ~Καὶ   Κύνουλκος ταυτὶ καὶ τολμᾶς
[13, 92]   ἑταίρας οὒτε αὐλητρίδας ἰδεῖν ἔστι.  ~Καὶ   Μυρτίλος Τοῦτο δὲ ποῦ
[13, 57]   τοῦ νεανίσκου μήτηρ φαρμάκοις ἀπέκτεινεν.  ~Καὶ   Οὐλπιανόύς, ὥσπερ ἕρμαιόν τι,
[13, 3]   παλλακίδων θρησκεύεσθαι προσκυνοῦσι γοῦν αὐτην.  Καὶ   Πρίαμος δὲ πολλαῖς χρῆται
[13, 76]   τὰ τοιαῦτα ᾄσματα οἱ θεαταί.  ~Καὶ   Ρηγῖνος δὲ Ιβυκος βοᾳ
[13, 73]   ζῇ τε καὶ θάλλει γένος.  Καὶ   σεμνότατος δ' Αἰσχύλος ἐν
[13, 82]   Σοφοκλέα διὰ τὴν ἀκολασίαν καταφρονηθῆναι.  Καὶ   Σοφοκλῆς ἀκούσας ἐποίησε εἰς
[13, 91]   Πουλυμαθίη νόον {ἔχειν} οὐ διδάσκει.  Καὶ   Τίμων δὲ ἔφη Ἐν
[13, 51]   Εὐνίκου Φιλυλλίου Αντειά ἐστιν.  Καὶ   τὸν κατὰ Νεαίρας δὲ
[13, 32]   Αφροδίτα Πέρσαις Ελλάνων ἀκρόπολιν προδόμεν.  Καὶ   οἱ ἰδιῶται δὲ κατεύχονται τῇ
[13, 20]   Πρῶτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος  Καὶ   οἱ παρ' Ομήρῳ δὲ δημογέροντες
[13, 47]   Γνάθαινα Λαβέ, ἔφησεν, ὑπερήφανε.  Καὶ   ὃς Ἐγὼ ὑπερήφανος; Τίς δὲ
[13, 49]   ἰδοῦσα Πόθεν οὗτοι, τάλαν; εἶπε.  Καὶ   ὃς Παιδὸς ὄντος μου ζωμὸς
[13, 50]   ἐν τῷ κατὰ Αρισταγόρας φησί  Καὶ   πάλιν τὰς Αφύας καλουμένας τὸν
[13, 11]   δαίμων πάντων ἥδιστος ἔφυ θνητοῖς.  Καὶ   παρὰ λυπῶν τέρψιν τιν' ἔχων
[13, 35]   ἁρματηλάτην προῆγεν ἐνδεδυκὼς στολὴν Σκυθικήν.  Καὶ   παρελθὼν εἰς τὴν αὐλὴν καὶ
[13, 50]   Ανδροτίωνος Σινώπης μέμνηται καὶ Φανοστράτης.  Καὶ   περὶ μὲν τῆς Σινώπης Ηρόδικος
[13, 76]   ἐγκρατέως παιδόθεν φυλάσσει ἡμετέρας φρένας.  Καὶ   Πίνδαρος δ' οὐ μετρίως ὢν
[13, 59]   Απελλῆς τὴν Αναδυομένην Αφροδίτην ἀπεγράψατο.  Καὶ   Πραξιτέλης δὲ ἀγαλματοποιὸς ἐρῶν
[13, 8]   οἷον ἦν γυνὴ κακὸν περυσμένος.  Καὶ   προελθών φησιν Ζεῦ πολυτίμητ'
[13, 81]   ἐπί πορφυρέαις παρῇσι φῶς ἔρωτος.  Καὶ   πρὸς τόδε ἠμείφθη Ερετριεὺς
[13, 53]   ἄλλο δ' εἶδος μεταβήσομαι λόγων.  Καὶ   πρῶτον μὲν μνησθήσομαι τοῦ φιλαληθεστάτου
[13, 54]   ἄλλο δ' εἶδος μεταβήσομαι λόγων.  Καὶ   πρῶτον μὲν μνησθήσομαι τοῦ φιλαληθεστάτου
[13, 92]   Δημοχάρους πεποιηκότος τοῦ Δημοσθένους ἀνεψιοῦ.  Καὶ   Ρωμαῖοι δ' οἱ πάντα ἄριστοι
[13, 92]   κόρακας ἐρρίφασιν ἐκ τῆς Αττικῆς.  Καὶ   Σοφοκλῆς δέ τις ψηφίσματι ἐξήλασε
[13, 75]   μάραικα παρθένων ξανθὰ Μεγαλοστράτα.  Καὶ   Στησίχορος δ' οὐ μετρίως ἐρωτικὸς
[13, 29]   τῆς ἑταιρείας ἑταίρα τοὔνομα προσηγορεύθη.  Καὶ   σὺ νῦν οὐχ ὡς λέγεις
[13, 88]   ἄνθη καὶ ἐν Αλφεσιβοίᾳ φησίν·  Καὶ   σώματος μὲν ὄψεις κατειργάζετο στίλβοντα
[13, 13]   ἀδάμαντος, φιλοτιμία δὲ δαίμονος.  Καὶ   ταῦτ' ἐγώ, μὰ τὴν Αθηνᾶν
[13, 11]   εἶ μοχθοῦσι μόχθους εὐτυχῶς συνεκπόνει.  Καὶ   ταῦτα μὲν δρῶν τίμιος θεοῖς
[13, 18]   οὐδὲν ἧππον πάντες χρῶνται αὐτῷ.  Καὶ   ταῦτα μὲν θαυμάσιος εἴρηκε
[13, 5]   ἧς ἔσχεν Αλέξανδρον καὶ Κλεοπάτραν.  Καὶ   τὴν Θρᾀκην δὲ ὅτε εἷλεν,
[13, 89]   γαμεῖς καὶ οὐ τῷ νῷ.  Καὶ   τὴν καταγαγοῦσαν δὲ Πεισίστρατον ἐπὶ
[13, 62]   δ' αὐτῆς Στράττις ἐν τούτοις  Καὶ   τὴν Λαγίσκαν τὴν Ισοκράτους παλλακὴν
[13, 77]   καὶ μυρρίναι διάφοροι πεφύκασιν.  Καὶ   τὴν πρὸς Αθηναίους δ' ἔχθραν
[13, 72]   πρὸς δ' ἄλλην τινὰ χάσκει.  Καὶ   τὴν Σαπφώ δὲ πρὸς αὐτὸν
[13, 68]   Αρπάλου ἐπὶ θάλατταν καὶ ἀποστάντος.  Καὶ   τῆς μὲν Πυθιονίκης ὡς τεθνηκυίας
[13, 34]   βοῦν ἀναθεῖναι χαλκῆν, γράφων οὕτως.  Καὶ   τὸ Κοττίνας δὲ τῆς ἑταίρας
[13, 26]   ἐκείνῃ τις φίλη Αντεια. (Β)  Καὶ   τοῦθ' ἡμέτερον ἦν παίγνιον. (Α)
[13, 83]   τῶν μάντεων διεσπάσθη {ὑπ' αὐτῶν}  Καὶ   τῶν ἀνθρώπων ὕστερον ἀναζητούντων τὴν
[13, 43]   μάγειρον, τὰ μετὰ ταῦτ' αὐλητρίδα.  Καὶ   τῶν ἐραστῶν Συριακοῦ τινος ξένου
[13, 24]   τοὺς δ' ἀπφάρια, τοὺς νεωτέρους.  Καὶ   τῶνδ' ἑκάστην ἔστιν ἀδεῶς, εὐτελῶς,
[13, 87]   ἑπτακαίδεκα, οἰνοηθητὰς ἑβδομήκοντα, μυροποιοὺς τεσσαράκοντα.  Καὶ   ὑμῖν δέ, ἑταῖροι, λέγω
[13, 25]   Δρακοντείων νόμων ὁπόταν ἀναμνησθῶσι προσκινούμενοι;  ~Καὶ   Φιλήμων δὲ ἐν Αδελφοῖς προσιστορῶν
[13, 38]   ποτε ὅτι τοιαύτης εἴη μητρὸς  Καὶ   χάριν γε αὐτῇ, φησίν, οἶδα,
[13, 52]   Πολέμων έν τοῖς περὶ Ἀκροπόλεως.  ~Καὶ   Ὠκίμου δὲ τῆς έμῆς, ὡς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005